ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

ادبیات سال چهارم-50  سؤال ادبیّات تخصّصی پیش دانشگاهی با پاسخ نامه

الف)بخش اوّل: قافیه

1- واج های کلمه ی« آسایشگاه » را بنویسید

2- حروف قافیه ی ابیات داده شده ، مطابق کدام قاعده است؟ ( 1 یا 2 )

الف) هر غلام و هر کنیزک را زجود          گفت بهر تو چه آرم؟ گوی زود

ب)شد موسم سبزه و تماشا                           برخیز و بیا به سوی صحرا

3- دو کلمه ی « منظر » و « تصوّر » در چه صورتی با هم قافیه می شوند؟

4- در بیت:

 « دیدی که از غم تو بر من چه خواری آمد         بی آن که هیچ رخنه در دوستداری آمد»

الف) ردیف را مشخّص کنید.

ب) واژه ها و حروف قافیه را بنویسید.

ج) حرف یا حروف الحاقی را مشخّص کنید.( اگر دارد.)

د) حرف یا حروف اصلی را بنویسید.

ب)بخش عروض

5- حروف « و » ، « ا » ، «ی » تنها چه زمانی مصوّت هستند؟

6- بیت زیر را بخوانیدو با خطّ عروضی بنویسید. سپس مرز هجاها را مشخّص کنید و زیر هر هجا علامت آن را بگذارید.

« آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد         خواب در وقت سحرگاه گران می گردد »

7- ارکان عروضی مصراع « مردان خدا پرده ی پندار دریدند» را بنویسید.

8- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ...........جزء ارکان غیر پایانی اند.

الف) مفعول                       ب)فَعَل                      ج)مستفعِلُ                د) فَعِلاتُ

9- در بیت « نه سبو پیدا در این حالت نه آب                  خوش ببین والله اعلم بالصّواب » کدام هجای کوتاه،  باید بلند تلفّظ شود؟ 

10- در تقطیع بیت« در دام فتاده آهویی چند               محکم شده دست وپای در بند» کدام هجای بلند مصراع اوّل، باید کوتاه تلفّظ شود و این تغییر جزء کدام اختیارات یک از شاعری است؟

11- در بیت « گناه آید از بنده ی خاکسار        به امّید عفو خداوندگار» از کدام یک از اختیارات شاعری استفاده    شده است؟

12- شاعر در کدام رکن مصراع اوّل بیت زیر، از اختیار وزنی « قلب » استفاده کرده است؟

« کیست که پیغام من به شهر شروان برد                      یک سخن از من بدان مرد سخن دان برد »

13- منظور از اوزان هم گروه چیست؟

14- بیت زیر را تقطیع هجایی و سپس تقطیع به ارکان نمایید.

« روزگار است این که گه عزّت دهد گه خوار دارد                   چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد »

15- وزن بیت زیر را پیدا کنید. اگر وزن آن دوری است مشخّص کنید و دلیل دوری بودن آن رابنویسید.

« روی تو چون نوبهار جلوه گری می کند                 زلف تو چون روزگار پرده دری می کند »

16- شعر زیر را که در وزن نیمایی سروده شده است، تقطیع کنید.

«می تراود مهتاب    /     می درخشد شب تاب    /     مانده پای آبله از راه دراز         /      بر دم دهکده مردی تنها»

  ج)سبک شناسی

17- معنی عبارت« بدان سبب جوانان را نرسد که بر پیران پیشی جویند.» را بنویسید.

18-معنی عبارت« این پیغامبر که  در وجود آمده است به بلاغت رسد.» را بنویسید.

19- مفهوم عبارت« این تدبیر بابت خردمندان نیست، چه خردمند قصد دشمن به وجهی کند که در آن خطر نباشد.» چیست؟

20- معنی بیت « آن کس است اهل بشارت که اشارت داند             نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟ » را بنویسید.

21- معنی بیت « عجب نیست از گل که خندد به سروی             که در این چمن پای در گل نشیند » را بنویسید.

22- در بیت« تو گفتی آسمان دریاست از سبزی و بر رویش             به پرواز اندرآورده است ناگه بچگان عنقا » توصیف کدام پدیده مورد نظر است؟ این بیت چند جمله دارد؟

23- عبارت« رودکی قبول کرد که نبض امیر بگرفته بود و مزاج او شناخته، دانست که با در نثر در او نگیرد روی به نظم آورد.» چه مفهومی در بر دارد؟

24- عبارت« وهم تصوّر کند که تریاق اندیا کلید خزانه ی ارزاق، مشتی متکبّر مغرور، معجب نفور، مشتغل مال و نعمت، مفتتن جاه و ثروت، که سخن نگویند الّا به سفاهت.» وصف حال چگونه اشخاصی است؟

25-  مفهوم بیت« طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند         یک جا فدای قامت رعنا کنم تو را » را بنویسید.

26- با توجّه به مفهوم سه مصراع « خونت/ با خون بهایت حقیقت/ در یک تراز ایستاد.» شاعر چه  مقصودی را         می خواهد برساند؟

27- بیت زیر بر کدام گزینه تکیه دارد؟

 « ترک این مرحله بی همرهی خضر نکن                ظلمات است بترس از خطر گمراهی»

الف) رهبری               ب) ره جویی                 ج) ره رویی                د) ره گشایی

28- در عبارت« بعد از مجارا طریق مدارا گرفتیم سر به تدارک بر قدم یک دیگر نهادیم.» « مجارا » و « تدارک » به ترتیب چه معنایی دارند؟

29- با توجّه به بیت« عقل دیوانه شد آن سلسله ی مشکین کو               دل زما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟»  شاعر چاره ی دیوانگی عقل و گوشه گیری دل را از که می جوید؟

30- در مصراع دوم بیت زیر شاعر چه تشبیهی به کار برده است؟

 « سهل است اگر بال و پری نقصان این پروانه شد          کان شمع سامان می دهد از شعله زرّین بال ها »

31- « دریا » در شعر « آی آدم ها » نماد چیست؟ در شعر عرفانی « دریا » نماد چیست؟

32- منظوه ی زیر کدام قصّه ی مذهبی را به یاد می آورد؟

« در ستاره باران آن شب، نماز خونین چهارده ساله ی مرا/ وسعت وسیع کدام سجّاده گسترده شد؟»

33- روان انسان آن گاه که به مرحله ی شهود می رسد، در اصطلاح عرفا چه نامیده می شود؟

34- مشهورترین طبقه بندی سبک ها در جهان بر اساس نظریه ی.............. است که سبک را بر اساس ................دیدگاه طبقه بندی کرده است.

35- اوّلین نشانه ها تحوّل از سبک خراسانی به عراقی در شعر کدام شاعران دیده می شود؟ ( دو مورد )

36- کتاب « مرزبان نامه » توسّط چه کسی تصحیح شده است؟

الف) دکتر یوسفی            ب) محمّد قزوینی              ج) مجتبی مینوی            د) ضیاء الدّین سجّادی

37- کدام شاعر درباره ی « ایوان مداین» شعر نداشته است؟

الف) خاقانی               ب) بحتری                 ج) خیّام               د) رودکی

38- آرایه های موجود در بیت:

« پرویز کنون گم شد، زان گم شده کم تر گوی            زرّین تره کو برخوان؟رو « کم ترکوا » بر خوان » را بنویسید.

39-  کتاب« گیتی گشا » اثر کیست و نثر آن چگونه است؟

40- از آثار جلال آل احمد در زمینه ی سفرنامه ، سه مورد نام ببرید.

41- این  عبارت با شرح حال چه کسی مطابقت دارد؟

« عبدالله محمّد، از عارفان معروف که در 33 سالگی به سال( 525 ) بر دار رفت. آثار او درباره ی عشق به حق و حقیقت معروف است.»     

42- اشعار ابواسحق( بسحق ) اطعمه، جزء کدام نوع ادبی به شمار می رود و در چه قرنی سروده شده است؟

د) نقدادبی

43- چه کسی نقد فنّی رادر روم بنیان نهاد؟

44- ابعاد لفظی یک اثر ادبی در کدام یک از انواع نقد بررسی می شود؟

45- عبارت« تأ ثیر نظریه ها و اندیشه های کسانی مانند « یونگ » و « آدلر » باعث شد که ادبیّات از دیدگاه ..............   مورد توجّه قرار گیرد. » را کامل کنید.

46- کلاسیک های قرن هفدهم میلادی، برای یک اثر ارزنده ی ادبی، گذشته از زیبایی صورت چه چیزی را لازم      می شمردند؟

47- اساس مثنوی مولوی بر چه چیزی استوار است؟

48- قابوس نامه از اثارمهم منثور اواخر قرن............. و از بهترین نمونه های نثر.............به شمار می رود. نام اصلی این کتاب........................... است.

49- کدام گزینه بیت زیر را کامل می کند؟

هرکه آمد به جهان نقش خرابی دارد                  در خرابات بگویید که ...............کجاست

الف) هشیار                 ب) دلدار                  ج) بیدار                د) غمخوار

50- شعر زیر را کامل کنید.

 آی آدم ها که روی ساحل آرام در .......................................!/ موج می کوبد به روی................................

پاسخ نامه ی 50 سؤال استاندارد ادبیّات فارسی تخصٌصی پیش دانشگاهی

الف)بخش اوّل: قافیه

1-ء / ا / س / ا / ی /     ِ    / ش / گ /  ا / ه

2- الف) 2                      ب) 1

3- حرف الحاقی به آن ها بپیوندد.

4- الف) آمد    ب)واژه ها: خواری – دوستداری       حروف قافیه: اری           ج) ی      د) ار

ب)بخش عروض

5- زمانی که دومین حرف هجا باشند.

6-

  آ      دَ       می     پی          ر      چُ       شد    حر        ص      جَ       وان       می     گر      دد

  _      _       _     _         U          U           _         _        U          U          _        _         U      _

7- مفعولُ    مفاعیلُ    مفاعیلُ    فعولن

8- گزینه « ب »

9- هجای اوّل

10- هشتم- زبانی

11- حذف همزه

12- رکن سوم

13- اوزانی که از نظر نظم میان هجاهای کوتاه و بلند یکسان هستند.

 14-

رو      زِ       گا        رست         این         کِ      گه       عز        زت      دَ        هد      گه      خا        ر      دا      رد

_       _      U         _        _       _             U      _             _           _        U            _            _                  _    U            _                                                                             

چر     خِ       با       زی            گر           اَ          زین     با         زی     چِ          ها       بس    یا       ر       دا      رد

_       _     U           _     _            _         U          _         _                _            U               _           _         _       U     _

 

15- وزن این بیت« مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن » است که همه ی ویژگی های وزن دوری را دارد. 14 هجا دارد و به دو نیم مصراع 7 هجایی تقسیم می شود. میان دو نیم مصراع مکث کوتاهی وجود دارد. هجای پایانی نیم مصراع در حکم پایان مصراع است.ارکان متفاوت دارد.

16-

می     تَ    را       ود      مه        تاب                                                 می      دِ      رخ     شد      شب    تاب

_      _     _       _       U         _      _         _       _                                                                 _            U       _         

        فاعلاتن                      فع لن                                                               فاعلاتن                     فع لن

مان      دِ     پا      یا       بِ     لِ     از      را     هِ      دِ     راز      بر      دَ     مَ      ده      کَ      دَ       مر     دی     تن      ها                                   

 _      _      _     _      U      U     _        U     U     _       _       U        U      _       _     U           U         _      _  U    _                  

      فاعلاتن                     فعلاتن                     فَعِلن                  فاعلاتن                               فعلاتن                  فع لن   

ج)سبک شناسی

17-سبقت گرفتن بر پیران در شأن جوانان نیست- جوانان اجازه ی پیشی گرفتن بر پیران را ندارند. – سبقت گرفتن بر پیران سنجیده نیست.

18-این پیامبر که متولّد شده مبعوث می گردد.

19- این تدبیر شایسته و لایق دانایان نیست؛ زیرا دانا، از راهی علیه دشمن اقدام می کند که خطری برای خودش نداشته باشد.

20- به آن کس مژده ی بخشایش می رسد که به رمز و راز عاشق پی برده باشد. لطیفه های دقیق بسیار است ولی رازداری نمی توان یافت.

21- شگفت نیست که گل کوتاه عمر به سرو وابسته به دنیا و پای در گِل بخندد. تعجّب ندارد که وارستگان به حال مردم دنیادوست بخندند.

22پراکندگی ابر در آسمان- دو جمله

23- رودکی طبیعت پادشاه رامی شناخت.

24- توانگران بخیل

25- تمام دنیا و نعمت های آن در مقابل معشوق ارزش و بهایی ندارند.

26- خون تو عین حقیقت است.     

27- الف) رهبری

28- مناظره- تلافی

29- حبل المتین جلال حق

30- تشبیه شکل و رنگ شعله به بال و پر پروانه

31- در این شعر نماد« جامعه »- در شعر عرفانی« عشق، حقیقت، دل عارف »

32- شنیدن حضرت یعقوب بوی پیراهن یوسف را

33- سر

34- ارسطو- 7

35- انوری- ظهیر فاریابی

36- ب) محمّد قزوینی

37- د) رودکی

38- واج آرایی- جناس- تلمیح

39-  صادق نامی- نثر متکلّف

40- خسی در میقات- اورازان- تات نشین های بلوک زهرا- جزیره ی خارک- درّ یتیم خلیج

41- عین القضات همدانی

42- طنز- نهم

د) نقدادبی

43- هوراس

44-نقد لغوی- فنّی- زیبایی شناسی

45_ روان شناسی

46- غایت اخلاقی

47- حکایت و تمثیل به شیوه ی داستان در داستان

48- پنجم- مرسل- نصیحت نامه

49- الف)هشیار

50- کار تماشایید- ساحل خاموش

 

 

 

 

 

 

[ چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢ ] [ ٦:٠۱ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed