ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

درس اول: زبان

نمونه سؤالات

۱- «زبان» چیست؟

۲- استواری (زبان) به چه معناست؟

۳- گستردگی (زبان)؛ یعنی ………. : باید تمام جلوه‌های دیگر هستی را در خود بگنجاند

۴- به چه دلیل (زبان) پیچیده است؟

۵- استفاده از (زبان) چه گونه است؟

۶- تعریف (زبان) چیست؟

۷- کار اصلی (زبان) کدام است؟

۸- مقصود از (ارتباط زبانی) چیست؟

۹- (نظام زبان) چیست؟

۱۰- (نظام) زبان از چه ساخته شده است؟

۱۱- اجزای سازنده‌ی (نظام زبان) در درجه‌ی اول چیست؟

۱۲- «نشانه» چیست؟

۱۳- ارتباط زبانی معمولاً در کدام (قالب) صورت می‌گیرد؟

۱۴- آیا سعی در شناخت (زبان) بیهوده است؟

۱۵- برای شناخت (زبان) نیاز به چه چیزی است؟

۱۶- چگونه (اهل زبان) برای یک چیز وجودی قائل می‌شوند؟

۱۷- چرا جمله‌ی «عید شما مبارک» یک نظام است؟

۱۸- کدام واژه در زبان فارسی به کار رفته است که وجود خارجی نداشته است؟

۱۹- از چه زمانی استفاده از (زبان) شروع می‌شود؟

۲۰- عبارت (عید شما مبارک) از چند نشانه تشکیل شده است؟


درس دوم: جمله

نمونه سؤالات

برای هر پرسش دو گزینه پیشنهاد شده است. فقط یکی از دو گزینه، می تواند جمله را به طور صحیح کامل کند در هر پرسش گزینه ی صحیح را معلوم کنید.

1- رایج ترین قالب برای ارتباط زبانی...................  است.                                               الف ) کلمه                         ب ) جمله

2- بخشی از جمله را که در باره ی آن خبرمی دهیم.................... می گوییم.                 الف ) نهاد                           ب ) گزاره

3- عضو اصلی گزاره.................... است.                                                                         الف ) اسم                          ب ) فعل 

4- جمله، نمونه ی کوچکی از نظام بزرگ زبان است. (                     )          

5- نهاد آن بخشی از جمله است که در باره ی گزاره خبر می دهد.  (                     )               

6- شناسه جزئی از نهاد است که شخص و شمار آن را نشان می دهد. (                     )        

7- فعل جزءِ اصلی گزاره است. (                       )

8- جمله از چه بخش­هایی تشکیل می شود؟               

9- راه های تشخیص نهاد کدام است؟              

10-  شناسه ی صفر را توضیح دهید.

11-  فایده ی نشان دادن جمله با نمودار چیست؟

12- هریک از موارد ستون سمت راست را به مورد متناسبش در ستون سمت چپ وصل کنید.

الف )       َ م                                                     1- اوّل شخص مفرد

ب )        ی                                                      2- اوّل شخص جمع  

پ )          َ د     ø                                            3- دوم شخص مفرد

ت )        یم                                                     4- دوم شخص جمع   

ث )        ید                                                     5- سوم شخص مفرد

ج )         َ  ند                                                   6- سوم شخص جمع

13- زمان های ماضی و مضارع را از نظر شخص و شمار با هم مقایسه کنید.      

14- شناسه های فعل را در زبان های فارسی،عربی و انگلیسی با هم مقایسه کنید.

13- پنج صفحه از یک کتاب داستان را انتخاب کنید. جمله های آن را به تفکیک بنویسید و نهاد آن ها را از جهات زیر مورد بررسی و طبقه بندی قرار دهید و گزارشی پژوهشی و آماری در مورد چگونگی و جایگاه نهاد در جمله های فارسی بنویسید.

الف جایگاه نهاد                      ب نهاد صفر                      پ نهادی که دارای یک عضو و یا چند عضو است.

می توانید از منابع زیر کمک بگیرید : غلامعلی زاده، خسرو، ساخت زبان فارسی، تهران، انتشارات احیا، 1377

_ وحیدیان کامیار، تقی و عمرانی، غلامرضا، دستور زبان فارسی ( 1 )، تهران، انتشارات سمت، 1379

14- در کدام جمله، نهاد صفر است؟

الف پرندگان لانه سازی می کنند            ب کوچ پرندگان بسیار شگفت انگیز است           پ با صبر و حوصله به جست و جومی پردازد 

ت شاپرک ها مسافت زیادی را طی می کنند.

15-  در جمله ی «در زمان صفویه،اصفهان پایتخت ایران شد.» نهاد کدام است؟

الف در زمان صفویه                  ب اصفهان                         پ پایتخت                         ت ایران

16- در متن زیر، جمله ها را مشخص کنید، با رسم نمودار درختی دو بخش نهاد و گزاره ی آن ها را نشان دهید و شناسه ی فعل هر کدام را نیز مشخص کنید.

« اگر چه آدم آهنی قصّه ی ما در گوشه ای از سالن نمایشگاه ایستاده بود، ولی همیشه جمعّیت زیادی دورش جمع می شدند و تماشایش می کردند. وسایل جالب الکترونیکی زیادی در آنجا بود.»

ادامه­ی درس دوم 

نمونه سؤالات

1-     شناسه تهی یا صفر در فعل های ماضی چگونه است؟

2-    در ماضی التزامی شناسه چگونه مشخص می شود؟

3-    وقتی نهاد محذوف باشد چگونه آن را در جمله تشخیص می دهیم؟

4-    نهادهایی که به صورت یک گروه باشند راه تشخیص آنها چگونه است و شناسه به چه صورتی آورده می شود؟

5-    شناسه فعل های است و نیست چگونه­اند؟

 


درس سوم: مروری بر نگارش دوره­ی راهنمایی

سؤالات فرادانشی درس مروری بر نگارش دوره راهنمایی  - زبان فارسی 1

1-

در کدام تمرین نگارشی نویسنده کلمات شکسته به کار نمی­برد و اصل رسایی نوشته را رعایت نمی­کند؟

الف) تبدیل گفتار به نوشتار                                                   ب) ساده نویسی و کوتاهی جملات

ج) یادداشت کردن خاطرات روزانه                                         د) توصیف

2-

نویسنده در این نوشته کدام روش تمرین نگارشی را برای بیان مطلب خود به کار برده است؟

« دیروز وقتی از خیابان عبور می­کردم یکی از معلم­های خود را همراه خواهرش که بسیار چاق و قدی کوتاه داشت دیدم به نظرمی­رسید خواهری مهربان و خوش رو باشد. »

الف) توصیف                                                                        ب) یادداشت کردن خاطرات روزانه

ج)  تبدیل گفتار به نوشتار                                                   د) توصیف حالات روحی و عاطفی

3-

سه نمونه از عناصر زیبایی سخن را نام ببرید؟

4-

در کدام گزینه نشانه­ی  ـِ کسره نیست و نشانه­ی نقش نمای اضافه است؟

الف) کاسِب                         ب) دستِ اجل                       ج) چشمانِ دوراندیش                      د) فرمانِ قطعی

5-

هنگامی که خاطرات روزانه­ی خود را یادداشت می­کنیم، کدام مهارت خود را تقویت می­کنیم؟

6-

در جمله­ی زیر از کدام روش برای خیال انگیزی نوشته استفاده کرده است؟

« احساس می­کردم عروسکم به من گفت تو چرا اینقدر بد اخلاق هستی و زود ناراحت می­شوی، قدری تأمّل داشته باش مشکلات تو بزودی حل می­شود. »

7-

در کدام سطح زبان­شناسان به مطالعه­ی صداهای زبان و قواعد ترکیب آنها به منظور ساخت­های آوایی زبان می­پردازند؟

8-

کدام یک از حروف زبان فارسی است که مانند سایر حروف، حرکت­گذاری نمی­شود؟

9-

نشانه­ی  ـِ کسره در ترکیبات « منشاءِ حیات » و « جزءِ اوّل» چه نشانه­ای است؟

درس چهارم: جمله و اجزای آن

نمونه سؤالات

1- جمله‌های زیر را کامل‌کنید.

الف- آن‌چه که اجزای جمله را تعیین می کند،............... است.

1- فعل                                 2- نهاد

ب- جمله حداقل............... جزء دارد.

1- یک                                  2- دو

پ- فعل‌های ناگذر جمله های.................... می‌سازند.

1- دوجزیی                          2- سه جزیی

2- چرا جمله‌ی زیر دو جزیی محسوب‌می‌شود؟

"امروز مادرم با قطار از تهران به تبریز رفت."

3- چرا جمله‌های زیر را سه جزیی می‌دانیم؟

- خواهرم می ترسید.

- می‌خورم.

4- اجزای جمله را در مثال‌های زیر تعیین‌کنید.

1) کاسه شکست.                                            2) ایران سرزمین دلیران است.                             3) دوستان ما خواهند آمد.

5- به هر کدام از مثال‌های زیر یک قید اضافه‌کنید.

1) علی با دشمن می‌جنگد.                                                                  2) هوا سرد بود.

3) مولانا مردمی‌ترین  شاعر زمانه‌ی خویش بوده‌است.                 4) من نویسندگان مشهور کشورمان را می‌شناسم.

6- مفعول‌ها را در جمله‌های زیر مشخص‌کنید.

ب) سبک تیغ تیز از میان برکشید.                                    پ) جهان‌آفرین تا جهان آفرید.

7- نمودار درختی جمله‌ی زیر را رسم کنید.

   «گرسیوز توطئه‌ی افراسیاب را برای سیاوش بازمی‌گوید.»

8- اجزای جمله‌های زیر را تعیین کنید.

الف) سهراب نام و نشان پدرش را می‌جست.                               ب) آرش هم‌چنان به قله‌های بلند می‌نگریست.

9- در بیت‌های زیر اجزای جمله‌های مشخص‌شده را تعیین‌کنید.

الف) آبرو‌ می‌رود ای ابر خطاپوش ببار/

ب) بالای خود در آینه‌ی چشم من ببین/

پ) ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما/

ت) دایماً یک سان نباشد حال دوران غم مخور

10- مسندها را در جمله‌های زیر مشخص‌کنید.

الف) کاروانِ زندگی بی‌منزل است.               ب) منم آن تشنه‌ی گهر برده

پ) ای برادر قصه چون پیمانه است.            ت) سیاوش عزیزترین پهلوان شاهنامه است.

11- جمله ی "آن‌ها بالاخره شادمان خواهندشد" چند جزیی است؟

1- یک جزیی                                 2- دوجزیی                                   3- سه جزیی                                      4- چهار جزیی

12- در جمله‌ی «این روزها در روزنامه‌ها به نام‌های تازه برمی‌خوریم»، «نام‌های تازه» چه نقشی دارد؟

1- مفعول                                       2- نهاد                                          3- مسند                                             4- متمم

13- کدام گزینه متمم فعل دارد؟

1- هنوز به افکارش پی نبرده ام.                                                       2- دلش از درد روزگار گرفت.

3- هنوز هم علی می لرزد.                                                                 4- تا آن سمت خیابان دویدم.

14- متمم کدام گزینه متمم قیدی است؟

1- دوستم به موفقیت هایش می بالید.                                             2- همیشه در راهروی اداره به او برمی خوردم.

3- مریم از دوستانش رنجید.                                                             4- ما با دستهایمان دنیا را می سازیم.

ادامه­ی درس چهارم

نمونه سؤالات

1 – " تو " در کدام گزینه نهاد است؟

1 ) با تو یاد هیچ کس نبود روا

2 ) چون تو با مایی نباشد هیچ غم

3 ) بخواهد هم از تو پدر کین من

4 ) نگیرم فریب تو، زین در مکوش

3 – در کدام گزینه، نهاد جدا حذف نشده است؟

1 ) از آن پس بسازید سهراب را

2 ) همی خواست از تن سرش را برید

3 ) ورا نام تهمینه سهراب کرد

4 ) بکوشیم فرجام کار آن بود

4 – در جمله ی " پرستیدن اوست سزاوار " نهاد کدام است؟

1 ) او

2 ) پرستیدن

3 ) پرستیدن او

4 ) سزاوار

5 – مفعول در کدام گزینه، ضمیر متصل نیست؟

1 ) ز کف بفکن این گرز و شمشیر و کین

2 ) زدش بر زمین بر به کردار شیر

3 ) برآوردش از جای و بنهاد پست

4 ) وارهانش از هوا وز خاک تن

6 – در کدام گزینه  مفعول، بدون نشانه نیامده است؟

1 ) دگرها شنیدستی این هم شنو

2 ) از خدا جوییم توفیق ادب

3 ) سبک تیغِ تیز از میان برکشید

4 ) بدو داد و گفتش که این را بدار  

7 – در کدام گزینه، متممِ فعل آمده است؟

1 ) حماسه یکی از انواع ادبی و در اصطلاح روایتی است داستانی. 

2 ) عطاملکِ جوینی با نثری شیوا به ستایشِ پروردگارِ عالم پرداخته است.

3 ) جهان پر است ز گلبانگِ عاشقانه یِ ما

4 ) در حماسه رویدادهای غیر طبیعی و خلاف عادت، فراوان دیده می شود.

8 – در کدام گزینه، فعل به شکل مخفف آمده است؟

1 ) ما چو مرغان حریصی بی نوا

2 ) ببندید یک شب بر او خواب را

3 ) تو پورِ گُوِ پیلتن رستمی  

4 ) شود کشته بر دست این پیرمرد

 

 

درس پنجم: ویرایش

نمونه سؤالات

1ـ متن زیر را بخوانید و آن را نشانه گذاری کنید.

پدر نماز خواندن را یادم داده بود و بعد مرا برده بود پیش آقا میرزا کاظم شبستری و او به نمازم گوش داده آن را تصحیح کرده بود سه تابستان متوالی مرا فرستاده بود به مسجد جامع تا قرائت قرآن را خوب یاد بگیریم صدایم خوب بود ولی بلند نبود یک شب پس از آنکه آقای شبستری نماز را خواند رفتم پیشش اجازه گرفتم که قرآن بخوانم با اشاره سر گفت شروع کنم و بعد گفت اول صدای قرآن حسین میرزا را بشنویم.

2ـ اگر نشانه ها را در جمله های زیر تغییر دهیم جملات دو گونه خوانده و معنی می شوند جمله را به هر دو شکل بخوانید و تفاوت معنی آن ها را بنویسید.

الف) نه؛ همین لباس زیباست نشان آدمیّت.

ب) نه هر که به قامت مهتر؛ به قیمت بهتر.

3ـ متن زیر را در دو بند بنویسید.

برف کوه هنوز آب نشده است، به آب چشمه دست نمی توان برد. ماست را با چاقو می بریم. پشم گوسفندان را گل و گیاه رنگین کرده است. بیا تا هوا تر و تازه است خودت را برسان. مادر چشم به راه توست. آب خوش از گلویش پایین نمی رود.

4ـ آراستگی ظاهری و نظم و تربیت بخشیدن به اثر کدام نوع ویرایش است؟

الف) ویرایش تخصصی                                                       ب) ویرایش فنی                   

ج) ویرایش زبانی                                                                              د) ویرایش ساختاری

5ـ بازبینی نوشته را چه می نامند؟

الف) ویرایش                                        ب) ویراستاری                                      ج) ویراستاری                       د) الف و ب

6ـ نخستین سطر هر بند چه مقدار از حاشیه فاصله دارد؟

الف) 2 سانتی متر                                           ب) 1 سانتی متر                      ج) 5/1 سانتی متر               د) فاصله ای ندارد

7ـ در عبارت زیر کدام علامت نگارشی را باید به کار ببریم؟

پیامبر فرمودند: طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است.

الف) سه نقطه                     ب) ویرگول                            ج) گیومه                                               د) علامت سؤال

درس ششم: شکل­های زبان

نمونه سؤالات

1- گویش مخصوص " نوجوانان " در حوضه ی کدام گویش قرار می گیرد؟

الف) معیار                   ب ) اجتماعی                    ج) جغرافیایی                          د) تاریخی

2-فایده ی " دوساختی بودن " زبان  چیست؟

الف)امکان کاربرد زبان در موقعیت های مختلف.

ب) توان ایجاد و خلق جمله های تازه.

ج) محدود نبودن ارتباط به زمان و مکان خاص.

د) ایجاد جمله های نامحدود از تعداد اندکی صدا.

3-    جمله ی «  کم کم  ننه سرما دارد می رود. » بیانگر کدام ویژگی زبان انسان است؟

الف ) دوساختی                ب) نابجایی                    ج) زایایی                 د) قرار دادی  

4-    همه ی گزینه ها جز گزینه ی .........   از ویژگی های منحصر به انسان است؟

الف ) غریزی                    ب) دوساختی                 ج) نابجایی               د) زایایی

5-    عبارت « الو، مریم جون، خوبی عزیزم؟ تولدت مبارک. » پیام کودکانه ای است به کدام یک از شکل های زبان انسان مربوط است؟

الف)گویش جغرافیایی             ب) گویش اجتماعی                  ج) گونه                     د) لهجه

6-    هریک از موارد ستون سمت راست را به مورد متناسبش در ستون سمت چپ، وصل کنید.

الف ) محدود نبودن زبان انسان به مکان و زمان خاص.                               1- زایایی

ب) توان ایجاد جمله های تازه ای که قبلاً به کار نرفته اند.                         2- دوساختی

ج)توان ایجاد جمله های نامحدود از صداهای اندک.                                  3- نابجایی

                                                                                                                        4- گونه

7-    صحیح و غلط بودن عبارت زیر را با علامت  ×   مشخص کنید.

« در ویژگی دوساختی، منظور از ساخت اول، ساختن کلمه از صداها است.

صحیح                                 غلط   

8-    گویش فارسی معیار، همان گویش مردم تهران است.

صحیح                                  غلط   

9 - زایایی زبان باعث می شود که توان انسان برای ساختن عبارت ها و جمله های تازه پایان و انتهایی نداشته باشد.

صحیح                                   غلط

10-   هر زبانی در دوره های خاصی از زمان، شکل های ویژه ای به خود می گیرد.

صحیح                               غلط

 

درس هفتم: چرا املا می­نویسیم؟

             نمونه سؤالات

1- « تقریر » به چه معناست؟ املای تقریری چیست؟

2- چهار مورد از فواید درس املا را بنویسید.

3- مهارت­های املای تقریری را بنویسید.

4- مهارت‌های ( گوش کردن، بیان کردن، نوشتن، خواندن ) را به چه وسیله‌ای می‌توانیم به دست آوریم.

5- کدام یک از واژه های زیر نادرست است؟

 الف : گزارشات               ب : معلومات               ج: پیشنهادات                د: احساسات

6- کدام یک از دو جمله‌ی زیر درست است چرا؟

الف : نوع بیماری پس از تحقیقات و آزمایش های متعدد شناخته شد.

ب : نوع بیماری پس از تحقیقات و آزمایشات متعدد شناخته شد.

 

درس هشتم: وی‍ژگی­های فعل (1)

نمونه سؤالات

الف ـ  1- فعل­های جمله­های زیر را مشخص کنید.

2- زمان و شخص آن­ها را بنویسید.

3- هر فعل را طبق مورد خواسته شده، در زمان مورد نظر بسازید

4- جمله جدید را بنویسید.

5- او برای خواننده، زیبایی­های طبیعت را به تصویر می­کشد. (ماضی الترامی دوم شخص جمع)

6- جمعی دانایان به در خانه­ی بخیلی می­رفتند (مستقبل سوم شخص جمع)

7- او در بعضی از سروده­هایش به مسایل اجتماعی پرداخته است (مضارع التزامی اول شخص مفرد)

8- او نیز آشکارا حقیقت را دریافته بود (فعل امر دوم شخص مفرد)

9- ادبیات تطبیقی از پایه­های نقد جدید ادبی به شمار می­آید (ماضی استمراری سوم شخص مفرد)

ب) متن زیر را بخوانیدو به سوالات مطرح شده پاسخ دهید.

      فعل همه­ی جمله­ها را به فعل مضارع مناسب (در همان شخص) برگردانید.

      مصدر فعل را در دو جمله­ی اول بنویسید. در فعل سه جمله­ی آخر شناسه و نوع بن فعل را مشخص کنید.

"در خیابان، همه­چیز آرامش معمولی خود را طی می­کرد. درشکه­ای لک­لک­کنان می­گذشت. گذره­اندی که دست­ها را در جیب پالتو کرده و سر را به زیر افکنده بود، پی کار و زندگی خود می­رفت. فروشنده­ای که مشتری را راه می انداخت. هیچ یک در کار خود شتابی نداشتند. سنگ فرش پیاده رو خیس بود و صدای باران در ناودان­های دیوار به گوش می­رسید."

9- بن مضارع همه ی گزینه­ها به جز گزینه­ی............................... درست است.

الف) آشفتن= آشوب                         ب) انگاشتن= انگار                              ج) زیستن= زی                    د) کوبیدن= کوفت              

10- فعل­های همه­ی گزینه­ها به جز گزینه­ی............. می­تواند هم ماضی و هم مضارع باشد.

الف) می­گُزید                       ب) می­وزید                           ج) می­خزید                           د) می­پرید

11- در کدام گزینه ماضی التزامی وجود دارد؟

الف) اگر چشمه­ی زاینده باشی                                        ب) شاید همیشه دل­زنده باشی

ج) کاشکی با رخ تابنده باشی                                          د) پاینده باشی اگر دل از علایق کنده باشی

12- اگر فعل­های عبارت زیر را به­ترتیب به ماضی نقلی و مضارع اخباری تبدیل کنیم، جمله­ی تغییر یافته در کدام گزینه خواهد بود؟  " هر چه استاد می­فرمود، شاگرد بلافاصله اجرا می­کرد"

الف) هرچه استاد فرموده بود شاگرد بلافاصله اجرا کرد.

ب) هرچه استاد فرموده است شاگرد بلافاصله اجرا کند.

ج) هرچه استاد فرموده است شاگرد بلافاصله اجرا می­کند.

د) هرچه استاد می­فرماید شاگرد بلافاصله اجرا کرده است.

13- شناسه­ی کدام فعل با بقیه فرق دارد؟

الف) می­گشت                     ب) خندیدند                         ج) برده باشد                        د) خواهیم پسندید

14- افعال «گفته باشی» و «می­خوانی» به­ترتیب چه نوع فعلی است؟

الف) مضارع اخباری – ماضی نقلی                                  ب) مضارع التزامی – ماضی بعید

ج) ماضی التزامی – مضارع اخباری                                                د) مضارع ساده – ماضی استمراری

15- در مصراع « رزمندگان جبهه­ی حق جان فشانده­اند» فعل چه زمانی دارد؟

الف) ماضی استمراری                        ب) ماضی التزامی                 ج) ماضی مطلق                    د) ماضی نقلی

16- در عبارت زیر کدام فعل وجود ندارد؟

«دیروز بعداز ظهر کوله پشتی­ام را برداشتم تا خودم را به عملیات کربلای شش برسانم که دیدم مادرم زیر لب دعای سفر می­خواند»

الف) مضارع اخباری                          ب) ماضی ساده                    ج) مستقبل                           د) مضارع التزامی

درس نهم: نگارش علمی، نگارش ادبی

نمونه سؤالات

1ـ دو نوشته­ی زیر را با هم مقایسه کنید و با ذکر دلیل، نوع زبان هر یک از آن­ها را بنویسید.

الف) بسیاری از جوانان هستند که با مکاتبه از راه دور دوست می­گیرند یا با مطبوعات و صدا و سیما مکاتبه و از این راه، عواطف خود را بیان می­کنند یا درخواست خود را در میان می­گذارند.

ب) غروب، غم­رنگ و خونین و خورشید در زیر پلک غبار اشک خونین می­بارد التهابی مبهم گستره­ی دشت را پوشانده است. آب ایستاده و خاک موج برداشته است.

2ـ هر یک از ویژگی­های زیر مربوط به کدام نوع از زبان است؟

الف) این زبان، می­کوشد بر رفتار مخاطب اثر بگذارد و حس او را به واکنش و هم­حسی وادارد.

ب) این زبان می­کوشد مطالب را به گونه­ای بیان کند که خواننده بی­نیاز از تأمّل در الفاظ مقصود را دریابد.

3- زبان به اعتبار شیوه­ی بیان به چند گونه است؟

4ـ در زبان علمی سرو نام درختی است این واژه در زبان ادبی بر چه چیزی دلالت دارد؟

5ـ سنبل در زبان ادبی بر چه چیزی دلالت دارد؟

درس دهم: ویژگی­های فعل (2)

نمونه سؤالات

1- با توجه به متن مقابل«زمین می لرزد التهاب مبهم گسترده ای دشت را پوشانده است» فعل می لرزد را گذرا کنید.

2- با مقایسه ی سه جمله ی زیر صحیح و غلط بودن هر یک را با ذکر دلیل مشخص کنید:

- من خودم شخصاً به مسائل درسی خواهرم رسیدگی می کنم.

- من ناچاراً تقاضای شما را می پذیرم.

- نتیجه ی امتحان را تلفناً به شما اطلاع  می دهم.

3-در جمله ی زیر ازمصدر داخل پرانتز فعل مناسب بسازید.

-کودک همسایه، کبوتران سفید خود را بر فراز بام (پریدن)

4- با توجه به جمله های زیر بگویید که فعل «آمد» گذر است یا ناگذر.

الف- من آمدم که شما را ببینم.

ب- من این همه راه را آمدم که شما را ببینم.

5- در متن زیر فعل های گذرا و نوع آنها را مشخص کنید:

«تابستان فصل پختگی و کمال طبیعت است. این فصل نیز به ضرورت کم کم جای خود را به پاییز می دهد. درختان از پوشش سبز خود عریان می شوند و فرشی رنگارنگ زیر پای عابران می گسترانند.»

6-نمودار درختی جمله ی زیر را به گونه ای رسم کنید که اجزای اصلی آن مشخص شوند.

«این فصل نیز به ضرورت کم کم جای خود را به پاییز می دهد.

7=در عبارت زیر، نوع دستوری جمله ی آخر در کدام گزینه درست آمده است؟

«در آن سال ها که افضل الدین بدیل در خانه ی علی نجار پرورش می یافت،شروان شهری کوچک بود.»

1- دوجزیی ناگذر                                       2- سه جزیی گذرا به مسند

3-چهار جزیی گذرا به مفعول و مسند               4- سه جزیی گذرا به متمم

8- جمله ی زیر چند جزیی است؟

«بستر خشک رودخانه،بین سرچشمه و دریا بی خیال دراز کشیده است.»

9-آیا فعل جمله ی زیر گذرا است؟در صورت گذرا بودن نوع گذر آن را مشخص کنید.

«خداوند عقل را نگهبان جان گردانید.»

10-نمودار درختی جمله ی زیر را رسم کرده و اجزای اصلی آن را مشخص کنید.

«ماموران باتجربه و آگاه سازمان آتش نشانی در تمام ساعات روز،با خوش رویی و دلسوزی و دقت بسیار، مطالب و نکات لازم را به کارآموزان و همه ی مراجعه کنندگان یاد می دادند»
11-  در کدام عبارت، جمله­ی دوجزیی وجود ندارد؟

1- خورشگر، مغز سر آنان را بیرون می آورد و به مارها می خوراند تا درد ضحاک اندکی آرامش یابد.

2- در اساطیر ایران، مار مظهری است از اهریمن و در این جا بر دوش ضحاک می روید که تجسمی است از خوهای اهریمن.

3- ازپا درآوردن مردم و مغز سر آنان را خوراک ماران کردن که پادشاه ستمگر چند ساعتی بیارامد،نمودار و مظهر بدترین صورت جورپیشگی است.

4- ضحاک خانه ی آبتین را به آتش کشید،اما پسر به خواست خداوند بزرگ بالید و نیرو گرفت و نام و نشان خود و پدر را از مادر پرسید.

12- جمله­های زیر چند جزیی است؟و نوع گذر فعلها را مشخص کنید.

«باران می بارید. ریزش آب از ناودان و بوی تند کاه گل او را بی تاب می کرد.»

13-فعل جمله های زیر را گذرا کنید.

الف پرنده از روی شاخه ی درخت پرید.          ب- برگی روی زمین افتاد.

14- جمله ی زیر چند جزیی است؟ نام اجزای آن را بنویسید.

«شعر این دوره،پناه شکست خوردگان و نومیدان و از راه ماندگان شده بود.»

 

ادامه­­ی درس دهم: ویژگی­های فعل (2)

نمونه سؤالات

 1ـ در جمله­های زیر، از مصدرهای داخل پرانتز فعل مناسب بسازید:

مادر کودکش را (خوابیدن).

سخنان بزرگمهر را به اطلاع مردم ایران(رسیدن).

خون جگر دیو سپید را  در چشم کاووس (چکیدن).

اکوان دیو قطعه ای از زمین را که رستم بر آن خوابیده بود برید و بر سر دست (چرخیدن).

رستم بار دیگر رخش را تا محل حادثه(دویدن) و به سرعت خود را به آن جا (رسیدن).

2ـ نوع فعل را از نظر گذر و ناگذر مشخص کنید.

در نویسندگی مهارت در پروراندن مطلب بسیار مهم است.

نوشته ی خوب آن است که نویسنده مقصود خود را خوب بپروراند.

نویسنده ی خوب واقعیات را دقیق می بیند.

ایرانیان در طول تاریخ زبان خود را حفظ کرده اند.

3ـ هر یک از فعل های زیر را، طبق نمونه به سه صورت مضارع التزامی،ماضی التزامی و ماضی ساده بنویسید:

آورده است- می دود پذیرفته بود- آمده بودند بیفکند- برده اند- می سازند

  فعل

مضارع التزامی

ماضی التزامی

ماضی ساده

آورده است

بیاورد

آورده باشد

آورد

....

 

 

 

 

4ـ با کلمات زیر یک نوشته ی وصفی در یک بند بنویسید:

بابونه،وحشی،شقایق،آفتاب،نم نم،غلتید.

5- نوع فعل را از نظر گذرا و ناگذر مشخص کنید.

- علی آمد.

- علی کتاب را آورد.

- علی خوش حال شد.

- علی از دوستش رنجید.

- علی کتاب را به دوستش بخشید.

6- جمله ی زیر را ویرایش کنید.

« گاهاً دوست فاضلی را که می بینم از او برای همکاری شخصاُ دعوت می کنم.»

7ـ در جمله های زیر،از مصدرهای داخل کمانک فعل مناسب بسازید.

-مادر کودکش را (خواباند/ خوابانید.)

-خنان بزرگمهر را به اطلاع مردم ایران (رساند/رسانید.)

-خون جگر دیو سپید را در چشم کاووس (چکاند/چکانید.)

-اکوان دیو قطعه ای از زمین را که رستم بر آن خوابیده،برید و بر دست (چرخاند/چرخانید.)

-ستم  بار دیگر رخش را تا محل حادثه دواند/دوانید و به سرعت خود را به آن جا (رساند/رسانید.)

درس یازدهم: مقایسه

نمونه سؤالات

چند نمونه  از سوالات تشریحی درس مقایسه

1-مقصود از کاربرد مقایسه چیست؟

2- در چه صورت نویسنده مفاهیم غیر قابل فهم و دشوار را ملموس می سازد؟

3- جایگاه مقایسه در مطالب عرفانی چیست؟

4- یکی از راه های پروردن نوشته...................  است.

5- در تمثیل از روش.................. بهره می گیریم.

6- قالب شعری غزل و مثنوی را با هم مقایسه کنید.

7- شرط اصلی در مقایسه چیست؟

درس دوازدهم: گروه اسمی (1)

نمونه سؤالات

سوالات چند گزینه ای:

1.در عبارت زیر چند اسم به کار رفته است؟

این مطلب را قبلاً از آن استاد نیز شنیده بودم.

الف)3 اسم                                           ب)2 اسم

ج) 1 اسم                                                              د)4 اسم

2.کدام یک از موارد ذکر شده از ویژگی های اسم نیست.

الف)شمار                                                                             ب)ساخت

ج)اسم جنس                                                                      د) ویرایش

3.کدام یک از اسم های زیر خاص نیست؟

الف)هوشنگ

ب)رخش

ج)مردان

د)مریم

4.کدام یک از اسم های زیر با بقیه تفاوت دارد؟

الف)رفتار

ب)کبریت

ج)پوشه

د)نیکی

سوالات صحیح-غلط:

برای سوءلات صحیح علامت(ص) و برای سؤلات غلط علامت(غ) بگذارید.

5. نهال در جمله­ی "من هر روز نهال را آبیاری می کنم."شناس است.

6. واژه «موشک» اسم ساده است.

7. واژه آبدوغ خیار یک اسم مرکب است.

8. در جمله دختران در مسابقه ی دو رتبه آوردند. «دختران» اسم خاص است.

سوالات جای خالی:

9.گروه اسمی از یک اسم به عنوان....................تشکیل می شود.

10.اسمی که بر همه ی افراد طبقه ی خود دلالت می کند.....................نام دارد.

11.اسمی که نه معرفه باشد نه نکره........................نام دارد.

12.اسمی که به دو یا چند جزء معنی دار مستقل تقسیم می شود......................می گویند.

سوألات جورکردنی:

مرتبط ها را به هم وصل کنید.

13.اسمی که نه نکره می شود و نه جمع بسته می شود.                         1.ساده

14.اسمی که فقط یک جزء دارد و تقسیم پذیر نیستند.                         2.شناس

15.مهم ترین نشانه ی آن "را" است.                                                    3.خاص

16.وجودش در گروه اسمی اجباری است.                                               4.هسته

                                                                                                              5.وابسته

انشاییِ کوتاه پاسخ:

17.هسته این گروه اسمی را مشخص کنید.                           همه کس

18.در گروه اسمی"هر پنج دانش آموز"هسته و وابسته را معلوم کنید.

19.اسم های زیر را جمع ببندید.

دانشجو                                  خودکار

20.جمع مکسّر واژه ی کاسب را بگویید.

انشاییِ محدود پاسخ:

21.آیا نوشتن نقش نمای اضافه(کسره اضافه)در همه جا الزامی است؟

22.ویژگی اسم را باذکر مثال توضیح دهید.

23.راه های شناخت اسم را ذکر کنید.

24.جمله ای مثال بزنید و هسته و وابسته را در آن مشخص کنید.

انشاییِ گسترده پاسخ:

25.تفاوت اسم خاص با عام را با مثال توضیح دهید.

26.اسم ها را از نظر شناخت دسته بندی کنید و برای هرکدام مثال بیاورید.

27.چرا رعایت نقش نمای اضافه در بعضی ترکیبات الزامی است.

28.برای اسم شناس و نا شناس و اسم جنس در جمله مثال بزنید.

 

درس سیزدهم: با چه خطی بنویسیم؟

نمونه سؤالات

1ـ برای یاد­گیری الفبای فارسی در پایه­ی اوّل دبستان چه خطی را پیشنهاد کرده­اند؟ چرا؟

2ـ خط تحریری را معرفی کنید.

3ـ کدام نوع خط را در فارسی، خطّ معیار محسوب می­شود؟ چرا؟

4ـ کدام خط به خطّ نستعلیق ریز نزدیک است؟

الف) نسخ           ب) شبه نسخ              پ) تحریری             ت) معیار

5ـ هر یک از ویژگی­هی زیر مربوط به کدام خط است؟

الف) در این خط حروف به جای زاویه قوس دارند.

ب) در این خط حروف زاوی دار و یک­نواختند.

6ـ املای کدام گروه کلمات نادرست است؟ درست آن­ها را بنویسید.

حرکت و احتراز ـ ادبیّات تأثیرگذار ـ نیروی مسلّح ارتش ـ جذبه­ی اصرار آمیز ـ اساتیر باستانی ـ دناعت و پستی ـ هدیه­ای تفنّنی ـ

یکی از واژگان داخل کمانک را انتخاب کنید.

الف) آن­ها ........... داگستری را نشناخته بودند. (ضابطین ـ ظابطین)

ب) پدر و مادرها همیشه مشتاق ترقّی و ................. فرزندان خود هستند. (عروج ـ اروج)

پ) تصویر مظلومیّت و ............... مردم فلسطین را بارها از تلویزیون دیده­ام (ستمدیدگی ـ ستم­دیدگی)

ث) گاهی، شهابی، مشق­های شب آسمان را زود خط می­زد و .................. نابود می­شد.( محو ـ مهو )

درس چهاردهم: گروه اسمی (1)

نمونه سؤالات

سوالات تشریحی:

1- توصیف زیر برای بیان چه مقصودی است؟

« بچه ها، آماده و مسلح، با کوله پشتی و پتو و جلیقه های نجات، در میان نخلستان های حاشیه ی اروند، بعضی ها وضو می گیرند، و بعضی دیگر پیشانی بندهایشان را می بندند، بعضی ها وصیت می نویسند و...»

2- در توصیف از چه جزئیاتی باید بهره گرفت؟

3- مواد و عناصر تشکیل دهنده ی توصیف را بنویسید.

4- توصیف چگونه نوشته ای است؟

5- در متن زیر از چه نوع نوشته ای برای پروردن مطلب بهره گرفته شد؟

« پیرمرد را زیاد می دیدم، گاهی هر روز، در خانه یا در راه. او کیفی بزرگ به دست داشت و به خرید می رفت و بر می گشت.زندگی مرفهی نداشت، شندرغازی از وزارت فرهنگ می گرفت که صرف خرج خانه اش می شد. او صاف و ساده و بی آلایش بوده و کاری به کار کسی نداشت.»

6- در باره ی « دریا» یک توصیف علمی بنویسید.

7- در باره ی یکی از تصاویر زیر یک بند توصیف ادبی بنویسید.

 

8- توصیف علمی و ادبی را با هم مقایسه کنید.

 

سوالات چهار گزینه ای:

9- در توصیف.................. نقش اساسی دارند.

الف) عناصر خیال                ب) ذکر کامل جزئیات                پ) نوشته ی ادبی          ت) نوشته ی علمی

10- کدام عبارت توصیفی نیست؟

الف) همیشه گوشه­ی دهانش تر بود.                                          ب) آهسته آهسته چشمان بی گناه و معصوم صبح باز می شود.      

     پ) نور خورشید برای ادامه ی زندگی بسیار لازم است.          ت) مهتاب روی موج های کوچک حوض می لغزند.

11- در توصیف باید به ذکر چه نوع جزئیاتی پرداخت؟

الف) همه ی جزئیات شرح داده شود.             ب) آن دسته از جزئیاتی که به روشن شدن مقصود کمک می کند.

پ) آن دسته از جزئیات که مورد علاقه نویسنده است.    ت) آن دسته از جزئیات که نویسنده خود می داند.

12- برای ایجاد یک نوشته ی توصیفی، وجود همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی................ لازم است؟

الف) آشنایی با زندگی نویسندگان        ب) عناصر خیال        پ) تجربه های حسی و عاطفی       ت) برخورداری از واژگان مناسب

13- در بین حواس پنج گانه که مواد توصیف را می سازند کدام مورد دارای اهمیت زیادی است؟

الف) بینایی یا مشاهده              ب) لامسه            پ) بویایی           ت) شنوایی

درس پانزدهم: زبان­شناسی چیست؟ (1)

نمونه سؤالات

تشریحی:

1- ضرورت استفاده از خط تحریری را توضیح دهید.

2- خط تحریری را با خط نسخ مقایسه کنید.

3- در مورد انواع خط فارسی و موارد استفاده و کاربرد آن ها تحقیق کنید.

4- مزایای خط شبه­نسخ را بنویسید.

5- کدام خط برای دست نوشته ها معیار می باشد؟ توضیح دهید.

6- کدام نوع خط برای کتاب و مطبوعات مناسب است؟

7- ویژگی های خط تحریری را بنویسید.

8- در پایه ی اول برای آموزش خواندن و نوشتن از خط............. استفاده می شود.

9- خط ............... سریعتر و راحتتر نوشته می شود.

سوالات چهار گزینه ای:

10- خط تحریری در اصطلاح، خط نوشتن.............. است.

الف) با دست            ب) آموزشی            پ)کتاب          ت) با ماشین تایپ

11- برای نوشتار عادی و روزمره از کدام خط استفاده می شود؟

الف) نسخ             ب) نستعلیق          پ) تحریری            ت) شبه نسخ

12- کدام خط سریع تر نوشته می شود؟

الف)خط تحریری            ب) خط شبه نسخ                  پ) خط کوفی              ت) خط نستعلیق      

املا

- در بین گروه واژه های زیر، واژه های غلط  را بیابید و صحیح آن را  بنویسید.

« (قلاع و دژها)، (حرم آفتاب)، ( فلق و شفق)، ( غمین و مهزون)، ( زنده و زی حیات)، (دنائت و پستی)، ( لهن قاطع)، ( سور خیال)، (آمیخته و عجین)، ( قواصان رزمنده)، ( نهنج گل)، ( خطام و پایان)، ( قصه و استوره)، ( اهرار و آزادگان)، (مظلومیت و ستم دیده گی)، ( جذبه ی اسرارآمیز)

- مترادف واژه های زیر را بنویسید.

( آراسته و....... )، ( قوام و...........)، ( آمیخته و..........)، ( گستاخ و........)، ( محرمانه و...........)، ( ثمربخش و...........)، ( دنائت و............)، (نسیان و...........)، (معاصر و.......)، ( قرا و..........)

ادامه­ی درس پانزدهم: زبان­شناسی چیست؟ (1)

نمونه سؤالات

1- زبان چیست؟

2- زبان چگونه عمل می کند؟

3- تفاوت های میان زبان ها کدامند؟

4- زبان ها چرا و چگونه تغییر می کنند؟

5- مفهوم جمله ی "زبان شناسی  جدید توصیفی است نه تجویزی" چیست؟

6- گویش شناسی چیست؟

7- بررسی " مر او را حسن گفتندی " به کدام شاخه ی زبان شناسی مربوط می شود؟

الف )  معیار                  ب )  تاریخی                    ج )  گویش شناسی

8- برای حل مشکل تغییر و تحول دائمی زبان  دانشمندان :

الف ) عامل زمان را کنار می­گذارند.

ب) عامل زبان را بررسی می کنند.

ج) به شناخت زبان می پردازند.

درس شانردهم: گروه اسمی (2) وابسته­های اسم

نمونه سؤالات

1ـ برای هر یک از هسته­ها در گروهای اسمی زیر، وابسته­ی پیشین مناسبی بیاورید.

الف) استعدادهای درخشان                  ب) پیشوای بزرگ شیعه

2ـ در عبارت زیر، گروه­های اسمی را مشخّص کنید؛ سپس نام وابسته­های پیشین را در هر یک بنویسید.

همین بیست و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب، عجب همایشی بود! مردم بهترین خاطراتشان را جشن گرفته بودند.

3ـ رابطه­ی وابسته­های پیشین را با هسته­ی گروه­اسمی با رسم نمودار پیکانی نشان دهید.

الف) این مؤثرترین مقاله         ب) چندین داستان             پ) همین صد و ده نفر                 

4ـ با وابسته­های پیشین (صفت اشاره، مبهم، شمارشی و عالی) یک گروه اسمی طولانی بسازید.

5ـ نام وابسته­های پیشین هر یک از گروه­های اسمی زیر را بنویسید.

الف) چنین تصوّری                  ب) هیچ انسانی                   پ) عجب صدایی!
 درس هفدهم: ساده نویسی

نمونه سؤالات

1-جملات بلند زیر را به دو یا چند جمله تبدیل کنید.

یکی از مهمترین و مؤثرترین وسایل کسب مهارت در انواع نوشتن، خواندن مطالب گوناگون است.

در هنگام مطالعه باید مطالب مهم را مورد توجه قرار دهیم و از آن ها یادداشت برداری کنیم.

2- مقصود نوشته ی زیر را بطور ساده و در دو سطر بنویسید.

به لطف خداوند، سال ها به مطالعه و پژوهش در مثنوی معنوی مولوی پرداختم. در این راه بارها با دشواری هایی برخورد نمودم و برای حل آن مشکلات به شرح و تفسیرهای گوناگون مراجعه کردم که بعضی از آن مشکلات حل شدو بعضی، هم چنان باقی ماند.

3-به جای واژگان زیر برابرهای مناسب بنویسید.

مستعل :کهنه/دسته دوم،فرسوده              کوپن: کالابرگ

کاندیدا: نامزد، داوطلب                سوپسید: یارانه

4- داستان زیر را به نثر ساده بازنویسی کنید.

فعالیت دانش آموزی

5- با استفاده از صفت های تفضیلی ارشد، اعلم، افضل برای هر یک جمله ای مناسب بنویسید.

- علی، در هنگام عملیات ارشد گروه بود.

آزمون چهار گزینه ای :

6- از میان موارد زیر کدام مورد از ویژگی های نوشته های ساده است؟

الف ) جمله های طولانی   ب) کلی گویی و ابهام     ج) استفاده از زبان خودمانی   د) بهره گیری از واژه های کهن

7- کدام ویژگی نوشته باعث ایجاد صداقت و صمیمیت آن می شود؟

الف ) نقل مطالب به زبان خودمانی    ب) استفاده از جمله های کوتاه      ج) صریح و شفاف نوشتن    د) نزدیکی به زبان گفتار

8- چرا در متن زیر مقصود نویسنده به راحتی دریافت نمی شود؟

« بین افراد جامعه ی بشریت از نظر لون ها ی متفاوت و از لحاظ فراست و هوش و قدرت تفکر، اختلافی در کنه امر وجود ندارد. »

الف ) آرایه های ادبی ب) استفاده از زبان گفتار      ج) استفاده از لغات کهن و الفاظ عربی    د) کلی گویی

9- همه ی گزینه ها از ویژگی های نوشته های ساده هستند، به جز گزینه ی........

الف ) عبارت های پیچیده    ب) نزدیکی به زبان گفتار     ج) جملات کوتاه    د) قابل فهم بودن 

10- کدام گزینه از معایب ازدحام آرایه های ادبی نیست؟

الف ) شیوایی کلام را از بین می برد.ب) مقصود نویسنده را گم می کند.     ج) تصاویر خیالی را افزایش می دهد. 

  د) لذت خواننده را بیشتر می کند.

11-  کدام گزینه جای خالی را کامل می کند؟

« عبارت های متکلفانه و فضل فروشانه نوشته را............... می کند. »

الف ) ادبی    ب) زیبا و جذاب      ج) دیریاب    د) توصیفی و گیرا

12- زبان هرچه ساده تر و بی تکلف تر باشد.................... است.

الف ) ادبی تر    ب) صمیمی تر    ج) جذاب تر    د) زیبا تر

13- زبان نگارش چون به زبان گفتار نزدیک تر شود.................. بیشتری می یابد.

الف ) روح وتحرک    ب) معنی و مفهوم      ج) درک و فهم    د) زیبایی و جذابیت

14- حشو یعنی.............

الف ) زاید          ب) زیاد          ج) کم          د) بی معنی                                                                                                                                                                       درس هجدهم: گروه اسمی (3)

نمونه سؤالات

الف ـ پرسش های چهارگزینه‌ای

1ـ در کدام یک از جملات زیر کلمه‌ی «آیا» درست به کار رفته است؟

الف) آیا کی به کتابخانه می روید؟                                   ب) آیا چگونه می‌توانیم درست درس بخوانیم؟

ج) آیا به مسافرت رفته‌اید؟                                              د) آیا چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟

2ـ در گروه اسمی «هر دانش آموز کوشا» هسته‌ی گروه اسمی کدام است؟

الف) هر                                                ب) دانش آموز                                       ج) کوشا                                 د) دانش آموز کوشا

3ـ نوع وابسته‌های گروه اسمی «درخت بلند باغ» در کدام گزینه آمده است؟

الف) صفت ـ صفت             ب) مضاف الیه ـ مضاف الیه               ج) صفت ـ مضاف الیه         د) مضاف‌الیه‌ـ صفت

4ـ وابسته‌های پیشین و پسین در گروه اسمی «همه‌ی زنان فداکار جنوبی» به ترتیب عبارتند از:

الف) صفت مبهم ـ صفت بیانی ـ صفت نسبی               ب) صفت عالی ـ صفت بیانی ـ صفت فاعلی

ج) صفت شمارشی ـ صفت بیانی ـ مضاف الیه             د) مضاف الیه ـ مضاف الیه ـ ی نکره

5ـ هسته و وابسته‌ی پسین در گروه اسمی «آن چهره‌ی ناشناس» به ترتیب عبارتند از:

الف) آن چهره ـ ناشناس  ب) ناشناس ـ آن چهره                       ج) چهره ـ شناس                د) چهره ـ ناشناس                                                        گروه اسمی

وابسته

 

 

6ـ نمودار زیر مربوط به کدام یک از گروه های اسمی زیر است؟

الف) آن درخت تناور حیاط              ب) زیباترین لباس علی      ج) دریای خروشان              د) این چهار مدرسه                                                          وابسته          هسته      

 

ب ـ پرسش‌های مرتبط:

7ـ وابسته‌های پسین در موارد زیر صفت بیانی است. هر یک از موارد سمت راست را به مورد متناسبش در سمت چپ وصل کنید.

1ـ آسمان روشن

2ـ لباس دوخته

3ـ مناظر دیدنی                                                                

4ـ گل محمدی                                                                   الف) فاعلی

5ـ گوش شنوا                                                                     ب) ساده

6ـ داستان خوب                                                                                ج) مفعولی

7ـ چشم گریان                                                                  د) لیاقت

8ـ مرد دونده                                                                      و) نسبی

9ـ شیشه‌ی شکسته

10ـ آب خوردنی

11ـ رنگ نیلوفری

8 ـ با توجه به نوع وابسته‌ها در گروه های اسمی زیر موارد سمت راست را به مورد متناسبش در سمت چپ وصل کنید.

1ـ خط کش بلند

2ـ مادر مهربان

3ـ گلدانی                                                                           الف) ی نکره

4ـ فرش اتاق                                                                       ب) علامت جمع

5ـ میز کلاس                                                                      ج) صفت

6ـ گل خوش بو                                                                   د) مضاف الیه

7ـ نیم تنه ای

8ـ کتاب کتابخانه

9ـ انقلابیّون

10ـ مؤمنین

ت ـ پرسش‌های درست، نادرست:

9 ـ درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید و عبارات نادرست را اصلاح کنید.

الف) صفت بیانی معمولاً پسوند «تر» می پذیرد: آسمان آبی‌تر (......................................... )

ب) مضاف الیه پسوند «تر» نمی پذیرد. کتاب جغرافی (......................................... )

ج) مضاف «ی» نکره می پذیرد: کتاب خواندنی (......................................... )

د) موصوف «ی» نکره نمی‌پذیرد: کتاب علی (......................................... )

10ـ عبارات درست و نادرست را مشخص کنید.

الف) در گروه اسمی، هرگاه پس از هسته،‌ کسره بیاید و سپس اسمی دیگر قرار گیرد، اولی را مضاف و دومی را صفت می نامند. (......................................... )

ب) در گروه اسمی، هرگاه پس از هسته، نقش نمای اضافه بیاید، واژه‌ی بعد ـ اگر اسم، ضمیر یا صفت شمارشی نباشد ـ صفت بیانی است. (......................................... )

پرسش‌های تشریحی

1ـ جمله‌های زیر را ویرایش کنید.

الف) آیا چه طور می‌توانید در مسابقه شرکت کنید؟

ب) آیا کجا برای اقامت مناسب تر است؟

11ـ به هر گروه اسمی یک وابسته‌ی دیگر اضافه کنید و نمودار آن ها را رسم کنید.

الف) این درختِ بزرگِ.........................................

ب) کدام کتابِ تاریخِ.........................................

ج) زیباترین گلِ سرخِ.........................................

12ـ نمودار پیکانی وابسته‌ها را در گروه های اسمی زیر رسم کنید.

چند اسب وحشی

گلاب ناب کاشان

بهترین فیلم سال

 درس نوزدهم: خاطه نویسی / یاداشت روزانه

نمونه سؤالات

نمونه سؤال:

1- خاطرات یک هفته خود را به طریق طرح سوال جمع آوری کنید. پیشرفت خود را مشخص نمایید.

2- از مادر یا پدر بخواهید یکی از خاطرات کودکی شما را بیان کند و شما پس از شنیدن خودتان بازنویسی کنید.

3- اگر تصویری از خاطرات در ذهن دارید به صورت نقاشی همراه خاطره نمایید.

4- از پدر و مادر خود بخواهید خاطره ای از زمان کوکی شما برای شما بازگو کنند و شما آن را به زبان خود بنویسید.

5- از خاطرات نتیجه گیری کنید و پیشرفت خود را در این زمینه ثبت کنید.

6- می توان از دانش آموزان خواست کتاب هایی در زمینه خاطره نویسی مطالعه و با خاطرات خود مقایسه کنند.

 

درس بیستم: ضمیر

نمونه سؤالات

سؤالات فرادانشی (تشریحی)

1- با هر یک از ضمایر اشاره- پرسشی- مشترک یک جمله بسازید.

2-در عبارت زیر انواع ضمیرها و مرجع آنها را مشخص کنید..

((مردی در بیابان گنجی یافت. با خود گفت اگر نقل آن به ذات خویش تکلّف کنم عمری در آن شود و اندک چیزی تحویل شود.))

1-دو جمله بنوسید که در یکی واژه ی (کجا) ضمیر پرسشی و در دیگری صفت پرسشی باشد؟

2-تفاوت ضمیر پرسشی و صفت پرسشی را با ذکر یک مثال توضیح دهید؟

3-در جمله زیر کدام واژه ها ضمیر هستند؟ آنها را به صفت تبدیل کنید.

 پرسید: چه می گویی؟ مگر این را نمی بینی؟

تستی:

1-      در عبارت زیر چند ضمیر وجود دارد؟

((بیا تا هوا تر و تازه است. خودت را برسان. مادر چشم به راه توست- آب خوش از گلویش پایین نمی رود.))

2-    کلمه (چه) در جمله ی (چه می خواهی)............................... است.

1- صفت پرسشی    2- ضمیر پرسشی 3- قید پرسشی 4- صفت تعجبی

3-    همه ی گزینه ها ضمیر پرسشی دارند غیر از.....................

1-      چه لباس را دوست دارید؟                          2- که را می پرستی

 3- کی به خانه می روید؟                             4- کدام را می خواهید؟

4-    در کدام گزینه ضمیر اشاره وجود دارد؟

1-     منم آن تشنه ی گهر برده                         2- مقبل آن کز خدای گیرد پشت

3-در تنش گشت و یافت آن گهر                    4- پیش آن خاک تشنه رفت چو باد

5-    در کدام گزینه ضمیر نقش مفعولی دارد؟

1-     اختیارات کنم به دامادی                          2- جز یکی دختر عزیز مرا

3- جام و رخت و گوهرش برداشت                 4- دولتم چون خدا پناهی داد

6-    به گروه اسمی که ضمیر به جای آن می آید............... می گویند.

1-     جانشین                  2- مرجع               3- هسته                    4- وابسته

 

درس بیست و یکم: چه کلمه­ای اهمیت املایی دارد؟

نمونه سؤالات

کامل‌کنید.

 1- در دوران‌های گذشته زبان فارسی به میزان زیادی تحت تاثیر زبان.............. قرار گرفته‌است.

الف -  انگلیسی                                  ب- عربی

2- میان خط و زبان فارسی................. وجود دارد.

الف - هماهنگی                                  ب-  ناهماهنگی

3- تحقیق‌کنید و توضیح‌دهید که چه عواملی موجب تأثیرپذیری یک زبان از زبان دیگر می‌شود؟ (سؤال امتیازی)

4- چه نوع کلماتی اهمیت املایی دارند؟

5- کدام گزینه از دلایل وجود کلمه‌های عربی در زبان فارسی نیست؟

1- فتح ایران به دست مسلمانان                                   2- گرویدن ایرانیان به دین اسلام

3- کامل بودن زبان عربی                                 4- برخورد و تماس میان زبان فارسی و عربی

6- املای کدام دسته از کلمات ایجاد مشکل می‌کند؟

1- کلمات عربی رایج در فارسی                       2- کلمات قدیمی فارسی

3- کلمات غیر عربی رایج در فارسی                              4- کلمات امروزی فارسی

7- در کدام یک از گزینه‌های زیر غلط املایی مشاهده می‌شود؟

1- اصلح و افسد، ثبت و ضبط، آزمند و حریص                             2- تاسی و تبعیت، یاری و معونت، تفحص عمیق

3- یال و قارب، واعظ و قاری، رایت و علم                     4- تهذیب و آراستگی، موسم حج گزاری، ایجاد و نشئت

8- در کدام گزینه همه‌ی واژه‌ها صحیح نوشته شده اند؟

1- بیت‌الحزن، روزنامه ی سوراسرافیل، پناه و ملجئی                2- اصالت موروثی، نصاب الصبیان، دارالعماره

3- مواهب و بخشش‌ها، سمع و بصر، خوار مغیلان       4- وزیر انطباعات، ابهام و غموض، زیاد و مشبع

معرفی منابع تکمیلی و مرتبط:

1- دو قرن سکوت، عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیرکبیر، 1380

2- تاریخ زبان فارسی، محسن ابوالقاسمی، انتشارات سمت، 1382

3- تاریخ زبان فارسی، مهری باقری، نشر قطره، 1376

4- تاریخ زبان فارسی، پرویز ناتل خانلری، نشر نو،1373

5- تاریخ ادبیات، سال دوم رشته ی علوم انسانی

درس بیست و دوم: نامه­نگاری

نمونه سؤالات

1ـ نامه­ی رسمی چند نوع است؟ نام ببرید.

2ـ با موضوع «درخواست انتقال پرونده­ی تحصیلی، به مدرسه­ی دیگر» یک نامه­ی اداری بنویسید.

3ـ اشکال نامه­های زیر را بیابید و آن­ها را اصلاح کنید.

با عرض سلام یا بسمه تعالی

رئیس محترم اداره­ی پست

من مدّت ده سال است که در این اداره انجام وظیفه می­کنم. اکنون به دلایل شخصی مجبورم از این شهر بروم. فوراً با انتقال من موافقت کنید.

با تشکّر

4ـ جمله­های زیر را ویرایش کنید و علّت نادرستی آن­ها را بنویسید.

الف) چرا همیشه برعلیه من اقدام می­کنی؟

ب) اگر از او چنی رفتاری سر می­زند، بدان که به قول معروف، از تو رنجیده­است.

درس بیست و سوم: گروه قیدی

نمونه سؤالات

1. در نوشته‌های زیر، قیدها را شناسایی کنید و نوع آن‌ها را (بی‌نشانه یا نشانه‌دار) بنویسید.

الف) حقیقتاً تا به حال به چنین مسأله‌ای برنخورده بودم.

ب) پدرم به سرعت روزنامه‌ها را جمع کرد و در سبد گذاشت.

پ) بالاخره صدای زنگ بلند شد.

ت) صبح خورشید آمد، دفتر مشق شبم را خط زد.

ث) تعطیلات عید کجا خواهید رفت؟

ج) چیزهای بی‌ارزش دنیا دیوانه‌وار ما را به سوی خود می‌کشد.

2. واژه‌ی «آینده» در هر کدام از جمله‌های زیر چه نقشی دارد؟

الف) چه کسی آینده را دیده است.

ب) مردم خواسته‌های فردای‌شان را آینده می‌نامند.

پ) ممکن است در همین روزهای آینده دوباره او را ببینیم.

ت) خیلی‌ها از آینده می‌ترسند.

ث) چه بخواهی، چه نخواهی آینده خواهد رسید.

3. واژه‌ی «دندان‌سازی» در کدام عبارت «قید» است؟ چرا؟

الف) او در دندان‌سازی نشسته بود.

ب) او از دندان‌سازی می‌ترسد.

4. هر یک از واژه‌های زیر را در نقش‌های خواسته شده در جمله به‌کار برید.

                     قید : آقا رضا خیلی آرام حرف می‌زد.

مثال: آرام         صفت : فائزه نمی‌تواند با صدای آرام درس بخواند.

                     مسند : مادر کودکش را آرام کرد.

 
   

 

 

                  قید :                     ..........................................................           

الف.شاد       صفت:                    .........................................................                                                                                                               

                 مسند :                    ..........................................................

 

                  قید :                     ..........................................................          

ب. مردانه     صفت:                    .........................................................                                                                                                               

                 مسند :                    ..........................................................

 

                  قید :                     ..........................................................          

ج. زیاد         صفت:                    .........................................................                                                                                                               

                 مسند :                    ..........................................................

 

5. قیدهای مشخص شده در هر جمله، جزء کدام قیدهای جدول زیر هستند؟ شماره جمله را (مانند مثال) در جدول بنویسید.

قیدهای نشانه‌دار

قیدهای بی‌نشانه

تنوین‌دار

پیشوندقیدساز+ گروه اسمی

متمم‌های قیدی

مختص

گروه+اسمی مشترک با قید

صفت مشترک با قید

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1.        تمام اتاقش را به سرعت گشت.
  2. 2.       ظاهراً چیزی پیدا نکرد.
  3. 3.      اغلب جوانان حرف حق را به راحتی می‌پذیرند.
  4. 4.       سال گذشته شیطنت هم‌کلاسی‌ها خیلی بیشتر بود.
  5. 5.      برای رسیدن به پیروزی باید زیاد تلاش کرد.
  6. 6.       هنوز می‌توان برای آینده تصمیم‌گیری کرد.
  7. 7.      البته نیروی جوانی هیچ‌وقت باز نمی‌گردد.
  8. 8.      در بهار سنگ جوانه می‌زند، تو از چه دلتنگ شده‌ای؟
  9. 9.       حرف‌های خدا در قرآن حقیقاً به انسان قوت قلب می‌دهد.
  10. 10.     دیروز ظهر او را در کتابخانه دیدم.

نمونه‌های دیگر از انواع سؤالات مربوط به قید

6. در جمله‌ی زیر قید را پیدا کنید و بنویسید جزء کدام‌یک از انواع شش‌گانه‌ی قید است؟

 «ظاهراً بیمار نیازمند معاینه‌ای دقیق و کامل است.»

7. واژه‌ی «یک‌شنبه» را در دو جمله‌ طوری به کار ببرید که در جمله‌ی نخست مسند و در جمله‌ی دیگر گروه قیدی باشد.

8. در جمله‌ی « علی خوب می‌دود» کدام یک از انواع قید را می‌بینید؟

9. در عبارت‌های زیر نوع قیدهای مشخص شده را بنویسید.

الف) «خورشید به تدریج پایین می‌رفت.»

ب) «هرگز تصور نمی‌کردم از آن‌ها آگاهی یابم.»

10. قیدها را در عبارت زیر پیدا کنید و نوع هر کدام را بنویسید.

« این گزارش‌ها گاه به‌صورت کتاب در می‌آید و فوراً چاپ می‌شود.»

11. انواع قید را در جمله‌های زیر مشخص کنید.

الف) «او اصلاً آماده‌ی رفتن نبود.»

ب) «دیروز به دیدن آثار تاریخی رفتم.»

12. در جمله‌ی «خندان» را در نقش مسند و در جمله‌ای دیگر «خوش خط» را در نقش قید به کار ببرید.

13. در عبارت زیر گروه قیدی را با ذکر نوع آن مشخص کنید.

« شاید این درد به قول طبیبان نشانه‌ی بیماری عمومی باشد.»

14. در نوشته‌ی زیر فقط قید نشانه‌دار و بی‌نشانه را مشخص کنید.

« در داستان، رستم از وجود سهراب خبر دارد ضمناً از نیروی بازوی او هر لحظه آگاهی می‌یابد.»

15. فرق گروه قیدی و مسند در چیست؟ مثال بزنید.

16. در نوشته‌ی زیر گروه‌های قیدی را پیدا کنید و نوع آن‌ها را بنویسید.

«گزارش‌ها گاه به صورت کتابی در می‌آید و فوراً چاپ می‌شود.»

17. در جمله‌های زیر گروه قیدی و نوع آن‌را مشخص کنید.

الف) «اخیراً نگرانی راجع به درست گفتن و درست نوشتن زبان فارسی افزایش یافته است.»

ب) «بیگانگی جوانان ما به فرهنگ اسلامی روز به روز افزایش می‌یابد.»

18. با توجه به دو جمله‌ی : الف) رضا ساکت است.» ب) « رضا ساکت نشسته است.» واژه‌ی «ساکت» در هر یک از جمله‌ها چه نقشی دارد؟

19. در جمله‌ی زیر نوع قیدهای مشخص شده را بنویسید.

«برخی نسخه‌های فرسوده با دقّت بازسازی و مرمّت می‌شوند و در بخش مشاهیر ده‌ها جوان مشتاق، آثار و شرح حال مشاهیر را ثبت و ضبط می‌کنند. هر روز به‌طور متوسط دو هزار نفر به کتابخانه مراجعه می‌کنند. »

20. واژه‌ی «وحشت‌زده» را در دو جمله به گونه‌ای به کار برید که در جمله‌ی نخست مسند و در جمله دیگر گروه قیدی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس بیست و چهارم: زبان شناسی چیست؟ (2)

نمونه سؤالات

1-

در جمله­ی داده شده کلمات مشتق را پیدا کنید و بنویسید.« شاخه­های عظیم به وضعی ترسناک ایستاده بودند. »

2-

در جمله­ی زیر گروه­های اسمی و فعلی را مشخص کنید.

« از یزرگترین شعرای آلمانی است که در طول عمر کوتاه خود آثار فراوانی خلق کرد. »

3-

در جمله­ی زیر کدام کلمات رابطه­ی تضمن با همدیگر دارند؟

« یکی از ورزشهایی که مردم بسیار علاقه­مند هستند فوتبال است. »

4-

در عبارت­های زیر کدام کلمات رابطه ترادف ندارند؟

الف) زمزمه و گفت­ و گو                  ب) مأمن و پناهگاه                   ج) علف­های مزارع                   د) غمگین و مغموم

5-

چرا کلمه­ی « قاچْر »، « مازْد » و « بیزْد » در زبان فارسی وجود ندارد؟

6-

این عبارت از چند جمله تشکیل شده است؟

« خدایا ! دست اجانب را از سر کشورهای محروم و ستم دیده کوتاه کن و آنان را یاری کن تا بتوانند با ظلم ظالمان و ستمگران مقابله کنند. »

7-

کلمه « داروخانه » از نظر ساخت جزء کدام کلمات است؟

الف) ساده                    ب) مشتق                    ج) مشتق مرکب                   د) مرکب

8-

کدام یک از کلمات از نظر ساخت با بقیه متفاوت است؟     الف) گوسفند                  ب) شیر                    ج) گلاب                   د) مدرسه


 درس بیست و پنجم: نامه نگاری (2)

نمونه سؤالات

تمرینات تشخیصی (فرادانشی)

1- یک نامه­ی رسمی به مدیر مدرسه­ی خود بنویسید و از ایشان تقاضا کنید که شما را برای شرکت در مسابقه­ی المپیاد ادبی به باشگاه دانش­پژوهان جوان ببرند.

2- یک نامه­ی رسمی به مسئول کتابخانه­ی ملی بنویسید و تقاضای بازدید از آن­جا نمایید.

3- یک پیام تبریک به مسئولان مدرسه در مورد پیروزی تیم والیبال مدرسه در منطقه بنویسید.

4- یک دعوت نامه به مسئول آموزش و پرورش منطقه خود بنویسید و تقاضا کنید که از نمایشگاه دانش آموزان مدرسه شما بازدید کنند.

5- یک دعوت نامه درست کنید و از طرح و ابتکار خود مثل نقاشی، خطاطی و یا هر هنر دیگری استفاده کنید.

6- یک نامه ی دوستانه طراحی کنید و مطالبی را که می خواهید بنویسید در طرح اولیه آن نام ببرید.

7- یک کارت پیام تبریک برای عید نوروز طراحی و تهیه کنید.

ادامه­ی درس بیست و پنجم: نامه نگاری (2)

نمونه سؤالات

1-     نامه های خصوصی و دوستانه، نامه های.......................... هستند.

الف – رسمی                                   ب – غیر رسمی

2-    در نوشتن نامه های خصوصی و دوستانه.................... وجود ندارد.

الف – محدودیت زیادی                        ب – آزادی زیادی

3- نامه های خصوصی و دوستانه.......................... هستند.

الف – تقلیدی                                      ب – ابتکاری

 

پرسش‌های‌درست‌، نادرست

 

 

4- شیوه ی نگارش نامه های خصوصی و دوستانه بر اساس رابطه ی میان نویسنده و مخاطب تغییرمی کند.

5- در نوشتن نامه های شخصی، سبک هر کسی منحصر به اوست. (                    )

6- بهتر است لحن کلام در نامه های شخصی، صمیمی و خودمانی باشد. (                    )

 

 

پرسش‌های مفهومی

 

7- مهم ترین عوامل دخیل در شیوه ی نگارش نامه های خصوصی و دوستانه را معرفی کنید.

8- متن نامه های خصوصی از چه قسمت هایی تشکیل می یابد؟

9- ویژگی های نامه های خصوصی و دوستانه را نام ببرید.

10- منظور از « رعایت اعتدال » در نوشتن نامه های شخصی چیست؟ 

 

 

پرسش‌های‌مقایسه ای

 

11- نامه های دوستانه و اداری را از نظر زبان مقایسه کنید.

12- کدا م یک از معیارهای نامه های دوستانه با نامه های اداری اشتراک دارد؟ 

 

پرسش‌های تحقیقی

مجموع هایی از نامه های قدیم و جدید به صورت کتاب در آمده است. مجموعه نامه های قدیمی مانند مکاتیب امام محمد غزالی، مکاتیب مولوی و............. و مجموعه نامه های جدید مانند مخاطب های آشنا اثر دکتر علی شریعتی و نامه های پدری به دخترش از مهاتما گاندی و خانواده ی تیبو از روژه مارتن دوگار ترجمه ی ابوالحسن نجفی و........

 

   پرسش های کاربردی

           نامه ای شخصی در حدود یک صفحه در یکی از موضوعات زیر بنویسید :                                                                           

13- فرض کنید دوستی دارید که در شهر دیگری زندگی می کند برای او نامه بنویسید و با توصیف زیبا یی  های شهر خود از او بخواهید که از شهر شما دیدن کند.

14- برادر بزرگ تر شما در شهر دیگری مشغول تحصیل است. با نوشتن نامه ای، حال و وضعیت او را جویا شوید...............

 

 

پرسش‌های چهار‌گزینه ای

 

 

15- همه ی گزینه های زیر، به جز گزینه ی...................... در شیوه ی نگارشی نامه های شخصی دخالت دارند.

الف هدف نویسنده          ب رابطه ی میان نویسنده و مخاطب          پ ظاهر مناسب نامه                          ج ذوق و طبع نویسنده

16- همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی.................. از قسمت های اصلی یک نامه شخصی هستند.

الف موضوع             ب عنوان              پ متن                ت امضا

17- در نامه های خصوصی و دوستانه، استفاده از چه نوع زبانی پسندیده است؟

الف زبان محاوره ای          ب زبان معیار          پ زبان شکسته            ت زبان متکلّف 

 

18- همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی................ از ویژگی های نامه های خصوصی و دوستانه هستند.

الف تقلیدی نبودن               ب خودمانی بودن             پ طبیعی بودن          ت قالبی بودن

درس بیست و ششم: گروه کلمه چیست؟

نمونه سؤالات

نمونه سوالهای تشریحی (درس:گروه کلمه چیست؟)

1-گروه کلمه ها معمولا چه نقش های ارتباطی با یکدیگر دارند؟(4مورد)

2- -شاخصه ی"گروه کلمه "های املا چیست؟

3- چرا نمی توانیم "گروه کلمه"ها را کلمه یا جمله بدانیم؟

4- منظور از جمله ی " گروه کلمه ها برای املای تقریری جنبه ی تکمیلی یاترمیمی دارند " چیست؟

5- با کلمات زیر "گروه کلمه "بسازید :

الف تحسین و..........  ب- تشویش و......... ج رویداد و......... د خواب.........

 

نمونه سوال های تستی (درس:گروه کلمه چیست؟)

1-              رابطه ی کدام یک از گروه کلمه های زیر صحیح است؟

الف نظم وانضباط = ترادف

ب قبرستان بقیع = موصوف وصفت

ج قریحه ی دروغین =مضاف ومضاف الیه

د هدیه وتعارف = تضاد 

2-             "گروه کلمه" یعنی :         

الف- ترکیب هایی که مفهوم جمله دارند.

ب- ترکیبهایی که استقلال فعلی واسنادی دارند.

ج- ترکیب هایی که هم کلمه اند وهم جمله.

د- ترکیبهایی که نه کلمه اند  نه جمله.

3-             کدام یک از گروه کلمه های زیر رابطه ی"معطوفی "دارند؟

الف- نفوذ استعمار

ب- برهه­ای از زمان

ج-دور وبرحذر

د- مایع خنک

4- املای کدام ترکیب غلط است؟

الف- غریب وآواره ب- جذبه ی اسرارآمیز ج- روشنی وفروق د- تازگی وطراوت


 درس بیست و هفتم: نقش نما

نمونه سؤالات

1-     جاهای خالی را با نقش نمای مناسب پر کنید. و نوع نقش نما را نیزبنویسید.

اولین روزی که... دیدن دوستم رفتم... او را... مزرعه سر گرم کار دیدم. علامه دهخدا امثال و حکم فارسی... در چهار جلد نوشت. نهاد کلمه...  گروهی از کلمات است... در باره ی آن خبر می دهیم.... خدا به همه ی انسان های خوب کمک کن.

2-    حرف ربط ( پیوند وابسته ساز و هم پایه ساز ) را در نوشته های زیر مشخص کنید.

     سعدی اگر به در گاه بزرگان می رفت غالباً برای آن می رفت که ستمکاری را از تعدی به مظلومی باز دارد یا چاره ای برای بیچاره ای بجوید سعدی نویسنده است و شاعر اما در نویسندگی شهرتش بیشتر به سبب گلستان است. در صورتی که به جز آن، کتاب های دیگری نیز دارد. با آن که بیشتر عمر ملک الشعرای بهار د ر مطالعات ادبی گذشت از توجه به آزادی و آزادی خواهی لحظه ای غافل نبود.

3-    واژه های معلم، وطن، سعدی، ادبیات را با نقش نمای اضافه،را،حرف اضافه و حرف ندا به کار ببرید.

درس بیست و هشتم: خلاصه نویسی

نمونه سؤالات

1ـ «خلاصه نویسی» به چند روش صوت می­گیرد؟ نام ببرید.

2ـ دو مورد از فواید «خلاصه نویسی» را ذکر کنید.

3ـ اگر «خلاصه نویسی» مربوط به یک داستان باشد، چه مطلب باید در آن ذکر شود؟

4ـ مفهوم اصلی عبارت زیر را در دو جمله بیان کنید.

«انسان در همه­ی بینش­های معنوی و از جمله در اسلام، برای آن لباس به تن نمی­کند که تن را عرضه کند بلکه لباس می­پوشد که خود را بپوشد. لباس برای او یک حریم است؛ به منزله­ی دیوار دژی است که تن را از دستبرد محفوظ می­دارد و کرامت او را حفظ می­کند. لباس، پوست دوم انسان نیست؛ خانه­ی اوّل اوست. انسانِ اسلام، کمال خود را در آن نمی­بیند که تن خویش را چون کالایی تزیین کند و بفروشد.»

5ـ با ذکر مثال بنویسید که در چه مواردی نشانه­های خط فارسی را رعایت می­کنید.

[ جمعه ٦ دی ۱۳٩٢ ] [ ٥:٢٧ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed