ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

بسته آموزشی زبان فارسی (3) سال سوم رشته علوم انسانی متوسطه ( سؤال کتاب)                                                                                     سال تحصیلی 93-92    

درس 2

ارزشیابی پایانی درس دوم زبان فارسی3          

1-                  عبارت " عشق، خود هم راه و هم رهبراست ومقام ومنصب را در آن جایگاهی نیست" به ترتیب چند تکواژ وچند واژه است؟

1-      21-16         2- 21- 17                      3- 23-17                       4- 22-18

 

2-                  تعداد تکواژهای کدام عبارت بیش تر است؟

1)                  زبان نوشتار معادل با زبان گفتار است.

2)                  شناخت جدا کردن ارزنده از بی ارزش است.

3)                  عامل بس مؤثر در نوشته های ادبی صداقت است.

4)برخی از واژه ها مستعمل و برخی مهمل است.

 

3. جمله ی "درمیان منابع حقیقی، کتاب های مرجع جایگاه ویژه دارند" از چند تکواژ درست شده است؟

            1) 16                            2)17                             3- 18 4                         )19

 

4- عبارت " مردم در گذشته هنگام شروع کردن کارها به سعد و نحس بودن ساعت ها اعتقاد داشتند" چند تکواژ است؟

1)                  25                                2)27                            3) 26                            4)24

 

5- عبارت" اوستا، شاعر درد آشنا  شعر خود را در خدمت اعتقاد خویش قرار داده است" چند تکواژ و چند واژه است؟

1)                  20-15               2)20-16                        3)19-14                        4)18-14

 

6. تعداد تکواژ کدام بیشتر است؟

1) بستنی             2)دستاورد                      3)کم حوصله                   4- دانسته

 

7.دو واژه ی متشابه (هم آوا) کدامند؟

1) مَقام، ارزش – مُقام، جایگاه                      2) قرض ،وام –غرض ، مقصود

3) مَتاع، کالا – مُتاع، فرمانروا                    4) القا، آموختن – الغا، لغو کردن

 

8. تعداد واج های هسته ی گروه اسمی کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است؟

1) شناخت عمیق مردم                    2) تبیین ماهیت جهان

3) آینده ی ادب ایران                      4) قسمت ممتاز برگزیدگان

 

9. کوچک ترین واحد صوتی زبان که معنا ندارد اما تفاوت معنای ایجاد می کند:

   1) وند             2) واج                          3) تکواژ                         4) هجا

 

10. جمله ی " کار من مشاهده ی اجرام آسمانی ست" چند تکواژ داد؟

1) 9                  2) 10                3) 11                4)12

 

11. واژه ی می بینمشان" چند تکواژ دارد؟

1)2                   2)3                   3)4                   4)5

 

12. فعل" خوانده شده است" چند تکواژ وچند واژ دارد؟

1)6-3                2)6-                 1 3)5-1                         4)5-4

 

 

 

1-                  واج های کلمات زیر را بنویسید.

الف ) ابر                                     ب ) آز                                       ج)تأمّل

ت) خواهرانه                                ث) آهنین                                     ج )ایران

چ) مؤذّن                                     ح) مؤسّسه                                  خ)اءتلاف      

   د)خویشتن داری                                    ذ) یاری                                       ر) وحید

 

2-                  تکواژ واژه های زیر را مشخص کنید .نوع آن ها را بنویسید.

الف – ارزشمند ترین                      ب- خانه داری                  پ- برخورداری                ت- خواهرانه       ث- ارجمند                                  ج- ایرانی نژاد                  چ- ملی گرا                      ح- آشنایان           خ- داشت میرفت                           د- گفته ها                        ذ- خواهد رفت                  ر- دیده است

 

3-                  هر یک از عبارت های زیر چند واژه دارد؟ (برگرفته از تستهای کنکور)

الف) اوستا شاعر دردآشنا شعر خود را در خدمت اعتقاد خیش قرازر داده است.

ب)سبک و سطح نگارش نتامه های دوستانه باید متناسب با سن و موقعیت و مقام گیرنده  باشد.

پ) عدالت داجتماعی، احترام به قانون و توجه به مسؤلیت مایه ی بقای جوامع بشری است.

4- تعداد تکواژ و واژه های هر یک از عبارت های زیر زا مشخص کنید. (برگرفته از تستهای کنکور)

الف ) گفتار عامیانه و بهره گیری از اصطلاحات مردمی، شعرهای ایرج را ممتاز می سازد.

ب) اندیشمندان با نوشتن تاریخچه ی دانش های بشری ، سیر تحول آن ها را اعلام می کنند.

پ) عشق خود هم راه و هم رهبراست ومقام ومنصب را در آن جایگاهی نیست.

 

5- هسته ی هر یک از گروه های زیر ر(اسمی یا فعلی) را مشخص کنید.

الف) این توانایی دانش آموزان خلاق                           ب) اجرای طرح پیشنهادی دولت

پ) شناخته خواهد شد.                    ت) دارد می نویسد.   ث ) زیبایی های طبیعت دست نخورده         ج )گفتن داستان های تخیلی

 

6- هسته و نوع وابسته های گروه های اسمی زیر را بنویسید.

الف) همان گل های زیبای باغچه ب) گل هایی زیبا پ) خندهی دل نشین کودک ت) چشم به راه بودن منتظران  ث) کوشاترین دانشجوی امسال   ج) بینایی شکوهمند عرفا

 

7- جمله های مستقل ساده و مرکب را مشخص کنید.

الف)  بیزارم از وفای تو، یک روز ویکزمان / مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم

ب)  چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب /مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم

پ)  گوشم به راه تا که خبر می دهد زدوست / صاحب خبر بیامد و من از خود بی خبر شدم

ت) باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز / قصه ی غصه که در دولت یار اخر شد

ث)  آن پریشانی شب های دراز و غم دل / همه ددرذ سایه ی گیسوی نگار آخر شد

 

8- در هر یک از جمله های مرکب زیر، جمله های هسته و وابسته را مشخص کنید.

الف) آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود / عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

ب) اگر در دیده ی مجنون نشینی / به غیر از خوبی لیلی نبینی

پ) از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود / زنهار از این بیابان، وین راه بی نهایت

ت)در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا / سرها بریده بینی، بی جرم وبی جنایت

ث)زان یار دلنوازم شکریست با شکایت / گر نکتهدان عشقی، بشنو تو این حکایت

 

کنکورسراسری و تست های اشتباه

 

در هر یک از عبارت های زیر تعداد تکواژ و واژه را مشخص کنید.

 

الف) با پیشرفت صنعت و گسترش فنون ارتباطات اکنون رسانه های دیداری و شنیداری به کمک محققان  آمده اند تا سرعت و دقت پژوهش ها را بیفزایند.(87ریاضی)

نکته1: طبق جدول صفحه ی 47 کتاب (ان) سببی ساز یک تکواژ است بنابراین واژه ی (رسانه) 3 تکواژ است.

نکته2:اشتباه کتاب درسی: فعل های ماضی نقلی به غیر از سوم شخص مفرد، 3 تکواژ دارد. یعنی به نماینده ی فعل کمکی آن توجه نکرده اند.

 

ب) ‌‍‌[جمالزاده ] با زبان ساده و عامیانه و بهره گیری از تغات متداول ورایج در میان مردم نوشته های خود را شاخص و ممتاز ساخت.(88ریاضی)

نکته1: لغات جمع سالم لغت است ودر حقیقت 2 تکواژ است ولی متأسفانه آن را جمع مکسر پنداشته اند.

نکته2: ملت (ملة) نیز هنگام گرفتن (ی) تبدیل به (ملی) می شود که همواره در کنکور دو نکواژ است، بنابراین تناقض دیده می شود.

          پ)  بیهقی، تنها مورخی امین و بلند پایه نیست، که نویستده ای توانا وزبر دست است و امانت داری و دقت وی ، کتابش ر ا   به صورتی داستانی گیرا و دل چسب کرده است. (89 ریاضی)

نکته: کتابش دو واژه است نه یک واژه.

ت) دانش عوام یاتوده شناسی شاخه ای است ازعلم مردم شناسی .و عبارت است از علم به ›آداب و رسوم و افسانه های یک قوم و خصایص ملی آن قوم را آشکار می سازد.     (90 تجربی)

نکته: به عقیده ی تعداد بی شماری از دستورنویسان و دبیران محترم شاخه دو تکواژ دارد.

 

آزمون تشریحی

1- در جمله ی " نسیم محبت و محبت نسیم غنچه های باغچه­ی دل را شکوفا می کند. " چه عاملی باعث ادبی شدن نوشته شده است؟

2- ............ باعث خیال انگیز شدن نوشته می شود .

3- آرایه های ادبی با کدام عنصر نقش زیبایی آفرینی را ایفا می کند ؟

4- جمله ی " سفید چشمانش مثل دو کله ی گچ آب دیده توی طبق صورتش جا به جا می شود " کدام آرایه را دارد ؟

5- تشبیه چه تاثیری بر خواننده دارد ؟

6- عبارت " آواز خاکستری جیرجیرک مثل نخی بی انتها بود . " کدام دو آرایه را دارد:

الف ) تشبیه و استعاره .

ب ) تشبیه و حس آمیزی

7- ........... از ............ خیال انگیز تر است .

8- عبارت " کوه از سخنان او آب می شد و زمین می رفت " یک تشبیه بلیغ دارد .

درست                       نادرست

9- عبارت " فضا تلخ و سنگین بود " کدام آرایه را دارد ؟

الف ) تشبیه            ب ) حس آمیزی

10- ویژگی اغراق چیست ؟

11- هرگاه به جای ذکر دو طرف تشبیه یکی از آن ها را به کار ببریم به آن .......می گویند.

12- دو عبارت " لب تر کردن " و " موبر تن راست شدن " ............ است .

 

پاسخ آزمون تشریحی

1-آرایه ی عکس

2- خیال انگیزی

3- تجربیات ذهنی و زمینه های ذهنی

4- تشبیه سفیدی چشم به دو کله گچ آب دیده

5- به کمک تشبیه می توانیم مسائل کاملا ذهنی را به طور عینی و محسوس در برابر چشمان خواننده به تصویر بکشم.

6- ب

7- استعاره از تشبیه

8- نادرست ( اغراق ).

9- ب

10- به کمک اغراق در ذهن خواننده تصرف کرده . و می توان حالات و صفات را از وضع طبیعی و عادی آن کوچک تر یا بزرگ تر نشان دهیم .

11- استعاره

12- کنایه

 

آزمون درس دهم

1-نوع آرایه های ادبی در کدام گزینه نادرست می باشد ؟

1 ) از پلکان بالا رفت و در حالی که مثل بید می لرزید وارد سالن شد. ( تشبیه )

2) از زیر کلاه " دلا " آبشار طلایی رنگ سرازیر شد . ( تشخیص )

3) همین که صدای پا " جیم " را شنید رنگ از چهره اش پرید . ( کنایه )

4) قلب " دلا " از شادی به هیجان آمده بود . ( مجاز )

2- در همه ی گزینه ها مشبه ذکر شده است به جز گزینه ی ......

1)سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد / دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

2)آیینه ی سکندر جام می است بنگر / تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا.

3)خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان / کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست

4)حدیث روضه نگوییم گل بهشت نبویم / جمال حور نجوییم ، دوان به سوی تو باشم

3- در کدام گزینه تشخیص یا شخصیت بخشی وجود ندارد ؟

1)به پالیز بلبل بنالد همی / گل از ناله ی او ببالد همی

2)چو از ابر بینم هم بادونم / ندانم که نرگس چرا شد دژم

3)تهمتن گز اندر کمان راند زود / بد انسان که سیمرغ فرموده بود

4)خم آورد بالای سرو سهی / از او دور شد دانش و فرهی

4- با توجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است ؟

" لاله میان کشت درخشد همی ز دور / چون پنجه ی عروس به حنا شده خضیب "

1)بیت دارای دو تشبیه است.

2)" چون " ادات تشبیه است .

3)وجه شبه درخشندگی و سرخی است .

4)یک مجموعه به یک مجموعه ی دیگر تشبیه شده است.

5- در همه گزینه ها آرایه ی کنایه وجود دارد به جز گزینه ی ......

1)سخن های ناخوش  ز من دور دار / به بدها دل دیو رنجور دار

2)مگوی آن چه هرگز نگفته است کس / به مردی مکن باد را در قفس

3)نکوهش مکن چرخ نیلوفری را / برون کن ز سر باد خیره سری را

4)آتش به دست و پای فرو مرد و بر حق است / مرغ شرر چگونه پرد ز آشیان برف

6- با توجه به بیت زیر کدام گزینه نادرست است ؟

" چو آشامیدم این پیمانه را پاک / در افتادم ز مستی بر سر خاک "

1)" چو " در مصراع اول از ادات تشبیه است .

2)خاک و پاک جناس ناقص اختلافی دارند.

3)بیت دارای آرایه های مجاز می باشد .

4)آشامیدم قرینه ی مجاز می باشد.

7- " حس آمیزی " در کدام گزینه وجود دارد ؟

1)سیاهی چشمانش با سیاهی شب آمیخته شد .

2)طعم تلخ تنهایی را دیده و مزه ی هجران را چشیده بود.

3)صدای کودکان در میان موج های دریا گم شد .

4)نقاش طبیعت با قلم موی خود ، خورشید و آسمان را سرخ کرد.

8- در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی وجود دارد ؟

" به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم / به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم "

1)مجاز        2)تشخیص        3)کنایه        4)ایهام

9- کدام گزینه از ویژگی های " نوشته های ادبی " نیست ؟

1)تاثیر گذاری                            2)پایدار بودن

3)خلاقیت                                  4)عاری بودن از آرایه های ادبی

10- کدام گزینه حس آمیزی دارد؟

1)اهل بیابان چنین هوایی را گرگ و میش می نامند .

2)باد سردی از جلگه می وزید و بیشه ظلمانی بود.

3)صدای شکفتن دل با نسیم محبت مشام جان را می نوازد.

4)علف های بلند زیر نسیم مثل مارماهی پیچ و تاب می خورند.

11- در عبارت " سینه با نسیم محبت شکفته می شود " کدام واژه " مجاز " دارد؟

1)نسیم           2)سینه               3)محبت            4)شکفته

12- کدام گزینه درباره ی " نوشته ی ادبی و هنری " درست نیست ؟

1)بر خواننده یا شنونده اثری مطلوب می گذارد.

2)عواطف و احساسات را بر می انگیزد.

3)تاریخچه ی تکامل و دگرگونی جوامع بشری را بیان می کند .

4)به اندیشه حرکت می بخشد و گاه به تغییر رفتار منجر می شود.

13- کدام گزینه دلیل هنری و ادبی بودن نوشته زیر نیست؟

" زمین به بهار نشست ، بهار گره از شکوفه باز کرد ، نسیم در گیسوی بید افشان فرو پیچید غنچه شکفتن آغازکرد و سبزه دمید گل هم چون یادی فراموش گشته در آغوش چمن بشکفت. "

1)استفاده از واژگان ادبی        2)تشبیه   3)حس آمیزی       4)تشخیص

14- در کدام گزینه واژگان با بار ادبی دیده نمی شود؟

1)گیسو به جای مو  2)نسیم به جای باد       3)آغوش به جای بغل   4)فریاد به جای صدا

15- همه ی گزینه ها ارزش هنری و ادبی یک نوشته را افزایش می دهند جز گزینه ......

1)زبان ساده و بی تکلف               2)کلمات دشوار و کهن فارسی

3)واژگان و تعابیر زیبا                4)آرایه های ادبی

16- در عبارت " دل های از غم شکافته با محبت شکفته می شود" کدام عامل بر زیبایی جمله افزوده است؟

1)تشبیه     2)استعاره       3)جناس      4)کنایه

17- کدام گزینه جمله ی ساده و عادی است؟

1)محبت دل را به میهمانی شکفتن نمی برد.

2)باغبان محبت که نباشد ،غنچه نگران پرپر شدن است .

3)محبت دل انسان را شاد می کند.

4)سینه با نسیم محبت شکفته می شود.

18- چرا احساس و عاطفه به تنهایی نوشته را زیبا و موثر می گرداند؟

1)چون این دو عنصر قادر هستند آرایه های ادبی را به کمک بگیرند.

2)چون به بیان احساسات و حالات عاطفی و درونی مثل شادی ، اندوه ، خشم ، ترس کمک می کند .

3)چون این دو زبان را ساده و بی تکلف می سازند.

4)چون حالت اعجاب را در خواننده تقویت می کند.

19- کدام گزینه برای ادبی شدن متن بهتر است ؟

" آرش پیش رفت و به سوی تورانیان .....که گروهش به گروه دیوان ..... او ....... که من تیر خواهم انداخت تا هر کجا تیرش برود همان جا مرز ایران است".

1)رفت ، می مانست ، صدا زد .

2)حمله کرد ، شبیه بود ،  فریاد زد .

3)شتافت ، می مانست ، بانگ بر آورد.

4)رفت ، شبیه بود ، بانگ بر آورد.

20- کدام عامل در هنری شدن نوشته تاثیری ندارد/

" صبح زلال چون آب گوارای چشمه ها از کرانه ی خاور بر می تراود و در روشنایی نیلگون خود را بر زمین می پاشاند . اهل بیابان چنین هوایی را گرگ و میش می نامند ، روشن اما وهم آلود و سایه روشن."

1)توصیف های زنده و ملموس و تصویر سازی های متحرک

2)واژگان و تعابیر زیبا و انتخاب شده

3)تشبیه

4)جملات کوتاه

21- همه ی عوامل از جمله هنری است جز گزینه .....

19صداقت و صمیمیت

2)آرایه های ادبی

3)داشتن شکل دستوری و درست

4)زبان ساده و بی تکلف

118

پاسخ آزمون درس دهم

1-گزینه " 2 "

آبشار طلایی رنگ استعاره از موهای " دلا " است ولی تشخیص ندارد.

2- گزینه " 4 "

مشبه در گزینه " 1 "  دلبر ، در گزینه " 2 " جام می ، در گزینه " 3 " خلق می باشد.

3- گزینه " 4 "

تشخیص در گزینه " 1 " بلبل می نالد ، گل می بالد ، در گزینه " 2 " نرگس دژم شد ، در گزینه " 3 " سیمرغ فرمود ه بود ، می باشد.

4- گزینه " 1 "

زیرا بیت دارای تشبیه مرکب است .مصراع اول مشبه و مصراع دوم مشبه به می باشد.

5- گزینه " 1 "

در گزینه " 2 " باد در قفس کردن کنایه از کار بیهوده ، در گزینه " 3 " چرخ نیلوفری کنایه از آسمان و در گزینه " 4 " به دست و پای فرو مردن کنایه از بی حس و حرکت شدن است.

6- گزینه " 1 "

" چو " در مصراع اول به معنی هنگامی که ، وقتی که می باشد.

7- گزینه " 2 "

طعم تلخ تنهایی را دیدن حس آمیزی دارد.

8- گزینه " 4 "

" یو " ایهام دارد .

9- گزینه " 4 "

نوشته های ادبی ، از آرایه های ادبی خالی نیست.

10- گزینه "3 "

حس آمیزی : آمیختن دو یا چند حس است در کلام به گونه ای که با ایجاد موسیقی معنوی به تاثیر سخن بیفزاید و سبب زیبایی آن شود. صدای شکفتن دل ، حس آمیزی دارد.

11- گزینه " 2 "

سینه : مجاز است از وجود انسان . مجاز : کاربرد کلمه است در غیر معنای واقعی آن.

12- گزینه " 3"

گزینه " 3 " درباره ی نوشته ی ادبی و هنری صادق نیست.

13- گزینه " 3 "

گر چه هر چهار گزینه از عوامل هنری و ادبی شدن یک نوشته محسوب می گردد، اما عامل حس آمیزی در نوشته دیده نمی شود. نویسنده از کلماتی که بار ادبی دارند استفاده کرده است. مثل گیسو ، آغوش ، فرو پیچید ، به بهار نشستن هم چنین به بهار و شکوفه و گل جان بخشیده و گل را چون یاد فراموش شده می داند.

14- گزینه " 4 "

واژه ی ادبی معادل برای صدا بانگ است .

15- گزینه " 2 "

کلمات دشوار و کهن و تاریخی که کاربرد امروزی ندارند نه تنها به ارزش هنری یک نوشته نمی افزاید که از ارزش آن می کاهد .

16- گزینه " 3 "

در متن مورد سوال بین شکافته و شکفته جناس برقرار است.

17- گزینه " 3 "

این گزینه یک جمله ی عادی زبانی و غیر ادبی است. اما سه گزینه دیگر هر یک دارای ارزش هنری هستند. در گزینه " 1 " به کمک جان بخشی ، در گزینه " 2 " ایهام و تشبیه و در گزینه " 4 " به کمک مجاز نوشته از حالت عادی به ادبی تغییر کرده است.

18- گزینه " 2 "

اصلی ترین دلیل همین گزینه است ف گرچه سایر گزینه ها نیز بی تاثیر نیستند ، اما اهمیت و اولویت با این گزینه است.

19- گزینه " 3 "

از میان گزینه های پیشنهادی گزینه " 3 " به جهت انتخاب واژگان ادبی متن را هنری می کند.

20- گزینه " 4 " این گزینه اساسا در این متن دیده نمی شود و کوتاهی جملات زبان را ساده می کند و ممکن است این سادگی بر ارزش هنری متن بیفزاید.

21- گزینه " 3 "

اگر چه اصل و مبنای هر نوشته دستور مند بودن آن است ، اما عامل تشخیص یک نوشته محسوب نمی شود.

 

 

1-     همه گزینه ها خیال انگیزند به جز .......

1)       خودت باید بدانی که چهار سال در میان مردم بودم و کارم حلّاجی و پنبه زنی بود

2)      خورشید با سر شاخه های بید مجنون احوال پرسی کرد.

3)     درخت ها سر تکان دادند ، انگار نق زدند : ما که حمام نرفته ایم.

4)      می پرسی چطور شد مرد سیاسی شدم و سری میان سرها در آوردم.

2-    کدامیک از صورخیال درزیبایی های ادبی این عبارت نقش موثری ندارد ؟

"پیر نوروز یاد ها در سر دارد"

1)       تشخیص          

2)  مجاز                        

3)  تشبیه                         

4)  ایهام

3-    با توجه به صور خیال آرایه های ادبی کدام گزینه نادرست است؟

1)       ایران بار گران این امانت را به دوش کشید : استعاره ، کنایه و تشبیه ، تلمیح

2)      در این راه دراز تلخی ها چشید : استعاره ، کنایه ، حس آمیزی

3)     همه در دل زیر خاکستر بی اعتنایی اخگری از عشق به ایران داشتند : تشبیه ، تناسب ، مجاز ، تشخیص

4)      نوروز با همه سالخوردگی نیرومند و جوان بر عرصه میهن می تازد : تشخیص ، کنایه ، تشبیه ، تضاد

4-    چه عاملی نوشته زیر را خیال انگیز و ادبی نموده است؟

« قهرمانان داستانی دوران کودکی ام اکنون در ذهنم چون وجود سایه ها و اشباح خیال گریزان و در هم است که از افسانه های شیرین گذشته در ذهنم باقی مانده است.»

1)       مجاز استعاره                                                                                   

2) تشبیه – حس آمیزی

3)تشخیص – تشبیه                                                                  

4) مجاز – ایهام

5-   نویسنده در عبارت « کویر این هیچستان پر اسراری که در آن دنیا و آخرت روی در روی همند» از کدام عوامل و عناصر معنوی در نوشته خود بهره جسته است؟

1) تشبیه – تشخیص – مجاز – استعاره                                        

2) استعاره – تشخیص – مجاز – کنایه

3) تشبیه – تشخیص – تضاد – کنایه                                           

4) ایهام – کنایه – مجاز – تناسب

6- مفهوم کنایی کدام عبارت نادرست است؟

1) ساعت شماری کردن : انتظار کشیدن                                       

2) عنان گران کردن : توقف کردن

3) باری به دوش کشیدن : تحمل رنج و سختی                           

4) پنبه از گوش بیرون آوردن : بی توجهی کردن

7- در کدام گزینه آرایه مجاز به کار نرفته است؟

1) کویر نیستان من و ماست .                                                         

2) کویر این تاریخی که به صورت جغرافیا ظاهر شده است.

3) اکنون مُرد و جهان را به ماگذاشت                                           

4) هر قلمی اینجا در اختیار دارالکتاب همایونی است.

8- صور خیال در کدام گزینه به درستی ذکر نشده است؟

1) پرده داران حرمسترعفاف ملکوت آنها را با این شهابهای آتشین می زنند : مجاز ، تشخیص ، تشبیه

2) نباید عصمت عظیمتش را در کاسه فهم های پلید بریزد : کنایه ، تشبیه ، مجاز

3) آسمان فریبی آبی رنگ شد و الماس های چشمکزن بازیگران آسمان : تشبیه ، استعاره ، حس آمیزی

4) لبخند نرم بر چهره نیازمند زندانی خاک و سایه خورشید بی رحم روزهای کویر : حس آمیزی ، استعاره ، تشخیص

9- در گروه کلمات زیر چند غلط املایی مشهود است؟

(زلّت ولغزش)   (صلاح و مصلحت)   (غرض و مقصود)   (نصب و نژاد)   (امر مطاع)   (فترت و سرشت)

1) یک                                  2) دو                                      3) سه                                    4) چهار

10- در کدام عبارت آرایه اغراق مشاهده نمی شود؟

1) رشته های باران ،آسمان آبی را به زمین گل آلود می دوخت.

2) باران هنگامه کرده بود ؛ بادمی خواست زمین را از جا بکند.

3) صدای غرّش باد آوازهای خاموش را افسار گسیخته کرده بود.

4) آواز خاکستر جیرجیرک مثل نخی بی انتها بود.

 

 

1- تفاوت دو نوشته زیر را از نظر وجود عناصر خیال انگیز بررسی و مقایسه کنید

الف) پزشکی یکی از شاخه های افتخار آمیز تمدّن اسلامی است . مسلمانان به این علم علاقه فرا وانی داشتند و به پزشکان احترام فراوانی می گذاشتند.

ب) کویر تنها نیستان من و ماست که نیستان ملت ماست و روح و اندیشه و مذهب و عرفان و سرنوشت ما هم هست.


 

 

 

 

2

 

 

2- جای خالی عبارت را با به گزین کردن واژه های ادبی تر، پر کنید.

کویر بی نیاز از آب و خاک ............ نوازشی و ستایشی از ................. خشک سوخته ی کویر به ........... سر می کشد

1) بدون انتظار – بی توقع – بی چشم داشت

2) قلب – دل – سینه

3) خورشید – آفتاب آتش


 

 

 

 

 

75/0

3- عبارت زیر را رمز گشایی کنید.

« گریه نکن خواهرم در خانه است درختی خواهد رویید و در شهرت و در سرزمینت ،چه بسیار درختانی، پس باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد داد در راه که می آمدی بهار را ندیدی .»

 

 

75/1

4- انواع صور خیال را در عبارت : « سکوت مشعر ، در این غوغای قیامت، محشر می کند ، صدای سکوت را به خوبی می شنوی مثل نوازش ، مثل عشق »


 

5/1

5- احساسات خود را با استفاده از صور خیال (تشبیه ، استعاره ، مجاز و ... ) درباره موضوع داده شده در یک بند بنویسید . « مادر بزرگ پیر خود و قصه هایی که در دوران کودکی برای شما می گفت.»


 

2

6-با استفاده از واژه های مناسب و جایگزین سازی (فعل ، اسم و صفت) نوشته ی زیر را به یک نوشته ی ادبی خیال انگیز تبدیل کنید.

«میان قم و کاشان بیش از صد کیلومتر فاصله نیست. راه مستقیم و خوب و آسفالت شده است آبادی های کوچک و مزارع سرسبز که در طرف راست بر لب کویر و در سوی چپ در این کوهسار قرار دارد ، مسافر را از یکنواختی راه بیرون می آورد.»


 

2

7- صور خیال را در عبارت زیر پیدا کنید و عوامل زیبایی آفرین آنرا بنویسید.

1) با رقص مرگ ستارگان ، ما را در سوگ می نشاند. .(سه مورد)

2) وزن صدای احساسات و اندیشه ی ماست. .(سه مورد)

3) عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده. .(سه مورد)

4) هیچ جای دنیا تر و خشک را مثل ایران با هم نمی سوزانند.(سه مورد)


 

 

3

 

8- غلط های املایی متن زیر را بیابید و واژه های متشابه را از غیر متشابه جدا کنید.

اگر روایتی نقض شنوی به راویان سخن اندر بگو و بر خبرمسطوری که بر پوشیده داشتنش امر شده در نواحی گوناگون سخنی نران ، سخن مجهول از راوی معروف مشنو ممکنات را بگوی و از سخن لغو براعت بجوی.

1) ................ ،................                                                          2) ................ ،................

3) ................ ،................                                                          4) ................ ،................

2

 

 

 

 

 

 

 

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

                                                                            

درس 12

3 . طراحی سؤالات فرادانشی

----------------------------

( تستی و تشریحی و انواع دیگر سؤال )

درس 6 دستور خط فارسی

1 – غلطهای املایی را بیابید و اصلاح کنید: ( ملایر – 1383 )

الف – سکّو و مسطبه                                               ب – برص و جزام

ج – فطرت و سستی                                                د – معاثر و کارهای نیک

2 – کدامیک از موارد زیر به لحاظ قاعده ترادف غلط املایی محسوب می شود؟

الف – منازعت و مکاوحت 

ب – دشمنی و تضریب

ج – خطا و ذلّت

د – فربه و سیمین

درس 12 دستور خط فارسی

3 – کدامیک از موارد آمده  به لحاظ قاعده تضاد غلط املایی است ؟

الف – تضرّع و تبسّم

ب – اتباع و بیگانگان

ج – دناعت و شریف

د – عذرا و بیوه

درس 20 دستور خط فارسی

4 – کدامیک ار واژه های زیر به صورت درست نوشته شده است؟ ( ساری – 1383 )

الف – پاکند          ب – گویندۀ رادیو      ج – قاضی ایم          د عموی شان

5 – کدامیک از موارد آمده از نظر قاعده همنشینی صحیح نیست ؟

الف – مهجور و دور افتاده

ب – تعب و سختی

ج – هول و حوش

د – محاسن و فضایل

6- در بیت روبرو : " پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن

                                                                               که شمع دیده افزوزیم در مهراب ابرویت "

کدام واژه از نظر املایی نادرست است ؟

الف – ابرویت          ب – شکیبایی          ج – مهراب         د – مهراب ابرویت

 

درس 13

ارزش‌یابی پایانی :

1. در عبارت زیر چه آرایه‌ای وجود دارد ؟

« پرده‌ی نازک مهتاب مانند نقره‌ی مذاب در زیر آسمان پهن می‌شد. »

الف ) کنایه                 ب ) تشخیص                                ج ) تشبیه

 

2. مهم‌ترین مسأله‌ای که نوشته را از صداقت و صمیمیّت دور می‌کند ...................... است.

الف ) نوشته‌ی دیگران را بی کم و کاست نقل کنیم.

ب ) تأثیر عاطفی نوشته را در نظر نگیریم.

ج ) از تمثیل و مثل استفاده کنیم.

 

3. در عبارت « می‌گفتند با صدای او توت می‌رسد. »  چه آرایه‌ای وجود دارد؟

الف ) تشخیص              ب ) استعاره                                 ج ) حُسن تعلیل

 

4. منظور از تنوّع و تحرّک در نوشته‌ی ادبی :

الف ) انتخاب واژگان - فضا سازی – صور خیال         

ب ) استفاده از جمله‌ی کوتاه – احساس و عاطفه – آغاز و پایان مناسب

ج ) گزینه‌ی الف و ب

 

5. نوشته‌های ادبی علاوه بر آگاهی‌دهندگی نقش ....................... را نیز به همراه دارند.

الف ) تأثیر عاطفی شدید             ب ) تنوّع و تحرّک         ج ) گزینه‌های الف و ب

 

6. محوری‌ترین عامل نوشته‌های ادبی ....................... است.

الف ) داشتن صور خیال و عنصر عاطفه.

ب ) صداقت و صمیمیّت.

ج ) نقش آگاهی دهندگی.

 

7. درصورتی که در نوشته‌های خود از نوشته‌های دیگران بدون کم و کاست استفاده کنیم :

الف ) اشکالی ندارد                ب ) بی احترامی به خواننده است                        ج ) نوعی فریب است

 پاسخ‌نامه :

 

سؤال

الف

ب

ج

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

سوالات درس 17

1- کدام ویژگی های جمله در متون گذشته ، در نوشته های زیر وجود دارد ؟

1- امیر از دور بدید و بشنید و بخندید و گفت     « گلستان سعدی »

2- سپاس خدای را عزوجل که آفریدگار زمین و آسمان است و روزی دهنده ی بندگان است و شناسنده ی آشکار و نهان است و آمرزنده ی گناهان است .

3- شنیدم که وقتی صیادی به طلب صید بیرون رفت ، دام نهاد ، آهویی در دام افتاد ، بیچاره در دام می تپید و بر خود می پیچید و از هر جانب نگاه می کرد . ( مرزبان نامه )

2-  جابه جایی اجزای جمله را در نوشته های زیر مشخص کنید ؟

1- چون ملک را نوبت پادشاهی به سرآمد .             ( مرزبان نامه )

2- مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود .        ( تاریخ بیهقی )

3- نهاد آن بن نیزه را بر زمین

4- خلیفه بدگمان شد بر او

5- بو سهل فرو نایستاد از کار

3- در کدام بیت جابه جایی ضمیر دیده می شود جای درست ضمیر را مشخص کنید  ؟

1- در آن حال پیش آمدش دوستی                          کزو مانده بر استخوان پوستی

2- در دفتر زمانه فتد نامش از قلم                             هر ملّتی که مردم صاحب قلم نداشت .

 

 

 

 

سوالات تستی

1- در کدام مصرع تقدیم فعل بر اجزای جمله دیده می شود ؟

1- بخندید و گفت اینک آراستم                                  2- ترسیدم و پشت بر وطن کردم

3- نهاد آن بن نیزه را بر زمین                                    4- سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد .

2- همه ی بیت ها جابه جایی ضمیر دارد به جزء ....................

1- گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق                              ساکن شود ، بدیدم و مشتاق تر شدم

2- محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت                        مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست

3- بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب                              بگفت آری چو خواب آید ، کجا خواب

4- چو فرزند و زن باشدم خون و مغز                           که را بیش بیرون شود کار نغز

3- همه بیت ها جابه جایی ضمیر دارد به جزء ....................

1- تا چشم بشر نبیندت روی                              بنهفته به ابر چهر دلبند

2- به چه کار آیدت زگل طبقی                             از گلستان من ببر ورقی

3- در دفتر زمانه فتد نامش از قلم                          هر ملّتی که مردم صاحب قلم نداشت

4- چو دو دین آتشی کابش به روی اندرزنی ناگه           چو چشم بیدلی کز دیدن دلبر شود بینا

4- در کدام گزینه قاعده ی فک اضافه دیده می شود ؟

1- از قضا خورد دم در به زمین                    و اندکی رنجه شد او را آرنگ

2- پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما        آیینه کی برهم خورد از زشتی تمثال ها

3- گه گه به زبان اشک آوازه ده ایوان را               تابو که به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان

4- اگر هفت کشور به شاهی تو راست             چرا رنج و سختی همه بهر ماست .

 

5- همه ی گزینه های قاعده ی فکّ اضا­فه دارد به جز گزینه ی ..................

1- چون ملک را نوبت پادشاهی به سرآمد

2- سرانجام گفت ایمن از هردوان                   نه گردد مرا دل نه روشن روان

3- سیاوش چنین گفت کای شهریار                که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار

4- چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی   جا­نا روا نباشد خون ریز را حمایت

6- در همه ی گزینه های قاعدة فک اضافه هست به جزء گزینه ی .....................

1- ای دفتر حسن تو را فهرست خطّ و خال ها                تفصیل ها پنهان شده در پرده ی اجمال ها

2- بپویید کاین مهتر آهرمن است                               جهان آفرین را به دل دشمن است

3- چو فرزند و زن باشدم خون و مغز                          که رابیش بیرون شود کار نغز

4- چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی                     بباید زدن سنگ بر سبوی

درس 22

پرسش های مفهومی درس بیست و دوم (دستور تاریخی 3)                                                                            

 

1-در گذشته فعل های نا گذرا را چگونه گذرا میکردند؟                                                                                       

2-دو فعل بنویسید که از نظر گذرا با وضعیت امروزی متفاوت باشند.                                                                       

3-ویژگی فعل در متون کهن از نظر گذر در جمله های زیر را توضیح دهید.                                                              

مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید                                                                                            

جهاندار بر پای بد هفت روز        به هفتم چو بفروخت گیتی فروز                                                                        

4-فعل مجهول در گذشته چگونه ساخته میشود؟                                                                                                 

5-ویژگی تاریخی جمله ی زیر را توضیح دهید.                                                                                               

(هیچ خلق آن خواب آشکار نکرد و بنگفت)                                                                                                     

6-اسم نکرده در متون تاریخی چگونه بوده است؟                                                                                             

7-واژه ی چند از نظر کاربرد تاریخی چه تفاوتی با کاربرد امروزی دارد؟                                                                

8-ویژگی های تاریخی جمله های زیر را توضیح دهید.                                                                                      

الف:سحرگاهی با تنی چند خاصان به بالین قاضی فراز آمد.                                                                                

ب:سوم روزخوان را به مرغ و بره         بیا راستش گونه گون یکسره                                                                  

9-صفت های برترینِ «به»«که»«مه»و«بیش»را بنویسید.                                                                                

10-«او»در جمله های زیر چه تفاوتی با کاربرد امروزی آن دارد؟                                                                        

الف:شهری بود که او راطور زمین می خواندند.                                                                                            

ب:سخن که از او بوی دروغآید و بوی هنر نیاید نا گفته بهتر.                                                                             

11-کاربرد دستوری قدیم را در بیت های زیر توضیح دهید.                                                                                

دُ  دیگر آن   که دل   دوستان   نیازاری          که دویت آیینه باشد چو اندر او نگری                                    

سدیگر آن که دزبان را گاه گفتن زشت         نگاه داری تا وقت عذر غم نخوری                               

12-آهنگ کلام در جمله های زیر چگونه است؟                                                                                 

الف:هر که با دانایان نشیند عافیت دانا شود.                                                                                      

ب:چگونه می توان به جامعه ای پیش رفته دست یافت؟                                                                        

ج:آیا او را دوست خود می دانی؟                                                                                                 

 

 

پرسش های تستی درس بیست و دوم(دستور تاریخی 3)

1-همه ی گزینه ها مصادری هستند که گذشته در ناگذر بوده اند و امروزه گذرا هستند غیر از..... .                       

1)افزودن               2)افروختن             3) گماشتن            4)بوییدن       

2-معنی مصدر«شدن» در گزینه ی ..... با بقیه ی گزینه ها متفاوت است.                                                     

1)آن مرد بشد و طعام بخرید                            2)سود ندیدم، از آن سوده شدم تن

3)بشد تیز رهام با خود و گبر                            4)به پیش جهان آفرین شد نخست

3-در کدام یک از گزینه ها فعل مشخص شده گذرا است؟                                                                          

1)آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت                  2)قیمت سنگ نیفزاید وزر کم نشود   

3)از امروز کاری به فردا ممان                     4)اوفتاد و مرد و بگسستش نفس  

4-در دستور تاریخی همه ی موارد صحیح بوده اند مگر..... .                                                                   

1)در گذشته از مصدر «بودن» به جای«شدن» برای مجهول کردن فعل استفاده می کردند.

2)در گذشته«چند»به جای صفت پیشین، وابسته ی پسین بوده است.                          

3)«عدد+-ُم» گاهی پیش از موصوف نیز واقع میشده است.                                    

4)«دُدیگر» و «سه دیگر» صفت شمارشی بوده اند.                                            

5-در کدام گزینه ضمیر شخصی «او» برای غیر انسان به کار رفته است؟                                                     

1)او را خود التفات نبود به صید من                                                             

2) پس به بصره شد و به عمربن عثمان مکی افتاد و هجده ماه با او صحبت داشت         

3)عشق او باز اندر آوردم به بند                                                                  

4)شهری بود که او را طور زمین می خواندند                                                   

6-در کدام گزینه فعل به صورت ناگذر به کار رفته است؟                                                                       

1)از امروز کاری به فردا ممان                                                                  

2)بخواهد هم از تو پدر کین من                                                                   

3)مشک آن است که خود ببوید.                                                                  

4)زدش بر زمین بر به کردار شیر.                                                               

    

                                   

درس 19

دستور تاریخی     درس 19                                          

1-                  زمان افعال مشخص شده در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟ (سراسری انسانی 81)

الف) ازین نامداران گردن کشان         کسی هم برد سوی رستم نشان

ب)  بخواهد هم از تو پدر کین من    چو بیند که خشت است بالین من

ج) چه داریم از جمال خویش مهجور    رها کن تا تو را می بینم از دور

د) دل من همی بر تو مهر آورد       همی آب شرمم به چهر آورد

2- از کدام فعل دعایی طبق قاعده، حرفی حذف شده است؟ (آزاد انسانی 82)

          الف) بیندا                ب) مماناد                   ج) منشیندا                د) باد

3-معدل امروزی کدام فعل درست نیست؟ (آزاد انسانی 82)

         الف) همی خواست !می خواست                        ب) می نویس! بازنویس

         ج) شنیدستم! شنیده ام                                    د) گفتند !می گفتند

4- فعل های دوم مصراع های زیر از چه نوع است؟ (آزاد انسانی 81)

      « جانان منی که پیش رویت میرام      درمان منی که درد جانت چینام»

      الف) دعایی       ب) نهی              ج) مضارع مستمر                 د) ماضی ساده

5- اگر فعل های عبارت « هرچه خواجه بوعلی فرمودی، بدو دادندی» را به ترتیب به ماضی بعید و نقلی برگردانیم، کدام گزینه را انتخاب می کنید؟ (آزاد انسانی 76)

     الف) هرچه خواجه بوعلی می فرمود، بدو داده بودند.

     ب) هرچه خواجه بوعلی فرموده بود، بدو داده اند.

     ج) هرچه خواجه بوعلی فرمود، بدو دادند.

    د) هرچه خواجه بوعلی فرموده است، بدو داده اند. 

 

6- در کدام گزینه فعل ماضی وجود دارد؟ (چهاردهمین دوره ی المپیاد ادبی)

    الف) هماره جوان بادی و تندرست                  ب) مرا کشان می بر تا پیش قطران

    ج) کسی هم برد سوی رستم نشان                 د) فرّاش خزان ورق بیفشاند

7- در کدام گزینه فعل ماضی به کار نرفته است؟ (چهاردهمین المپیاد ادبی)

   الف) وی پاره ای حلوا بدو دادی

   ب) کنون رزم سهراب و رستم شنو    دگرها شنیدستی این هم شنو

   ج) پسر گفتش ای بابک نام جو       یکی مشکلت می بپرسم بگوی

   د) ازین نام داران گردن کشان      کسی هم برد سوی رستم نشان

8- فعل کدام گزینه التزامی است؟  (دهمین المپیاد ادبی)

   الف) بکوبمت زین گونه امروزه یال                  ب) بگویم با تو یک یک جمله ی راز

   ج) سخن تا نگویی، توانیش گفت                     د) ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

9- در کدام گزینه مضارع التزامی دیده می شود؟ (نهمین دوره ی المپیاد ادبی)

  الف) الا ای هوشمند خوب کردار/ بگویم با تو چندی رمز ز اسرار

  ب) بسوزند چوب درختان بی بر/ سزا خود همین است مر بی بری را

  ج) هر که به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد، به تعذیب عقبی گرفتار آید.

  د) در رزمگاه ایمان با اسب خون بتازند/ تا وادی شهادت این قوم سربداران

10- در عبارت زیر کدام فعل وجود ندارد؟

 « خدای چون ولیّ خود را اکرام کند، آن دهد او را که هیچ چشمی ندیده باشد و نخواهد دید. »

 الف) ماضی التزامی        ب) ماضی بعید            ج) مضارع التزامی            د)مضارع اخباری

 

 

به نام خدا

نمونه سوالات فرادانشی زبان فارسی سوم انسانی درس 26(دستورتاریخی4)

1- یک جمله برای حذف به قرینه لفظی ویک جمله برای حذف به قرینه معنوی مثال بزنید.

2- درگذشته نام دیگر فکّ اضافه........بوده است.

3- درکدام جمله«را»به عنوان فک اضافه به کار رفته ؟چرا؟

الف)پادشاهی اوراست زیبنده.

ب)تن بی سرت را که خواهد گریست؟

ج)جهان آفرین را به دل دشمن است.

4- دوجمله مثال بزنید که درآن (مضاف ومضافٌ الیه)مفعول باشد و درآن «را»فک اضافه به کاررفته باشد؟

5- درجمله زیر نقش کلمه مشخص شده را  با توجه به نقش نمای

 

6- چرا نقش کلمه مشخص شده

درس 27

به نام خدا

نمونه سوالات فرادانشی زبان فارسی سوم انسانی درس 26(دستورتاریخی4)

1- یک جمله برای حذف به قرینه لفظی ویک جمله برای حذف به قرینه معنوی مثال بزنید.

2- درگذشته نام دیگر فکّ اضافه........بوده است.

3- درکدام جمله«را»به عنوان فک اضافه به کار رفته ؟چرا؟

الف)پادشاهی اوراست زیبنده.

ب)تن بی سرت را که خواهد گریست؟

ج)جهان آفرین را به دل دشمن است.

4- دوجمله مثال بزنید که درآن (مضاف ومضافٌ الیه)مفعول باشد و درآن «را»فکّ اضافه به کاررفته باشد؟

5- درجملات زیر «را» درچه معانی به کاررفته است؟

الف)سر پرزشرم وبهایی مراست.

ب)غم آمد جهان  را از آن کار بهر.

6- چرا نقش کلمه مشخص شده متمم است؟ابرکین آن شاهزاده سوار/  بکشت ازسواران دشمن هزار

7- دوجمله مثال بزنید که در آن به ترتیب «که » در معنای تعلیل ودیگری حرف اضافه باشد.

8- دربیت زیر «را»درکدام یک از معانی خود به کار رفته است؟

چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان  /که زجان ما بگردان ره آفت قضا را

9-درکدام جمله «را»نشانه قید نیست ؟

الف)اگرشب رسی روز را بازگرد.

ب)شب را به بوستان با یکی ازدوستا ن اتفاق مبیت افتاد.

ج)سلام او دروقت صباح مؤمنان را صبوح است.

10- درکدام جمله «را»درنشانه مالکیت به کاررفته است؟

اگرهفت کشور به شاهی توراست /چرا رنج وسختی همه بهرماست

11- درجمله ها ی زیر کدام بخش وبه چه قرینه ای حذف شده؟

- نه هرکه به قامت مهتر[....]،به قیمت بهتر[....]

- بگفتا گرخرامی درسرایش[....]        بگفت اندازم این سرزیر پایش

11- دربند اول درس «حسنک وزیر» انواع نقش نما ها را بیابید

12-درعبارت«اگرمردم را با گوهر اصل هنرنباشد،صحبت هیچ کس را به کار نیاید.»نوع حرف «را»درجمله اول نشانه چیست؟

ا- مالکیت                            2 قید                       3- حرف اضافه          4- فک اضافه

13-درکدام گزینه حرف «را» به معنی «بر»است؟

1 تن بی سرت را که خواهد گریست.                                 2- خرد را مکن با دل اندر مغاک   

3- مرا یار هرگز نیاید به کار                                                 4- نبندد مرا دست چرخ بلند

14- درهمه گزینه ها حرف «را»به معنی «برای» است به جز گزینه....

1- یکی بفرستیم تا مارا خوردنی آورد                              2- مر زبان را مشتری جزگوش نیست

3- درلباسی که متکلمان را به کار آید                                4- بازرگانی بود بسیارمال واورا فرزندان دررسیدن

15- درکدام جمله«را» نشانه ی مالکیت نیست؟

الف- کافری را غلامی بود صاحب گوهر                              ب- او راخودالتفاتی نبود به صیدمن

 

درس 27

نمونه سؤال مفهومی

1)جمله های نادرست زیر را ویرایش کنید ،لغزش های به کار رفته در جمله ها ار به همراه شکل صحیح آن ها بنویسید.

الف) "نتایجی که امروز به دست آمد را گزارش می کنم".

ب)" قانون مجازات هایی که در نظر گرفته اجرا خواهد کرد".

ج)  هنوز معلوم نشده است چه تعداد از قبول شده گان شامل  این قانون شده است.

2-موارد مطرح شده ی زیر در حوزه ی کدام نوع ویرایش قرار می گیرد؟

الف)استفاده درست و مناسب از نقش نمای اضافه

ب)کاربرد همزه

ج)پرهیز از تکرار فعل

د)پرهیز از کاربرد فعل مجهول با نهاد

3-در مثال  های زیر چه نکات نگارشی و ویرایش وجود دارد؟ آن ها را بنویسید.

1-سوابق گذشته                          2- صفاء

3-حاصلضرب                           4- دوئیت

 

 

[ سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٢ ] [ ۱:٤٢ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed