ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

ادبیات فارسی 2 - نکات مهم و کلیدی ادبیات فارسی دوم دبیرستان

ادبیات فارسی 2

درس اول

الهی / همای رحمت

لغت

1- «مناجات» ؛ یعنی ... : راز و نیاز با پروردگار

2- «صمد» چه معنی می‌دهد؟ بی‌نیاز

3- در عبارت «عبدالله عمر بکاست، اما عذر نخواست.» عمر کاستن به چه معنی است؟ پیر شدن

4- معنی واژه‌ی «سحاب» چیست؟ ابر

املاء

5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «الطاف و مرحمت، زات و صفات، غذای گردان» ذات و صفات، قضای گردان

تاریخ ادبیات

6- «زادالعارفین» اثر کیست؟ خواجه عبدالله انصاری

7- «حیدر بابا یه سلام» اثر کدام شاعر معاصر است؟ شهریار

8- خواجه عبدالله انصاری در چه قرنی می‌زیست؟ قرن پنجم

آرایه‌های ادبی

9- اشاره و استفاده از آیات، احادیث و داستان‌های تاریخی در ضمن شعر یا نوشته، چه نام دارد؟ تلمیح

10- «تضمین» در شعر چیست؟ آوردن شعری از شاعری دیگر در سخن و شعر

11- «نثر مسجع» چیست؟ نثر آهنگین

درک مطلب و دانستنی‌های درس

12- «سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است.« ؛ یعنی ... رحمت الهی در صبحگاه مؤمنان را سرمستی و نشاط می‌بخشد

13- مقصود از «کشته‌ها» در عبارت «برکشته‌های ما جز باران رحمت خود مبار.» چیست؟ اعمال انسان در دنیا

 14- «برعیب‌های ما مگیر» ؛ یعنی ... : عیب‌های ما را مورد بازخواست قرار مده

 15- «ابوالعجایب»چه‌معنی‌می‌دهد؟کسی‌که‌کارهای شگفت‌انگیز می‌کند.

 16- «ماسوا» ؛ یعنی ... : همه‌ی مخلوقات، آن چه غیر از خداست.

 17- «که و مه» ؛ یعنی ... : کوچک و بزرگ

18- منظور از «لسان‌الغیب» کیست؟ حافظ درس دوم ادبیات حماسی / رزم رستم و اشکبوس

 لغت

 1- در مصراع «دلیری کجا نام او اشکبوس» کجا ؛ یعنی ... : که

 2- «گرزگران» به چه معنی است؟ گرز سنگین

 3- «برآهیختن» ؛ یعنی ... : بیرون کشیدن

 4- «سوفار» به چه معنی است؟ انتهای تیر

 املاء

 5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «فسوس و مزیح، بی‌باره‌گی، بوق و کوس» بی‌بارگی

 تاریخ ادبیات

 6- زمینه‌های اصلی«حماسه»به‌چنددسته‌تقسیم می‌شوند؟ چهار دسته

 7- «ایلیاد و ادیسه» چه نوع حماسه‌ای است؟ طبیعی

 8- «حمله‌ی حیدری» چه نوع حماسه‌ای است؟ حماسه‌ی مصنوع

آرایه‌های ادبی

 9- تکرار صامت (ب) در مصراع «به بند کمر بر، بزد چند تیر» چه آرایه‌ای را پدید آورده است؟ واج‌آرایی

 10- بیت «به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ / سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟» چه آرایه‌ای دارد؟ مراعات نظیر

 درک مطلب و دانستنی‌های درس

 11- «تو قلب سپه را به آیین بدار» ؛ یعنی ... : سپاه را همان‌گونه که هست حفظ کن

 12- «عنان را گران کرده» به چه معنی است؟ ایستاد و توقف

 13- «که رهام را جام باده‌ست جفت» چه معنی می‌دهد؟ رهام اهل بزم است نه رزم

 14- «زمین آهنین شد سپهر آبنوس» یعنی ... : زمین مثل آهن سخت و آسمان پر از گرد و غبار شد

 15- «حماسه» برچندگونه است؟ دوگونه

 16-اگر درحماسه به‌جای‌آفرینش‌حماسه به‌بازآفرینی حماسه پرداخته شود، کدام نوع حماسه به وجود آمده است؟ حماسه‌ی طبیعی

17- «کشانی‌هم‌اندرزمان‌جان‌بداد.»منظوراز«کشانی»کیست؟اشکبوس

 درس سوم حمله‌ی حیدری

 لغت

 1- «اسبی که بر اعضای او نقطه‌ها باشد.» واژه‌ی اسبی چه معنی می‌دهد؟ ابرش

 2- واژه‌ی «حرب» در مصراع «زهم رد نمودند هفتاد حرب» چه معنی می‌دهد؟ آلت جنگ

 3- «سهم»درمصراع«فلک‌باخت ازسهم‌آن‌جنگ رنگ»؛یعنی...:ترس

 4- در مصراع «که شد ساخته کارش از زهر چشم» زهر چشم به چه معنی است؟ نگاه تند

 املاء

 5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «طالب رزم،‌ شجاع غظنفر، حبیب خدا» : غضنفر

 تاریخ ادبیات

 6- موضوع منظومه‌ی «حمله‌ی حیدری» درباره‌ی چیست؟ شرح زندگی و جنگ‌های پیامبر وحضرت علی

7- «حمله‌ی حیدری» اثر کیست؟ بادل مشهدی

 آرایه‌های ادبی

 8- «دندان به دندان خاییدن» چه آرایه‌ای است؟ کنایه

 9- در مصراع «همه رزمگه کوه فولاد گشت» کدام رکن‌های تشبیه حذف شده است؟ ادات تشبیه، وجه شبه

 درک مطلب و دانستنی‌های درس

 10- در بیت «سپر برسر آورد شیراله / علم کرد شمشیر آن اژدها» منظور از «اژدها» کیست؟ عمروبن عبدود

 11- مصراع «چو ننمود رخ شاهد آرزو» به چه معنی است؟ چون هیچ کس بر دیگری پیروز نشد.

 12- چرا شعر «حمله‌ی حیدری» حماسه‌ی مصنوع است؟ چون شاعر این حماسه را خود ساخته است.

 13- در مصراع «برافراخت پس دست خیبرگشا ...» خیبرگشا کیست؟ حضرت علی (ع)

 14- در مصراع «بینداخت شمشیر را شاه دین» بینداخت؛ یعنی ... : بزد

 15- «غزا» ؛ یعنی ... : جنگ

 16- منظور از «شیرحق» در مصراع «شیر حق را دان منزّه از دغل» کیست؟ حضرت علی (ع)

 17- «او خدو انداخت بر روی علی» ؛ یعنی ... : او آب دهان بر روی علی (ع) انداخت.

 18- «کرد او اندر غزایش کاهلی» به چه معنی است؟ از جنگیدن با او پرهیز کرد.

 درس چهارم

 ادبیات نمایشی / بچه‌های آسمان

 لغت

 1- «مصاف» ؛ یعنی ... : میدان‌های جنگ (جمع مصف)

 2- «هزیمت» به چه معنی است؟ شکست خوردن

 3- «قلیه» چه معنی دارد؟ نوعی غذا از گوشت

 املاء

 4- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «بچه‌های سمج، مصمّم و متعسر، مبهوت فضا» : متأثر

 تاریخ ادبیات

 5- کتاب «سیاست‌نامه» اثر کیست؟ خواجه نظام‌الملک

 6- فیلم‌نامه‌ی «بچه‌های آسمان» از کیست؟ مجید مجیدی

 درک مطلب و دانستنی‌های درس

 7- در عبارت «عمروبن لیث به در بلخ شکسته شد.» ؛ یعنی ... : عمروبن لیث در دروازه‌ی بلخ شکست خورد.

 8- منظور از «نماز دیگر» چیست؟ نماز عصر

 9- منظور از «مردم» درجمله‌ی «تا مردم زنده باشد او را از قوت چاره نیست» چیست؟ انسان

 10- عبارت عربی «اصبحتُ امیراً و امسیتُ اسیراً» به چه معنی است؟ صبح امیر و پادشاه بودم، شبانگاه و غروب اسیر

 درس پنجم

 ادبیات داستانی / کباب غاز

 لغت

 1- «ترفیع» به چه معنی است؟ بالا بردن

 2- «طعامی که در مهمانی و سور دهند» با چه واژه‌ای معادل است؟ ولیمه

3- «استیصال» چه معنی می‌دهد؟ درماندگی

 4- «درزی» ؛ یعنی ... : خیاط

 املاء

 5- در عبارت «محتاج به تذکار نیست که ایشان در خوراک هم سر سوزنی قسور را جایز نمی‌شمردند.» کدام واژه نادرست نوشته شده است؟ قصور

 تاریخ ادبیات

 6- «سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم بیگ» اثر کیست؟ حاج زین‌العابدین مراغه‌ای

 7- «مسالک‌المحسنین» را کدام‌نویسنده، نوشته است؟ عبدالرّحیم طالبوف

 8- موضوع کدام کتاب «قصّه‌های عامیانه» نیست؟ «رستم‌نامه، هفت‌پیکر، امیرارسلان» ، هفت پیکر

 آرایه‌های ادبی

 9- عبارت «رتبه‌های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش» چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه

 10- اگر عبارتی معنی دور و نزدیک داشته باشد و معمولاً معنی دور مورد نظر باشد، عبارت چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه

 درک مطلب و دانستنی‌های درس

 11- «پاپی شدن» ؛ یعنی ... : اصرار کردن

 12- جمله‌ی «میهمانی را پس خواندن» به چه معنی است؟ دعوت را پس گرفتن

 13- مفهوم کنایی «کبّاده‌ی چیزی را کشیدن» چیست؟ ادعای چیزی داشتن

 14- «شکوم ندارد» چه معنی می‌دهد؟ خجستگی ندارد.

 15- ادبیات داستانی معاصر، از کدام دوره آغاز می‌شود؟ اوایل دروه‌ی مشروطه

 16- آثار ادبی دوره‌ی مشروطه به چه قصدی نوشته می‌شد؟ به قصد انتقاد از اوضاع اداری، اجتماعی و سیاسی آن روزگار

 17- داستان‌کوتاه‌ایرانی باکدام مجموعه متولّدشد؟یکی‌بود،یکی نبود.

 18- آغازگر سبک واقع‌گرایی در نثر معاصر و پدر داستان‌نویسی فارسی کیست؟ محمدعلی جمال‌زاده

 19- «بی‌نهایت چلمن» ؛ یعنی ... : بیش از حد بی‌دست و پا

 20- «در محظور گیر کردن» به چه معنی است؟ در تنگنا افتادن

درس ششم

 گیله مرد

 لغت

 1- «آن لاورتون را خودم به درک می‌فرستادم.» (لاور) به چه معنی است؟ رهبر

 2- «تلکه کردن» ؛ یعنی ... : پول یا مالی که با مکر و فریب و چاپلوسی به‌دست آید.

 3- «کومه» به چه معنی است؟ کپر، آلونک

 4- «جرز» ؛ یعنی ... : دیوار اتاق و ایوان

 املاء

5- در عبارت «تا قهوه خانه چند صد زرع بیش‌تر فاصله نبود.» کدام کلمه نادرست نوشته شده است؟ ذرع

 تاریخ ادبیات

 6- «چشم‌هایش» اثر کیست؟ بزرگ علوی

 7- کتاب «از رنجی که می‌بریم» از کدام نویسنده‌ی معاصر است؟ جلال آل احمد

 8- کدام داستان «بزرگ علوی» مدت‌ها راهنمای عمل نویسندگان مبارز بود؟ گیله مرد

 آرایه‌های ادبی

 9- عبارت «باد چنگ می‌انداخت و می‌خواست زمین را از جا بکند.» چه آرایه‌ای دارد؟ تشخیص

 10- «رجز خواند» چه آرایه‌ای است؟ کنایه

 درک مطلب و دانستنی‌های درس

 11- «دل پری داشت.» ؛ یعنی ... : بسیار ناراحت بود.

 12- عبارت «گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود.» به چه معنی است؟ توجهی نمی‌کرد.

 13- قسمت مشخص شده در عبارت «چند روز پیش یک اتوبوس را توی جاده لخت کردند.» به چه معنی است؟ غارت کردند.

 14- «از آن کهنه کارها هستی.» ؛ یعنی ... : زرنگ و باتجربه‌ای

 15- «نرده‌ی چوبی یا آهنی که اطراف محوطه یا باغی نصب کنند» هم‌معنی با چه واژه‌ای است؟ طارمی

 16- با توجه به درس «محمد ولی ، گلیه مرد و مامور بلوچ» نماد چه انسان‌هایی هستند؟ چاپلوس، ظلم ستیز، دورو

 17- «بزرگ علوی» از نخستین تحصیل کرده‌های ایرانی ، در کدام کشور بود؟ آلمان

 18- چرا انتشار نوشته‌های بزرگ علوی در ایران قبل از انقلاب ممنوع بود؟ با رژیم حکومتی ایران مخالف بود.

 19- «حساب کهنه پاک کرد.» ؛ یعنی ... : ناراحتی گذشته را می‌خواست جبران کند.

 20- «خانه‌ی کسی را تفتیش کردن» به چه معنی است؟ خانه‌ی کسی را بازرسی کردن.

 درس هفتم سووشون / آواز عشق

لغت

 1- «ظرفی از پشم بافته که چیزها در آن کنند.» هم معنی باچه واژه‌ای است؟ جوال

 2- «خروس‌خوان» ؛ یعنی ... : صبح زود

 3- در جمله‌ی «با مال می‌رویم. غلام شما محمدتقی مال آورده» مال به چه معنی است؟ حیوان

 4- «نقل گفتن»در عبارت «حالا دلت خواسته برایت نقل بگویم.» چه معنی می‌دهد؟ لطیفه گفتن

 املاء

 5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «لباس غضب، قریب بی‌کس ، روح معذب» : غریب

 تاریخ ادبیات

 6-نخستین مجموعه داستان خانم «سیمین دانشور» چه نام داشت؟ آتش خاموش

 7- موضوع کتاب «سووشون» چیست؟ توصیف زندگی اجتماعی مردم فارس در خلال جنگ جهانی دوم.

آرایه‌های ادبی

 8- در عبارت «گندم‌ها مثل سیل طلا روی هم انبار شده.» وجه شبه کدام است؟ زردی

 9- جمله‌ی «چراغ‌های ذهنش روشن بود.» چه آرایه‌ای دارد؟ تشبیه

 10- در مصراع «ما به فلک بوده‌ایم، یار ملک بوده‌ایم.» کلمات مشخص شده چه آرایه‌ای دارد؟ جناس

درک مطلب و دانستنی‌های درس

 11- مفهوم «آن ناکام با رعیّتش مثل برادر تا می‌کرد.»چیست ؟ آن ناکام با رعیتش مثل یک برادر بزرگ‌تر رفتار می‌کرد.

 12- «شلخته درو کنید.» ؛ یعنی ... : بی‌دقت درو کنید.

 13- «حاصلی که در تابستان و اوایل پاییز به دست می‌آید.»اصطلاح چه نامیده می‌شود؟ کشت صیفی

 14- جمله‌ی «تنها می‌آید سی میدان» چه معنی می‌دهد؟ تنها به طرف میدان می‌آید.

 15- «سر و پکالش خینی می‌شود.» ؛ یعنی ... سرو صورتش خونی می‌شود.

 16- در عبارت «بغلش می‌زند و از اسب به زمین می‌گذاردش»ضمیر متصل (ش) چه نقشی دارد؟ مفعول

 17- «با آن دشمن لعین چر بکند.» ؛ یعنی ... : با آن دشمن لعین بجنگند.

 18- «کمینه» به معنای ...... است. کم‌ترین

 19- «فکری است» ؛ یعنی ... : در حال فکر کردن است.

 20- «هیمه به چه معنی است؟ هیزم

 درس هشتم کلبه‌ی عموتم / تو را می‌خوانم

 لغت

 1- «مندرس» ؛ یعنی ... : پاره و کهنه

 2- «خپله» ؛ یعنی ... : چاق

 3- «عفریت» به چه معنی است؟ اهریمن، شیطان

 املاء

 4- املای کدام ترکیب نادرست است؟ «حد نساب، رحم و عطوفت، همهمه‌ی خریداران» : حد نصاب

 تاریخ ادبیات

 5- «خوشه‌های خشم» اثر کیست؟ جان اشتاین بک

 6- کدام نویسنده از چهره‌های مهمّ ادبیات پایداری امریکای لاتین است؟ پابلونرودا

 7- کتاب «کلبه‌ی عموتم» را چه کسی نوشته است؟ خانم هریت بیچراستو

 8- «آدم‌ها و خرچنگ‌ها» اثری است از ... : خوزوئه دوکاسترو

 آرایه‌های ادبی

 9- در عبارت «سرش مثل گلوله گرد بود و چشم‌های درشتش جایی را نمی‌دید.» وجه شبه چیست؟ گرد بودن

 درک مطلب و دانستنی‌های درس

 10- در شعر «من برآنم که بادستان تو و من / با دشمن، رویارو توانیم شد.» بر چه امری تأکید شده است؟ اتّحاد

 11-کتاب «کلبه‌ی عموتم» کدام جلوه از جلوه‌های ادبیات پایداری تصویر و ترسیم می‌کند؟ مبارزه با برده‌داری

 12- ارباب خشن و بدنهاد در کتاب «کلبه‌ی عموتم» چه نام دارد؟ لگری

 13- جنگ داخلی آمریکا چه سرانجامی یافت؟ سرانجام آن القای برده‌داری بود.

 14- شعر «تورا می‌خوانم» پایداری مردم ... را به تصویر کشیده است؟ شیلی

 15- نوشته یا سروده ای که مبارزه‌ی ملت‌ها را در برابر استبداد داخلی یا تجاوز بیگانگان نشان دهد، چه نوع ادبیاتی است؟ ادبیات پایداری

 16- مخاطب «شعر و داستان مقاومت» چه کسانی هستند؟ وجدان عام بشری

 17- «اثل مانین» از چهره‌های برجسته‌ی ادب مقاومت کدام کشور است؟ فلسطین

18- داستان «کلبه‌ی عموتم» در کجا اتفاق می‌افتد؟ کشت‌زارهای ایالت‌های جنوبی آمریکا

درس نهم در بیابان‌های تبعید / از یک انسان

 لغت

 1- «سفاهت» ؛ یعنی ... : بی‌خردی

 2- «قهر» به چه معنی است؟ غلبه‌کردن ، عذاب‌کردن

 3- «پای‌کوبی و جشن ملی در منطقه‌ی سوریه» چه نام دارد؟‌دبکه

 4- «ماه ایار» معادل کدام ماه است؟ ماه سوم بهار (خرداد)

 املاء

5- عبارت «من از وی در قضب نمی‌شوم و او از من صاحب ادب می‌شود.» کدام واژه نادرست نوشته شده است؟ غضب

 تاریخ ادبیات

 6- شعر «در بیابان‌های تبعید» سروده‌ی کیست؟ جبرا ابراهیم جبرا

 7- کدام شاعر فلسطینی را «شاعر مقاومت فلسطین» نامیده‌اند؟محمود درویش

 آرایه‌های ادبی

 8- در شعر «گل‌هایش مانند نقش برجامه‌های زنانه است.»ادات تشبیه کدام واژه است؟ مثل

 9- «قهقه‌ی فشنگ‌ها» چه آرایه‌ای دارد؟ تشخیص

 10-در جمله‌ی «سرزمین‌ما زمرّد است» وجه شبه چیست؟ سبزی (محذوف)

 درک مطلب و دانستنی‌های درس

 11- در شعر «با عشق خود چه کنیم، درحالی که چشمانمان پر از خاک و شبنم یخ‌زده است؟» منظور از «عشق خود» چیست؟ سرزمین فلسطین

 12- عبارت عربی «کل اناء یترشّح بما فیه» معادل با کدام ضرب‌المثل فارسی است؟ از کوزه همان برون تراود که دروست. 13- «بر سبیل تلطّف» ؛ یعنی ... : از روی مهربانی

 14- «زیتون» نماد چیست؟ صلح

 15- در عبارت «از سایه‌های آبی، خارهای سرخ براجساد به جا مانده، فروریخت.» منظور از «خارهای سرخ» چیست؟ بمب و موشک

 16- «سنگ مردگان» ؛ یعنی ... : سنگ شکنجه

 17- در شعر«زیبای کوچکش را ربودند و گفتند تو آواره‌ای» منظور از «زیبای کوچک» چیست؟ سرزمین فلسطین

 18- «نرون مرد، اما رُم نمرده است.» به چه معنی است؟ ستمگر نابودشدنی است اما عدالت بر جای می‌ماند.

 19- در شعر «فرشتگان سرودهای صلح و شادی انسان را برای چوپانان خواندند.» منظور از چوپانان کیست؟ پیامبران

 20- «حضرت روح‌الله» کدام پیامبر است؟ عیسی (ع)

درس دهم دخترک بینوا

 لغت

 1- «سیاهی‌هایی که از دور دیده می‌شود.» با چه واژه‌ای هم‌معنی است؟ اشباح

 2- «موحش» ؛ یعنی ... : ترسناک3- «کوکب» به چه معنی است؟ ستاره

 4- «خلنگ» ؛ یعنی ... : علف جارو

 املاء

 5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «نگاه تزرّع‌آمیز، تاریکی غلیظ، جرئت گریستن» تضرّع‌آمیز

 تاریخ ادبیات

 6- «بینوایان» اثر کیست؟ ویکتورهوگو

 7- کدام شاعر است که از ده‌سالگی به شعر گفتن پرداخت و با وجود سن کم به عضویت فرهنگستان فرانسه درآمد؟ ویکتورهوگو

آرایه‌های ادبی

 8- عبارت «چند دسته از بوته‌های خار، در نقاط بی‌درخت سوت می‌زدند.» چه آرایه‌ای دارد؟ تشخیص

 9- «صدای پای جانوران را که روی علف‌ها راه می‌رفتند، دید.» چه آرایه‌ای دارد؟ حس‌آمیزی

 10- جمله‌ی «انسان باید مثل گربه باشد.» چه آرایه‌ای دارد؟ تشبیه

 درک مطلب و دانستنی‌های درس

 11- «نگاه تضرّع‌آمیز» ؛ یعنی ... : نگاه التماس‌آمیز

12- «قد علم‌کردن» به چه معنی است؟ اظهار وجود کردن

 13- بزرگ‌ترین قهرمان کتاب بینوایان چه نام‌دارد؟ ژان‌وارژان

 14- «رمانتیک» ؛ یعنی ... : افسانه‌ای داستانی

 15- چرا «ویکتورهوگو» بیست سال را در تبعید گذراند؟ به دلیل مخالفت با ناپلئون

 16- ماجرای مردم تیره‌روزی که با دشواری‌های زندگی روبه‌رو بوده‌اند، در کدام اثر ویکتورهوگو به خوبی بیان شده است؟ بینوایان

 17- ویکتورهوگو در چه قرنی می‌زیسته‌ است؟ قرن نوزدهم

 18- «متراکم» ؛‌ یعنی ... : روی هم جمع شده 19- «مُحال» به چه معنی است؟ غیرممکن

 20- «لب پرزدن» ؛ یعنی ... : بیرون ریختن

 درس یازدهم :مائده‌های زمین

 لغت

 1- «تعلّل» به چه معنی است؟ بهانه کردن

 2- «معجون» ؛ یعنی ... : مخلوطی از چند چیز

 3- در عبارت «چراغ را در اصلاح کردن بکش» کشتن چراغ چه معنی می‌دهد؟ خاموش کردن چراغ

4- «خاییدن» ؛ یعنی ... : جویدن

 

 آرایه‌های ادبی

1- «آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی.» ؛ یعنی ... : خدا همه جاست.

 2- مفهوم جمله‌ی «هیچ از او ذخیره مگذار» چیست؟ چیزی را از او پنهان مکن

 3- «تحفة‌الاخوان» اثر کیست؟ کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی

 4- «ای‌کاش عظمت درنگاه تو باشد.» کدام شعر «سهراب سپهری» را به‌یاد می‌آورد؟ چشم‌ها را باید شست / جور دیگر باید دید.

 5- «قوت کودکان» ؛ یعنی ... : غذای کودکان

 6- «مائده‌های زمین» از کیست؟ آندره ژید

درس دوازدهم در آروزی تو / دل می رود

 لغت

 1- «تفقّد» ؛ یعنی ... : دلجویی کردن

 2- «باد شرطه» به چه معنی است؟ باد موافق

 3- «ایهام» در لغت چه معنی می‌دهد؟ به گمان افکندن دیگران

 4- در مصراع «حافظ به خود نپوشید این خرقه‌ی می‌آلود» به خود ؛ یعنی ... : به اختیار خود

 تاریخ ادبیات

 5- کدام شاعر لقب «استاد سخن» گرفته است؟ سعدی

 6- شرح داده شده «حافظه‌ی ماست و شعر او سرشار از اندیشه‌های عمیق حکمی و عرفانی و احساس‌ها و عواطف ژرف انسانی است.» درباره‌ی کدام شاعر است؟ حافظ

آرایه‌های ادبی

 7- مصراع «گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست» چه نوع آرایه‌ای دارد؟ ایهام

 8- مصراع«آیینه‌ی‌سکندر جام می‌است بنگر»چه‌آرایه‌ای دارد؟ تلمیح

 درک مطلب و دانستنی‌های درس

 9- در مصراع «اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم» قسمت مشخص شده چه معنی می‌دهد؟ خودخواه و خودبین باشم.

 10- «خدارا» در مصراع «دل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان، خدارا» به چه معنی است؟ قسم به خدا

 11- «نیکی به جای یاران» ؛ یعنی ... : نیکی در حق یاران

 12- منظور شاعر از «جام می» در مصراع «آیینه‌ی سکندر جاممی است بنگر» چیست؟ قلب انسان پاک و آگاه

 13- در مصراع «به مجعمی که در آینده شاهدان دوعالم» منظور از کلمات مشخص شده چیست؟ صحرای محشر، زیبایان

 14- مفهوم مصراع «دلبر که در کف او موم است سنگ خارا» چیست؟ محبوبی که همه‌چیز در اختیار اوست.

 15- در مصراع «مرا به باده چه حاجت که مست موی تو باشم» کدام قسمت جمله حذف شده است؟ فعل (است)

 16- به «خواب عافیت» ؛‌یعنی ... : مرگ و نیستی

 17- معنی «به بوی موی تو باشم» چیست؟ آروزی وصال تو را دارم.

 18- «بادیه» چه معنی می‌دهد؟ بیابان درس سیزدهم باغ عشق / پیدای پنهان

 لغت

 1- «شکردن» ؛ یعنی ... : شکار کردن

 2- «عنان گیر» به چه معنی است؟ زمام‌دار و هدایت کننده

 3- «بنان» ؛ یعنی ... : انگشت

 4- «نمی‌هلند» ؛ یعنی ... : نمی‌گذارند

 املاء

 5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «عجز و درمانده‌گی، بایزید بسطامی، قعر بهر» درماندگی ، بحر

 تاریخ ادبیات

 6- «طریق‌التحقیق» اثر کیست؟ سنایی غزنوی

 7- سنایی غزنوی در چه قرنی زیسته است؟ ششم

 8- کدام قالب شعری است که «سنایی» بر آن تأثیر گذار نبوده است؟ «غزل، قصیده، ترکیب‌بند» : ترکیب‌بند

9- افکار و اصطلاحات عرفانی را نخستین بار چه کسی در شعر خود مطرح ساخته است؟ سنایی

 آرایه‌های ادبی

 10- مصراع «به سوی عیب، چون پویی، گر او را غیب‌دان بینی؟ چه آرایه‌ای دارد؟ جناس (عیب و غیب)

 11- تفاوت «غزل و قصیده» در چیست؟ تعداد بیت‌ها و درون‌مایه‌ها

 درک مطلب و دانستنی‌های درس

 12- «درفش کاویان» نماد چیست؟ پیروزی

13- «دوگانه» ؛ یعنی ... : نماز صبح

 14- «صاحب گوهر» به چه معنی است؟ نژاده و اصیل

15- «فیه مافیه» از آثار ... و معروف ... است. منثور و مولوی

 16- «تاس‌ها برگیر» به چه معناست؟ کاسه‌های مسین را بردار.

 17- «ودود» به چه معناست؟ بسیار دوست دارنده

 18-در مصراع «زیزدان دان نه از ارکان...» منظور از (ارکان) چیست؟ عنصار چهارگانه (آب، باد، آتش، خاک)

 درس چهاردهم تربیت انسانی و سنّت ملی ما

 لغت

 1- «مناعت» ؛ یعنی ... : عالی طبع بودن

 2- «مطلبی نغز و نیکو» هم معنی چه کلمه‌ای است؟ لطیفه

 3- «مذموم» به چه معنی است؟ ناپسند و نکوهیده

 4- «خدعه» ؛ یعنی ... : حیله و نیرنگ

 املاء

 5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «ترجیه مرگ، تذویر و ریا، مساوات و عدالت» : ترجیح ،‌ تزویر

 تاریخ ادبیات

 6- کتاب «آزادی و تربیت» اثر کیست؟ محمود صناعی

 درک مطلب و دانستنی‌های درس

 7- نویسنده، کدام کتاب را از کتب مقدس فرنگیان کم‌تر نمی‌داند؟ مثنوی مولوی

 8-برای روشن کردن هدف‌های تربیتی ما، بزرگترین منبع الهام کدام است؟ تعلیمات اخلاقی و انسانی پیشوایان فرهنگی ما

 9- بیت «به دیدارت آرایش جان کنم / زمن هر چه خواهی توفرمان کنم» کدام مفهوم را بیان می‌کند؟ تسلیم محض بودن را

 10- عبارت عربی «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» به چه معنی است؟ حکومت با کفر می‌پاید ولی با ظلم نه

 11- «کهتری را که مهتری یابد» ؛ یعنی ... : کوچک و حقیری که مقام بالایی یابد.

 12-موضوع اساسی داستان «رستم و اسفندیار» چیست؟ طغیان رستم در برابر زورگویی

 13- «رجحان دادن» ؛ یعنی ... : برتری دارد.

 14- مصراع «نبیند مرا زنده با بند کس» ستایش چیست؟ آزادی و آزادگی

 15- رستم چگونه خبر یافته که «اگر اسنفدیار را نابود کند خاندان او تباه خواهد شد؟» : از سیمرغ خبر یافته است.

 16- نویسنده چه چیزی را موجب سقوط ساسانیان می‌داند؟ انحطاط اجتماعی و دینی و اخلاقی دستگاه حکومت

 17- هدف‌های اساسی تربیت چیست؟ احترام به حقوق دیگران، آزادی، عدالت‌خواهی ...

18- آیه‌ی‌»انما المومنون اخوه»چه‌معنی می‌دهد؟ مومنان برادر یک‌دیگرند.

 درس پانزدهم جلوه‌های هنر در اصفهان

 لغت

 1- «رواق» ؛ یعنی ... : پیشگاه خانه

 2- «دمدمه‌های اردیبهشت» به چه معنی است؟ نزدیکی‌های اردیبهشت

 3- «دوره‌های متأخّر» ؛ یعنی ... : دوره‌های بعد

 4- «بنایی ستون مانند بر دو جانب در ورودی ساختمان» چه نامیده می‌شود؟ گوشواره

 املاء

 5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «خط‌ها و اسلیمی‌ها، دایره‌ها و مغرنس‌ها، رواق‌ها و گوشواره‌ها» : مقرنس

 تاریخ ادبیات

 6- کتاب«صفیرسیمرغ» اثر کیست؟ دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

7- موضوع کتاب «صفیر سیمرغ» چیست؟ توصیف سفر به چند کشور اروپایی و بعضی از شهرهای ایران

 

 

 

[ شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ ] [ ٤:۳٠ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed