ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

ادبیات - خلاصه ی ادبیات 3 ریاضی - تجربی

درس اول

ما هم‌چنان ... / افلاک

لغت

1- در جمله‌ی «طاعتش موجب قربت است.» قربت؛ یعنی ... نزدیکی

2- «تضرّع» ؛ یعنی ... : التماس کردن،‌زاری کردن

3- «رواق» ؛ یعنی ... : پیشگاه خانه

4- «اجابت» با چه واژه‌ای هم‌معنی است؟ پذیرفتن، قبول کردن

املاء

5- کدام ترکیب‌ها غلط املایی دارند؟ «شهد فایق، نخل باسغ، دست عنابت» باسق، انابت

6- عبارت «واصفان هلیه‌ی جمالش به تحیّر منصوب» چند غلط املایی دارد؟ دو (حلیه، منسوب)

تاریخ ادبیات

7- «نثر آهنگین» معادل است با ... نثر مسجع

8- دیباچه‌ی گلستان از بهترین نمونه‌های ... در ادب فارسی است. تحمیدیه

9- نثرهای قدیم فارسی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ سه دسته (نثر ساده، نثر مسجع و فنی، نثر مصنوع و متکلف)

10- «جمال‌الدین عبدالرزّاق» شاعر کدام‌قرن است؟ اواخرقرن‌ششم

آرایه‌های ادبی

11- در عبارت «فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد.» ترکیب مشخص شده چه آرایه‌ای است؟ استعاره

12- مصراع«ابر و باد ومه وخورشید وفلک»چه‌آرایه‌ای‌دارد؟مراعات‌نظیر

13- «دایه‌ی ابر بهاری» چه آرایه‌ای است؟ تشبیه

درک مطلب و دانستنی‌های درس

14- «سر به جیب مراقبت فرو بردن» ؛ یعنی ... : قلب خود را از هرچه غیر خدا حفظ کردن

15- «مکاشفت» در اصطلاح عرفانی چیست؟ پی‌بردن به حقایق

16- در مصراع «ایزد که رقیب جان خرد کرد» رقیب کدام معنا را دارد؟ نگهبان

17- منظور از مصراع «نام تو رقیب نام خود کرد» چیست؟ منظور آمدن نام پیامبر بعد از نام خدا در برخی از آیات است.

18- منظور شاعر از (بی‌نشان) در مصراع «بی‌دل از بی‌نشان چه گوید باز؟» کیست؟ خداوند

درس دوم

رزم رستم و اسفندیار

لغت

1- «پوششی که جنگاوران قدیم به هنگام جنگ می‌پوشیدند.» مترادف با چه واژه‌ای است؟ برگستوان

2- «باد افره» ؛ یعنی ... : مجازات

3- در مصراع «خرد را مکن با دل اندر مغاک» مغاک کدام معنی را دارد؟ جای فرو رفته، گودال

4- «مسالمت» ؛ یعنی ... : خوش‌رفتاری

تاریخ ادبیات

5- «حماسه» چند زمینه‌ی اصلی دارد؟ چهار زمینه

6- وجود «دیو سپید و اسفندیار رویین‌تن» بیانگر کدام زمینه‌ی حماسه است؟ خرق عادت

آرایه‌های ادبی

7- مصراع «خم‌آورد بالای سرو سهی» چه آرایه‌ای دارد؟ استعاره

8- بیت «ز سمّ ستوران در آن پهن دشت / زمین شش شد و آسمان گشت هشت» چه آرایه دارند؟‌ اغراق

9- واژه‌های قافیه در بیت «به‌سان پلنگی که بر پشت گور / نشیند برانگیزد از گور شور» چه آرایه‌ای دارند؟ جناس

درک مطلب و دانستنی‌های درس

10- «برآن باره‌ی پیل پیکر نشست» ؛ یعنی ... : سوار بر اسب بزرگ خود شد.

11- «بر آرای کار» کدام معنی را دارد؟ آماده باش

12- معنی «مگیر» در مصراع «به باد افره این گناهم مگیر» چیست؟ بازخواست مکن

13- «خرد را مکن با دل اندر مغاک» ؛ یعنی ... : برخلاف عقل و احساس خود عمل مکن.

14- مصراع «پی پوزش و نام و ننگ آمدم» کدام معنی را دارد؟ برای حفظ آبرو آمده‌ام.

15- «زخم سران» ؛ یعنی ... : ضربت جنگاوران

16- بیت «من امروز نی بهر جنگ آمدم / پی پوزش و نام و ننگ آمدم» بیانگر چیست؟ صلح‌جویی

17- «...درجنگ از پای درآمدند.» ؛‌ یعنی ... : در جنگ کشته شدند.

درس سوم

کمال‌الملک

لغت

1- «مطاع» ؛‌ یعنی ... : اطاعت شده

2- «صیانت» به چه معنی است؟ نگهداری

3- «شمایل» ؛‌ یعنی ... : چهره و صورت

4- «رعشه» کدام معنی را دارد؟ لرزش، لرزه

املاء

5- کدام ترکیب‌ها املای نادرست دارند؟ «حسب‌الامر،‌حرف محمل، تجویز اطبّا» : حرف مهمل

تاریخ ادبیات

6- نام اصلی «کمال‌الملک» چیست؟ محمد غفاری

7- «هزاردستان» اثر کیست؟ علی حاتمی

8- «تالار آیینه» از کیست؟ کمال‌الملک

آرایه‌های ادبی

9- «یله‌قربان شیرین» چه آرایه‌ای دارد؟ حس‌آمیزی

10- «سرچهار تا شاه رو خوردی» چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه

11- «هفت‌خط بودن» کنایه است از ... : نهایت‌نیرنگ‌بازی

درک مطلب و دانستنی‌های درس

12- «شما که پرده از صورت شاه شهید ساخته‌اید ...» منظور از «شاه شهید» کیست؟‌ ناصرالدین‌شاه

13- «از رونق و اعتبار افتاده» هم‌معنی با چه واژه‌ای است؟ دِمُده

14- «رب‌ّالنوع وجاهت» به چه معنی است؟ الهه‌ی زیبایی

15- واژه‌ی «نظمیّه» معادل چه واژه‌ی امروزی است؟ نیروی انتظامی

16- «خودرا در آن متّهم گردانید» ؛ یعنی ... : به شک و تردید افتاد.

17- «صنایع مستظرفه» ؛ معادل است با : هنرهای ظریف

18- «ملوک مددکار ملک‌الموت باشند». به چه معنی است؟ پادشاهان ستمگر باشند.

19- «خوابی برایش دیدم.» ‌؛ یعنی ... : ‌برایش نقشه‌ای کشیدم.

20- «طایفه‌ی طرّاران» چه معنی می‌دهد؟‌گروه دزدان

درس چهارم

عناصر داستان / گاو

لغت

1- «چمباتمه زده» ؛‌ یعنی ... : چهار زانو نشسته

2- «نفله‌شدن» به چه معنی است؟ نابود شدن

3- «نشخوار کردن» ؛ یعنی ... : جویدن

4- «چوبی بلند که اسب‌ها را به دو طرف آن بندند.» معادل کدام واژه است؟ یوغ

تاریخ ادبیات

5- داستان«گاو»ازکدام‌کتاب«ساعدی»گرفته شده‌است؟ عزاداران بَیَل

6- کارگردان فیلم «گاو» کیست؟ داریوش مهرجویی

7- نویسنده‌ی رُمان «کلیدر» کیست؟ محمود دولت‌آبادی

8- «دون کیشوت» اثر کدام نویسنده است؟ سروانتس

درک مطلب و دانستنی‌های درس

9- عبارت «اومده کنار استخر، داره خودشو می‌زنه و گریه می‌کنه.» چه نوع نثری است؟ نثر شکسته

10- «آفتاب تازه زده بود.» ؛ یعنی ... : آفتاب تازه طلوع کرده بود.

11- «شنیدن بو» چه آرایه‌ای است؟ حس‌آمیزی

12- «دماغت چاقه» کنایه است از این که ... : حالت خوب است.

13- «شلنگ انداختن» ؛ یعنی ... : تند دویدن

14- «کدخدا با تحکّم گفت ...» کدام معنی را دارد؟ کدخدا با تندی و درشتی گفت.

15- «همه چی رو به راس» ؛ یعنی ... : همه چیز آماده است.

16- مهم‌ترین عناصر داستان چند دسته‌اند؟ پنج دسته

17- هسته یا طرح داستان به حوادث داستان ... می‌بخشد. وحدت هنری

درس پنجم

گل دسته‌ها و فلک

لغت

1- «کراهت» ؛ یعنی ... : زشت و ناپسند

2- «متولّی» به چه معناست؟ سرپرست

3- «پاپی‌شدن» کدام معنی را دارد؟ پی‌گیر بودن

4- «سُقلمه» ؛ یعنی ... : ضربه با گوشه‌ی مشت

تاریخ ادبیات

5- «مدیر مدرسه» اثر کیست؟ جلال آل احمد

6- داستان «گل دسته‌ها و فلک» از کدام کتاب «جلال آل احمد» گرفته شده است؟ پنج داستان

7- آثار«جلال‌آل‌احمد»به‌چند دسته‌ی‌کلی تقسیم‌می‌شود؟ چهار دسته

آرایه‌های ادبی

8- جمله‌ی «باز رفتیم تو نخ گل‌دسته‌ها» چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه

9- در جمله‌ی «گنبد عین تخم‌مرغ خیلی گنده‌ای بود.» مشبه به کدام پاسخ است؟ تخم مرغ

10- «خیلی دل داشت.» کنایه است از ... : جرئت داشت.

درک مطلب و دانستنی‌های درس

11- «چنگ به دل زدن» ؛ یعنی ... : جذّاب بودن

12- «گُله به گُله» کدام معنی را دارد؟ این جا و آن‌جا

13- «به صرافت افتادم» ؛ قصد کردم

14- عبارت «زورخونه چه دخلی داره به این گل‌دسته‌ها» دخل داشتن ؛ یعنی ... : ربط داشتن

15- «با قفلش کند و کو کردیم» به چه معنی است؟ با قفلش رو رفتیم

16- «محل نگذاشتن» ؛ یعنی ... : توجه نکردن

17- «عموی من زورخانه کار بود» زورخانه چه محلی است؟ محل ورزش باستانی

18- آیا «گل‌دسته‌ها و فلک» داستانی نمادین است؟ بلی، تمایل انسان به آزادی را بیان می‌کند.

درس ششم

قاضی بست

لغت

1- «برنشستن» ؛ یعنی ... : سوار شدن

2- «نماز پیشین» به چه معناست؟ نماز ظهر

3- «ضیعت» ؛ یعنی ... : زمین زراعتی

4- معنی «توقیع» چیست؟ امضا

املاء

5- عبارت «بانگ و حزاحز و قریو خواست. امیر برخواست.» چند غلط املایی دارد؟ چهار غلط (هزاهز، غریو، خاست، برخواست)

 

تاریخ ادبیات

6- موضوع اصلی کتاب «تاریخ بیهقی» چیست؟ تاریخ سلطنت مسعود غزنوی

7- نام دیگر «تاریخ بیهقی» چیست؟ تاریخ مسعودی

درک مطلب و دانستنی‌های درس

8- «آب نیرو کرده بود.» به چه معناست؟ فشار آب زیاد شده بود.

9- جمله‌ی «وهنر آن بود ...» ؛ یعنی ... : بخت یار بود.

10- «امیر مثال داد.» ؛ یعنی ... : امیرفرمان داد.

11- «حلال‌بی‌شبهت باشد.» به‌چه معنی است؟ بدون شک حلال است.

12- مفهوم عبارت «پیغامی است سوی بونصر در بابی.» چیست؟ برای بونصر درباره‌ی موضوعی، پیغامی است.

13- «دبیر کافی» ؛ یعنی ... : دبیر لایق

14- «درعهده‌ی این‌نشوم» ؛ یعنی... : مسئولیت این کار را نمی پذیرم.

15- «اوخداوند ولایت‌است»به‌چه‌معنی است؟ او صاحب مملکت است.

16- «حُطام دنیا» کنایه است از ... : مال دنیا

17- عبارت «ورز و وبال این چه به کار آید؟ کدام معنی را دارد؟ گناه و عذاب این (کار) چه فایده‌ای دارد.

درس هفتم

بیهقی و هنر نویسندگی او

لغت

1- «زعارت» ؛ یعنی ... : تندخویی

2- «فتنه‌انگیزی» با چه واژه‌ای مترادف است؟ تضریب

3- در عبارت «موی سر مالیده، زیر دستار پوشیده کرده» مالیده به چه معنی است؟ مرتب

4- به بیان مقصود در کوتاه‌ترین لفظ و کم‌ترین عبارت، چه می‌گویند؟ ایجاز

املاء

5- عبارت «بیهقی معلومات و محفوظات فراوان و ذوقی روشن در نویسنده‌گی داشت.» کدام واژه نادرست نوشته شده است؟ نویسندگی

6- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «عنان قلم، مهاورات اشخاص، ‌هبری رنگ» : دو (محاورات ،‌حبری)

تاریخ ادبیات

7- «نثر تاریخ بیهقی» چه نوع نثری است؟ نثر مرسل

8- تاریخ بیهقی در عین حقیقت پژوهی، به چه صورت نوشته شده است؟ رمانی گیرا و دل‌چسب

درک مطلب

9- «برخویشتن می‌ژکید.» کدام معنی را دارد؟ غرولند می‌کرد.

10- «سخن تمام راندن.» ؛ یعنی ... : حق مطلب را ادا کردن

11- مفهوم جمله‌ی «نیک از جای شدن» چیست؟ از کوره در رفتن.

12- مفرد کلمه‌ی «سجایا» کدام واژه است؟ سجیه

13- «خّلق‌گونه» ؛ یعنی ... : کهنه

14- عبارت «این بوسهل مردی امام‌زاده و محتشم بود.» به چه معنی است؟ بوسهل مردی بزرگ‌زاده و دارای شکوه و جلال بود.

15- «گزاف‌گو» ؛ یعنی ... : بیهوده‌گو

16- «جبّه‌ای داشت حبری رنگ» ؛ یعنی ... : جامه‌ای داشت کبود رنگ

17- «امیر از آن جهان آمده،» ؛ یعنی ... : امیر از مرگ نجات یافته

18- «جامه بگردانید» ؛ یعنی ... : لباس عوض کرد.

درس هشتم

داستان داستان‌ها / وقت صحر

لغت

1- «تحجّر» در اصطلاح ... : شکل گرفتن اندیشه در ذهن است که تغییر آن ممکن نباشد.

2- «سطوت» ؛ یعنی ... : حشمت، مهابت

3- «استیصال» کدام معنی را دارد؟ ناچاری

4- «پیرکانا» به چه معنی است؟ پیراحمق

املاء

5- کدام ترکیب املای نادرست دارد؟ «تجلّی صفات، فراق ملک، حبّ ذات» فراغ کلمات

تاریخ ادبیات

6- کتاب«داستان‌داستان‌ها»اثرکیست؟دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن

7- «نوعی نوشته یا نمایش نامه با موضوعی غم‌انگیز» چه نام دارد؟ تراژدی

آرایه‌های ادبی

8- «بوته‌ی آزمایش» به کنایه ؛ یعنی ... : محک زدن و آزمودن

9- مصراع«کفی‌راد دارد،دلی پر ز داد» چه آرایه‌ای دارد؟جناس/مجاز

10- عبارت«زردشت اورا کمربسته کرده‌است.» چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه

 

درک مطلب و دانستنی‌های درس

11- در کتاب «داستان داستان‌ها» نبرد رستم و اسفندیار چه نام گرفته‌است؟ نبرد بر سر آزادی و اسارت

12- اسفندیار نماینده‌ی کدام قشر از اقشار جامعه است؟ دین و دولت

13- «اسفندیار فرتوتی رستم را تحقیر می‌کند» ؛ یعنی ... : اسفندیار پیری رستم را تحقیر می‌کند.

14- «تعبیه‌ی زال» کدام معنی را می‌رساند؟ نیرنگ زال

15- چرا رستم غلبه بر اسفندیار را مشکل می‌داند؟ چون اسفندیار رویین تن است.

16- منظور از «هفت‌خان» چیست؟ هفت مرحله‌ی دشوار در زندگی و جنگ‌های رستم

17- «تو اندر زمانه رسید نوری« ؛ یعنی ... : تازه به دوران رسیده‌ای

18- «کی راد دارد دلی پر ز داد» کدام معنی را دارد؟ بخشنده و دادگر است.

درس نهم

خون خورشید / بانگ جرس

لغت

1- «اشاعه» به کدام معنی است؟ پراکنده ساختن

2- «شمشیر آخته» ؛ یعنی ... : شمشیر بیرون کشیده شده

3- «جرس» به چه معنی است؟ زنگ

4- «تانّی» ؛ یعنی ... : آهستگی

تاریخ ادبیات

5- کتاب «برزیگران دشت خون» اثر کیست؟ پرویز خرسند

6- مجموعه شعر«سرود سپیده» اثر کیست؟ حمید سبزواری

املاء

7- کدام ترکیب غلط نوشته شده است؟ «نگاه‌های تأثّرآمیز، صحابه‌ی بلندپایه، رشته‌ای نامرعی»

آرایه‌های ادبی

8- عبارت «پیکار داد بود و بیداد و مبارزه‌ی حق بود و باطل» چه آرایه‌ای را دارد؟ تضاد

9- در عبارت «... چون اختری تابناک و پرفروغ از تاریکی‌های گریخت.» کدام رکن تشبیه حذف شده است؟ مشبه

10- مصراع«دل‌برعبور از سرخار وخاره‌بندیم.»چه‌آرایه‌ای‌دارد؟جناس

درک مطلب و دانستنی‌های درس

11- «پا در رکاب‌داشتن»به‌چه‌معنی‌است؟آماده‌ی هجوم و حمله شدن

12- «وادی اَیمن» کدام سرزمین است؟ فلسطین

13- «کلیم‌ا...» لقب کدام پیامبر است؟ موسی

14- در مصراع «مقصد دیار قدس همپای جلودار» منظور از «جلودار» کیست؟ امام‌خمینی

15- مفرد واژه‌ی «صحابه» چیست؟ صاحب

16- «صدیق» ؛ یعنی ... : کسی که بسیار راست می‌گوید.

17- «بانگ‌رحیل» به‌چه‌معنی است؟ فراخوان برای رفتن به کوچ کردن

18- منظور از کلمات مشخص شده چیست؟ «وادی پر از فرعونیان و قبطیان است.» اسرائیلیان

درس دهم

تپه‌ی برهانی / باغ نگاه

لغت

1- «محمل» ؛ یعنی ... : کجاوه

2- «نسق» به چه معنی است؟ نظم و ترتیب

3- «اهل مروّت» ؛ یعنی ... : جوان مردان

4- «وداع» به چه معنی است؟ خداحافظی و بدرود

 

املاء

5- کدام‌ترکیب‌غلط‌املایی‌دارد؟ «ناحیه‌ی شقیقه، صدای اضطراب‌آور، حرب احد» اضطراب‌آور

تاریخ ادبیات

6- کتاب «روضه‌ی خلد» اثر کیست و در چه قرنی نوشته شده است؟ مجدخوافی، قرن هشتم

آرایه‌های ادبی

7- کدام ترکیب تشبیه نیست؟ «شراب فرقت، باغ نگاه، موج فروخفته» : موج فروخفته

8- در مصراع «صبح، دو مرغ رها / بی‌صدا، صحن دو چشمان تو را ترک کرد.» دو مرغ رها چه آرایه‌ای دارد؟ استعاره

درک مطلب و دانستنی‌های درس

9- «به‌آخر خط رسیده‌ایم» ؛ یعنی ... : مرگ‌ونابودی ما حتمی‌است.

10- «هوا گرگ‌و میش بود.» به چه معنی است؟ صبح بسیار زود بود.

11- منظور از «لب دیوار دل» چیست؟ چشم

12- «پاتک» ؛‌ یعنی ... : ضد حمله

13- «یک در حرب اُحد بود» ؛ یعنی ... : شخصی در جنگ اُحد شرکت کرده بود.

14- «آب برداشتم و گرد تشنگان می‌گشت.» در کدام واژه «حذف» صورت گرفته است؟ می‌گشت (می‌گشتم)

15- «تناول کردن» به چه معنی است؟ خوردن

16- «انهدام نیرو» چه معنایی دارد؟ نابودکردن نیروی دشمن

17- «دوران‌هشت‌ساله‌ی‌دفاع‌مقدس»اشاره‌به‌چیست؟جنگ‌ایران وعراق

درس یازدهم

ترانه‌ی من

لغت

1- «کژخیم» ؛ یعنی ... : بدرفتار، کژرفتار

2- «رایزنان» به چه معنی است؟ مشاوران

3- «کسی که پیشاپیش قافله با زوار حرکت می‌کند و آواز می‌خواند.» هم معنی با چیست؟ چاووش

4- راهب در جمله‌ی «تزار به راهب کمک کرد تا جامه‌ی مرد زخمی را درآورد.»کیست؟ عابدمسیحی / ترسای پارسا و گوشه‌نشینی

املاء

5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «محتاج مردم، پیش‌آمد نامناسب، جامه‌ای ژنده» : پیشامد نامناسب

تاریخ ادبیات

6- «مکبث» اثر کدام شاعر است؟ ویلیام شکسپیر

7- «جنگ و صلح» را چه کسی نوشته است؟ لئون تولستوی

8- سروده‌های کوتاه شکسپیر چه نام دارد؟ غزلواره

آرایه‌ها

9- در عبارت «تزار مثل مار چنبر زد و به‌خواب رفت» وجه شبه چیست؟ چنبرزدن و حلقه‌شدن

10- «مشبه» در جمله‌ی «همانند امواج، دقایق عمر ما نیز به‌سوی فرجام خویش می‌شتابند.» چیست؟ دقایق عمر

 

درک مطلب و دانستنی‌های درس

11- مضمون «غزلواره‌های شکسپیر» چیست؟ عشق و ستایش جوانی و مسائل اخلاقی

12- «خسوف‌های کژخیم» ؛ یعنی ... : حوادث ناگوار

13- «تزار» کیست؟ لقب پادشاهان روسیه در قدیم

14- «تزار جامه‌ی ‌ژنده ‌پوشید.» به ‌چه ‌معنی ‌است؟ تزارجامه‌ی کهنه پوشید.

15- «در فرزانگی نام‌آور بود.» ؛ یعنی ... : به خردمندی معروف بود.

16- «زمان فرّه جوانی را می‌پژمرد.» ؛‌ یعنی ... : گذشت روزگار شکوه جوانی را از بین می‌برد.

17- جمله‌ی«با راهبی‌رای‌زند» به چه معنی است؟ با راهبی مشورت کند.

18- در شعر «ولادت که روزگاری از گوهر نور بود...» چرا ولادت گوهر نور است؟ چون آفرینش انسان مقدس است.

19- «زبان» شکسپیر در غزلواره‌ها چگونه است؟ روان‌و ساده با تصاویر بدیع و زیبا

20- «لئون تولستوی» متعلق به چه قرنی است؟ نوزدهم

درس دوازدهم

ققنوس / چشم به راه

لغت

1- «متقاعد کردن» ؛ یعنی ... : مجاب کردن

2- «بدیع» در جمله‌ی «این آشیانه آن قدر بدیع بود که ...» به چه معنی است؟ نو و تازه

3- «ثقبه» ؛ یعنی ... : سوراخ کوچک

4- «طرفه» در مصراع «هست ققنوس طرفه مرغی دلستان» چه معنی می‌دهد؟ شگفت‌آور

املاء

5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «اضغاث احکلام، غلیه‌ی حلوا، مالک دوذخ» : قلیه‌ی حلوا، مالک دوزخ

6- مجموعه‌ی«ماه‌نو ومرغان‌آواره»اثرکدام‌شاعراست؟رابیندررانات تاگور

تاریخ ادبیات

7- «اخلاق الاشرف» اثر کیست؟ عبید زاکانی

8- «منطق‌الطّیر» از کدام شاعر است؟ عطّار نیشابوری

درک مطلب و دانستنی‌های درس

9- اگر کلمه‌ای جز معنی اصلی، نشانه و مظهر معانی دیگر قرار گیرد، به آن چه می‌گویند؟ نماد

10- «ققنوس» نماد چیست؟‌ هویّت و موجودیّت یک ملت

11- «نسلش منقرض شده است.» ؛ یعنی ... : نسلش از بین رفته است.

12- «ادب غنایی» در چند شکل مطرح شده است؟ چهار شکل

13- «بث الشکوی» به چه معنی است؟ گله و شکایت

14- «مدتی اندک چون چشم به هم زدن» با چه واژه‌ای هم معنی است؟ لمحه

15- «به سخره گرفتن» ؛ یعنی ... : به بیگاری گرفتن، ریشخندکردن

16- مفهوم بیت «هرکه در این بزم مقرب‌تر است/ جام بلا بیشترش می‌دهند.» چیست؟ هر کس در این دستگاه بیشتر مورد توجّه است، بیشتر عذاب می‌کشد.

17- کتاب «ویس و رامین» از کدام نوع ادبیات است؟ ادب غنایی

18- مفرد واژه‌ی «اکابر» چیست؟ اکبر

درس سیزدهم

امید دیدار / آفتاب وفا

لغت

1- «فرقت» ؛ یعنی ... : دوری

2- «خلیدن» به چه معنی است؟ مجروح شدن

3- «دیدار» در مصراع «چوبینم دوست را یک روز دیدار» به چه معنی است. چهره

4- «چه مایه» در مصراع «چه مایه غم خورد تا گل برآرد» چه معنی‌ای دارد؟ به مقدار زیاد

املاء

5- در کدام ترکیب غلط املایی وجود دارد؟ «سبز و نقض، عود و صاج، بانگ طرب» : سبز و نغز، عود و ساج

تاریخ ادبیات

6- چه داستانی است که بازمانده‌ی یک داستان کهن و عاشقانه‌ی ایرانی است؟ ویس و رامین

7- فخرالدین اسعد گرگانی در کدام قرن می‌زیسته است؟ قرن پنجم

8- «حسّان‌العجم» لقب کدام شاعر است؟ خاقانی

آرایه‌های ادبی

9- قافیه‌ی بیت «نه شاخش خشک گردد روز سرما / نه برگش زرد گردد روز گرما» چه آرایه‌ای دارد؟ تضاد، جناس

10- بیت «اگر چه تلخ باشد فرقت یار / در او شیرین بود امید دیدار» چه آرایه‌ای دارد؟ تضاد

درک مطلب و دانستنی‌های درس

11- بیت «نبینی باغبان چون گل بکارد / چه مایه غم خورد تا گل برآرد» بر چه امری تأکید دارد؟ تلاش و کوشش

12- آثار «فخرالدین اسعدگرگانی» در شمار کدام نوع ادبیات است؟ ادبیات غنایی

13- «تمیار دیدن» ؛ یعنی ... : درد و رنج بردن

14- «نامه‌ی سر به مهر» به چه معنی است؟ نامه‌ی سربسته

15- «پیک بسته قبا» ؛ یعنی ... : پیک مخصوص

16- «عود و ساج» چیست؟ نوعی درخت

17- «پیراستن» ؛ یعنی ... : زدودن، زینت دادن

18- «رغم» در اصل ؛ یعنی ... : به خاک آلودن بینی

درس چهاردهم

پروانه‌ی بی‌پروا / سخن

لغت

1- «گران‌جان» ؛ یعنی ... : نادان، فرومایه

2- «مضیف» ؛ یعنی ... : مهمان‌خانه

3- «غازه» به چه معنی است؟ گلگونه

4- «آوازه‌شدن» ؛ یعنی ... : مشهور شدن

املاء

5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «حقّه‌ی زر، حوضه‌ی ادبیات، شکفته‌گی روح» : حوزه‌ی ادبیات، شکفتگی روح

تاریخ ادبیات

6- «مصیبت‌نامه» اثر کیست؟ عطار نیشابوری

7- نام دیگر کتاب «منطق‌الطیر» چیست؟ مقامات‌الطیور

8- کدام اثر عطار نیشابوری به نثر است؟ تذکرة‌الاولیا

آرایه‌های ادبی

9- «پای کوبان» در مصراع «پای کوبان بر سر آتش نشست.» چه آرایه‌ای است؟ کنایه

10- در مصراع «سرخ شد چون آتشی اعضای او» وجه شبه چیست؟ سرخی

11- کلمات قافیه در بیت «دست درکش کرد با آتش به هم / خویشتن گم کرد با او خوش به هم» کدامند؟ آتش، خوش

درک مطلب و دانستنی‌های درس

12- در «منطق‌الطیر» عاشق حقیقی چگونه تصویر شده است؟ به شکل پروانه‌ای که از آتش پروا ندارد.

13- مصراع «بازگشت و دفتر خود بازکرد» به چه معنی است؟ برگشت و آن چه دیده بود شرح داد.

14- در منطق‌الطیر پرندگان برای دیدن «سیمرغ» چند مرحله را طی می‌کنند؟ هفت مرحله

15- «در کاربودن» ؛ یعنی ... :‌کارآزموده بودن

16- غزل‌های«مولانا»درکدام‌حوزه‌ی‌ادبیات قرار می‌گیرند؟ ادب غنایی

17- منظور از «گوهر گوینده» چیست؟ نفس ناطقه‌ی انسان

18- «نقصان‌به‌ملک‌رسید.» ؛ یعنی ... کم و کاستی به مملکت راه یافت.

درس پانزدهم

کبوتر طوقدار / از ماست که بر

لغت

1- «متصیّد» ؛ یعنی ... : شکارگاه

2- «جال» به چه معنی است؟ تله و دام

3- «مطوقّه» چه معنی می‌دهد؟ طوقدار

4- «مظاهرت» ؛ یعنی ... : پشتیبانی

املاء

5- عبارت «در وقت فراق موافقت اولی‌تر، والّا تاعنان مجال وقیئت یابند.» چند غلط املایی دارد؟ سه (فراغ، طاعنان، وقیعت)

6- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «مواجب صیادت، موالات تو، مرغزاری نزه» : مواجب سیادت

تاریخ ادبیات

7- اصل کتاب «کلیله و دمنه» به کدام کشور تعلق داشته است؟ هندوستان

8- مترجم «کلیله و دمنه» به زبان عربی کیست؟ ابن مقفع

9- «ناصرخسرو قبادیانی» در سرودن چه نوع شعری، شهرت دارد؟ قصیده

آرایه‌های ادبی

10- در جمله‌ی «پرزاغ چون دم طاووس نمودی» کدام رکن تشبیه موجود نیست؟‌

11- در مصراع «درفشان لاله در وی چون چراغی» مشبه کدام واژه است؟ لاله

12- درمصراع «امروز همه روی جهان زیر پر ماست.» قسمت مشخص شده چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه

درک مطلب و دانستنی‌های درس

13- «اختلاف صیادان آن جا متواتر» ؛ یعنی ... : صیادان به آن‌جا رفت و آمد بسیار داشتند.

14- «این مرد را کاری افتاده است.» به چه معنی است؟ این مرد در صدد انجام دادن کاری است.

15- «به تگ ایستاد» چه معنی می‌دهد؟ شروع به دویدن کرد.

16- «در ضبط آوردن» ؛ یعنی ... : گرفتن

17- مفهوم «هریک خود را می‌کوشید» چیست؟ هر یک برای رهایی خود تلاش می‌کرد.

18- «سر خویش گرفت» ؛ یعنی ... : دنبال کار خود رفت.

19- مفهوم «راه بتافتند.» چیست؟ تغییر جهت دادند.

20- مفهوم جمله‌ی «اهمال جانب من جایز نشمری» چیست؟ در حق من سستی و سهل‌انگاری نمی‌کنی.

درس شانزدهم

نوروز/ زاغ و کبک

لغت

1- «متقارب» ؛ یعنی ... : نزدیک شونده

2- «مکاس» می‌کرد» به چه معنی است؟ چانه می‌زد.

3- «راغ» چه معنی می‌دهد؟ صحرا، بیابان

4- «فتوّت» ؛ یعنی ... : جوان‌مردی

املاء

5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «تمدّن مصنوعی، سروش احورامزدا، صحیفه‌ی عالم» : اهورامزدا

تاریخ ادبیات

6- درون مایه‌های مثنوی «هفت‌اورنگ» چیست؟ عرفانی و اخلاقی

7- کدام کتاب را «جامی» به تقلید از گلستان سعدی نوشته است؟ بهارستان

8- کتاب «روضه‌ی خلد» اثر کیست و در چه قرنی نوشته شده است؟ مجدخوافی، قرن ششم

آرایه‌های ادبی

9- مصراع«رخت‌خود ازباغ به‌راغی‌کشید»چه‌آرایه‌ای‌دارد؟کنایه،جناس

10- «ارابه‌ی بی‌رحم زمان» چه آرایه‌ای را به وجود آورده است؟ تشبیه، تشخیص

 

درک مطلب و دانستنی‌های درس

11- مفهوم‌ مصراع «عرضه ده ‌مخزن پنهان‌ کرده» چییست؟ نشان‌دهنده‌ی گنج‌های پنهان کوه

12- «رفت به شاگردی رفتار او» ؛ یعنی ... : از او تقلید کرد.

13- «نارده کبک» به چه معنی است؟ کبک کمیاب

14- در بیت «عاقبت از خامی خود سوخته / رهروی کبک نیاموخته» چه امری نکوهش شده است؟ تقلید

15- «پایمردی» ؛ یعنی ... : شجاعت

16- در عبارت «این فرزند فراموشکار، مادر خویش را از یاد می‌برد.» منظور از «مادر» چیست؟ طبیعت

17- «جریده‌ی عالم» ؛ یعنی ... : ‌جهان و روزگار

18- «امهال این، دور از فتوّت» کدام معنی را دارد؟ به تعویق انداختن این دور از جوان مردی است.

درس هفدهم

هجرت / آفتاب پنهانی

لغت

1- «سترگ» ؛ یعنی ... : زورمند، بزرگ جثه

2- «حرمان» به چه معنی است؟ نومیدی

3- «تذرو» چه معنی می‌دهد؟ قرقاول

4- «آیینه» نماد چیست؟ صفا و پاکی

تاریخ ادبیات

5- «رجعت سرخ ستاره» اثر کیست؟ علی معلّم

6- «دری به خانه‌ی‌خورشید» ازکدام نویسنده است؟ سلمان هراتی

7- کتاب «تنفس صبح» اثر کیست؟ قیصر امین‌پور

آرایه‌های ادبی

8- مصراع «بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی» چه آرایه‌ای دارد؟ متناقض‌نما

9- مصراع «هابیلیان بوی قیامت می‌شنیدند» چه آرایه‌ای دارد؟ حس‌آمیزی

10- در مصراع «عالم ثناگوی جلال همّت او»، کدام واژه «مجاز» است؟ عالم

درک مطلب و دانستنی‌های درس

11- در مصراع «برخفته‌ی شب، شبروی بیدار دیدم» منظور از «شبرو» کیست؟ امام‌خمینی

12- «شوکت دیرینه» در مصراع «از روزن شب، شوکت دیرینه دیده» به چه معنی است؟ گذشته‌ی درخشان اسلام

13- «تویی که در سفر عشق خط پایانی» ؛ یعنی ... : پایان بخش خط انبیاء‌و اولیاء هستی

14- مصراع «تو از حوالی اقلیم هرکجاآباد» به چه معنی است؟ تو به سرزمینی تعلق دارید که همه‌جایش آباد است.

15- منظوراز«این‌فصل»درمصراع«این فصل را با من بخوان...»چیست؟ کتاب انقلاب

16- «پلک‌دل‌بریدن» اعتقادی‌است عامیانه به‌معنی... : آمدن‌میهمان

درس نوزدهم

نیاز روحانی / چشم‌های

لغت

1- «جولاهه» به چه معنی است؟ بافنده، نساج، عنکبوت

2- «جولان دادن» ؛ یعنی ... : تاخت و تاز کردن

3- «هزار» در مصراع «آوای خوش هزار تقدیم تو باد» چه معنی می‌دهد؟ بلبل

4- «گدازه» ؛ یعنی ... : پاره‌ی آتش

تاریخ ادبیات

5- کتاب «اسرارالتوحید» اثر کیست؟ محمد منّور

6- مجموعه شعر «سفر سوختن» اثر کیست؟

7- وزن رباعی معادل است با ... : لاحول ولا قوة الّا بالله

8- معروف‌ترین شاعر رباعی‌سرا کیست؟ خیام نیشابوری

آرایه‌های ادبی

9- «اگر شاعر دلیلی غیر واقعی، اما شاعرانه بیاورد.» از چه آرایه‌ای استفاده کرده است؟ حسن تعلیل

10- «گل زخم» چه آرایه‌ای دارد؟ تشبیه

11- «چشم به راه بودن» چه‌آرایه‌ای است؟ کنایه

درک مطلب و دانستنی‌های درس

12- «قدمت تاریخ» ؛ یعنی ... : کهنگی و دیرینگی تاریخ

13- گزارش نویسنده «از زندگی، حالات و احساسات خویش» چه نام دارد؟ حسب حال

14- «بردوش زمانه‌لحظه‌ها سنگین بود» ؛ روزگار به سختی می‌گذشت.

15- «به پاس یک دل ابری» ؛ یعنی ... : به خاطر یک دل‌گرفته

16- مفهوم مصراع «خورشید و زمین و آسمان غمگین بود» چیست؟ طبیعت عزادار بود.

17- از جمله مفاهیم محوری انقلاب اسلامی کدام است؟ عشق و شهید و شهادت

18- «پای بدان گو فرو برده» ؛ یعنی ... : پای خود را درون گودال فروبرده بود.

درس بیست و یکم

بخوان

لغت

1- «علق» ؛ یعنی ... : خون غلیظ

2- «امم» به چه معنی است؟ امت‌ها

3- «قیّه کشیدن» چه معنی می‌دهد؟ جیغ کشیدن به هنگام جشن

4- «مراوده» ؛ یعنی ... : با کسی رفت و آمد داشتن

املاء

5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «کوه‌های عبوس،‌کوه حرا، علایم حیاط» : علایم حیات

تاریخ ادبیات

6- کتاب «پیامبر» اثر کیست؟ زین‌العابدین رهنما

7- در نوشتن کتاب «پیامبر» از چه شیوه‌ای استفاده شده است؟ توصیف و داستان‌نویسی

آرایه‌ها

8- در عبارت «در همین کوه تاریکی و روشنایی طبیعت پررنگ‌تر است.» چه آرایه‌ای وجود دارد؟ تضاد

9- عبارت «تمام سنگ‌ها حالت استماع دارند،‌گوش می‌کنند و منتظرند.» چه آرایه‌ای وجود دارد؟ تشخیص

10- «وجه شبه» در این عبارت چیست؟ «روحش به سان کبوتری که به اضطراب افتد تکان خورد.» تکان خوردن

درک مطلب و دانستنی‌های درس

11- در عبارت «مکه یک کوه تاریخی دارد و این کوه یک آشنای صمیمی» آشنای صمیمی کیست؟ حضرت محمد(ص)

12- کتاب‌هایی که درباره‌ی زندگی پیامبر نوشته شده است، چه نام‌ دارد؟ سیره

13- در عبارت «این کوه روحی پیدا کرده بود که می‌خواست منشأ آیین نوینی بشود.» دین اسلام

14- بیت «نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسئله آموز صد مدرّس شد» کدام ویژگی حصرت محمد (ص) را بیان می‌کند؟‌امّی بودن

15- منظور از «رستاخیز موعود» چیست؟ روز قیامت

16- مفرد واژه‌ی «قوافل» چه واژه‌ای است؟ قافله

17- در عبارت «رمه‌ها از ان عبور می‌کنند و غباری افشان می‌نمایند.» افشان به چه معنی است؟ پراکنده

18- «ابدیت» ؛ یعنی ... : جاودانگی

19- «می‌دید او در بند خودش نیست.» به چه معنی است؟ می‌دید او به فکر خودش نیست.

20- مفرد کلمه‌ی «کاینات» چیست؟ کاینه

درس بیست و دوم

بوی جوی مولیان / ملک

لغت

1- «مباهات» به چه معنی است؟ فخر کردن

2- «گرده» ؛ یعنی ... : نان و خوراکی

3- «ایما» به چه معنی است؟ اشاره کردن

4- در مصراع «پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است.» صاحب‌نظران به چه معنی است؟ عارفان و پارسایان

املاء

5- کدام‌ترکیب غلط املایی دارد؟ «حیاط دربست، اتاقکی محسور، خبر انتساب» : اتاقکی محصور، خبر انتصاب

تاریخ ادبیات

6- اصل کتاب «سندباد نامه» از کدام کشور بوده است؟ هندوستان

7- «سند بادنامه» اثر کیست؟ ظهیری سمرقندی

8- کتاب «بخارای من،‌ایل من» از کیست؟ محمدبهمن بیگی

آرایه‌های ادبی

9- در مصراع «همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندرخاک...» نرگس نماد چیست؟ چشم

10- عبارت «ازشنیدن اسم‌شهر قند در دلم آب‌می‌شد.» چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه

درک مطلب و دانستنی‌های درس

11- «اسبی که رنگ او میان زرد و بور باشد.» هم معنی با چه واژه‌ای است؟ کرند

12- عنوان درس «بوی جوی مولیان» از کدام شاعر گرفته شده است؟ رودکی

13- «از وجه زاد و توشه» ؛ یعنی ... : برای خوراک سفر

14- «خیمه‌ی انسان مزن بر در این کهنه رباط» به چه معنی است؟ به این دنیا دل مبند.

15- ذکر نام‌شاعر درپایان شعر در اصطلاح چه نامیده می‌شود؟ تخلّص

16- «مادرت را اعانت می‌کردم.» ؛ یعنی ... : به مادرت کمک می‌کردم.

17- معنای کنایی «آب خوش از گلویش پایین نمی‌رود.» چیست؟ با خوشی و راحتی زندگی نمی‌کند.

18- در جمله‌ی «از ترقّی عدلیه چشم پوشیدم.» عدلیه به کدام اداره گفته می‌شد؟‌دادگستری

19- «برجستگی جلو زین اسب که از چوب، شاخ یا فلز سازند مترادف است با ... : قاچ زین

درس بیست و سوم

اقلیم عشق

لغت

1- «مضیق» به چه معناست؟ تنگنا

2- «عین الیقین» ؛ یعنی ... : یقینی که از دیدن حاصل شود.

3- «فرقدان» به چه معنی است؟ دو ستاره در صورت فلکی دب اکبر

4- «زنّار» ؛ یعنی ... : کمربندی که زردشتیان و مسیحیان به کمر می‌بستند تا از مسلمانان شناخته شوند.

املاء

5- در بیت «قصد ایشان نهفته اصراری است / که به ایماکنندگان اظهار» کدام واژه غلط نوشته شده است؟ اسرار

تاریخ ادبیات

6- عمده شهرت «هاتف اصفهانی» به چیست؟ ترجیع‌بند عرفانی

7- «هاتف اصفهانی» شاعر کدام دوره است؟ افشاریان و زندیان

آرایه‌های ادبی

8- کدام ترکیب «تشبیه» است؟ «چشم دل، اقلیم عشق، پای اوهام» : اقلیم عشق

9- مصراع «مرد راهی اگر بیا و بیار» چه آرایه‌ای دارد؟ جناس

درک مطلب و دانستنی‌های درس

10- «ترجیع‌بند» چگونه قالب شعری است؟ چند بخش است که هر بخش قافیه‌ی جداگانه‌ای دارد،‌بیتی فاصله‌ی بندها تکرار می‌شود.

11- در مصراع «برهمه اهل این زمین به مراد...» منظور از اهل این زمین، چه کسانی هستند؟ عاشقان

12- «هاتف اصفهانی» در غزل پیرو کیست؟ سعدی و حافظ

13- «سرگران» ؛ یعنی ... : بی‌اعتنا

14- «ملک‌لامکان» به‌چه سرزمینی گفته می‌شود؟ گستره‌ی فرمان‌روایی خداوند

15- «اولی‌الابصار» به چه معنی است؟ دانایان

16- بیت «باریابی به محفلی کان‌جا / جبرئیل امین ندارد بار» به کدام رویداد اشاره دارد؟ معراج پیامبر

17- معنای‌بیت«شودآسان زعشق کاری‌چند/که‌بود نزدعقل‌بس‌دشوار» چیست؟عشق‌کارهایی راکه عقل‌نمی‌تواند انجام دهد،‌انجام می‌دهد.

درس بیست و چهارم

موسی و شبان

لغت

1- «نمط» ؛ یعنی ... : روش

2- «چارق» به چه معنی است؟ کفش چرمی

3- «عتاب» به چه معنی است؟ سرزنش، ملامت

4- «فصل کردن» ؛‌یعنی ... : جداکردن

تاریخ ادبیات

5- قصه‌ی «موسی و شبان» از کدام دفتر مثنوی است؟ دفتر دوم

6- آموزه‌های‌عرفانی«مثنوی‌معنوی»درچه‌قالبی‌بیان شده است؟ تمثیل

آرایه‌های ادبی

7- «ژاژ خاییدن» چه آرایه‌ای است؟ کنایه

8- دو واژه‌ی (حلق و خلق) نسبت به هم چه آرایه‌ای دارند؟ جناس

درک مطلب و دانستنی‌های درس

9- در مصراع «آفتابی را چنین‌ها کی رواست» منظور از (آفتاب) کیست؟ خداوند بزرگ

10- «هر کسی را اصطلاحی داده‌ام» ؛ یعنی ... : به هر کس شیوه‌ای آموخته‌ام.

11- در مصراع «در حق او مدح و در حق تو ذم» منظور شاعر از «او و تو» کیست؟ چوپان، موسی

12- در مصراع «ملت عشق از همه دین‌ها جداست.» ملت در کدام معنی به کار رفته است؟ عقیده و مذهب

13- در مصراع «من نکردم امر تا سودی کنم.» امر به چه چیزی منظور نظر است؟ عبادت

14- «با کی استت» ؛ یعنی ... : با چه کسی سخن می‌گویی.

15- «فُشار» ؛ یعنی ... : سخن بی‌هوده

16- «آفتابی را چنین‌ها کی رواست» به چه معنی است؟ چنین چیزهایی لایق خداوند نیست.

17- «دهان دوختن» کنایه است از ... : ساکن کردن

18- «گران جانی» به چه معنی است؟‌ تنبلی

19- عبارت «خون شهیدان را ز آب اولی‌تر است» به چه معنی است؟ شهید در خون تپیده به غسل نیاز ندارد.

20- مصراع «عشق را دریای غم، غم‌ناک نیست.» ؛ یعنی ... : عشق از دریای غم، ترس و هراسی ندارد

 

شبنم عشق

لغت

1- «سُفت» ؛ یعنی ... : دوش، کتف

2- «طین» به چه معنی است؟ گِل

3- «پنهان کردن حقیقت» معنی چه واژه‌ای است؟ تلبیس

4- «جنیبت کش» ؛ یعنی ... : میرآخور

املاء

5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «خزانه‌ی غیب، تفرّص کردن، خطاب عزّت» : ‌تفرس کردن

تاریخ ادبیات

6- اثر «نجم‌الدّین دایه» چیست؟ مرصادالعباد

7- نجم‌الدّین دایه از عرفای قرن ... است. هفتم

آرایه‌های ادبی

8- کدام ترکیب «تشبیه» نیست؟ «شبنم عشق، ابر کرم، خاک آدم» خاک آدم

9- «خاک تن در نمی‌دهد.» چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه

10- «یک قبضه خاک» ؛ یعنی ... : مشتی خاک

11- «وسایط گوناگون در هر مقام برکار کرد.» ؛ یعنی ... : در ساختن هرچیز از واسطه‌ و وسیله‌ای استفاده کرد.

12- مفهوم مصراع «ای به ازل بوده و نابوده ما» چیست؟ تو همیشه وجود داشته‌ای اما ما نبوده‌ایم.

13- «اعورانه بدو در می‌نگریست.» به چه معنی است؟ با یک چشم او را نگاه می‌کرد.

14- «اصناف موجودات» ؛ یعنی ... : موجودات گوناگون

15- عرفا «بار امانت» را چه دانسته‌اند؟ عشق

16- «تعبیه‌کردن» ؛ یعنی ... : نهادن

17- نام «فرشته‌ی وحی» چیست؟ جبرئیل

18- «طوع و رغبت» ؛ یعنی ... : اطاعت و میل

 

 

[ دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳ ] [ ٥:۳۸ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed