ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

نمونه سوالات زبان فارسی تخصصی سال سوم انسانی(درس 14تا 26)

سؤالات زبان فارسی 3 تخصصی

طراح :عفت ده نمکی

درس چهارده(نظام معنایی زبان)

1-درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.(هر مورد 25/0)

الف:معنا شناسی کوششی است برای پی بردن به این موضوع که اهل زبان چگونه منظور یکدیگر را درک می کنند.

                درست                                    نادرست

ب:چون زبان یک دستگاه است ارزش دقیق معنایی عناصر آن به تنهایی میسر است.    

                   درست                                  نادرست

پ: معنای مستقیم هر واژه یعنی معنای روشن وواضح آن واحد.            درست                       نادرست

ت: معمولاٌ کلمات به تنهایی حامل معنا یا پیام کاملاٌ روشنی نیستند            درست                      نادرست

ث:معنای واژه ها ابدی است اما خود آنها ابدی نیستند.                درست                   نادرست

2-کدام گزینه با توجه به رابطه ی مشخص شده در کنار آن درست است؟(25/0)

     الف:تار عنکبوت (تضمن)             ب:سیر وسبزی (ترادف)             ج:تار وتیره(تضاد)          د:تند و آرام (تناسب)

3-در کدام مورد از گزینه های زیر نمی توانیم از سر جمع معنای واژه های آن معنای کل جمله را دریافت کرد؟(25/0)

    الف:شیر حیوانی وحشی است.                                 ب:ماست وپنیر را از شیر می گیرند.

    ج:دهانش بوی شیر می دهد.                                    د:شیر آب را ببندید.

4-کدام واژه از عبارت زیر در گذر زمان تغییر معنا یافته است؟(25/0)

-          تیم ملی ایران ،درمسابقه با تیم اسرائیل شرکت نکرد. 

5-از گروه اسمی " سازمان احراز هویت تحصیلی" واژه ی ساهت را  ساخته اند، ازچه شیوه ای برای ساختن واژه استفاده شده است؟(25/0)

6-عبارات نوشته شده در ستون« الف »به کدامیک از موارد  ستون« ب »مربوط می شود؟(یک مورد در گروه«ب» اضافه است.)(75/0)

        الف :واژه

   ب:وضعیت معنایی

      1- شادی

2- ساده

      3- آزفنداک

-  از فهرست وازگان حذف شده است.

- با معنای گذشته به حیات خود ادامه داده است.

- تحول معنایی یافته است.

- معنای قدیم را حفظ ومعنای جدید نیز یافته است.

بیاموزیم:

 7-در عبارت زیرکدامیک ازتلفظ ها ی داخل کمانک تلفظ معیار است.(5/0)

-          (تَلاوت –تِلاوت)آیات قرآن موجب (نَشاط –نِشاط )روح می شود.

8-گزینه ی درست را مشخص کنید .(25/0)

   الف:نَمودار                    ب:شَجاعت                       ج:بِِقاع                     د:جُرگه

(درس 15)

ساختمان واژه 2

1-اجزای سازنده ی کدام واژه از موارد زیر طبق الگوی مقابل است؟(25/0)   اسم+گین           صفت

الف:رنگین                  ب: شرمگین                 ج:آهنگین                     د:همه ی موارد

2-واژه ای مثال بزنید که مطابق با الگوی زیر ساخته شده است.(25/0)

اسم+-َ ک             اسم

3-الف: هریک از واژه های زیررا به اجزای سازنده ی آنها تجزیه کنید .(هر مورد 25/0)

    ب: نوع اجزا ی سازنده ی واژه هارا بنویسید.(هر مورد 75/0)

                                الف: (واحد های سازنده)                       ب:(نوع اجزا)

گوینده

یاغی گری:

4-واژه ی زیر را بر اساس ترتیب اجزای سازنده تا مرحله ی تکوا ژ تجزیه کنید.(75/0)

دل بستگی :

5-با بن مضارع« شنیدن»واژه ای بسازید که بیش از یک وند داشته باشد.(25/0)

6-با توجه به الگوی زیر دو واژه بسازید که یکی اسم ودیگری صفت باشد.(5/0)

                           اسم:

اسم+ وند

                          صفت:

بیاموزیم

1-تلفظ درست واژه های زیر را بنویسید.(5/0)

·         کاوش

·         پر مخاطب

2-کدام تلفظ از تلفظ های داخل کمانک درست است؟(25/0)

-( مُفاد – مَفاد )   نامه به اطلاع همگان رسید.

 

(درس 16)           

باز گردانی وباز نویسی و باز آفرینی

1-کدام مورد از عبارات زیر به باز گردانی مربوط می شود؟(25/0)

·         الف: رویدادها باسازی شده وتجسم می یابد.

·         ب:کاربردهای دستور تاریخی با توجه به دستور امروزی معادل سازی می شود.

2-کدام گزینه در باز گردانی جایز است؟    (25 /0)

الف:استفاده از تعبیرهای زیبای متن                                ب: شرح و تحلیل

ج: توصیف چهره ها وحالات                                       د:تلخیص وتفسیر

3-جمله های زیر را کامل کنید.

·         الف:پایه واساس باز آفرینی ............است و اثر بازآفریده ، اثری است ..............، تازه وبدیع. (5/0)

·         ب: در باز آفرینی ، اثر جدید دقیقاً همان اثر................نیست. 25/0)

4-با استفاده واژه های  زیر یک  عبارت مناسب بسازید. (5/0)

   / تخیل / پایه / است /  اساس / و / باز آفرینی /

5-با توجه به داستان آرش کمان گیر، متن بازآفریده از بهرام بیضایی چه تفاوتهایی با داستان اصلی دارد؟(1نمره)

6-عبارت زیر را باز گردانی کنید. (75/0)

·         نه هر که به قامت مهتر ، به قیمت بهتر.

 

(درس 17)

1-هر کدام از ویژگی های ستون« الف »به کدام مورد از مواردستون« ب»ارتباط دارد؟(یک مورد در گروه«ب» اضافه است) (75/0)

 

             الف :جمله

   ب:ویژگی تاریخی

      1-پدر بخندید وارکان دولت بپسندید.

      2-در آبگیری سه ماهی بود.

      3-غمی بود رستم بیازید چنگ

تقدیم مسند و فعل

عدم مطابقت نهاد وفعل

کوتاهی جملات

تأخیر مسند

 2-قاعده ی فک اضافه (تقدیم مضاف الیه )در کدام گزینه از گزینه های زیر دیده می شود؟(25/0)

الف:تورا چنان که تویی هر نظر کجا بیند                            ب:ورا نام تهمینه سهراب کرد

ج:کا فری را غلامی بود صاحب فراست                              د:اگر شب رسی روز را باز گرد

3-علت تقدیم وتأخیر در عبارت زیر چیست؟(5/0)

     -بیامد بدیشان موسی با آیتهای ما ، روشن     (سوره ی قصص آیه ی 36)

4- جابه جایی ضمیر در کدام عبارات از موارد زیر دیده می شود؟(5/0)

Ø      1-پادشاهی اوراست زیبنده

Ø      2-تورا چنان که تویی هر نظر کجا بیند

Ø      3-سر کش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد

Ø      4-همی آب شرمم به چهر آورد

5-نقش واژه ی مشخص شده ی زیر را بنویسید.(25/0)

گرگ را بر کند سر آن سرفراز

6-معنی واژه ی « ما » در جمله ی زیر چیست؟(25/0)

تو مگو ما را بدان شه بار نیست

بیاموزیم

1-در کدام گزینه فرآیند واجی کاهش صورت نمی گیرد؟(25/0)

الف:انشاء          ب:بر افتاد              ج:چهارراه             د:باز آمد

در همه ی گزینه ها فرآیند واجی مشترک وجود دارد به جز گزینه ی ..... (25/0)

الف:پست چی         ب:دستمال                ج:مشت زنی             د:باستانی

(درس 18)  (طنز پردازی)

1-کدام گزینه درباره ی طنز نادرست است؟(25/0)

الف:بیانی غیر متعارف است.                                         ب:نوعی نقد محسوب می شود.

ج:خواننده را به زشتی ها و پلشتی ها رهنمون می سازد.          ج:حوادث واشخاص رادگرگون می گرداند.

 

2-عبارت زیر را کامل کنید. (75/0)

   -خنده ی حاصل از طنز ، خنده ی  ........... نیست ؛ خنده ای است .......... و .......... که شخص را سرزنش می کند.

3-نوع بیان عبارت زیر را بنویسید. (5/0)

ظریفی مرغ بریان در سفره ی بخیلی دید که سه روز پی درپی بود و آن را نمی خورد.گفت :عمر این مرغ بعد از مرگ دراز تر از عمر اوست پیش از مرگ.

4-موضوع طنز زیر چیست؟(5/0)

                          آن یکی پرسید اشترراکه هی             از کجا می آیی ای فرخنده پی

                         گفت: از حمام  گرم  کوی تو             گفت: خود پیداست از زانوی تو

5-اساس طنز چیست؟(5/0)

6-هر کدام از عبارات زیر به کدام شیوه از شیوه های ساخت طنز مربوط می شود؟(5/0)

·         الف:نویسنده به جای پرداختن به اصل مطلب با حاشیه پردازی مطلب اصلی را به عمد به فراموشی می سپارد .

·         ب:طنز پرداز با تقلید از آثار ادبی یکی از موضوعات عصر ما رانقدو داوری می کند.

 7-نقیضه پردازی یعنی: (25/0)

الف:بیان موضوعات اجتماعی در طنز                     ب:تقلیداز آثار ادبی

ج:بزرگ نمایی در توصیف حالات وچهره ها               د:جابه جا کردن حوادث

 

8-کدام یک از ضرب المثلهای زیر در سرزنش خیال پردازی است؟(5/0)

Ø      1-یکی نان نداشت بخورد پیاز می خورد اشتهایش باز شود.

Ø      2-کله اش بوی قرمه سبزی می دهد.

Ø      3-شتر در خواب بیند پنبه دانه

بیاموزیم

1-در همه ی گزینه هافرآیند افزایش وجود دارد به جز گزینه ی... (25/0)

الف : سینی                ب: پای تخته                 ج : هفتگی                  د : سبزیجات

2-در کدام واژه از واژه های زیر برای افزودن نقش  نمای اضافه فرآیند واجی افزایش صورت می گیرد؟(5/0)

          مهمانخانه   / چهارراه   /      دانشگاه   /  دوستی

درس 19(دستور تاریخی 2)

1-در گزینه های زیر زمان کدام فعل از فعلهای مشخص شده با بقیه متفاوت است؟ (25/0)

الف:شبلی در ایشان همی نگریست.                          ب:  یکی مشکلت می بپرسم بگوی .

ج:نکو سیرت وپارسا بودمی.                                 د:وی پاره ای حلوا بدو دادی.

2-زمان فعلهای مشخص شده ی عبارات زیر را بنویسید.(هرمورد 5/0)

Ø      الف: باز دیگر باره بانگ دیگر بکردی.

Ø      ب:دگرها شنیدستی این هم شنو.

Ø      پ:ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم.

Ø      رها کن تا تورا می بینم از دور

3- فعل امر مستمر در شعر و نثر کهن چگونه ساخته می شد؟(5/0)

4- از فعل امر در گذشته با کدام تکواژ فعل منفی می ساخته اند؟ (25/0)

5- شکل امروزی فعل های دعایی زیر را بنویسید. .(هر مورد 25/0)

الف: جانان منی که پیش رویت میرام.

ب : درهای علم وحکمت برایشان گشاده گرداناد.

 

 

6-کدام گزینه از موارد زیر شکل ساخت فعل دعایی در شعر و نثر کهن است؟ (25/0)

الف:ب + بن مضارع + شناسه                                        ب:می + بن مضارع + شناسه

ج:بن مضارع + ا + شناسه                                           د:بن مضارع + شناسه

7-زمان ونوع هر کدام از فعلهای ستون« الف » به کدام مورد از مواردستون« ب»ارتباط دارد؟(یک مورد در گروه«ب» اضافه است) (75/0)

             الف :فعل

   ب:زمان/ نوع فعل

      1-بر شما کسی گماراد.

      2-من این کار ندانم.

      3-پاره ای دیگر بستدی.

مضارع التزامی

دعایی

مضارع اخباری

ماضی استمراری

بیاموزیم

8-جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید: فرآیند واجی ....................... یعنی:یکسان شدن دو واج به دلیل هم نشینی.  (25/0)

درس20  املا

1- در هر ردیف از موارد زیر گزینه ی نا درست را مشخص کنید.(هر مورد 25/0)

الف: تهلیل محتوا           ب:ستبر و سترگ                 ج:ثمرت وبهره           د:شبستان ازل

الف: هیئت کریه              ب: محا سن و فضایل           ج:استغنا و تمأنینه      د: دست خایان و ا نگشت گزان

الف: اصرار و رموز              ب:عزّت و هیبت              ج:خوالیگران دربار          د: مرهم جراحت

2-گزینه ی درست را مشخص کنید . (هر مورد 25/0)

·         الف: تجزیه و تهلیل          ب: مرهم جراحت          ج:ظنّ سلاح             د: شبستان ازل

·         الف:شعوذه و طامات           ب: محرم اصرار            ج:فترت و آفرینش        د: مناسب عالی

 

 

3-در گروه های املایی زیر گروه ها ی نا درست را مشخص کنید و آنها را اصلاح کنید . (هر مورد 25/0)

آرش ستور بان / مرد صا ئب نظر / تهذیر و تحدید / خلاصه و زبده / خوان قدّ اره کش / مهاسن و فضایل / وادی استغنا

 

درس 21 (مرجع شناسی)

1-هر کدام از توضیحات زیر در باره ی کدام دایرة المعارف است؟(هر مورد 25/0)

·         الف: در سال 1362 به دعوت آیت ا ... خامنه ای کار تدوین آن از حرف « ب» آغاز شد.

·         ب: شامل اعلام و اماکن تاریخی و جغرافیا ی جهان اسلام است.

·         پ: به سر پرستی دکتر غلا محسین مصاحب در سه مجلد به چاپ رسید.

2- کدام گزینه از موارد زیر جزء زندگی نامه ها ی خاص علوم انسانی محسوب نمی شود؟ (25/0)

الف : مجمع الفصحا                     ب:ریحانه الادب              ج:نامه ی دانشوران                    د:فرهنگ سخنوران

3- گزینه ی درست را انتخاب کنید.  (25/0)       - فهرست مقالات فارسی از ایرج افشار :

الف:نوعی دایرة المعارف  است.                            ب:از مهم ترین منابع فرعی است.

ج: جزء نسخه های خطی محسوب می شود.              د: از منابع اصلی تحقیق است.

4- اطلس ها در کار تحقیق و پژوهش چه کمکی به پژوهشگر می کنند؟(1 نمره)

5- کدام گزینه در باره ی « نمایه » درست است؟(25/0)

الف: شامل فهرست الفبایی کتاب های منتشر شده تا سال - 1345- است.

ب:نرم افزاری است که با نظارت کتاب خانه های عمومی تولید شده است.

ج:بزرگ ترین بانک مطالب نشریات کشور را در اختیار دارد.

د:موارد ب  و ج

6- کدام کتابخانه ها فهرست نسخه های خطی را در اختیار پژوهشگران می گذارند؟(2 مورد) (25/0)

7- گزینه ی نادرست را انتخاب کنید. (25/0)            - رسانه های دیداری و شنیداری :

الف: به سرعت و دقت  پژوهش کمک می کنند.                    ب: با پیشرفت فن آوری به کمک محققان آمده اند.

ج: در سال ها ی اخیر بر روند تحقیقات تأ ثیر گذاشته اند .         د: در زمره ی منابع فرعی تحقیق به حساب می آیند.

8- در روزگار ما چگونه می توان با همه ی مراکز اطلاعات مهم در سراسر جهان ارتباط برقرار  کرد؟(5/0)

 

 

بیاموزیم

9- کدام گروه از جفت واجهای زیر به دلیل نزدیکی به هم در یکد یگر ادغام می شوند؟(25/0)

الف : / ت / ، / د /                ب : / ن / ، / ب /              ج: / ک / ، / گ /               د: همه ی موارد

10- واج های / ب / و / پ /   اگر در کنار هم قرار گیرند ، در تلفظ آنها چه فرآیندی صورت می گیرد؟(25/0)

درس 22

دستور تاریخی 3

1-کدا م یک از افعال زیر در گذ شته به صورت گذرا به کار می رفتند؟(25/0)

الف:افزودن            ب:ماندن                        ج:افروختن                         د:بوییدن

2- فعل « تفتن » را به شیوه ی دستور تاریخی گذرا سازید. (25/0)

3- در گروه ها ی اسمی مشخص شده ی عبارات زیر کدام ویژگی دستور تاریخی ، دیده می شود؟(هر مورد 5/0)

Ø      1- یکی خنجر آبگون بر کشید.

Ø      2-از لشکر ما مردی پنج گرفتار آمدند.

4- معنای امروزی واژه های مشخص شده ی جملات زیر را بنویسید. (هر مورد 25/0)

Ø      الف: اطبا ا ز معا لجت او عاجز آ مدند.

Ø      ب: دُدیگر آن که دل دوستان نیازاری.

5- صفت های « مه »  و « بیش » در گذشته به چه صورت به صفت برترین تبدیل می شدند؟ (5/0)

6- مرجع ضمیر« او » در عبارت مقابل چیست؟ (25/0)      « سخن که از او  بوی دروغ آید ، ناگفته بهتر.»

 

بیاموزیم

7-کدام یک از جملات زیر آهنگ خیزان دارد؟(25/0)

الف:   شما هم این موضوع را می دانید.                          ب:  آیا شما هم این  موضوع را می دانید ؟

8- آهنگ جملاتی که با قیدهای پرسشی  سؤ الی می شوند افتان است یا خیزان؟(5/0)

 

درس 23

نقش های زبان

1-هر کدام از جمله های ستون« الف »به کدام یک از نقش های زبان در ستون« ب»ارتباط دارد؟(یک مورد در گروه«ب» اضافه است) (75/0)

 

             الف :جمله

   ب: نقش های زبان

      1- ای کاش برای کارهایم برنامه ریزی داشتم

      2-خورشید به خنده شکفت.

      3- تغذیه ی مناسب در رشد بهتر مؤ ثر است.

  محمل اندیشه

  حدیث نفس

  آفرینش ادبی

  ایجاد هم حسی

 

2- کدام یک از نقش های زبان در چار چوب سنت ها یی عمل می کند که  به زبان مربوط نمی شود؟(25/0)

3- توضیح دهید که عبارت زیر سخن منظوم است یا شعر منظوم؟(1 نمره)

هر که شود حلقه ی در زود برد حقه ی زر                                 خاصه که در باز کنی محرم دروازه شود

4-هر یک از توضیحا ت  زیر به کدام نقش از نقش های زبان اشاره دارد؟(هر مورد 25/0)

·         الف: سخن گفتن در باره ی خود به تنهایی

·         ب: قاطعانه نظر دادن در باره ی یک حکم

·         ج: افزودن ساخت های معنایی تازه بر ساخت های زبان

5- همه ی گزینه های زیر درباره ی شعر منظوم درست است به جزگزینه ی...........( 25/0)

الف:ایجاد ساختهایی مانند وزن وقافیه                                       ب: ایجاد ساخت های معنایی تازه مثل استعاره

ج: بهره یافتن از فنون ادبی مانند معانی وبیان                             د: استفاده از اصول وقواعدی که به نظام زبان تعلق دارد                       

 

بیاموزیم

6-در کدام گزینه از موارد زیر تغییر جای تکیه تغییری در معنا ایجاد نمی کند؟( 25/0)

الف: روزی                  ب : آسمان                    ج: تنها                د: بهاره

7- در ماضی استمراری و مضارع اخباری تکیه روی کدام قسمت از واژه قرار می گیرد؟( 25/0)

8-جملات زیر را کامل کنید.

·         الف:در جملات تکیه فقط روی یک کلمه که ..................نویسنده است ، قرار می گیرد. (5/0)

·         ب:تکیه ، یکی از واحد های زبر زنجیری است که در اثر آ ن  ................با شدت بیشتری ادا می شود. ( 25/0)

درس 24

اسناد و نوشته های حقوقی

1- همه ی گزینه های زیر جزء اسناد تجاری هستند به جزگزینه ی............... ( 25/0)

الف:رهن                        ب: سفته                         ج: برات                        د: چک

2- همه ی اسناد تجاری:                  الف: رسمی اند                                ب: عادی اند

3-کدام یک از اسناد زیر در صورت ثبت و تأ یید در دفاتر اسناد جزء اسناد رسمی حقوقی به شمار می رود؟( 25/0)

الف: اجاره                  ب: وصیت                         ج: استخدام                        د: همه ی موارد

4- هر یک از توضیحات زیر  به کدام نوع از انواع اسناد عادی مربوط می شود؟(هر مورد 25/0)

Ø      الف: معمولاٌ برای تصرف مکانی در مدتی معلوم انجام می پذیرد.

Ø      ب: برای واگذار کردن انجام امور حقوقی خود به دیگری نوشته می شود.

Ø      به ثبت خلاصه ی مذاکرات یک گروه ، شورا و ... گفته می شود.

5- جمله ی زیر را کامل کنید. ( 25/0)

امضا یا .................. به سند اعتبار می بخشد.

بیاموزیم

6- کدام واحد زبر زنجیری در جمله ی زیر باعث تغییر معنا می شود؟  ( 25/0)

-          پدرم  هر روزنامه ای را می خواند.

 

7-کدام واحد های زبر زنجیری الزا ماُ با یکدیگر ظاهر می شوند؟( 25/0)

                                    ا لف : تکیه و درنگ                                 ب : آهنگ و درنگ

 

 

8- واحد های زبر زنجیری :            الف : در زنجیره ی خط آشکار می شود.

            ( 25/0)                        ب :   در زنجیره ی خط آشکار نمی شود.

     درس 25

املا

1- در هر ردیف از موارد زیر گزینه ی نا درست را مشخص کنید.(هر مورد 25/0)

·         الف : توابع و لوا هق               ب : مفا صا ی عوارض     ج : متابعت و پیروی                   د: تأ مّل و تعمّق

·         الف : قواعد و ضوا بط             ب : اخذ غرا مت            ج : اقا لیم غربت                       د: هیّز ا نتفا ع

·         الف : ذمّت و تعهد                 ب : ظنّ سلاح               ج : ا بلق زما نه                        د : مضا مین بدیع

2-گزینه ی درست را مشخص کنید . ( 25/0)

الف : دوران نقا حت                 ب : حول و وحشت                     ج : فلک شعوذه گر                    د : اعتلاف احزاب

درس 26

دستور تاریخی4

1- نقش دستوری هر یک از اجزای مشخص شده در عبارات زیررا بنویسید.(هر مورد 25/0)

Ø      الف : به نزدیک من صلح بهتر که جنگ

Ø      ب : احکام شریعت مارا می آموخت.

Ø      نماز شام را ، باز آ مد.

2- نقش نمای « را » در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟( 25/0)

الف: تن بی سرت را که خواهد گریست؟                      ب: گرگ را بر کند سر آن سرفراز

ج : مرا زور و فیروزی از داور  ا ست.                            د: اورا دلارام نام است.

 

3- نقش نمای« را » در عبارت زیر نشانه ی چیست؟ ( 25/0)

-          ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست .

۴-در عبارات زیر کدام قسمت از جمله حذف شده است ؛ نوع حذف را بنویسید.(هر مورد 5/0)

·         الف : هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده.

·         پیر فرتوت را از میان کار بیرون آوردند و زمام کار بدو سپرد.

5- ویژگی دستوری نقش نما ها را در هریک از عبارات زیر توضیح دهید. (هر مورد 5/0)

Ø        الف : زدش بر زمین بر به کردار شیر

Ø        ب : بی هنران مر هنر مند را نتوانند که بینند

Ø       پ : پادشاهی اوراست زیبنده

بیاموزیم

6-با فعل « زد » دو جمله بسازید که هر بار معنای فعل در آنها تغییر کند .(5/0)

7- کدام یک از افعال زیر در معانی متفاوت کاربرد ندارد؟(25/0)

الف : گرفت                 ب : خندید                       ج:  کشید                    د : پخت

درس 27

ویرایش

۱- دلیل نادرستی هر یک از جملات زیر را بنویسید. (هر مورد 5/0)

·         الف : رود خانه به سرعت می رود ومسیر دائمی اش را طی خواهد کرد.

·         ب : دروازه بان  توپ را برای مدافع کناری واگذار کرد.

2- کدام جمله از عبارات زیر به ویرایش فنی نیاز دارد؟  چرا ؟(5/0)

  الف : ابتدا از او می پرسم حالت بهتر است خواهد گفت آری.

   ب :این کودک از کم خونی بر خوردار است.

3- با توجه به جمله ی زیر به سؤ الات مطرح شده پاسخ دهید .

-          پرسنل این شرکت، نامه های خود را به وسیله ی پست می فرستند.

الف: واژه هایی راکه نادرست به کار رفته اند، اصلاح کنید. (5/0)

ب : نوع ویرایش جمله را بنویسید.(25/0)

۴- کدام گزینه در عبارات زیر با توجه به خطای نگارشی در مقابل آن درست است؟(25/0)

Ø      الف : چنان که گفته آمد اهل عرفان را طریقتی دیگر است.  (کاربرد جملات دیریاب )

Ø       ب : افرادی من حیث لا یشعر ، اسقاط وظیفه می کنند. (گرته برداری)

Ø       ج : این طرح از دو مشکل اساسی رنج می برد. (نو آوری کاذب )

Ø       د : خیلی وقتها ، دستورالعمل های خشک به درد نمی خورد. (تعبیرهای نا مناسب )

5-جمله ی زیر را کامل کنید. (5/0)

-          سره نویسی نوعی ................. زبانی و .................به واقعیت و پیشینه و سنت زبانی است.

6-معادل فارسی هر یک از کلمات زیر را بنویسید. (5/0)

الف : کاناپه

 ب : سوبسید

بیاموزیم

7- گزینه ی نادرست را مشخص کنید .(25/0)

الف : تاکسی                   ب: فلاش                     ج : فَکس                    د : پاس

 

                         "خداوندا چنان کن سر انجام کار ، تو خشنود باشی و ما رستگار "

باتشکرازهمکارگرامی خانم دهنمکی دبیرادبیات دبیرستانهای تربیت-فضیلت وشاهدفاطمه الزهرا(س)

[ یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳ ] [ ٤:۳٧ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed