ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

ادبیات3 - سوالات مفهومی ادبیات3

  به  نام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه بر نگذرد

  سؤالات درس ادبیات فارسی (3)  عمومی

درس اول  «ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم»

  1-     کدام گزینه دنباله ی عبارت «درختان  را به خلعت نوروزی قبای بسط ورق در بر گرفته و...)

   الف: عصاره تا کی به قدرت او شهد فایق شده

   ب: اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده.

   ج: تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق کشته

  د: خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده

 2- در گزینه های زیر معانی کلماتی « منکر، باسق، ربیع، فایق » کدام است.

الف: انکار کننده، بلند، بهار، برگزیده

ب: زشت، برگزیده، بهار، بلند

ج: انکار کننده، برتر، بهار، بلند

د: زشت، بلند، بهار، برگزیده

 3- کدام بیت ارتباط معنایی نزدیکی با این عبارت دارد.

«یا ملائکَتی قَد استحییتُ مِن عَبدی و لیس لَهُ غیری فقد غفرتُ لَهُ

الف: ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز    کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

ب: کرم بین و لطف خداوندگار             گنه بنده کردست و او شرمسار

ج: عاشقان کشتگان معشوق اند               بر نیاید ز کشتگان آواز

د: این مدعیان در طبلش بی خبرانند        کان را که خبر شد خبری باز نیامد

4- کدام یک از گزینه های زیر دارای نثر مصنوع و دشوار است؟

الف: گلستان سعدی        ب: سیاست نامه       ج: مرزبان نامه       د: قابوس نامه

  

5-  سعدی در گلستان با روش بینی و دل آگاهی در اوج بلاغت و قدرت از.......................... خویش باز می گوید.

   6- در بیت زیر از وی منظور از بی دل و بی نشان چه کسی می باشد؟

گر کسی وصف او ز من پرسد                          بی دل از بی نشان چه گوید باز

 7-     دو بیت زیر کدام مطلب مهم عرفانی را می رساند؟

گر کسی وصف او ز من پرسد                      بی دل از بی نشان چه گوید باز

عاشقان کشتگان معشوق اند                         بر نیاید ز گشتگان آواز

8-     منظور سعدی از عبارت مشخص شده زیر چیست؟

یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشف مستغرق

 9-    بیت زیر اشاره به کدام آیه دارد؟

خورد دست خدا ز روی تعظیم                         سوگند به روی همچو ماهست

 

درس دوم  «رزم رستم و اسفندیار»

1-     کدام یک از گزینه های زیر درون مایه داستان رستم و اسفندیار نمی باشد؟

الف: آزادی و اسارت       ب: پیری و جوانی        ج: عشق و دلدادگی      د: کهنه و نو         

  2-     کدام یک از گزینه های زیر زمینه ی قهرمانی حماسه را شرح میدهد

الف: اخلاق فردی و اجتماعی و عقاید فکری و مذهبی یک ملت را در قالب حوادث به نمایش می گذارد.

ب: انسانی را به تصویر می کشد که از نظر توانایی های جسمی و روحی از دیگران متمایز باشد؟

ج: در بستری از حوادث شکل می گیرد.

د: حوادث آن انسان ها و موجوداتی که با منطق عینی و تجربه ی علمی هم سازی ندارند را نشان می دهد.

 3-     «سروسهی» در مصراع: در خم آورد بالای سرو سهی» دارای چه نوع آرایه ادبی می باشد؟

الف: استعاره              ب: ایهام           ج: جناس             د: کنایه

 

4-     در کدام گزینه کنایه به کار رفته است.

الف: بزد تیر بر چشم اسفندیار                  سیه شد جهان پیش آن نامدار

ب: تو را گر همی یار باید بیار                    مرا یار هرگز نیاید به کار

ج: بفرمود تا زین بر اسب سیاه                  نهادند و بردند نزدیک شاه

د: تهمتن گز اندر کمان راند زود               بر آن سان که سیمرغ فرموده بود

5-     ابیات زیر را بخوانید و به سوالات داده شده پاسخ دهید؟

بیامد چنان تا لب هیرمند                          همه دل پر از باد و لب پر پند

خروشید کای فرّخ اسفندیار                       هماوردت آمد، بر آرای کار

چو بشنید اسفندیار این سخن                    از آن شیر پرخاش جوی کهن

بخندید و گفت : اینک آراستم                   بدان گه که از خواب بر خاستم

1-     در بیت اول عبارت دل پر از باد به چه معناست؟

2-     در بیت دوم یک کنایه بیایید و مفهوم آن را بنویسید.

3-     در بیت سوم کدام آرایه ادبی را می بینید مشخص کنید؟

 

6-     مفهوم مصراع دوم بیت زیر را بنویسید.

برآن گونه رفتند هر دو به بزم                 تو گفتی که اندر جهان نیست بزم

7-     در بیت زیر با توجه به داستان رستم و اسفندیار سخنان نا به کار رستم به  از دید اسفندیار چیست؟

چنین پاسخ آوردش اسفندیار               «که چندین چه گویی چنین نا به کار»

 8-     در داستان رستم و اسفندیار شخصیت های زیر را معرفی کنید.

الف: زواره                         ب: فرامرز                          ج: بهمن

 9-     با توجه به ابیات زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

بترس از جهاندار یزدان پاک                     خرد را مکن با دل اندر مغاک

من امروز، نز بهر جنگ آمدم                      پی پوزش و نام و ننگ آمدم

تو با من به بیداد گوشی همی                        دو چشم خرد را بپوشی همی

 

الف: ابیات بالا مربوط به کدام داستان می باشد و کدام شخصیت داستان این ابیات را بیان می کند؟

ب: در بیت اول منظور از مصراع دوم چیست؟

ج: در بیت دوم نام و ننگ به چه معناست؟

د: در بیت سوم چه نوع آرایه ادبی به چشم می خورد؟

 

10-از چه طریق می توان فهمید که در بیت زیر آرایه اغراق به کار گرفته؟

که گفتت برو دست رستم بیند؟               نبندد مرا دست چرخ بلند

 

 

درس سوم کمال الملک»

1-     در عبارت :« شما که پرده ها از صورت شاه شهید ساخته اید ، یکی هم از این شاه زنده بسازید ، منظور از «شاه شهید» کیست؟

الف: احمد شاه     ب: مظفرالدین شاه     ج: ناصرالدین شاه       د: رضاشاه

2-     کدام یک از گزینه های زیر از مهم ترین فیلم نامه های علمی حاتمی نمی باشند؟

الف: هزار دستان    ب: بچه های آسمان    ج: کمال الملک       د: جهان پهلوان تختی

3-     عبارت های شرح حال کدام یک از هنرمندان زیر است.

« بزرگ ترین نقاش قرن اخیر و صاحب آثار ارزشمندی چون تابلوهای تالار آینه، رز گر بغدادی و.... که حوادث دوران حکومت پنج پادشاه ـ از ناصرالدین شاه تا رضا خان ـ را دیده است.

الف: علی حاتمی         ب: مجید مجیدی             ج: کمال الملک  

4-     در عبارت زیر منظور از کمال الملک از «جانی» چه کسی می باشد؟

«مجنون برای دنیا بی ضرر تره تا جانی»

 5-     عبارت زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.

رضا خان ـ هر چی سنگ دل باشی، نمی دونم چرا با این طایفه مهربونی. همین نذاشتین کلاه پهلوی، سر خیلی ها رو بر باد داده در این روزگار نو که ما کلاه پهلوی رو باب کردیم گذاشتن این کلاه دمده ی سرباد ده ، چه معنا دارد؟

الف: در عبارت بالا منظور از رضا خان از این طایفه کدام طایفه است؟

ب: عبارت «همین نذاشتن کلاه پهلوی ......)

کدام دستور رضا خان را در ذهن شما تداعی می کند؟

ج: کلاه دِمُدِه به چه معناست؟

د: عبارت های کنایی عبارت بالا را بیابید و معنی آنها را بنویسید.

6-   کمال الملک در جواب رضا خان که او را به خوردن کباب دعوت می کند این عبارت را می گوید « دندان کباب خوری ندارم، خوراک من نان و ماسته» چه منظور را می خواهد به رضا خان بفهماند؟

  7- درعبارت زیر منظور از عبارت های مشخص شده چیست؟

این قدر مُهمل گفت این مرتیکه که سررشته ی امور از دستمون رفت.

   

درس چهارم« گاو»

1-     در کدام یک از عناصر داستان حوادث آن مبتنی بر رابطه ی علت و معلولی است؟

الف: زاویه دید         ب: درون مایه        ج: هسته               د: لحن

  2-     درون مایه داستان را از کدام یک از گزینه های زیر می توان دریافت؟

الف: لحن داستان                     ب: اعمال و گفتار و شخصیت های داستان

ج: هسته یا طرح داستان            د: راوی یا زوایه دید داستان

 3-     گوهر مراد لقب کدام یک از داستان نویسان معاصر است؟

الف: بزرگ علوی                            ب: محمدعلی جمال زاده   

ج: غلامحسین ساعدی                       د: محمود دولت آبادی

4-     درون مایه داستان گاو کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف: از خود بیگانگی              ب: وابستگی و خودباختگی       

ج: عشق و دلدادگی                د: خود شیفتگی

  5-     محوری ترین پیام داستان گاو چیست؟

  6- رمان های مشهور زیر اثر کیست؟

الف: جنگ و صلح                                ب: شوهر آهو خانم

  7-     در داستان گاو «مشهدی حسن» نماد چگونه انسان های می باشد؟

   

درس پنجم «گل دسته ها و فلک»

1-     کدام گزینه از داستان های مشهور جلال آل احمد نمی باشد.

الف: مدیر مدرسه       ب: نون و القلم            ج: چشم هایش               د: زن زیادی

2-     داستان « گل دسته ها و فلک» از کدام کتاب جلال آل احمد انتخاب شده است؟

الف: پنج داستان             ب: مدیر مدرسه          ج: نون و القلم           د: زن زیادی

3-     عبارت« مدام من پاپی می شدم» پاپی شدن یعنی

الف: دنبال کردن         ب: اصرار ورزیدن            ج: عصبانی شدن          د:آرام شدن

4-     معنی عباراتی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید

الف: کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن

ب: مدتی با قفلش کند و کو کردیم

ج: بعد هم یک سقلمه زد به پهلویلم

5-     با توجه به عنوان درس «گلدسته ها و فلک» کلمه فلک ایهام دارد دو معنی این کلمه را بنویسید.

 6- کنایه موجود در عبارت زیر را بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

بعد از ظهری بود و هوا آفتابی و بچه ها سرشان گرم بود و ما روی بام مسجد که رسیدیم تازه بچه ها دیدندمان و شروع به هو کردن .

7-در عبارت زیر خط و نشون کشیدن کنایه از چیست؟

گفت : نیگاه کن مدیر داره برامون خط و نشون می کشد.

 

درس ششم «قاضی بست»

1-     در کدام نقد نوشته را از نظر کاربرد زبان و اصول و قواعد آن ارزیابی می کنند؟

الف: نقد فنی           ب: نقد لغوی        ج: نقد سیاسی           د: نقد اخلاقی

2-     در کدام نقد نوشته را از نظر آرایه هاو زیبایی های ادبی ارزیابی می کنند؟

الف: نقد فنی           ب: نقد لغوی     ج: نقد سیاسی       د: نقد اخلاقی

3-     در مورد کدام یک از سلسله های تاریخی زیر در کتاب تاریخ بیهقی مطالبی دیده نمی شود؟

الف: صفاریان           ب: غزنویان          ج: سامانیان         د: سلجوقیان

4-     معنای کدام واژه غلط است؟

الف: رقعت : نامه     ب: توقیع : افتادن   ج: مقرون : همراه    د: ناو: کشتی

5-     این عبارت از زبان بیهقی کدام ویژگی بیهقی را در نگارش کتاب تاریخ بیهقی می رساند؟

«سخن نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را»

6-     موضوع اصلی کتاب تاریخ بیهقی چیست؟

7- معنی عبارت های زیر را بنویسید؟

الف: امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید.

ب: بو نصر نامه های رسیده را، به خط خویش ، نکت بیرون می آورد.

8-معادل امروزی فعل های زیر را بنویسید؟

الف: اگر وی را یک روز دیده بودمی           

ب: امیر شبگیر بر نشست

ج: ایشان در جستند هفت و هشت تن و امیر را بگرفتند

د: امیر را هیچ ندیدمی

پ: سوار را گسیل کرد

9-با توجه به درس قاضی بست، کتاب تاریخ بیهقی»چه نوع نثری دارد؟

  10- عبارت زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.

«ای سبحان الله، زری که سلطان محمود به غزوه از بتخانه ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده و آن را امیرالمؤمنین می روا دارد ستدن، آن، قاضی همی نستاند؟

الف: متن بالا مربوط به قسمت از درس قاضی بست می باشد.

ب: منظور از امیرالمؤمنین کیست؟

ج: چرا قاضی بست هدایای او را نپذیرفت ؟

د: عبارت «امیرالمومنین می روا دارد ستودن به چه معناست؟

 

درس هفتم «بیهقی و هنر نویسندگی او»

1-   عبارت های زیر را به نثر روان برگردانید.

الف: جبّه ای داشت حبری رنگ با سیاه می زد.

ب: همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی جبار، بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و مزد گرفتی

2-  معنی لغاتی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید؟

الف: سراسر کتاب بیهقی مشحون است

ب: این بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود.

ج: موزه ی میکائیلی نو در پای

3- معادل امروزی عبارت های زیر را بنویسید؟

الف: از جای بشد                               ب: بر خویشتن می ژکید

4-  عبارت زیر نمودار کدام صفت بیهقی در نویسندگی است؟

«آن جا که سخن محتاج اطناب است؛ به منظره سازی و بیان همه‌ی عناصر اصلی و فرعی موضوع پرداخته و تصویری تمام از آن به دست داده است و گاه نیز در عین کمال ایجاز، حق مطلب را ادا کرده است.

5- در بیت زیر سعدی چه نکته ی اخلاقی را به خواننده می آموزد؟

دریاب کنون که  نعمتت هست به دست    کاین دولت و ملک می رود دست به دست

 

  درس هشتم «خون خورشید»

1-  اغلب نوشته های پرویز خرسند در مورد کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف: مسائل سیاسی و اجتماعی                   ب: واقعه عاشورا 

ج: تاریخ اسلام                                          د: طبقات محروم جامعه

  2-  در عبارت زیر چه آرایه ادبی می بینید مشخص کنید ؟

این ندا گوش جان ها را نوازش می داد و نگاه ها، آرام و پر امید به هم گره می خورد و گل های شادی و امید، به باغ خاطر کاروانیان ، می شگفت.

3- اشعار زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.

گاه سفر شد باره بر دامن برانیم                 تا بوسه گاه وادی ایمن برانیم

وادی پر از فرعونیان و قبطیان است            موسی جلودار است و نیل اندر میان است

یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد              ای یاوران باید ولی را یاوری کرد

فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید        تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید.

  الف: ابیات بالا سروده کدام شاعر معاصر است؟

ب: در بیت اول منظور از « وادی ایمن» کدام سرزمین است؟

ج: در بیت دوم منظور شاعر از فرعونیان و قبطیان و موسی چیست؟

د: بیت سوم منظور از کلیم چه کسی می باشد و در مورد سامری چه میدانید؟

د: در بیت آخر اشاره به داستان زندگی چه کسی می باشد و چه نوع آرایه ای دارد؟

 

درس نهم «تپّه‌ی برهانی»

1-    درعبارت « لباس نظامی فوق العاده گشادی به تن داشت که بر اندام «لاغرش زار می زد. در ناحیه ی شقسقه اش یک سوراخ دیده می شد.

الف: منظور از عبارت مشخص شده چیست؟

ب: کلمه «شقیقه» به چه معناست؟

2-   در شعر زیر منظور شاعر از « دو مرغ رها» و « دو صف از یاکریم» چیست؟ و چرا شاعر «چشم» لب دیوار دل می داند؟

صبح ، دو مرغ رها / بی صدا / صحن دو چشمان تو را ترک کرد / شب، دو صف ازیاکریم / بال به بال نسیم / از لب دیوار دلت پر کشید.

3-   بیت زیر را معنی کنید.

معاش اهل مروت بدین نسق بوده است                         که جان خود به مروّت نثار می کردند

 

درس دهم «ترانه‌ی من»

1-   کدام یکی از گزینه های زیر مضمون غزلواره های شکسپیر نمی باشد.

الف: : عشق       ب: سیاست و اجتماع       ج: ستایش جوانی       د: مسائل اخلاقی

2-  مطالعه ی ادبیات سرزمین ها و جوامع دیگر چه اهمیتی دارد؟

3-  شعر زیر از شکسپیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.

ولادت که روزگاری از گوهر نور بود / به بلوغ می خزد و آن گاه که تاج بر سرش نهادند / خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز بر می خیزند / زمان که بخشنده بود ، موهبت های خویش را تباه می سازد/ آری، زمان غرّّه جوانی را می پژمرد / بر ابروان زیبا شیارهای موازی در

1-    چرا شاعر ولادت را از گوهر نور می داند؟

2-   منظور شاعر از قسمت مشخص شده چیست؟

3-    در عبارت « زمان که بخشنده بود ، موهبت های خویش را تباه می سازد» چه آرایه ادبی می بیند .

4- معنی کلمه «غرّه » چیست؟

5-  منظور شاعر از عبارت های بالا چیست؟

 

4-توضیح زیر معرف کدام یک از نویسندگان می باشد؟

در جنوب مسکو به دنیا آمد و پس از 82 سال زندگی در همان روستای محل تولدش، چشم از جهان فرو بست . مهم ترین آثار او جنگ و صلح، آکازنینا و رستاخیز است.

5-معنی کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید؟

الف:در سر تاسر قلمرو خود چاووش در داد                       

ب: برای یافتن پاسخ درست پرسش ها با راهبی رای زند که در فرزانگی نام آور بود.

ج: رایزنان در مورد برخی کارها هیچ گاه نمی توانند نظر بدهند.

   

درس یازدهم« چشم به راه»

1- سروده های کوتاه وعمیق ................................شاعر بزرگ هندی شهرت جهان داد.

2- مفهوم عبارت های زیر را بنویسید

خدایا / آنان که همه چیز دارند / مگر تو را / به سخره می گیرند / آنان را / که هیچ ندارند / مگر تو را

3- ا گور در این بخش از شعر خود « آنان که فانوسشان را / بر پشت می برند / سایه ها شان پیش پایشان می افتد ! چه کسانی را در نظر دارد؟

4-  عبارت های زیر وصف حال کدام دسته از انسان هاست؟

کاریز خویش دارد خیال کند / که رودها / تنها برای این هستند / که به او آب برسانند.

 

درس دوازدهم «امید دیدار»

1-  کدام یک از منظومه های زیر همواره سرمشق شاعران بزرگ برای سرودن داستان های عاشقانه بوده است.

الف: لیلی و مجنون      ب: ویس  و رامین         ج: خسرو و شیرین                  د: هفت پیکر

2-  ابیات زیر را معنی کنید؟

چه باشد گر خورم صد سال تیمار                     چو بینم دوست را یک روز دیدار

زرین قبا، زره زن از ابر سحرگهی                     کان جا چوبیک بسته قبا می فرستمت

دست هوا به رشته ی جان بر، گره ز دست        نزد گره گشای هوا می فرستمت

3-  خاقانی شروانی از شاعران بر جسته ی قرن ....................ملقب به..........................در سروردن قصاید شکوهمند شهرت دارد.

4-  مفهوم بیت زیر را بنویسید.

دست هوا به رشته ی جان بر گره زده ست         نزد گره گشای هوا می فرستیمت

 

   

درس سیزدهم «پروانه بی پروا»

1-  کدام یک از آثار زیر از عطار نیشابوری نمی باشد.

الف: منطق الطیر      ب: مختار نامه         ج: مناجات نامه        د: الهی نامه

2-  در شعر «پروانه ای بی پروا» پروانه نماد کدام دسته از اسنان ها می باشد؟

 

3- ابیات زیر را معنی کنید.

دست درکش کرد با آتش به هم                   خویشتن گم کرد با او خوش به هم

راز، نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود         آن  چه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود

4-معنی لغاتی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید.

الف: در مضیفی طالب شمع آمدند        

ب: خاک چه دانست که او غمزه ی غمازه شود           

ج: کوه پی مژده ی تو اشتر جمازّه شود

5-  بیت زیر به چه چیزی اشاره دارد؟

ناقه ی صالح چو ز که زاد یقین گشت مرا            کوه پی مژده ی تو اشتر جمازه شود

 

درس چهاردهم  «کبوتر طوقدار»

1-  کدام یک از موارد زیر در مورد کتاب کلیله ودمنه نادرست است؟

الف: به زبان تمثیل و در قالب داستان بیان شده.

ب: نصراله منشی متن عربی را به فارسی برگردانده است.

ج: اصل این کتاب عربی بوده است.

د: مشتمل بر حکمت ها ودانش بشری است.

2-  عبارتهای زیر را به نثر روان برگردانید.

الف: اختلاف صیادان آن جا متواتر

ب: در طاعت و مطاوعت او روزگاز گذاشتندی

ج: جای مجادله نیست؛ چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهم تر از تخلّص خود شناسد.

3- معنی لغاتی که زیر آنها خط کشیده را بنویسید.

الف: نومید و خایب باز گردد                 ب: با دهای تمام و خرد بسیار

ج: کبوتران اشارت او را امام ساختند.

4- مفهوم کنایات زیر را بنویسید.

الف: سرخویش گیر                               ب: دل از ما نگیرد

5-  با توجه به املای واژگان ، معنای کدام کلمه نادرست است؟

الف: مجادله : بحث و جدل                    ب: مظاهرت : ظاهر شدن

ج: مودّت : دوستی                                  ج: تکفّل : به عهده گرفتن

6-  در بیت زیر وجه شبه تشبیه به کار رفته را بیابید.

شقایق بر یکی پای ایستاده                            چو بر شاخ زمرّد، جام باده

7-  ناصر خسرو در بیت زیر از شعر از ماست که بر ماست، کدام صفت عقاب را بیان می کند.

بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت     «امروز همه روی جهان زیر پر ماست »

 

درس پانزدهم  «نوروز»

1- در جمله ی زیر از دکتر شریعتی « نوروز همه وقت عزیز بوده است؛ در چشم مغان در چشم موبدان » «مغان« و «موبدان» چه کسانی هستند؟

 

2- در جمله ی در اسلام نوروز را جلای بیشتر داد، شیرازه بست » منظور از عبارت مشخص شده چیست؟

3- در عبارت زیر چه نوع آرایه ادبی می بینید؟

نوروز این پیری که غبار قرن های بسیار بر چهره اش نشسته است.

4-در بیت زیر کدام آرایه ادبی دیده می شود؟

زاغی از آن جا که فراغی گزید            رخت خود از باغ به راغی کشید

الف: تشبیه             ب: استعاره                ج: کنایه                  د: اغراق

6-  دو بیت زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.

عاقبت از خامی خود سوخته                         رهروی کیک نیاموخته

کرد فراش ره و رفتار خویش                         ماند غرامت زده از کار خویش

الف: اشعار بالا از کدام شعر انتخاب شده ود رون مایه اصلی این شعر چیست.

ب: خلاصه ای از داستان این شعر را بنویسید.

ج: معنی و منظور قسمتهای مشخص شده را بنویسید.

 

درس شانزدهم «هجرت»

1- کدام یک از شاعران زیر صاحب سبک انقلاب اسلامی می باشد.

الف: محمدعلی معلم        ب: قیصر امین پور          ج: حمید سبزواری      د: طاهره صفازاده

2- در بیت « قابیلیان بر قامت شب می تنیدند    هابیلیان بوی قیامت می شنیند »

الف: منظور شاعر از هابیلیان و قابیلیان چه کسانی می باشد؟

ب: شب نماد چیست؟

ج: منظور از جمله ی در بوی قیامت می شنیدند » چیست؟

3- بیت زیر از علی معلم

 « مردی صفای صحبت آیینه دیده       از درون شب، شوکت دیرینه دیده«

الف: مردی منظور چه کسی می باشد؟

ب: مفهوم مصراع دوم چیست؟

4-در بیت زیر شاعر مردم را به چه امری دعوت می کند.

ابر و نباریدن چه رنگ است این چه رنگ است                        

                                              تیغ و نبریدن چه ننگ است این چه ننگ است.

   

درس هفدهم «نیاز روحانی»

1- کدام یک از شاعران زیر در اکثر سروده ها یش به عظمت و شخصیت حضرت امام خمینی اشاره دارد؟

الف: ساعد باقری       ب: سلمان هراتی     ج: محمدعلی معلم       د: فاطمه راکعی

2- ابیات زیر را معنی کنید.

الف: هنوز می شنود آن صدای محزون را        دلم به روشنی آیه های قرآنی

ب: آن گورهای نکنده، با التهابی مَکنده        

                                             خود چشم های زمین است مانده به راه من و تو

3-  در بیت زیر از شعر نیاز روحانی در مورد امام خمینی (ره) هدف شاعر از آوردن عبارت «خواب جهان» چیست؟

4- به کار بردن چه آرایه ادبی بیت زیر را زیبا ساخته است؟

با من بیا همسفر باش تا دور تا قلّه ی نور                              

                                   در این سفر، دست عشق است، پشت و پناه من و تو

5-  مفاهیم محوری رباعی های زمان انقلاب چیست؟

6- شاعر در رباعی زیر ما را به چه امری دعوت می کند.

یک رنگی و بوی تازه از عشق بگیر         پر سوزترین گدازه  از عشق بگیر

در هر نفسی که می تپی ای دل من         یادت نرود اجازه از عشق بگیر

7-     شعر زیر در چه قالبی سروده شده باذکر و دلیل

هر چند که از آینه ی بی رنگ تر است     از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

بشکن دل بی نوای ما را ای عشق            

                                    این ساز، شکسته اش خوش آهنگ تر است

 

درس هیجدهم «بخوان»

1- در عبارت زیر از درس و بخوان منظور «کوه » کدام کوه و «آشنا» چه کسی می باشد؟

مکه یک کوه تاریخی دارد و این کوه یک آشنای صمیمی، این کوه را از مکه و این آشنا را از آن بگیرند، دیگر چیزی باقی نمی ماند.

  2- معنی لغاتی که زیر آنها خط کشیده شد را بنویسید؟

الف: با تنهایی این کوه مراوده می کند        

ب: بادهای تند ـ که گاهی قیه می کشیدند.

 

درس نوزدهم«بوی موی جولیان»

1-کتاب «بخارای من ،»درمورد کدام یک از شخصیت های زیر می باشد ؟

الف محمد بهمن بیگی                   ب:زین العابدین رهنما               

 ج: دکتر علی شریعتی                   د علی معلم

2-با توجه به املای واژه ها ،معنای کدام کلمه نادرست است ؟

الف :مباهات :فخر کردن      ب:ایما :کوتاه کردن سخن       ج:جنجه :گناه       د:کرند :نوعی اسب

3-عبارات زیر کدام ویژگی پدر نویسنده را می رساند؟

همان پدری که ایلخانی قشقایی بر سفره ی رنگیش می نشیت ، همان پدری که تکه های رنگارنگ و ریز و درشت داشت و فرش های گران بهای چادرش زبانزد ایل و قبیله بود.

3- منظور نویسنده از عبارت مشخص شده چیست؟

4- پس از عزیمت رضا شاه ـ که قبلاً رضا خان بود و بعداً هم رضا خان شد ـ همه ‌ی تبعیدی ها رها شدند.

5-  کنابات به کار رفته در عبارت های زیر را بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.

الف: من از کسانم پشم و کشک می گرفتم و دلی از عزا در می آوردم

ب: فقط من بودم که  دو دل و سر گردان و سر در گریبان بودم.

ج:آن قدر حلقه به درها کوفتم تا عاقبت از بانک ملی سرد در آوردم.

 

درس بیستم «اقلیم عشق»

1-  کدام یک از کتاب های عرفانی زیر در حوزه ی ادبیات تعلیمی نمی باشد؟

الف: حدیقه الحقیقه                         ب: گلشن راز      

ج: منطق الطیر عطار                       د: کشف المحجوب

2- ابیات زیر را به نثر روان برگردانید

الف: از مضیق حیات درگذری                  وسعت ملک لامکان بینی

ب: یار بی پرده از در و دیوار                   در تجلی است یا اولی الابصار

 3-  با توجه به ابیات زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

بر همه اهل دین زمین به مراد                        گردش دور آسمان بینی

بی سرو پا گدای آن جا را                              سر زملک جهان گران بینی

هم در آن، پا برهنه جمعی را                           پای بر فرق فرقدان بینی

تا به جایی رساندت که یکی                            از جهان و جهانیان بینی.

الف: مفهوم بیت اول را بنویسید؟

ب: در بیت دوم «آن جا» منظور شاعر چیست؟

ج: فرقدان به چه معناست ؟

د: در بیت آخر کدام مرحله ی سیر و سلوک را بیان میکند؟

4-     بیت زیر به چه واقعه ای اشاره دارد؟

بازیابی به محفلی کان جا                               جبرئیل امین ندارد بار

 

درس بیست و یکم «موسی و شبان»

1- مفهوم بیت زیر را بنویسید؟

ما بری از پاک و ناپاکی همه                        از گران جانی و چالاکی همه

2-  بیت زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید.

تو برای وصل کردن آمدی                         نی برای فصل کردن آمدی

الف: بیت بالا مربوط به کدام قسمت داستان موسی و شبان است؟  توضییح دهید.

ب: در بیت بالا کدام آرایه ادبی را می بینید.

3- منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست؟

بر دل موسی سخن ها ریختند                     دیدن و گفتن به هم آمیختند

4- معنی کلماتی که زیر آنها خط کشیده شد را بنویسید؟

الف: ملّت عشق از همه دین ها جداست

ب: گفت: مژده که دستوری رسید

 

درس بیست و دوم «شبنم عشق»

1-  عبارت های زیر را معنی کنید

الف: گل آدم را در تخمیر انداخته که «خلق الانسان مِن صَلصالِ کَالفّخار»

ب: چون کار به خلقت آدم رسید ، گفت: «انی خالق بشر امن طین»

2-  در جمله ی زیر از دید عرفا «بار امانت» چیست؟

هم علم و معرفت به کمال دارد تا بار امانت مردانه وعاشقانه در سفت جان کشد.

3-  درعبارت « خانه ی آب و گل آدم، من می سازم بی واسطه که در او گنج معرفت تعبیر خواهم کرد.

الف: منظور از خانه آب و گل آدم چیست؟

ب: یک آرایه ادبی در عبارت بالا بیابید.

 

 

[ چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ ] [ ٥:٥٢ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed