ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

101 سوال از ادبیات فارسی 2 ( تمام کتاب )

بخش اول : معنی شعر و نثر  6 نمره ( 30سوال)

معنی هر یک از شعرها و عبارت های زیر را به نثر ساده و روان بنویسید .

1- عطا از خلق چون جویی ، گر او را مال ده گویی    به سوی خلق چون پو یی گر او را غیب دان بینی 

2- و جدار دنده های نی ، به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد ، چون دل یاران که در هجران یاران

3- شاه قرار داده است که هر کس اضافه مواجب می خواهد ، سال اول تو منی هفت هزار به خود شاه پیشکش کند و دیگر به احدی تعارف ندهد .

4- در تنگنای سینه ی حسرت کشیده ام                           گهواره بصیرت مردان نهفته است

5- بر کشته های جز باران رحمت خویش مبار

6- محتاج به تذکار نیست که ایشان در خوراک              هم سر سوزنی قصور را جایز نمی شمارند .

7- پس از پایان موعظه  از هر سو رُقعه ها به او فرستادند .

8- در این سرای بی کس ، کسی به در نمی زند               به دشت پُر ملال ما پرنده پر نمی زند .

9- دلا ! تا کی در این زندان فریب این و آن بینی ؟          یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی

10- او زا نیز بسمل کردم .

11- هیچ ستاره نیست که وام دار نگاه تو نیست

12- بی زلت و بی گناه محبوسم .

13- وکیل باشی مثل جرز خیس خورده وارفت .

14- الهی عبد الله عمر بکاست اما عذر نخواست . عمر بکاست یعنی چه ؟

15- کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز .... بادشرطه یعنی ....

16- الهی ، مگذار ما را به که ومه یعنی .....

17- در راه کشف مجهولات ، از هیچ چیز نمی هراسد .

18- اگر در باغ عشق آیی همه فراش دل یابی                  وگردر راه دین آیی ، همه نقاش جان بینی

19- هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن                      اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم.

20- مگر از کدام باده ی مهر مست بودی                        که باتاز یانه ی هشتاد زخم بر خود حد زدی

21- طومار ندامت است طبع من                                    حرفی است هر آتشی زطومارم .

22- یکی زشب گرفتگان چراغ بر نمی کند .

23- با عشق خود چه کنم ؟ یعنی .........

24- به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم                نظر به سوی تو دارم ، غلام روی تو باشم

25- آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است            با دوستان مروت با دشمنان مدارا

26- وصولت حیدری را دستمایه ی   شادی کودکانه شان کردی

27- پادشاه خجل گشت و دفع مضرت عامل بفرمود در حال

28- بر حریف که مخذول  و نالان استرحام می کرد رحم نیاورد .

29- من جلوه ی شباب ندیدم به عمر خویش                  از دیگران حدیث جوانی شنیده ام

30- زندان خدایگان که ومن که                                  ناگه چه قضا نمود دیدارم .

بخش دوم : معنی لغت 2 نمره ( 10 سوال  از سوال 31 – 40 ) ( بهتر است که واژه نامه پایان کتاب را  نیز به دقت مطالعه فرمایید)

31- خُود :                    مشعوف :                  نمی هلند :                          بدسگال :

32- استیصال :               بارگی :                          کبریا :                    سحاب :

33- مهیّج :                            نره :                   جبهه :                        ارتجا لاً :

34- شولا :                           رقعه :                 تاس :                       دارالطباعه :

35- کومه :                            دی :                    معاصی :                  زاغه :

36- محزون :                         صولت :                 ابدال :                 حرز:

37- مقراض :                        سحاب :               تفتیش :                 صلا :

38- هرا :                       صاحب گوهر :           دل شکر :                    حرب :

39- سوفار :                اُشتلم :                             برهمن :                   هم عنان :

40- غضنفر :                         ضمیر :                    سماط :                     بنان :

بخش سوم : درک مطلب : 4نمره  ( 20 سوال از سوال 41- 60)

41- دو گانه ای بگزارم یعنی چه ؟

42- حساب کهنه پاک کردن یعنی .....

43- کشتی شکسته بودن کنایه از ..................... و سپر انداختن کنایه از ......................... است .

44- داروگ چیست ؟

45- ارکان اربعه یا عناصر چهارگانه را نام ببرید ؟

46-  « هیمه » به چه معنی است ؟

47- « ابو العجایب » چه معنی می دهد ؟

48- در مصراع « بینداخت شمشیر را شاه دین » بینداخت یعنی ...................

49- کلمه ی « خدا » در جمله ی « پیش از تو هیچ خدایی را ندیده بودم » به چه معنی است و منظور از آن کیست ؟

50- مقصود از عبارت « بر بساطی که بساطی نیست » چیست ؟

51- در بیت : هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن            اگر خلاف کنم سعد یا به سوی تو باشم .

52- در این عبارت تلمیح به کار رفته را مشخص کنید و توضیح دهید ؟

چاه از آن زمان که تو در آن گریستی ، جوشان شد .

53- در شعر مسافر که شاعر برای دوست شهیدش سروده است اشکالی وجود دارد با توجه به این ابیات که در اینجا آمده آن را پیدا کنید و بنویسید ؟

الف : و آتش چنان سوخت بال و پرت را                        که حتی ندیدیم خاکسترت را

ب: و تا حال می سوزم ازیاد  روزی                               که تشییع کردم تن بی سرت را

54- چه زنم چونای هر دم زنوای شوق اودم                    که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوارا   در این بیت « لسان غیب »کیست ؟

55- دربیت«به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم      به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم .» منظوراز«به بوی تو باشم.» چیست ؟

56- با توجه به بیت زیر « جام می » در اصطلاح عارفان چیست ؟

آیینه ی  سکندر جام می است بنگر                       تا بر تو عرضه دارد احوال مُلک دارا

57- در بیت زیر « عنان گیر » در چه منظوری به کار رفته است ؟

عنان گیر تو گر روزی جمال درد دین باشد        عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی .

58- منظور از « سخنرانی موجی » چیست ؟

 

59- منظور از عبارت زیر چیست ؟ « فی الجمله نماند از معاصی مُنکری که نکرد و مُسکری که نخورد . »

60- « نه جان دلم ، با مال می رویم یعنی با .............. می رویم» .

بخش چهارم : دانش های ادبی 3 نمره ( 15 سوال از سوال 61 تا 75)

61- انواع حماسه کدامند ؟ برای هریک مثالی بیاورید .

62- نام دو شاعر حبسیه سرا را بنویسید .و حبسیه از کدام نوع ادبیات می باشد ؟

63- ترکیب « دولت فقر » چه آرایه ی ادبی دارد؟

64- نام قالب شعری که مصراع اول و تمام مصراع های زوج هم قافیه و تعداد بیت هایش از 15 بیت بیشتراست ، چیست ؟ و اجزای تشکیل دهنده ی آن کدام است ؟

65- نثر کتاب فیه مافیه چگونه است و درون مایه ی آن چه مطالبی را در بر می گیرد ؟

66- در شعرهای زیر کدام آرایه های ادبی به کار رفته اند ؟

الف: از تهی سه شار                                                 جویبار لحظه ها جاری است .

ب: عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را                    دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را

67- نام دو شاعر که در قالب « شعر نو » شعر سروده اند را بنویسید .

68- شاعر مقاومت فلسطین کیست ؟ چرا به او شاعر مقاومت می گویند ؟

69-نام شاعران یا نویسندگان آثار زیر را بنویسید .

1- ازاین اوستا        2- رهگذرمهتاب     3-کارنامه بلخ     4- الایام       5- افسانه      6- بینوایان        7- صفیرسیمرغ

70- شعر نیمایی را از چند جهت می توان بررسی کرد ؟ توضیح دهید .

71- کتابی است از پوران شریعت رضوی که در آن به شرح زندگی و افکار همسر خود « دکتر علی شریعتی »  پرداخته است . نام این کتاب چیست ؟

72- خواجه عبدالله انصاری مقلب به ................. و معروف به ............... از دانشمندان و عارفان قرن ............. است و آثار مشهور او عبارتنداز :

1-                               2-                            3-                            4-

73- « کلبه ی عموتم » نوشته ی کیست ؟ موضوع آن چیست ؟

74- هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید و مثال بزنید .

طنز ، نمایشنامه ، واج آرایی ، متناقض نما ، حبسیه ، اسلوب معادله

75- هر یک از افراد زیر از چه نظر اهمیت دارند ؟ نمونه ای از کار هر کدام را بنویسید .

ویکتورهوگو ، سیمین دانشور ، پاپلونرودا ، هریت بیچراستو

خود آزمایی 4نمره  ( 20 سوال ) از سوال 76-95

76- « از عرش به فرش آمدن » کنایه از چیست ؟

77- به گفته ی ثنایی ، راه خداشناسی یا طریقت چند قدم است ؟ توضیح دهید ؟

78- « با چشمانی یتیم ندیدنت » یعنی چه ؟

79- در مصراع « در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را » مقصود از صاحب خانه کیست ؟

80- در درس بچه های آسمان ، چراعلی می کوشد در آن مسابقه نفر سوم شود ؟

81- علل انحراف خسرو چه بود ؟ 4 مورد

82- نام سه اثر از نویسنده ی « کویر » را بنویسید ؟

83- داروگ چیست ؟

84- مقصود از عبارت « بر بساطی که بساطی نیست » چیست ؟

85- درفش کاویان نماد چیست ؟

86- مقصود از اصطلاحات زیر چیست ؟

باب دندان ، سپرانداختن ، مثل شاخ شمشاد ، کمیتش لنگ بود

87- « گون و نسیم » در شعر «سفر به خیر» نماد چه کسانی هستند ؟ الف: گون               ب: نسیم

88- در درس « مایع حرف شویی » مبحث حروف اضافه » چه ایهامی  دارد ؟

89- در انتظار غباری بی سوار نشستن یعنی چه ؟

90- چرا شاعر پیشانی حضرت علی (ع) را کتاب خدا می داند ؟

91- منظور از اصطلاح دو تنبوشه در گلو داشتن یعنی چه ؟

92-  « تو قلب سپه را به آیین بدار » یعنی چه ؟

93- چه عاملی مانع از آن شد که گیله مرد محمدولی را از پای در آورد ؟

94- عبارت « شلخته دروکنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید » یعنی چه ؟

95- « عمو تم» ضعف ارباب را چگونه به رخش کشید ؟

بخش ششم حفظ شعر 1نمره (6 سوال از سوال 96 تا 101)

با کلمه یا کلمه های مناسب جاهای خالی را پر کنید .

96- عشق ................. در نهاد ما نهاد              جان ما در بوته ی .............................. نهاد

97- قایقی خواهم ساخت                  خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این ......................                   که در آن هیچ کس نیست که در بیشه ی عشق     ........................ را .................... کند

98- گفت و گویی در .................. ما فکند             جست و جویی در....................... ما نهاد

99- آن قصر که ............................ در او جام گرفت                     ................. بچه کرد و روبه آرام گرفت

100- هر نفس آواز .......... می رسد از چپ و راست        ما به فلک می رویم ، عزم.............

101- ما به فلک بوده ایم ، یار ...... بوده ایم           باز همان جارویم ، جمله که آن........... ماست .

دانش آموز عزیز

این نمونه سوال ها صرفا جهت بالا بردن سطح آگاهی و دانش شما است. بهتر است پس از مطالعه ی کتاب درسی،پاسخ هر سوال را از کتاب درسی پیدا کرده و خوب یاد بگیرید. چرا که 75 درصد از سوال های امتحانی  از این نمونه های ارایه شده می باشد.

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما دانش آموز با اراده و با حافظه

 

[ شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢ ] [ ٦:٥۸ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed