ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

 زبان و ادبیات عمومی - سوالات چهار گزینه ای زبان پیش دانشگاهی

سوالات مفهومی بخش ادبیات غنایی

1- محتوای بیت زیر با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد ؟

عشق را خواهی که تاپایان بری          بس که بپسندید باید ناپسند

1) الا یا ایهالساقی ادر کاسا وناولها         که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

2) عشق از اول سرکش وخونی بود        تا گریزد هر که بیرونی بود

3) عشق هایی کز پی رنگی بود             عشق نبود عاقبت ننگی بود

4) ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست     عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

 

2- بیت زیر با کدام گزینه ارتباط معنایی ندارد ؟

زشت باید دید وانگارید خوب              زهر باید خورد وانگارید قند

1) زشت زشت است در ولایت شاه                گرگ بر گاه ویوسف اندر چاه

2) فحش از دهن تو طیبات است                        زهر از قبل تو نوشداروست

3) دربیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم        سرزنش ها گر کند خوار مغیلان غم مخور

4) عشق را خواهی که تاپایان بری                    بس که بپسندید باید ناپسند

 

3- بیت زیر بر چه مساله ای اشاره دارد ؟ 

توسنی کردم ندانستم همی                       کز کشیدن تنگ تر گردد کمند

1) لزوم صبر        2) فنای عاشق         3) سرکشی معشوق          4) دشواری راه عشق

 

4- بیت زیر بر چه مطلبی اشاره دارد ؟           

زشت باید دید وانگارید خوب              زهر باید خورد وانگارید قند

1) جبر گرایی       2) تحمل سختی ها            3) خوش باوری                  4) حسن ظن

 

5- مفهوم بیت ((عشق را خواهی که تاپایان بری      بس که بپسندید باید ناپسند)) با کدام بیت قرابت معنایی دارد ؟

1) آن چه بر نفس خویش نپسندی                  نیز بر نفس دیگران نپسند

2) دربیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم        سرزنش ها گر کند خوار مغیلان غم مخور

3)هر آن چیز کانت نیاید پسند                     تن دوست ودشمن بدان در مبند

4) گرچه منزل بس خطرناک است ومقصد بس بعید    هیچ راهی نیست کان رانیست پایان غم مخور

 

6- اشخاص حکایت من این همه نیستم چه کسانی بودند ؟

1) مرید – اهل بازار – شیخ ابو طاهر – راوی    2) زندیق - مرید – اهل بازار – شیخ ابو طاهر

3) مرید – اهل بازار – شیخ ابو طاهر- شخص هتاک   4) هتاک – شیخ زندیق – مرید

 

7- کدام گزینه با محتوای حکایت حدی خوان هم سویی دارد ؟

1) اشتر نادان به نادانی فروخفته به راه                 بر حذر باش از آن شیری که هست اشتر افکن

2) نترسم من از کبک یاوه سرای                        که اشتر نترسد زبانگ درای

3) اشتر به شعر عرب در حالت است وطرب        گر ذوق نیست ترا کژطبع جانوری

4) اشتر چون هلاک گشت خواهد                      آید به سر چه ولب جر

 

8- مفهوم دقیق بیت زیر کدام است ؟

بگفتا هرشبی بینی چومهتاب                   بگفت آری چو خواب آید کجا خواب

1) آیا هرشب او را چون مهتاب در خواب می بینی ؟ آری ؛ اورا در خواب می بینم

2) آیا مهتاب شب های او را روشن می کنی ؟ آری ؛ اگر خوابش ببرد

3) آیا هر شب او را مثل مهتاب می بینی ؟ آری ؛ در وقت خواب ؛ ام خوابی به چشمم نمی آیید

4) آیا مثل مهتاب در شب به او نگاه می کنی ؟ آری ؛ وقتی که او در خواب باشد

 

9- منظور از دشمن در بیت زیر چیست؟

بگفتا جان مده بس دل که با اوست            بگفتا دشمن اند این هر دو بی دوست

1) خسرو وفرهاد        2) خسرو وشیرین           3) جان ودل فرهاد           4) جان ودل خسرو

 

10- با توجه به بیت((  باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز / قصه ی غصه که در دولت یار آخر شد))  چرا حافظ هنوز باور نمی کند غصه ها به پایان آمده باشد ؟

 1) زیرا هنوز غصه هایش تمام نشده است     2) زیرا دولت یار نمایان نشده است

3) زیرا روزگار را پیمان شکن می داند        4) زیرا حافظ اعتقادی به این مسائل ندارد

 

11- کدام گزینه در بیت زیر صدق نمی کند ؟ 

آن پریشانی شب های دراز وغم دل            همه در سایه ی گیسوی نگار آخر شد

1) سایه در این بیت دارای یک معنی است    2) بین پریشانی وگیسوی رابطه لطیفی وجود دارد         3) بین سایه ؛ شب وغم ارتباط معنایی وجود دارد   4) بین گیسوی وشب های دراز ارتباط معنایی وجود دارد

 

12- بیت زیر با کدام بیت ارتباط معنایی دارد ؟

آن پریشانی شب های دراز وغم دل            همه در سایه ی گیسوی نگار آخر شد

1) شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گل                     نخوت باد دی وشوکت خار آخر شد

2) ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد                       که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

3) صبح امید که بد معتکف پرده ی غیب                      گو برون آی که کار شب تار آخر شد

4) آن همه ناز وتنعم که خزان می فرمود                    عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

 

13- در بیت زیر منظور از نخوت باد دی و شوکت خار دوران چه کسی است ؟

 شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گل                     نخوت باد دی وشوکت خار آخر شد

1) امیر پیر حسین         2) امیر مبارزالدین          3) شاه شجاع            4) شیخ ابو اسحاق

 

14- دربیت زیر مقصود از محنت بی حد وشمار پیست ؟

درشمار ارجه نیاورد کسی حافظ را    شکر کان محنت بی حد وشمار آخر شد

1) امیر پیر حسین           2) درشمار نیاوردن حافظ                  3)  تنگ معیشتی حافظ         4) ایهام به هر دو معنی 1و2

 

15- اختر گذشتن در مصراع( زدم این فال وگذشت اختر وکار آخر شد )یعنی :

1) گذشتن زمان انجام کار            2) به اجرا در آمدن تقدیر            3) مساعد شدن کار        4) تاثیر منفی ستارگان

 

16- با توجه به بیت زیر خنده وار بودن گلستان نشانه چیست ؟ می رود صبح واشارت می کند    کاین گلستان خنده واری بیش نیست

1) شادابی گلستان  2) بی اعتباری وجود انسان     3) غنچه های باز وخندان      4) کوتاهی وگذرا بودن عمر

 

17- گدام گزینه با بیت زیر ارتباط کمتری دارد ؟       

اگر بر دیده ی مجنون نشینی        به غیر از خوبی لیلی نبینی

1) گفت از خوبان تو افزون نیستی                 گفت خاموش چون تو مجنون نیستی

2) تو موبینی ومجنون پیچش مو                   تو ابرو او اشارت های ابرو

3) ملامت چه کنی ای رقیب در عشقش            ببین به دیده ی مجنون جمال لیلی را

4) من عاشقم ودلم بدو گشته تباه                   عاشق نبود زعیب معشوق آگاه

 

18- در بیت زیر دید مجنون چگونه است ؟ 

اگر بر دیده ی مجنون نشینی         به غیر از خوبی لیلی نبینی

1) چون بی طرفانه می نگرد عیب وحسن برایش تفاوتی ندارد

 2) چون با دیده ی عقل می نگرد زشتی های لیلی را توجیه می کند

3) چون به چشم گذشت واغماض می نگرد عیب های او را نیز می پسندد

 4) چون به چشم عشق در او می نگرد عیبی در او نمی بیند

 

19- از همه ی ابیات زیر به جز بیت .... ناپایداری دنیا دریافت می شود ؟

1) لاله وگل زخمی خمیازه اند                عیش این گلشن خماری بیش نیست

2) می رود صبح واشارت می کند            کاین گلستان خنده واری بیش نیست

3) تا به کی نازی به حسن عاریت            ماومن آیینه داری بیش نیست

4) غرقه ی وهمیم ور نه این محیط               از تنک آبی کناری بیش نیست

 

20- مفهوم بیت (اگردر دیده ی مجنون نشینی         به غیر از خوبی لیلی نبینی ) در کدام بیت آمده است ؟

1) او را خود التفاتی نبود به صید من                 من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

2) برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر                وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

3) گفت از خوبان تو افزون نیستی                    گفت خاموش چون تو مجنون نیستی

4) بگفتا دوستیش از طبع بگذار                      بگفت از دوستان ناید چنین کار

 

21- منظور شاعر از تیر خدنگ چیست ؟             

با نگاه غضب آلود زند              بر دل نازک من تیر خدنگ

1) چشم مادر عاشق         2) نگاه معشوق              3) نگاه مادر عاشق            4) در معنی حقیقی تیر

 

 2 2- املای چند کلمه در عبارت «به دار ظیف امیری از امرای .... نزول کردم، سیاهی دیدم مغلول و مسلسل مرا گفت: این غلامی است حادی که صوتی خوش دارد» غلط است؟

 1) یک    2) دو    3) سه       4) چهار 

 

  23- مفهوم مصراع(برق با شوقم شراری بیش نیست )در کدام گزینه آمده است؟

1) آرزوی من دست نیافتنی است       2)شوق عظیمی در وجودم شعله ور است       

3) اشتیاق من همچون شراره آتشی بیش نمی پاید 4)شوقی به عظمت آتش وفرصتی به اندکی پاره ی آتش دارم

 

  24- در « مر اکرام ضیف را امیر بیامد» یعنی ....

1) برای بزرگ داشت میهمان ، امیر آمد

2) هنگام گرامی داشت میهمان، امیر آمد

3) امیر آمد و مرا به میهمان معرفی کرد

4) میهمان مرا گرامی داشت تا امیر آمد 

 

  52- مفهوم عبارت «قصد کردم تا او را به شفاعت بخواهم از امیر» کدام است؟

1) تصمیم گرفتم که امیر را به میانجی گری خود برانگیزم

2) خواستم با میانجیگری او را از بند حاکم برهانم

3) مایل شدم میانجی گری او را به خاطر حاکم بپذیرم

4) نیت کردم او را برای میانجی گری از حاکم تشویق کنم 

 

  62- معنی کدام عبارت ، در برابر آن نادرست مطرح شده است؟

1) به دار ضیف امیری از امرای حی نزول کردم: به مهمان خانه یکی از امیران قبایل عرب فرود آمدم

2) تو را بر همه ی چیزها حاکم است تا در ضیافت مایی : تا وقتی که مهمان مایی ، به هر کاری مختاری

3) سیاهی دیدم مغلول و مسلسل بر در خیمه افکنده اندر آفتاب: متوجه شدم که نابکاری را در هنگام روز، در درون چادری به زنجیر کشیده اند.

 4) مرا به ملک تو حاجتی نیست، این غلام را در کار من کن : من به ملک تو نیازی ندارم، این غلام را به خاطر من ببخشای». 

 

  72- مؤلف «کشف المحجوب» کیست و به کدام قرن منسوب است؟

1) منوچهری دامغانی – پنجم  2) عبدالرحمن جامی- نهم   3) سعدالدین واروینی- هفتم   4) علی بن عثمان هجویری- پنجم 

 

  82- معنای کدام لغت درست است؟

1) حادی : سرود خوان    2) جزیل : کوتاه    3) تعریض : سخن گفتن      4) تطاول : طولانی 

 

  92- مفهوم بیت های زیر با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟

ز هر سو کرد بر عادت نگاهی   نظر ناگه در افتادش به ماهی    

چو لختی دید ز آن دیدن خط دید    که بیش آشفته شد تا پیش تردید

1) بگفت از من کنم دوری نگاهی/ بگفت آفاق را سوزم به آهی

 2) بگفت از عشق کارت سخت زار دست/ بگفت از عاشقی خوشتر چه کار است؟

 3) بگفتار دوری از مه نیست در خود؟ / بگفت آشفته از مه دور بهتر

 4) چو عاجز گشت خسرو در جوابش / نیامد پیش پرسیدن صوابش 

 

30- صورت منظوم عبادت «چون وی قصد طعام کرد من ابا کردم ، گفتم این غلام را در کار من کن» کدام بیت است؟

1) گفت انگشت به خوایت ننهم / تا نبخشی گنه این سیهم

2) کرد در ساخت بر آن خیمه نگاه / دید شب رنگ غلامی چون ماه

3) صوفی از ذوق گریبان زد و چاک / و ز جهان بی خبر افتاد به خاک

 4) هستم از وصف خوش آواز او / آرزومند حدی سازی او 

 

  31- ابیات زیر، صورت کوتاه شده و منظوم کدام عبارت از دوستان «حدی خوان» است؟

دو سه روزه ره این سرمنزل / کردشان بارگران مستعجل و ز حدی صوت طرب وایی کشید / تا به یک روز بدین جای رسید

1) چون باراز استران فرو گرفتند، اشتران همه یگان دو گان هلاک شدند

 2) وی برفت و دو بار شتر بر هر اشتری نهاد و اندر راه حدی می کرد تا به مدتی قریب این جا آمدند

 3) این غلام را فرمود تا به حدی صورت برگشاد. اشتران صوت وی و شنیدن آن مشغول شدند.

 4) بدان که این غلامی است که حاوی و صوتی خوش دارد. من این را به ضیاع خود فرستادم با اشتری چند. 

 

 32- معنای کدام واژه غلط است؟

1) رجم : ترجمه کردن 2) طرب : شادی    3) شرزه : خشمگین 4) شوخ چشم : گستاخ 

 

33- مبتکر فن مناظره در شعر فارسی کیست؟

 1) اسدی توسی 2) پروین اعتصامی 3) نظامی گنجوی 4) وحشی بافقی 

 

34- معادل فارسی مجسمه کدام است؟

 1) تندیس  2) تسنیم   3) صنم     4) طاقدیس

 

35- «بگفتا اگر سریابیش خشنود؟ / بگفت: از گردن این وام افکندم زود» یعنی : پرسید ....

1) که چه هدیه ای را در سر داری که به دلدار خود بدهی؟ جواب داد هر چه مرسوم باشد، هدیه می کنم.

2) اگر او به بیش از آنچه تو در سرداری، رضایت بدهد چه می کنی؟جواب داد که از قصد این کار در می گذرم

3) که اگر او به ملاقات تو راضی باشد، چه می کنی؟ جواب داد، که هر چه زودتر به دیدارش می شتابم

4) اگر رضایت او را در هدیه دادن سر خودت ببینی ، چه می کنی؟ جواب داد که هر چه سریعتر تقدیم می کنم

 

36- فرهاد، در کدام بیت مناظره خود با خسرو ندیدن دلبر را به صلاح و مصلحت خویش توجیه می کند؟

1) بگفتا: گر به سر یا بیش خشنود؟/ بگفت: از گردن این وام افکنم زود

 2) بگفتا: جان مده بس دل که با اوست / بگفتا: دشمن اند این هر دو بی دوست

 3) بگفتا: گرخرامی در سرایش/ بگفت: اندازم این سرزیر پایش

4) بگفتا: دوری از مه نیست در خور / بگفت: آشفته از مه دور بهتر

 

37- در هر گزینه ، به جز گزینه ی ... نام یکی از مشهورترین مقلدان منظومه خسرو و شیرین نظامی آمده است.

1) امیر خسرو دهلوی    2) عرضی شیرازی    3) سنایی غزنوی    4) وحشی بافقی

38- در هر بیت مناظره زیر، به جز بیت .... عاشق اظهار می کند که از بدل جان و فدا کردن خویشتن ، دریغ ندارد.

1) بگفتا گر خرامی در سرایش ؟ / بگفت اندازم این سر زیر پایش

 2) بگفتا گر به سر یا بیش خشنود؟ / بگفت از گردن این وام افکنم زود

 3) بگفتا جان مده بس دل که با اوست / بگفتا دشمن ند این هردو بی دوست

 4) بگفتا گر نیابی سوی او راه / بگفت از دور شاید دید در ماه

 

39- در بیت «بگفتا گر خرامی در سرایش / بگفت اندازم این سر زیر پایش» بخش حذف شده چه ویژگی دارد؟

1) یک جمله توضیحی است 2) یک جمله عاطفی است 3) فاعل جمله های دوم و سوم بیت است

4) یک جمله ی پرسشی است

 

40- در بیت «تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم / از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم» چه آرایه ای وجود دارد؟

1) لف و نشر     2) اسلوب معادله      3) ایهام       4) تشخیص

[ پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ ] [ ٦:٢٠ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed