ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

50 تست کنکوری ادبیّات تخصّصی پیش دانشگاهی با پاسخ نامه

1- قافیه ی کدام بیت ، با قواعد دوگانه ی ( 2- 1  ) قافیه، مطابقت ندارد؟

الف) ای چشم تو دلفریب و جادو               در چشم تو خیره چشم آهو

ب)هر کجا ذکر او بود تو که ای                جمله تسلیم کن بدو تو چه ای

ج) به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست                عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

د) بشنو از نی چون شکایت می کند               از جدایی ها حکایت می کند

2- کدام گزینه قافیه ی درونی دارد؟

الف) ندهم من به تو دل گرچه بت دلبندی                که دل از من ببری با دگری پیوندی

ب) ما درس سحر در ره میخانه نهادیم                محصول دعا در ره جانانه نهادیم

ج) روح تویی، نوح تویی، فاتح و مفتوح تویی                سینه ی مشروح تویی، بر در اسرار مرا

د) گرفتم که خود هستی از عیب پاک                تعنّت مکن بر من عیبناک

3- تقطیع هجایی بیت زیر در کدام گزینه درست نشان داده شده است؟

« آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد               خواب در وقت سحرگاه گران می گردد         

_  U  U/ U  _  U  U/_  _U  U/U  _  U  _ب)              _  _ /_  _  U  U/ _ _  U  U/ _  _  U  _الف )

 

_  U  U/U  _  U  U/ U  _  U  U/ _  _  U _د)             _  U  U/ U  _  U  U/ U  _  U  U/ U  _  U_ج)   

4- وزن بیت « آینه ار نقش تو بنمود راست/ خود شکن آیینه شکستن خطاست » در کدام گزینه درست آمده است؟

الف) مفتعل ، مفتعلن ، مفتعل                                        ب) مفتعلن ، مفتعلن ، فاعلن

ج) مفتعلن، مفتعلن ، فعولن                                           د)مفتعل ، مفتعل ، فاعلن

5- وزن کدام مصراع از ارکان متناوب تشکیل شده است؟

الف) تو هم چون گل زخندیدن لبت با هم نمی آید               ب) به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن

ج) مکن نام نیک بزرگان نهان                                              د)چو علم آموختی از حرص آن گه ترس کاندرشب

6-  شاعر در کدام رکن مصراع اوّل بیت زیر، از اختیار وزنی« قلب » استفاده کرده است؟

    « کیست که پیغام من به شهر شروان برد                     یک سخن از من بدان مرد سخن دان برد »                      الف) اول                         ب)دوم                        ج) سوم                           د)چهارم   

7- پرکاربردترین وزن شعر فارسی کدام گزینه است؟

الف) فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن                         ب) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

ج) مفتعلن فاعلات مفتعلن فع                                 د) فعولن فعولن فعولن فعل

8- کدام گزینه وزن دوری ندارد؟

الف) صبح برآمد زکوه چون مه نخشب زچاه                    ماه برآمد به صبح چون دم ماهی زآب

ب) روی توچون نوبهار جلوه گری می کند                    زلف تو چون روزگار پرده دری می کند

ج) سپردم به تو دل ندانسته بودم                    که تو بی وفا در جفا تا کجایی

د) ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم                    یک ساعتم بگنجان در سایه ی عنایت

9-  د ر بیت:

« ببرید و زهم بگسست و گردان گشت برگردون              چو پیلان پراکنده میان آبگون صحرا » منظوراز «آبگون صحرا »  چیست؟

الف) دریا                    ب)دشت سرسبز                    ج)فصل بهار                    د)آسمان

10-  محدوده ی زمانی سبک خراسانی یا ترکستانی درکدام گزینه آمده است؟

الف)از آغاز تا قرن ششم                                                 ب) از قرن ششم تا قرن دهم

ج) از قرن دهم تا قرن سیزدهم                                      د) از قرن سیزدهم تا ظهور نیما    

11-  زمان افعال « بیامدندی و کردندی » در عبارت « ....اشتران عرب بیامدندی و اشتران بختی به هزیمت کردندی.» کدام گزینه است؟

الف) هردو ماضی ساده                                                   ب) هردو مضارع اخباری

ج) هردو ماضی استمراری                                              د) مضارع ساده- ماضی استمراری

12-  کدام گزینه نادرست معنی شده است؟

الف) جوانان را نرسد که بر پیران پیشی جویند: جوانان نمی توانند پیران را جلو بزنند و بر آنان غالب گردند.

ب) پس دیگر روز نوشروان تافته شد: روز بعد انوشیروان نگران و مضطرب شد.

ج)اندر حال خویش افتاده بود: در حالت جان کندن بود.

د) آتش بمرد: آتش خاموش شد.

13- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی......................از ویژگی های سبک سعدی است.

الف) سجع و ترصیع           ب) رعایت آهنگ واژگان           ج) اطناب و درازگویی           د) حذف افعال به قرینه   

14- معنی عبارت« علل ترفّع در غایت ساختگی بود.» درکدام گزینه آمده است؟

الف) امکان پیشرفت به بهترین شکل ممکن مهیّا بود.              

ب) علّت های ترقّی و تعالی در تلاش او پنهان بود.

ج) رفعت و جلال هرکس با ساختمان شخصیّت او ارتباط مستقیم دارد.

د) وسایل پیشرفت جملگی ساختگی و مصنوعی بودند.

15- کدام گزینه نادرست معنی شده است؟

الف)مستقبل: آینده           ب) جان شکر: گیرنده ی جان            ج)جهان بین: دانا           د) اشارت: راهنمایی

16- کلمه ی « با » در جمله ی « من اوراباسررشته ی راستی افکنم.» چه معنا دارد؟

الف) از                          ب)به                         ج) همراه با                          د) مقابل       

 17- « را » دربیت « تا سلسله ی ایوان بگسست مداین را               در سلسله شد دجله ،چون سلسله شد پیچان » چه نوع «را» یی است؟

الف) نشانه ی مفعول      ب) حرف اضافه      ج) نشانه ی فاصله گرفتن مضاف و مضاف الیه( فک اضافه )      د)سوگند

18- درعبارت « یکی تحرمه ی عشا بسته و دیگری منتظر عشا نشسته.» کدام آرایه ی ادبی وجود ندارد؟

الف) ترصیع                     ب) سجع                     ج) جناس ناقص                     د) ایهام      

19-  کدام یک از چهره های زیر، آغازگر نثر جدید فارسی به پیروی از سبک گلستان است؟

الف) قائم مقام فراهانی             ب) رسول پرویزی             ج) رضاقلی خان هدایت              د) صادق هدایت

20- مضمون بیت:

  « به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه                  جای دل های عزیز است به هم برمزنش »

با کدام گزینه ارتباط تصویری دارد؟

الف) ای نسم سحر آرامگه یار کجاست؟                            منزل آن مه عاشق کش عیّار کجاست؟ 

ب) ساقی و مطرب و می جمله مهیّاست ولی                    عیش بی یار مهیّا نشود یار کجاست؟

ج) آن کس است اهل بشارت که اشارت داند                    نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟

د) باز پرسید زگیسوی شکن در شکنش                          کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟        

21- بارزترین مختصّات فکری سبک هندی در کدام گزینه وجود دارد؟

الف) اظهار نامرادی و یأس- واقعه گویی و واسوخت                

ب)استفاده از بحور طولانی و استعارات دور از ذهن

ج) آوردن کنایات و تازه گویی و نازک اندیشی و نکته سنجی و دقّت در ارسال مثل    

د) پرگویی و بی توجّهی به متانت و صحّت زبان 

22- دربیت « آتش فروز قهر تو، آیینه دار لطف تو       هم مغرب ادبارها،هم مشرق اقبال ها »  کدام آرایه وجود ندارد؟

الف) لفّ و نشر                ب) طباق                ج) تشبیه                د)جناس   

23- کدام گزینه در مورد بیت « غمش در نهانخانه ی دل نشیند       به نازی که لیلی به محمل نشیند» نادرست است؟

الف)شعر مردّف و مقفّی است.                    ب) آرایه ی تلمیح وجود دارد .   

ج) قاعده ی قافیه از نوع دوم است.                 د)حروف الحاقی قافیه حرف « ل » است.    

24-  اسلوب غزل سرایی فروغی بسطامی به شیوه ی کدام شاعران است؟

الف)حافظ و مولوی               ب) سعدی و مولوی                    ج) حافظ و سعدی                    د)مولوی و سنایی

 

25- بیت « زیبا شود به کارگه عشق کار من        هرگه نظر به صورت زیبا کنم تو را » از نظر آرایه ای با کدام گزینه، در داشتن « ردّالصدر » هم سو است؟

الف) طوبی وسدره گر به قیامت به من دهند                  یک جا فدای قامت رعنا کنم تورا

ب) خواهم شبی نقاب زرویت برافکنم                         خورشید کعبه ، ماه کلیساکنم تورا

ج) بالای خود در آینه ی چشم من ببین                      تا باخبر ز عالم بالا کنم تو را

د) غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور                    پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را

26- نام شعری است فاقد وزن و آهنگ و قافیه:

الف) سپید                           ب)موج نو                           ج)آزاد                          د) بحر طویل

27- « دریا » در شعر « آی آدم ها » نمادی از چیست؟

الف) حق                          ب) جامعه                               ج) فقر                            د)زندان     

28- « آی آدم ها » شعری است............

الف) کلاسیک                 ب) سوررئالیسم                     ج) سمبولیک                  د) ناتورالیسم

29- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی.............. از مختصّات سبک جلال آل احمد است.

الف) کوتاهی جملات                        ب)به کارگیری اصطلاحات رایج زبان 

ج) حذف فعل و نزدیکی به زبان محاوره               د)تکلّف و اطناب کلام

30- درکدام گزینه « واسوخت » و  بیان نکوهش به معشوق  دریافت می شود؟

الف)تو چنین خانه کن و دل شکن ای باد خزان                     گر خود انصاف کنی مستحق نفرینی

ب) همه در چشمه ی مهتاب غم از دل شویند                        امشب ای مه تو هم از طالع من غمگینی

ج) تو هم ای بادیه پیمای محبّت چون من                               سر راحت ننهادی به سر بالینی

د) من مگر طالع خود در تو توانم دیدن                                  که توأم آینه ی بخت غبارآگینی

31- در عبارت « با گیوه های خیس / زمستان سنگین شهر را به مدرسه می رفت / و در سرمای استخوان سوز بازگشت مدرسه ...» چه آرایه ی ادبی موجود است؟

الف) حس آمیزی                          ب) واج آرایی                     ج) انسان پنداری            د) سجع

32- کدامین شخصیّت نام برده  ،قبل از پیروزی انقلاب دیده از جهان فرو بست؟

الف) مهدی اخوان ثالث              ب) علی شریعتی                   ج) سپیده کاشانی                  د) اوستا

33- در کدام گزینه تلمیح وجود دارد؟

الف)درفکرآن گودالم/که خون تورامکیده است/هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم/درحضیض هم می توان عزیز بود.

ب)تو تنها تر از شجاعت/ در گوشه ی روشن وجدان تاریخ ایستاده ای.

ج)شفق، آینه دار نجابتت و فلق، محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گزارده ای.

د)چندان تناوری و بلند/ که به هنگام تماشا/ کلاه از سر کودک عقل می افتد.

34- « خورشید » در مصراع دوم بیت زیر استعاره از چیست؟

 « روزی که در جام شفق مل کرد خورشید //   بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید»

الف) آرزو          ب) سر مبارک امام حسین (ع )       ج) حقایق             د) انقلاب

35- عرفان عملی چه نام دارد؟

الف) فلسفه                      ب) توحید                    ج) سیر و سلوک                    د) سالک

36- مقصد نهایی عرفان چیست؟

الف) سیر و سلوک                  ب) زهد                       ج) بهشت                           د) تهذیب نفس

37- بیت زیر در چه وزنی روده شده است؟

بر لب جو بود دیواری بلند                         بر سر دیوار تشنه ی دردمند

الف) مفتعلن                  ب) فاعلاتن                         ج) مستفعلن                     د) مستفعلن و فعولن

38- شرح حال کیست؟

« ده فرسنگی مشهد مقدّس، در یک خانواده ی روحانی متولّد شد.وی از محضر درس علمایی بزرگ چون امام خمینی ( ره ) و علبامه طباطبایی بهره های فراوان برد. وی از پیشگامان داستان نویسی مذهبی یرای کودکان است. وی در اردیبهشت ماه 1359 به شهادت رسید.»   

الف) استاد مطهّری         ب) استاد مفتّح             ج) آیت ا... طالقانی           د) دکتر علی شریعتی

39- بیت زیر با کدام گزینه تناسب بیشتری دارد؟

«  حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم                   خوش آن دمی که از این چهره پرده بر فکنم »

الف) سجده نتوان کرد بر آب حیات                              تا نیابم زین تن خاکی نجات

ب) تا که این دیوار ، عالی گردن است                         مانع این سر فرود آوردن است

ج) هر که عاشق تر بود بر بانگ آب                            اوکلوخ زفت تر کند از حجاب

د) مانعش ازآاب آن دیوار بود                                     از پی آب، او چو ماهی ، زار بود

40- ....................نوعی تنبیه اجتماعی است و هدف آن اصلاح و تذکیه است نه ذم و قدح و مردم آزاری.

الف)فکاهی                       ب) تراژدی                        ج) کمدی                          د)طنز

41- معادل امروزی« رنگ ریختن » در مصراع « رنگ رخساره چنین چون ریختی؟» کدام گزینه است؟

الف) بی خاصیّت شدی.               ب) رنگ پریدن     

ج) بر چهره رنگ ریختی.                د) شرمنده شدی.

42- نثر « چرند و پرند » .......................... است.

الف) مسجع و تند                ب) متکلّف و رنج آور 

ج) ساده و صمیمی                  د) مصنوع و دشوار

43- « لطایف الطوایف » اثر کیست؟

الف) جامی                    ب) عبید زاکانی     

ج)فخرالدّین علی صفی                     د)نسیم شمال

44- میزان و ملاک منتقد در پرداختن به کار نقد و نقّادی چیست؟

الف) منطقی و عقلی                     ب) علمی و شخصی                  ج) منطقی و علمی                       د) دینی و اخلاقی

45- کلاسیک های قرن هفدهم میلادی برای یک اثرارزنده ی ادبی گذشته اززیبایی صورت........رانیزلازم می شمردند.

الف) غایت علمی                    ب) غایت اخلاقی             ج) نهایت زیبایی              د) نهایت سودمندی

46- کدام گزینه از ویژگی های مثنوی به شمار نمی رود؟

الف) مثنوی داستان نهی کردن جسم است و وصول به حقیقت .       

ب) مثنوی بهترین نمود اخلاقی و عالی ترین جلوه ی پرورش جسم است.

ج)مثنوی داستان عشق سوزانی است که روح سرگشته ی آدمی را به اصل خود متّصل می نماید.

د) مثنوی جلوه گاه طبیعت و انسان است.

47- اساس مثنوی مولوی بر چه چیزی استوار است؟

الف) حکایت و هزل به شیوه ی شوخی              ب) حکایت و تمثیل به شیوه ی داستان در داستان

ج)حکایت و طنز به شیوه ی جدّی                           د) حکایت و تمثیل به شیوه ی قدیم همراه با طنز

48) کدام گزینه از خصوصیات نثر « قابوس نامه » به شمار نمی آید؟

الف) لغات عربی کم تر به کار رفته است.          

ب) لغات عربی به کار رفته شامل اصطلاحات علمی، فلسفی، هندسه ، طب و شعر است.

ج) نثر قابوس نامه مصنوع و متکلّف است.

49- قابوس نامه چند باب دارد؟

الف)22                      ب) 55                                   ج) 44                         د)42

50- همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .................. درباره ی نقد فنّی درست است.

الف) رشیدالدّین وطواط و شمس قیس رازی به بحث درباره ی اصول و قواعد آن در ادب فارسی پرداخته اند.

ب) منظور از نقد فنّی بررسی و ارزیابی کاربرد زبان و قواعد آن در یک اثر ادبی است.

ج) در یونان به وسیله ی ارسطو و در روم به دست هوراس بنیان گرفت.

د) عبدالقاهر جرجانی و قدامه بن جعفر در ادب عربی درباره ی اصول و قواعدآن بحث کرده اند. 

  پاسخ نامه ی 50 تست کنکوری

کتاب ادبیّات فارسی تخصّصی پیش دانشگاهی

1- گزینه (ب  ) صحیح است.«       » حرف اصلی قافیه و « ای » حروف الحاقی است ؛ چون مصوّت کوتاه «         » تنها حرف اصلی قافیه است و مطابق قاعده ی 1 و 2 نیست.

2- گزینه ( ج ) صحیح است؛ زیرا در یک بیت ، روح، نوح، مفتوح و مشروح » باهم قافیه شده اند و قافیه درونی است.

3- گزینه ی ( الف ) صحیح است.

آ     د       می     پی           ر    چُ     شد    حر         ص   جَ   وان    می        گر       دد

_   _       _       _           U            U      _     _      U             U   _        _       U       _

4- گزینه ی « ب » صحیح است.

آ       یِ        نِ        ار        نق       شِ         تُ        بن           مو       د     راست

_    U        _               _              U         U           _           _            U        U         _

خد    شِ    کَ        نا          یی          نِ      شِ           کس         تن      خَ      طاست

     مفتعلن                                   مفتعلن                                      فاعلن

5- گزینه « ب » صحیح است.

گزینه « الف » مفاعیلن چهار بار- گزینه « ج» فعولن چهار بار- گزینه « د » مفاعیلن چهار بار

بِ      تُ       حا    صِ          لی         نَ        دا        رد           غَ       مِ      رو        زِ         گا      ر    گف      تن

_       _       U           _          U        _        U        U             _           _         U           _            U       _         U       U

         فعلاتُ                                 فاعلاتن                                 فعلاتُ                                 فاعلاتن

6- گزینه ی « ج » صحیح است. شاعر در رکن سوم مصراع اوّل  به جای « مفتعلن » از « مفاعلن » استفاده کرده است که اختیار « قلب » نام دارد.

کی     ست    کِ    پی                غا       مِ        من                بِ     شه     رِ     شر                  وان     بَ        رد

_        U           _                       _     U      U        U                       _         U         _                  _        U       U              _   

یک      سُ    خَ        نز           من       بِ        دان            مر       دِ         سُ       خن           دان         بَ       رد

7- گزینه ی « ب » صحیح است.

8- گزینه ی « ج » صحیح است. این گزینه وزن تکراری دارد« فعولن فعولن فعولن فعولن » که تک وزن است و     

نمی تواند دوری باشد.

9- گزینه ی « د » صحیح است.

10-  گزینه ی « الف » صحیح است.

11-  گزینه ی » الف » صحیح است.

12- گزینه ی « الف » صحیح است. جوانان حق ندارند. اجازه ندارند.

13-  گزینه ی « ج » صحیح است.    

14- گزینه ی « الف » درست است.

15- گزینه ی « ج » صحیح است. « جهان بین » به معنی « دنیابین و هوسباز » است.

16- گزینه ی « ب » صحیح است.

17- گزینه ی « ج » صحیح است.

18- گزینه ی « د » صحیح است.

19- گزینه ی « الف » صحیح است.

20- گزینه ی « د » صحیح است.

21- گزینه ی « الف » صحیح است.

22- گزینه ی « د » صحیح است.

23- گزینه ی « د » صحیح است.

24- گزینه ی « ج »صحیح است.

25- گزینه ی « ج » صحیح است.

26- گزینه ی « ب » صحیح است.

27- گزینه ی « ب » صحیح است.

28- گزینه ی « ج » صحیح است.

29- گزینه ی « د » صحیح است.

30- گزینه ی « الف » صحیح است.

31- گزینه ی « ب » صحیح است.

32- گزینه ی « ب » صحیح است.

33- گزینه ی « الف » صحیح است.

34- گزینه ی « ب » صحیح است.

35- گزینه ی « ج » صحیح است.

36- گزینه ی « د » صحیح است.

37- گزینه ی « ب » صحیح است.

38- گزینه ی « الف » صحیح است.

39- گزینه ی « ب » صحیح است.

40- گزینه ی « د » صحیح است.

41- گزینه ی « ب» صحیح است.

42- گزینه ی « ج » صحیح است.

43- گزینه ی « ج » صحیح است.

44- گزنه ی « ج » صحیح است.

45- گزینه ی « ب » صحیح است.

46- گزینه ی « ب » صحیح است.

47- گزیه ی « ب » صحیح است.

48- گزینه ی « ج » صحیح است.

49- گزینه ی « ج » صحیح است.

50- گزینه ی « ب » صحیح است.

 

 

 

[ چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢ ] [ ٦:٢٩ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed