ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

زبان فارسی - بن مضارع برخی از افعال فارسی

 

مصدر           بن مضارع                           مصدر                           بن مضارع

آزمودن             آزما،آزمای                      انداختن                              انداز

آزردن                آزار                             اندودن                           اندا،اندای

آسودن             آسا،آسای                          انگاشتن                   انگار

آشفتن               آشوب                             انگیختن                            انگیز

آغشتن               آغار                              باختن                               باز

آفریدن              آفرین                            بخشودن                      بخشا،بخشای

آگندن               آگین                               بردن                                بر

آمدن                آ،آی                               بستن                               بند

آموختن            آموز                             بودن                                باش

آمیختن            آمیز                             بیختن                        بیز

آوردن            آور،آر                           پالودن                         پالا

آویختن           آویز                             پختن                                  پز

آهیختن(آهختن) آهیز                           پذیرفتن                               پذیر

افراختن          افراز                          پرداختن                             پرداز

افراشتن          افراز                          پنداشتن                               پندار

افروختن         افروز                          پیمودن                            پیما،پیمای

افزودن           افزا،افزای                    پیوستن                              پیوند

افشردن           افشار                          تاختن                                 تاز

انباشتن           انبار                          تافتن                               تاب

توختن            توز                           ساختن                              ساز

جَستن              جه                          سپردن                              سپار

چیدن             چین                       ستدن(ستادن)                     ستان

جُستن            جو                           ستودن                      ستا،ستای

خاستن          خیز                         سرودن                    سرا،سرای

خفتن      خسب،خواب                      سفتن                           سنب

دادن              ده                          سوختن                         سوز

داشتن            دار                         شتافتن                        شتاب

دانستن           دان                           شدن                           شو

درودن          درو                          شستن                       شو،شوی،شور

دوختن          دوز                          شکستن                         شکن

دوشیدن       دوش                           شمردن                      شمار،شمر

دیدن           بین                            شناختن                       شناس

ربودن      ربا،ربای                        شنفتن                        شنو

رَستن            رَه                          شنیدن                        شنو

رُستن            رُو                         غنودن                        غنو

رشتن          ریس                       فرمودن                    فرما،فرمای

رُفتن        روب،رو                    فروختن                      فروش

رَفتن            رو                         فریفتن                      فریب

زدن              زن                      فشردن                        فشار

زدودن         زدا،زدای                 کاستن                        کاه

کاشتن          کار                       گشتن                         گرد

کردن           کن                       گشودن                   گشا،گشای

کِشتن           کار                        گفتن                     گو،گوی

کوفتن        کوب                     گماشتن                       گمار

گداختن        گداز                      مردن                        میر

گذاشتن     گذار                           نگاشتن                         نگار

گرفتن      گیر                 نواختن                         نواز

گریختن              گریز                 نمودن                      نما،نمای

گزیدن     گزین                          هشتن                          هل

گسستن    گسل                 یافتن                           یاب

گسیختن    گسل                  

 

[ جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢ ] [ ٥:۳٤ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed