ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

ادبیات 2 - سوالات مفهومی ادبیات فارسی 2

1- در عبارت « به نام آن خدای که مهر او بلا نشینان را کشتی نوح است.» «مشبه » کدام است ؟

1- کشتی                     2- نام                          3- مهر *                       4- بلا نشینان

2- معنی بیت « چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان    که زجان ما بگردان ره آفت قضا را » چیست؟

1- چون تو به خاطر تقاضای بیچارگان حوادث ناگوار را تغییر می دهی ، از جان ما بلا ها را دور کن .

2- چون تو تغییر دهنده ی پیشامدهای ناگوار هستی، به حق دعای بیچارگان، پیشامدهای بد را از مادور کن. *

3- چون که تو می توانی قضا و قدر را از بیچارگان دور کنی، پس از تو می خواهیم که تقدیر بد را از ما نیز دور کنی .

4- وقتی که تو می توانی مصیبت هارا تغییر دهی تورا سوگند می دهیم که به خاطر دعای ما بلاهارا از بیچارگان دور کنی .

3- شاعر در مصراع « مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ » به کدام ویژگی امام علی (ع) اشاره کرده است؟

1- محبّت                     2- مردانگی                 3- عزّت مندی                4- شفاعت *

4- کدام بخش از بیت « چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان    که زجان ما بگردان ره آفت قضارا » در بر دارنده ی معنای سوگند است ؟

1- ره آفت قضارا    2- که زجان ما بگردان     3-به دعای مستمندان*   4- چو تویی قضای گردان

5- « را » از نظر معنی در کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟

1- چو علی که می تواند که به سر برد وفا را .

2- که زکوی او غباری به من آر توتیا را . *

3- که به ماسوا فکندی همه سایه هما را .

4- که زجان ما بگردان ره آفت قضا را .

6- کدام گزینه صحیح است ؟

1-    مهابهاراتا حماسه ای طبیعی است که آن را رامایانای هندی سروده است .

2-   حمله ی حیدری حماسه ای طبیعی است که آن را باذل مشهدی سرو ده است.

3-   ایلیاد و ادیسه حماسه ای مصنوع است که آن را هومر یونانی سروده است .

4-   خاوران نامه حماسه ای مصنوع است که آن را ابن حسام خوسفی سروده است . *

7-  در مصراع « کمان به زه را به بازو فکند» « به زه » یعنی چه ؟

1-    کمانی که زه آن باز شده بود .                      2- کمانی که زه آن پاره شده بود .

3- کمانی که آماده ی تیر اندازی بود .  *          4- کمانی که زه آن مناسب بود .

8-  معنی کلمه ی «سوفار» در مصراع « چو سوفارش آمد به پهنای گوش» چیست؟

1- زه کمان              2- دهانه ی تیر*              3- قبضه ی شمشیر            4- دسته ی گرز

9-   کدام واژه ممال نیست؟

1- مزیح                       2- سلیح                     3- مطیع*                   4- رکیب

10- مصراع « برانگیخت ابرش برافشاند گرد » یعنی چه؟

1- گرد و غبار مانند ابر آسمان را فرا گرفت .        2- اسبش را به حرکت در آورد و گرد و غبار ایجاد شد *

3- اسب با عصبانیّت گرد و غبار عجیبی ایجاد کرد.     4- باران بارید و گردو غبار را فرو نشاند.

11- علّت ادامه ی جنگ با توّجه به بیت « چو ننمود رخ شاهد آرزو       به هم حمله کردند باز از دو سو » چیست؟

1- دست نیافتن به هدف*                    2- نشناختن یکدیگر

3- علاقه به جنگ و مبارزه                  4- آرزوی غلبه بر یکدیگر

12- نویسنده ی فیلم نامه ی « بچّه های آسمان» کیست؟

1- مجید مجیدی*      2- مهدی فخیم زاده           3- ابراهیم حاتمی کیا              4- علی حاتمی

13- «غمی شد زپیکار دست سران» یعنی چه؟

1- سرداران از ادامه ی جنگ نا امید شدند.                2- پهلوانان ادامه ی جنگ را غیر ممکن دیدند.

3- دست پهلوانان از ادامه ی نبرد خسته شده بود*      4- سرداران به خاطر ادامه ی جنگ از دست هم ناراحت شدند

 14- املای کدام کلمه با توجه به معنی آن غلط است؟

1- مضغ: جویدن      2- محضور: تنگنا*    3- استشاره: مشورت کردن    4- متفرّعات: وابسته ها

15- «نماز دیگر» در عبارت « چون نماز دیگر شد فرّاشی که از آن عمرولیث بود، در لشکر گاه می گشت.» یعنی چه ؟

1- نماز صبح                2- نماز ظهر                 3- نماز عصر*             4- نماز مغرب

16- کدام اثر تحت تأثیر گیله مرد بزرگ علوی نگارش یافته است؟

1-  از رنجی که می بریم*        2- مدیر مدرسه          3- تلخ و شیرین         4- آتش خاموش

17- در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

« یکی از حضّار چنان محظوظ گردیده که جلو رفته، جبهه ی شاعر را بوسید. در آن اثنا که وی در شوخی و بزله و لطیفه نوک جمع را چیده و مجلس آرای بلا معارض شده بود، صدای زنگ تلفن از سرسرای امارت بلند شد.»

1- یک                         2- دو   *                      3- سه                         4- چهار

18- کدام مورد اضافه ی تشبیهی نیست؟

1-  خلوت خانه ی مکاشفات       2- کنگره ی کبریا*        3- آتش عشق          4- شربت وصال

19- املای کدام واژه با توجه به معنی غلط است؟

1- مخذول : خوار     2- طمأنینه: آرامش   3- ارتجالاً: بی درنگ         4- معلوف: انس گرفته *

 20- کدام بیت به آیه ی « انّا لله و انّا الیه راجعون» اشاره ندارد؟

1- ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم          باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست

2- خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان          کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست

3- آمد موج الست کشتی قالب ببست                       باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست

4- بخت جوان یار ما دادن جان کارما              قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست *

21- عبارت «راه بیابان را به رویمان باز گذاشته اند» کنایه از چیست؟

1- گمراهی                   2- آزادگی                   3- اسیر دشمن شدن              4- آوارگی *

22- در مصراع « به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی» « درفش کاویان» نماد چیست؟

1- صلح و دوستی             2- ظلم ستیزی        3- قدرت نمایی                       4- پیروزی*

23- تأثیر گذار ترین شاعردر حوزه های مختلف شعر فارسی کیست؟

1- حافظ                       2- مولانا                      3- سنایی*                 4- سعدی

24- پیام کلّی این بیت چیست؟

« ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون   نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا»

1- بیهودگی دنیا          2- کوتاهی عمر            3- کمک به دیگران        4- اغتنام فرصت *

25- معنی درست واژه های « ادبار – استیصال- بادی» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

1- بدبختی – در ماندگی- آغاز *                      2- پشت کردن- پی گیری – بی بنیان

2-   زشتی -  ناچاری- ناگزیر                            4- زبان درازی – استواری- شروع کننده

26- کدام آرایه دربیت زیر به کار نرفته است؟

«‌به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم             به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم»

1- تشبیه                     2- جناس                     3- تضاد *                   4- ایهام

27- در عبارت « ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می نگری» از «آندره ژید» نویسنده چه امری را مهم تر می داند؟

1- زیبایی آفریده ها        2- عظمت انسان           3- اهمّیّت محبّت        4- نحوه ی نگرش *

28-  با توجّه به بیت:

« سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد                        دلبر که در کف او موم است سنگ خارا» «ت» در «غیرتت» چه نقش دستوری دارد؟

1- متمّمی                    2- مفعولی *                3- مضاف الیهی                      4- بدلی

29- در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

« در عالم پندار خود اشباهی را می دید . چند دسته از بوته های خوار در نقاط بی درخت سوت می زدند. شاخه های عظیم به وضعی موهش سیخ ایستاده بودند.»

1- دو                           2- سه  *                      3- چهار                      4- یک

30- عبارت« به خود » در مصراع «حافظ به خود نپوشید این خرقه ی می آلود» یعنی چه ؟

1- به اختیار خود*                   2- به تن خود              3- خلاف میل خود       4- به نفع خود

31- کتاب «الایّام» اثر .................... بهترین نمونه ی ................. است.

1- دکتر طه حسین- زندگی نامه نویسی*       2- محمد حسن خان صنیع الدّوله- خاطره نویسی

3- ابن بطوطه – سفرنامه نویسی                     4- دکتر طه حسین – خاطره نویسی

32- با توجّه به معنی املای کدام کلمه غلط است؟

1- صلا زدن: صدا زدن      2- حاذم: هوشیار*      3- صولت: شکوه      4- هرّا: صدا و غوغا

33- کدام آرایه در بیت زیر به کار نرفته است؟

« چون خاک در هوای تو از پا فتاده ام             چون اشک در قفای تو با سر دویده ام»

1- ایهام                       2- کنایه                      3- تشبیه                    4- استعاره *

34- «از غزل سرایان نامی معاصر که بیشتر به پیروی از سعدی غزل گفته و شیوایی و روانی سخن سعدی در سروده هایش محسوس است.»

1- رهی معیّری *             2- هوشنگ ابتهاج            3- موسوی گرمارودی      4- شهریار

35- در کدام گزینه غلط املایی آمده است؟

1- زورق های غوّاصان         2- نغمه های مهیّج      3- خادم سمات *        4- مسیل های مهیب

36- مفهوم کنایی کدام گزینه نادرست است؟

1- سپر بینداخت: تسلیم شد              2- کمیتش لنگ بود: ناتوان بود

3- باب دندان: مطابق میل                   4- بسمل کردن: آغاز نمودن *

37- عبارت زیر را با کدام گزینه می توان کامل کرد؟

« ...................... از چهره های مهم ادب پایداری آمریکای لاتین و .................. از مشهور ترین نویسندگان ادب پایداری سیاهان است.»

1- پابلو نرودا- هریت بیچر استو *                  2- هریت بیچر استو- اثل مانین

3- هریت بیچر استو- پابلو نرودا                     4- پابلو نرودا- اثل مانین

38- کدام گزینه از عبارت « سرزمین ما زمرّد است» دریافت نمی شود؟

1- سرسبزی و آبادانی    2- موجب کوری دشمنان    3- بردباری و شکیبایی*         4- ارزشمندی

39- پیام اصلی حافظ دربیت زیر چیست؟

« ای صاحب کرامت، شکرانه ی سلامت                       روزی تفقدّی کن درویش بینوا را »

1- شکر گزاری       2- دلسوزی برای ستم دیدگان   3- بخشش به دیگران     4- درویش نوازی*

40- در کدام گزینه از پیام های بیت زیر نیامده است؟

 

« من آنم که در پای خوکان نریزیم                   مر این قیمتی درّ لفظ دری را »

1- ارزشمندی زبان فارسی                  2- نکوهش مدح پادشاهان    

3- دوری از دستگاه درباری                 4- ستایش بزرگان شعر فارسی *

41- مفهوم کلی رباعی زیر را بنویسید.

« آنان که محیط فضل و آداب شدند                 در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند برون                       گفتند فسانه ای و در خواب شدند»

ج : ناشناخته ماندن اسرار هستی

42- نثرخواجه عبدالله انصاری چه نوع نثری است ؟

ج : مسجّع و فنّی

43- دربیت « دلیری کجا نام او اشکبوس        همی بر خروشید بر سان کوس» واژه ی « کجا » به چه معنی است؟

ج : که

44- مفهوم عبارت « غرّش باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته کرده بود.» چیست؟

ج : وزش باد سکوت همه جا را نشان می داد .

45- در عبارت « ماری از دیشب روی قلبش چنبره زده بود. » کدام واژه استعاره است؟

ج: مار استعاره از غم و غصّه .

46- بیت زیر را کامل کنید :

« در طبع جهان اگر وفایی بودی                       ................................................. »

ج: نوبت به تو خود نیامدی از دگران.

47- در مصراع « ماه ایارش آوازه ماست.» «ایار» معادل کدام ماه بهار است؟

ج : خرداد

48- مفهوم کلی بیت زیر چیست؟

« خورده قسم اختران به پاداشم                      بسته کمر آسمان به پیکارم »

ج: سرنوشت با من دشمن شده است.( سرنوشت با من موافق نیست.)

49- به حاضر جوابی در بیت زیر چه می گویند؟

« از قضا آیینه ی چینی شکست                      خوب شد اسباب خود بینی شکست »

ج: بدیهه گویی .

50- دربیت زیر چهار آرایه ی ادبی تعیین کنید.

« برو طواف دلی کن که کعبه ی مخفی است                 که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت»

ج : تشبیه – واج آرایی- تلمیح – ایهام

51- مفهوم کلی عبارت زیر چیست؟

« خداوندا، از زندان، موی بالیده و جامه ی شوخگن توان آورد.»

ج: بی ارزشی امور دنیایی

52- با توجه به بیت : « کجا می روی؟ ای مسافر، درنگی        ببر با خودت پاره ی دیگرت را »

الف) منظور از مسافر چیست؟             ج : شهید       

ب) کدام قسمت ایهام دارد؟ معانی آن را ذکر کنید. ج: پاره دیگر1- همسنگرشهید(شاعر) 2- سرشهید

53- بیت زیر را کامل کنید.

« .............. را بر دیده ی خود .............. داد                  منتّی بر ................ شیدا نهاد »

ج: حسن – جلوه – عاشق

54- عبارت « تخفیف خواسته بودند.» یعنی چه؟

ج: در مالیات آنها تخفیف داده شود .

55- مفهوم مصراع زیر را بنویسید.

« یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند.»

ج: در حکومت ستم شاهی کسی به فکر آزادی نیست .

56- در مصراع زیر به دو آرایی ادبی شاخص اشاره کنید.

« ای سرو پای بسته به آزادگی مناز»

ج: تشخیص – متناقض نما یا پارادوکس

57- با توجه به بیت : « دری که به باغ بینش ما گشوده ای / هزار بار خیبری تر است.»

الف) منظور از « در » چیست؟             ج: آگاهی (نهج البلاغه)

ب) « خیبری تر» یعنی چه؟     ج: محکم تر

58- بیت « عطا از خلق چون جویی، گر او را مال ده گویی /  به سوی عیب چون پویی،‌گر او را غیب دان بینی» به کدام صفات الهی اشاره دارد؟

ج : رازق بودن – آگاه از تمام اسرار

59 – در مصراع زیر « داروگ» نماد چیست؟

« قاصد روزان ابری، داروگ، کی می رسد باران؟»

ج: پیام آور آزادی - انسان های آگاه

60- .................. که نه آهنگ دارد نه قافیه و نه وزن عروضی و فرق آن با نثر در ................ شعری است.

ج: موج نو – تخیّل

61- مصراع زیر به چه حدیثی اشاره دارد؟ متن عربی آن را همراه با ترجمه ذکر کنید.

« متحیّرم چه نامم شه ملک لافتی را؟ »

ج: لا فتی الّا علی لا سیف الّا ذوالفقار( جوانمردی چون علی و شمشیری چون ذوالفقار نیست.)

62- در بیت زیر چه نوع استفهامی به کار رفته است؟

« آیا از سرزمین تو بود که فرشتگان / سرود های صلح و شادی انسان را برای چوپانان خواندند؟»

ج: انکاری

63- دربیت زیر دلیل استفاده از « پر عقاب » در «تیر» چه بوده است؟

« یکی تیر الماس پیکان چو آب           نهاده براو چار پرّ عقاب»

ج: جلوگیری از انحراف تیر

64- هر گزینه مربوط به کدام نوع حماسه است؟

الف) باز آفرینی حماسه به جای آفرینش آن.                ج: مصنوع

ب) نقل حماسه از یک نسل به نسل دیگر.                    ج: طبیعی

65- منظور از « خصم » در بیت زیر کیست؟

« چو شیر خدا راند بر خصم،‌تیغ                      به سر کوفت شیطان دو دست دریغ»

ج : عمروبن عبدود

66- بیت زیر به کدام ویژگی مهم افراد جنگجو اشاره دارد؟

«چنین آن دو ماهر در آداب ضرب                   ز هم رد نمودند هفتاد حرب»

ج: مهارت در مبارزه و دفاع

67- مصراع اوّل بیت زیر به کدام شخصیّت بزرگ اسلام اشار دارد؟

« حبیب خدای جهان آفرین                نگه کرد بر روی مردان دین »

ج : پیامبر اسلام (ص)

68- در قافیه های بیت زیر چه قاعده ای اعمال شده است ؟

« کشانی بدو گفت : با تو سلیح                        نبینم همی جز فسوس و مزیح »

ج : ممال

69- معنی کنایه ای مصراع دوم را ذکر کنید .

« تهمتن بر آشفت و با توس گفت        که رهّام را جام باده ست جفت»

ج: رهّام مرد رزم نیست ، مرد بزم است .

70- در بیت زیر چهار آرایه مشخّص کنید.

« بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است                   بیار باده که بنیاد عمر بر باد است»

ج: تشبیه – استعاره – متناقض نما – کنایه – واج آرایی - جناس

71- عبارت زیر از کدام شخصیّت بزرگ اسلام است؟ مخاطب او کیست ؟

« ریختن خون تو برای من از ملک روی زمین بهتر است. »

ج : امام علی (ع) – عمروبن عبدود

72 – بیت زیر چه چیزی را توصیه می کند؟

« سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد                        دلبر که در کف او موم است سنگ خارا»

ج : تسلیم در برابر معشوق و توانمندی معشوق در برابر عاشق

73- مفهوم کلّی بیت زیر به کدام یک از اصول دین اشاره دارد ؟

« حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم                      جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم»

ج : توحید

74- عبارت زیر به چه امر مهمّی اشاره دارد؟

«برای من خواندن اینکه شن ساحل ها نرم است کافی نیست: می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند.»

ج: احساس قبل از معرفت

75 – منظور از قسمت تعیین شده چیست؟

«‌از تمام بندرگاه هایش راندند / زیبای کوچکش را ربودند / و گفتند: تو آواره ای »

ج: سرزمین فلسطین

 

76- در کدام قسمت بیت زیر آرایه ی طنز به کار رفته است ؟

« حافظ به خود نپوشید این خرقه ی می آلود              ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را »

ج : شیخ پاکدامن

77- بیت زیراز کدام شاعر است ؟ پیام های آن را ذکر کنید .

« من آنم که در پای خوکان نریزم                    مر این قیمتی درّ لفظ دری را »

ج : ناصر خسرو  1- نکوهش مدح پادشاهان و قدرتمندان       2- ارزشمندی زبان فارسی

78- منظور از قسمت مشخّص شده در بیت زیر چیست؟

« دمی آب خوردن پس از بد سگال                  به از عمر هفتاد و هشتاد سال »

ج: زندگی

79- با توجه به : الها ! صد هزار مرتبه شکر که « شکر نعمت، نعمتت افزون کند. »

الف) نویسنده با ذکر قسمت تعیین شده از مولوی چه آرایه ای به کار برده است؟      ج : تضمین

ب) مصراع دوم این بیت را ذکر کنید .            ج : کفر نعمت، از کفت بیرون کند .

80- مفهوم عبارت زیر چیست؟

« اسب فصاحت در میدان بلاغت راندن و به جولان در آوردن بوده است. »

ج : روان و شیوا سخن گفتن

81 – با توجّه به شعر سهراب سپهری ، منظور از مصراع زیر چیست؟

« شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند . »

ج: ارزشمندی شعرا

82- در بیت : « موی سپید را فلکم رایگان نداد                     این رشته را به نقد جوانی خریده ام » منظور از قسمت های تعیین شده چیست؟

ج : فلک : روزگار( سرنوشت )  - این رشته : موهای سفید ( تجربه، سالخوردگی )

83 – عبارت « ای کریمی که بخشنده ی عطایی و ای حکیمی که پوشنده ی خطایی » به کدام صفات بارز خداوند اشاره دارد؟

ج: بخشنده بودن – ستّار العیوب بودن

84- منظور از « خون » در بیت زیر چیست ؟

 « در خون من غرور نیاکان نهفته است                        خشم و ستیز رستم دستان نهفته است»

ج : وجود شاعر

85 – در بیت زیر کدام واژه ایهام دارد ؟ معانی آن را ذکر کنید .

«‌دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر       گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست»

ج : عهد در مصراع دوم  1- پیمان   2- روزگار

86- در شعر « وقتی که مرگ در شکم درندگان ، دنده های بشر را دید/ و در قهقهه ی فشنگ ها / بر سر زنان گریان به دبکه پرداخت/ جز او کسی نخندید.»

الف) منظور از درندگان چیست؟         ج: اسرائیلی ها

ب) مرجع ضمیر « او » چیست؟                       ج : مرگ

87- منظور حافظ از قسمت های تعیین شده چه بوده است ؟

« همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی                         به پیام آشنایی بنوازد آشنا را‌ »

ج : پیام آشنا : پیام از جانب معشوق(خدا)   - آشنا : عاشق ( حافظ)

88- مفهوم کلّی بیت زیر چیست ؟

« نه بر اوج هوا او را عقابی دل شکر یابی          نه اندر قعر بحر او را نهنگی جان ستان بینی »

ج : امنیت در جهان آرمانی شاعر ( عالم عشق )

89- در بیت :

« ز یزدان دان نه از ارکان، که کوته دیدگی باشد         که خطّی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی » مقصود از ارکان چیست؟

ج: اعضای بدن یا عناصر چهارگانه ( آب، باد،‌خاک و آتش)

90- در بیت زیر به کدام صفت حضرت علی (ع) اشاره شده است؟

« چو به دوست عهد بندد زمیان پاک بازان                  چو علی که می تواند که به سر برد وفا را»

ج : وفاداری به عهد و پیمان

91 – مفهوم کنایی هر مورد را ذکر کنید :

الف) پلک هایش داغ شده .     ج: آمادگی برای گریه کردن.

ب) چون تیری که از شست رفته باز نمی گردد .          ج: قابل جبران نیست .

92- در بیت زیر کدام احساس شاعر بیان گردیده است؟

« پنداشتی که ریشه ی پیوند من گسست      در سینه ام هزار خراسان نهفته است»

ج : عشق و علاقه به سرزمین ایران و زبان فارسی

93- در شعر « ما این را از گذشته به ارث می بریم / و امروز چهره ی شیلی بزرگ شده است/ پس از پشت سر نهادن آن همه رنج»

الف ) مرجع ضمیر «این» چیست ؟      ج: استقلال و مقاومت

ب) مفهوم کنایی «بزرگ شدن چهره» چیست؟                      ج: پیشرفت و شهرت جهانی

94- مفهوم عبارت زیر چیست؟ دو آرایه در آن ذکر کنید.

« به اندازه ی موهای سرت آدم کشته ام»

ج: زیاد آدم کشته ام - کنایه و اغراق

95- با توجّه به شعر زیر:

« ماه ایارش آواز ماست / که وقت ظهر در سایه ی آبی رنگ/ میا ن مزارع زیتون می خوانیم »

الف) منظور از « سایه ی آبی رنگ» چیست؟               ج : آسمان

ب) زیتون نماد و نشانه ی چیست؟                              ج: صلح و دوستی – کشور فلسطین

96- در شعر « کوفه همین تهران است / که بار اوّل می آیی / ذوالفقار را باز می کنی/ و ظلم را می بندی.»

الف) شاعر به چه موضوعی اشاره دارد؟                       ج: روایتی که هنگام ظهور امام زمان(عج) شمشیر حضرت علی(ع) در دست اوست .

ب) «ذوالفقار را باز می کنی» کنایه از چیست ؟                       ج: شروع جنگ و مبارزه

97- مفهوم عبارت زیر چیست؟ کدام آرایه ی ادبی در آن به کار رفته است؟

« بر بساطی که بساطی نیست.»                       ج: اوضاع نامناسب در جامعه- متناقض نما یا پارادوکس

98- با توجّه به بیت: « ترسیدم و پشت بر وطن کردم                         گفتم من و طالع نگونسارم»

الف ) این بیت از کدام شاعر است؟                  ج: مسعود سعد سلمان

ب) « واو» در مصراع دوم چه نوع واوی است؟ معنی آن را ذکر کنید.             ج: همراهی – به معنی با

99- زیب النّسا متخلّص به ................... از زنان شاعر هند است. وی در سرودن شعر بیشتر از ............... پیروی می کرد .

ج : مخفی – عرفی شیرازی

100- با توجّه به بیت زیر : « عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را       دزد دانا می کشد اوّل چراغ خانه را »

الف) آرایه ی ادبی شاخص این بیت کدام است؟                      ج : اسلوب معادله

ب) مفهوم کلّی بیت چیست؟                                                  ج: ناتوانی عقل در برابر عشق

ج) «می کشد» در مصراع دوم به چه معنی است ؟                  ج: خاموش می کند

[ چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢ ] [ ٧:۱۸ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed