ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

 تاریخ ادبیات 1 - نمونه سؤالات تستی تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

                              

1- خط میخی دارای چند حرف بوده و از کدام سمت نوشته می شده است؟

1) 34 حرف، از چپ به راست O

2) 32 حرف، از راست به چپ O

3) 36 حرف، از چپ به راست O

4) 34 حرف، از راست به چپO

2- «زبان پهلوی» نام دیگر کدام یک از مراحل زبان فارسی است؟

1) فارسی باستان O

2) فارسی میانه O

3) فارسی نو O

4) فارسی دریO

3- درباره  کتاب «الابنیه عن حقایق الادویه»‌ کدام توضیح نادرست است؟

1) موضوع کتاب، پزشکی استO

2) نسخه موجود این کتاب به خط اسدی توسی است O

3) بی تردید اولین کتابی بوده که به خط فارسی امروزی نوشته شده است. O

4) کتاب، ابومنصور موفق هروی استO

4- ابیات زیر منسوب به کیست؟

خون خود را گر بـریـزی بر زمیـن //بــه کـه آب روی ریـزی در کنــار

بت پرستیدن به از مردم پرست //پنـدگیــر و کـار بنـد و گـوش دار

1) محمدبن وصیف سگزی O

2) ابوحفض سغذی O

3) فیروز مشرقی O

4) ابوسلیک گرگانی O

5) کدام گزینه، از قالبهای شعری عصر سامانی نیست؟

1) ترکیب بند O

2) قصیده O

3) رباعی O

4) قطعه O

6- مؤلف «‌تاریخ سیستان» چه کسی را به عنوان نخستین شاعر فارسی دری دوره  اسلامی معرفی می کند؟

1) فیروز مشرقی O

2) ابوالعباس مروزیO

3) محمدبن وصیف سگزیO

4) حنظله ¬ی باد غیسیO

7- بیت زیر از کیست و در سوگ چه کسی است؟

از شمار دو چشم یک تن کم / و ز شمار خرد هزاران بیش

1) رودکی/ شهید بلخی O

2) عنصری/ رودکی O

3) ناصر خسرو/ رودکی O

4) رودکی/ ابوشکور بلخی O

8- کدام گزینه، مطلع نخستین سوگ نامه¬ مذهبی است که به موضوع فاجعه کربلا پرداخته است؟

1) باد صبا درآمد، فـردوس گشت صحرا / آراست بوستان را نیسان به فرش دیباO

2) فهم¬کن¬گرمؤمنی¬فضل¬امیرالمومنین / فضل حیدر، شیریزدان،مرتضای پاک¬دین O

3) ای آن کــــه غمگیــن و ســزاواری / ونــدر نــهان ســرشـک همــی بـاریO

4) نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز / چه بود، منت بگویم: قضای یزدان بود O

9- کدام گزینه درباره  «شهید بلخی»‌ صحیح نیست؟

1) پیش از فردوسی، عنوان «شاعر خرد»‌ برازنده  اوست O

2) دانش او فراوان و خطش زیبا بوده، با فلسفه و کلام نیز آشنایی داشت. O

3) بعضی از تألیفاتی که در زمینه  فلسفه و کلام منسوب به اوست، موجودند. O

4) نوشته¬اند که با محمد زکریای رازی مناظره و گفت و گو داشته است. O

10- بیت زیر از کیست؟

غزل رودکی وار نیکو بود / غزلهای من رودکی وار نیست

1)  فرخی سیستانی O

2) ابوشکور بلخی O

3) ناصر خسرو O

4) عنصری O

11- سرآینده بیت زیر کیست و درباره¬ چه کسی است؟

اشعار زهد و پند بس گفته است / آن تیره چشم شاعر روشن بین

1) شهید بلخی /ابوشکور بلخیO

2) ناصر خسرو / رودکیO

3) عنصری / کساییO

4) رودکی / شهیدبلخیO

12- از نطر فکر و زبان و جلوه¬های شعری، ابوشکور بلخی حد وسط کدام شاعران نامدار به شمار می رود؟

1) فردوسی و ناصر خسرو O

2) کسایی و فردوسی O

3) عنصری و ناصر خسروO

4) رودکی و فردوسی O

13- باتوجه به محتوا، بیت زیر سروده  کدام شاعر عصر رودکی است؟

مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر / بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار

1) کسایی مروزی O

2) شهید بلخی O

3) ابوشکور بلخیO

4) رودکی سمرقندیO

14- کدام توضیح درباره «کسایی»‌ صحیح نیست؟

1) زادگاه او «مرو»‌ بوده است. O

2) مذهب او شیعه دوازده امامی بوده است. O

3) اشعار او زهد آمیز و نشان دهنده  علاقه اش به پیامبر (ص) و اهل بیت است. O

4) کسایی در سراسر عمرش هرگز شعری در مدح شاهان نسروده است. O

15- بیت زیر از کیست؟

رودکی استاد شاعران جهان بود / صد یک از وی تویی کسایی؟ پرگَست!

1) ناصرخسرو O

2) عنصری O

3) کسایی O

4) هیچ کدامO

16- کدام گزینه از موضوعات شعری عصر رودکی نیست؟

1) وصف O

2) عرفان O

3) مدح O

4) اندرز O

17- منقدان ادبی، چه کسی را «پدر شعر فارسی» به شمار می¬آورند؟

1) فردوسیO

2) رودکی O

3) سنایی O

4) ابوشکور بلخیO

18- نخستین قصیده  های منتخب و مرثیه را در دیوان کدام شاعر می توان یافت؟

1) قوامی رازی O

2) محتشم کاشانیO

3) کسایی مروزی O

4) خاقانی شروانی O

19- این عبارت، معرف کیست؟

«‌وی به عنوان نخستین شاعر دل بسته  اهل بیت، درخش جانبداری و ستایش خاندان پیامبر را بردوش کشیده است.»

1) کسایی مروزی O

2) ابوشکور بلخی O

3) شهید بلخی O

4) ناصر خسرو O

20- چه کسی کلیله و دمنه را به نظم درآورد؟

1) اسدی توسی O

2) عنصری O

3) شهید بلخیO

4) رودکی O

21- نام دیگر «‌سبک خراسانی» چیست؟

1) اصفهانی O

2) ترکستانی O

3) عراقی O

4) هندی O

22- « فراوانی شمار شاعران و تتمع اوزان و قالبـها و مضامین»‌ از ویژگیهای کدام دوره است؟

1) عصر رودکیO

2) عصر فردوسی O

3) عصر عنصری O

4)عصر ناصر خسروO

23- کدام گزینه، از خصوصیات بارز شعر عصر فردوسی است؟

1) نزدیکی به طبیعت و آمیختگی با موسیقیO

2) داشتن رنگ ملی و ایرانی O

3) در بر گیرنده  مایه  های حکمی و اخلاقی و فقدان مایه  های عرفانی و آسمانی O

4) هر سه گزینهO

24- «هدایةالمتعلمین فی  الطب» اثر کیست؟

1) مقانعی رازی O

2) ابوبکر اخوینی O

3) محمدبن زکریای رازی O

4)ابومنصور موفق هروی O

25- همه  گزینه  ها جز گزینه  ... به زبان فارسی است:

1) هدایة المتعلمین فی الطب O

2) الابنیه عن حقایق الادویه O

3) تاریخ طبری O

4) حدود العالم من المشرق الی مغرب O

26-درکدام اثربرای بسیاری ازاصطلاحات علمی،برابرهای ¬مناسب فارسی ¬یافت ¬می شود؟

1) هدایة¬المتعلمین فی  الطب O

2) الابنیه عن حقایق الادویه O

3) حدود العالم المشرق الی مغرب O

4) چهار مقاله O

27- بیت زیر از کیست؟

منم بنده  ی اهل بنت نبی / ستاینده  ی خاک پای وصی

1) دقیقی O

2) فردوسی O

3) اسدی O

4) عنصری O

28) کدام عصر را می توان «عصر شکوفایی فرهنگ اسلامی»‌ به شمار آورد؟

1) عصر رودکی O

2) عصر ناصر خسرو O

3) عصر عنصری O

4) عصر فردوسی O

29- کدام اثر را می توان نخستین کتاب نثر فارسی دانست که به عنوان اثری مستقل عرضه شده است؟

1) تاریخ طبری O

2) آفرین نامه O

3) شاهنامه  ابومنصوری O

4) تفسیر طبری O

30- تولد نثر پارسی را باید در آغاز کدام عصر دانست؟

1) عصر رودکی O

2) عصر فردوسی O

3) عصر عنصری O

4) عصر ناصرخسروO

31- نثر علمی، حدوداً‌ با کتاب .... آغاز می¬شود؟

1) حدود العالم من المشرق الی المغرب O

2) دانشنامه علایی O

3) التفهیم الاوایل مناعة التنجیمO

4) الابنیه عن حقایق الادویهO

32- کدام اثر را می¬توان «نقطعه آغاز نثر دینی به زبان پارسی» به شمار آورد؟

1) تفسیر قرآن مجید، معروف به تفسیر کمبریج O

2) کشف المحجوب O

3) ترجمه ی تفسیر طبری O

4) کشف الاسرار O

33- سنت داستان پردازی و منظومه سرایی اخلاقی در کدام دوره پایه گذاری شده است؟

1) دوره بیهقی O

2) دوره ابوالمعالی O

3) عصر عنصری O

4)عصر فردوسی O

34- مشهورترین شاعر دربار غزنیه چه کسی بوده است؟

1) معزی O

2) عنصری O

3) عسجدی O

4) خاقانی O

35- قصیده¬ «داغگاه‌» سروده¬¬ کیست؟

1) عنصری O

2) خاقانی O

3) فرخی O

4) معزّی O

36- عنوان «شاعر شادمانی و طبیعت» ‌معرف کیست؟

1) معزی O

2) فرخی O

3) منوچهری O

4) عنصری O

37- کدام گزینه، از مضامین مسمط های منوچهری نیست؟

1) پندو اندرز O

2) وصفO

3) مدح O

4) خمریه O

38- توضیح زیر معرف کیست؟

«او در قصایدش ظاهراً کوشیده است تا تاریخ را به جای حماسه بنشاند.»

1) معزی O

2) فرخی O

3) منوچهری O

4) عنصری O

39- مثنوی های « شادبهروعین الحیات ، خنگ بت و سرخ بت ، منسوب به کیست؟

1) عسجدی O

2) عنصری O

3) قوامی رازی O

4) غضایری رازیO

40- کدام گزینه درباره  بیت زیر صحیح است؟

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است باد خنک از جانب خوارزم وزان است

1) مطلع قصیده  داغگاه و سروده  فرخی استO

2) مطلع مسمط خزانیه و سردوده  منوچهری استO

3) بیت اول یک رباعی است و در وصف دیدن هلال ماه و سروده  معزّی است O

4) مطلع قصیده¬ لغز شمع و سروده  منوچهری است. O

41- این عبارت معرف کیست؟

«وی ظاهراً‌ در زمان امیر نوح بن منصور سامانی و به امر او مأموریت یافت تا شاهنامه¬ منثور ابومنصوری را به نظم درآورد.»

1) فردوسی

2) دقیقی O

3) اسدی O

4) عنصری O

42- مهمترین و طولانی ترین بخش شاهنامه کدام است؟

1) بخش اساطیری O

2) بخش پهلوانی O

3) بخش تارخی O

4) هیچکدام O

43- در واقع کدام شاعر را باید پیشوای فردوسی در نظم داستانهای ملی دانست؟

1) کسایی O

2) اسدی O

3) عنصری O

4) دقیقی O

44- «عرفان» از چه قرنی در ادب فارسی پیدا شد؟

1) سوم O

2) چهارم O

3) پنجم O

4) ششم O

45- کدام گزینه از آثار ناصر خسرو نیست؟

1) زادالعارفین O

2) خوان واخوان O

3) جام ¬الحکمتین O

4) سفرنام O

46- با توجه به محتوا، بیت زیر معرف کیست؟

چو من دست خویش  از طمع  پاک  شستم / فـزونی از این و از آن چـون پـذیرم

1) منوچهری O

2) ناصرخسرو O

3) انوری O

4) عنصری O

47- محتوای کدام اثر با بقیه تفاوت کلی دارد؟

1) قابوس نامه O

2) التفهیم O

3) دانشنامه  علایی O

4) هدایة¬المتعلمین  فی  الطب O

48- «هجو و بدگویی»‌ از چه دوره¬ای در شعر فارسی رواج می¬یابد؟

1) عصر فردوسی O

2) عصر عنصر O

3) عصر انوری O

4) عصر ناصر خسر O

49- کدام گزینه از ویژگیهای سبک عصر انوری (سبک عراقی) نیست؟

1) ورود لغات و ترکیبات متعدد از لهجه های محلی به زبان فارسی دری O

2) ورود روز افزون لغات عربی و استفاده  فراوان  از استعاره وکنایه و اصطلاحات علمی O

3) نفوذ افکار و اصطلاحات صوفیه و رواج عرفان اسلامی O

4) خوش بینی نسبت به اوضاع زمان و امیدواری به آینده O

50- در عصر انوری قالبهای عمده¬ ی شعر کدامند؟

1) قصیده و ترکیب بند O

2) قصیده و غزل O

3) غزل و رباعی O

4) قطعه و قصیده O

51- موضوع «روض  الجنان» چیست؟

1) مرثیه O

2) کلام O

3) حدیث O

4) تفسیر O

52- کدام کتاب از آثار سنایی غزنوی نیست؟

1) کارنامه  بلخO

2) طریق  التحقیقO

3) خوان و اخوان O

4)حدیقة  التحقیق O

53- مجموعه  «اقبال نامه»‌ و «شرف نامه» چه نام دارد؟

1) اسکندر نامه O

2) پندنامه O

3) خرد نامه O

4) مختار نامه O

54- کدام گزینه، عنوان مشترکی بر دو مثنوی متفاوت از دو شاعر عارف «سنایی» و «عطار» است؟

1) الهی نامه O

2) عشق نامه O

3) مصیبت نامه O

4) مختارنامه O

55- عبارت «‌اگر کاغذها نسختهای من به قصیده، ناچیز نکرده بودندی. این تاریخ از لونی دیگر آمدی!» شکایت حسرت آلوده چه کسی است؟ O

1) محمدبن جریره بری O

2) سعدالدین وراوینی O

3) ابوعل محمدبلخی O

4) ابوللفضل بیهقی O

56- کدام اثر از نمونه های شعر حماسی است؟

1) گلشن  راز O

2) گرشاسپ نامهO

3) بوستان O

4) شاهنامه  ابومنصوریO

57- کدام مکتب اثر از نمونه  های شعر حماسی است؟

1) کلاسیک O

2) رمانتیسیسمO

3) رئالیسم O

4) ناتورالیسم O

58- کدام شخصیت ادبی، بزرگترین حماسه¬ سرای یونان و جهان به شمار می¬ آید؟

1) إشیل O

2) اورپیپد O

3) سوفوکل O

4) هومر O

59- آغاز ظهور مکتبهای ادبی، کدام قرن است؟

1) سیزدهمO

2) چهاردهم O

3) پانزدهم O

4) شانزدهم O

60- جمله¬ معروف «‌من می اندیشم، پیش هستم.» از کیست؟

1) بنه کارت O

2) فرانسیس بیکن O

3) نیچه O

4) ولتر O

61- «الکساندر یو شکین»‌ و «لرمانئوف» از شاعران مشهور کدام مکتب در کدام کشورند؟

1) رمانتیسیسم / روسیهO

2) رمانتیسیسم / انگلستانO

3) کلاسیسیسم / فرانسه O

4) رئالیسم / روسیه O

62- رمان «پدران و پسران» ‌اثر کیست؟

1) ارنست همینگوی O

2) گلادکوف O

3) ایوان تورگنیف O

4) شولوخف O

63- «جنگ و صلح» ‌شاهکار کدام نویسنده است؟

1) ویکتور هوگوO

2) لئون تولستوی O

3) ارنست همینگوی O

4) داستایوسکی O

64- بنیان گذار مکتب واقع گرایی جادویی است؟

1) کارلوس فوئتنسO

2) امیل زولا O

3) گابریل گارسیامارکزO

4) بالزاکO

65- کدام اثر جزو ادبیات واقع گرایی جادویی است؟

1) صد سال تنهایی O

2) آئورا O

3) زیباترین غریق جهانO

4) هر سه گزینه O

66- شعر مشهور «کلاغ»‌ اثر کدام شاعر سمبولیسم است؟

1) استفان مالارمه O

2) ادگار آلن پو O

3) راینر ماریاربلکهO

4) ژان ارتورمبو O

67- همه گزینه¬ها به جز گزینه  .... از آثار مشهور مکتب ناتورالیسم است؟

1) پیش  ازسپیده  دمO

2) صد سال تنهایی O

3) اشباح O

4) خانه  عروسکیO

68- توضیح زیر معرف کدام مکتب ادبی است؟

« رمانها و دیگر آثار پیروان این مکتب در حقیقت آزمایشگاه تشریح مزاج افراد است.»

1) ناتورالیسم O

2) رمانتی سیسمO

3) سمبولیسم O

4) رئالیسم O

69- کدام شاعر سمبولیست، آثار داگار آلن پورا به زبان فرانسه ترجمه کرد؟

1) شارل پیر بودلرO

2) ژان آرتوز مبو O

3) استفان مالارمه O

4) راینرماریاربلکه O

70- «گلهای بدی»‌ اثر مشهور کدام شاعر سمبولیسم است؟

1) استفان مالارمه O

2) شارل بودلی O

3) ازراپوند O

4) ژان آرتور مبوO 

-------------------------------------

دوستان پاسخ سوال 6 در پاسخنامه به اشتباه گزینه 1 درج شده که پاسخ درست گزینه 3 یعنی محمدبن وصیف سگزی درست است.

«پاسخنامه کلیدی تستها»

 

 

 

سوال     پاسخ     سوال             پاسخ       سوال       پاسخ

1          3         24      2           47         1

2          2         25     3          48          4 

3        3         26      1         49            2

4        4        27      2        50       3

5        3        28      2        51       4

6        ۳        29      3        52        3

7        1        30      2        53        1

8        1        31      4        54        1

9        3        32      3        55        4

10      4        33      4        56        2

11      2        34      2        57      1

12      4        35      3        58      4

13      1        36      3        59      3

14      4        37      1        60      1

15      3        38      4        61      1

16      2        39      2        62      3

17      2        40      2        63      2

18      3        41      2        64      3

19      1        42      2        65      4

20      4        43      4        66      2

21      2        44      3        67       2

22      2        45      1        68      1

23      4        46      2        69      1

                                        70      2

[ یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳ ] [ ٤:۳۳ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed