ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

زبان فارسی1- سئوالات زبان فارسی 1

نویسنده : فرزاد سلیمان اختیاری

دستور زبان 8نمره ( 48 سوال)  از سوال 1 تا 48

1- هر یک از واژه های زیر از نظر ساخت چه نوع اسمی هستند ؟

آفتاب :          سفید رود:        کبوتر:             گوسفند:                  کتابخانه :               گلدان:                  باغبان:                  دهنه :

2- نقش نماها را در عبارت های زیر بیابید و نوع آن ها را بنویسید . و علامت نقش نمای اضافه چیست؟

« هوا سرد بود و برف سنگینی، زمین را پوشانده بود .»

دو دست را بررکاب گذاشت . پروردگارا ! باران رحمتت را بر من ببار .

3- چرا واژه های «کتاب » در جمله ی زیر یک اسم جنس است ؟

« در لحظات تنهایی کتاب بهترین هم صحبت است .»

4-با توجه به جمله ی « مادرشان نبود و از تنهایی بیشتر می ترسیدند .»

الف: فعل « می ترسیدند» را به صورت ماضی بعید بنویسید ( با توجه به شخص فعل )

ب: این فعل ( می ترسیدند ) گذرا به چیست ؟

5- نمودار گروه های اسمی زیر را به طور کامل رسم کنید .

همه ی آن زیبایی ، پروانه ی زیبای خیال ، این چهار دانش آموز زرنگ ، کدام کتاب تاریخ ، هر هفت روز هفته

6- در جمله ی زیر کدام واژه ها ضمیر هستند ؟ آن ها را به صفت تبدیل کنید

پرسید : چه می گوید ؟ مگر این را نمی بینی ؟

7- نام هر یک از اجرای جمله های زیر را بنویسید .

دو ستم بهترین لباس هایش را پوشیده بود

8- برای نمودارهای زیر ، یک گروه اسمی مثال بیاورید .

 

گروه اسمی                        گروه اسمی                                    

گروه اسمی                         صفت بیانی

 

9-صفت عالی ( وابسته پیشین ) را در یک گروه اسمیبه کار ببرید .

10- جدول زیر را کامل کنید.

فعل     بنمضارع        صفتفاعلی       صفتلیافت        صفتمفعولی     شناسه  شخص

میدیدم                                                    

مینویسیم                                                           

خورده بودی                                                      

 11- با توجه به گروه اسمی « کوبنده ترین مقالهها » :

الف : واژه ی « مقاله » اسم عام است یا خاص ؟ چرا؟

ب: « کوبندهترین » چه نوع صفتی است ؟

12- در عبارت زیر یک ضمیرمشترک و یک ضمیر شخصیبیابید و بنویسید .

« او برایهمه دل می سوزاند ، گویا خود را مسو ول زندگی همه می داند .»

13-کدام یک از اسم های زیر ، ساده ، مرکب یامشتق هستند ؟

سیما :     خنده:     گرفتار:    تند باد :     چهل ستون:      دانشگاه :      مداد:         علی اکبر

14- جمع مکسر واژه های زیر را بنویسید.

قله :     دعا :       زمان :      رای:            شاهد:   عمل :    کاسب :        نتیجه :     ماده:        کافر :

15- هسته های گروه های اسمی زیر را مشخص کنید ونام وابسته های پیشین و پسین این گروه های اسمی را بنویسید.

« همان دودوست شاعر من » - بهار گذشته دو سال بودکه آن جا بودم - هر پنج دانش آموز کلاس اول – همیندو کتاب جغرافی »

16- واژه ی « کدام » را در دو جمله ی جداگانه ،یک بار به عنوان ضمیر پرسشی و یک بار صفت پرسشی به کار ببرید.

17- واژه ی « حافظ » را با نقش نماهای کسره وحرف ندا در جمله های جداگانه به کار ببرید .

18- در عبارت های زیر خبر و صاحب خبر کدامند ؟

گنجشک ها بانوک باز بر شاخه ها چرت می زدند .

19- ثابت کنید واژه ی « جواهر » امروزه در معنیمفرد به کار می ورد .

20- از مصدر « گسستن » یک صفت لیاقت و از مصدر «روییدن » یک صفت فاعلی بسازید .

21- چرا واژه ی « کدام » در جمله ی زیر صفتپرسشی است نه ضمیر پرسشی ؟ « به کدام سو می رود ؟»

22- با توجه به متن زیر به سوال ها پاسخ دهید:

« شتر آهسته می رود ......... آبادی از پس گرمایی که بر دشت نشسته است، خود را نشان می دهد . خاربن ها به زمین چنگ زده اند و سنگ ریزه ها از زیرپایش سُر می خورند .

الف: زمان و نوع فعل های مشخص شده را بنویسید .

ب: ثابت کنید که « زمین » یک اسم عام است .

پ : فعل جمله ی اول گذرا است یاناگذر؟

ت: در عبارتبالا یک اسم مرکب مشخص کنید .

23- زمان دقیق فعل های زیر را بنویسید.

کشیده باشم:               می شنوم :               می شنیدم :                   گفته بودی :                 افتاده است :          می سوزند:

24- واژه ی « شاعر» را با نقش نماهای ( حرف نداو حرف اضافه ) در دو جمله ی جداگانه به کار ببرید.

25- در جمله های زیر قیدها را شناسایی کنید ونوع آن ها را بنویسید .

او از طفولیت علاقه به ادبیات را همواره در سر داشته است .

شاید بهخوبی نتوانستم با او سخن بگویم.

26- برای هر یک از کلمه های زیر یک صفت و یک مضاف الیه بنویسید .

وابسته ی پیشین

  صفت : کاغذِ ......................     صفت : دریا ..................................

وابسته ی پسین

مضاف الیه : کاغذِ .................        مضاف الیه : دریا ..................................

27- با فعل « خوراند» یک جمله بسازید و اجزای آن را مشخص کنید .

28- در عبارت زیر ضمیر شخصی را به ضمیر مشترک تبدیل کنید.

پدرم همیشه از کارهایش سخن می گوید .

29- گذر یا ناگذر بودن فعل های زیر را مشخص کنید و در صورت گذرا بودن ، نوع گذرای آن را بنویسید .

الف : او به گذشته ی خود می نازد .                          ب: احمد به مدرسه رفت       ج: شهر تهران بسیار وسیع است .

30- با توجه به متن زیر به پرسش های آمده پاسخ دهید .

« رستم بی درنگ با سپاهی گران به جنگ سهراب رفت ، در نخستین روز جنگ کاری از پیش نبردند ، در روز دوم سهراب از پدر خواست که از جنگ دست بدارد .

الف: « بی درنگ » چه نوع قیدی است ؟

ب: هسته و  وابسته های گروه اسمی « نخستین روزجنگ » را بنویسید .

ج: یک صفت شمارشی پیشین در متن بیابید .

31- نوع هر کدام از حروف ( نقش نما ) را در عبارت زیر بنویسید .

« به او سفارش کردم تا بیشتر تلاش کند .»

32- مسند چیست ؟ با مثال تعریف کنید .

33- ضمیرهای شخصی جدا و پیوسته را به ترتیب نام ببرید .

34- صفت مفعولی چگونه ساخته می شود ؟

35- نوع صفت های بیانی زیر را بنویسید .

عاقل        شنوا           نوشیدنی :                نیلوفری

36- به هریک از کلمه های زیر شش نوع وابسته ی پیشین مناسب بیفزایید .

کتاب

کودک

37- اقسام قید ( نشانه دار و بی نشانه ) را نام ببریدتوضیح دهید و برای هر یک مثالی بیاورید.

38- پنج نوع نقش نما را نام ببرید و موارد کاربرد هر یک را نام برده و دو نمونه مثال بیاورید .

39- به چه جمله هایی ، جمله ی های هم پایه می گوییم ؟ تعریف کنید . مثال بزنید .

40- متمم و حرف اضافه را با مثال توضیح دهید .

41 – بن ماضی و بن مضارع و صفت مفعولی و ماضی التزامی از مصدر (کشیدن) چیست؟

42 ـ مصدر مرخم معادل چیست؟ و « مرخم» یعنی چه؟

43ـ «مفعول و متمم»چیست؟ و راه تشخیص هریک را با 2 مثال توضیح دهید.

44ـ وابسته های پیشین و پسین اسم را نام ببرید و هر یک را تعریف نمودهو با 2 مثال توضیح دهید.

45ـ تفاوت ضمیر پرسشی با صفت پرسشی در چیست؟با مثال توضیح دهید.

46ـ حرو پیوند هم پایه ساز و وابسته ساز را نام ببرید و به طور کامل با مثال توضیح دهید.

47ـ فعل های گذرا چه فعل هایی هستند؟ انواع آن را نام ببرید و هریک را توضیح دهید.

48ـ هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید و مثال بزنید .

نشانه، زبان، شناسه ، هسته، نهاد جدا، نهاد پیوسته، شناسه ی تهی، صفت های بیانی ، گزاره، نشانه ی فعل

نگارش 5 نمره ( 30 سوال)  از سؤال49 تا 65

49- با استفاده از علایم نگارشی ، عبارت زیر را کامل کنید .

عوامل مهم تربیت عبارت اند از خانواده مدرسه  معلم اجتماع کتاب و          بنای واقع گرایی همان رئالیسم در مکاتب ادبی غربی بر حقیقت گویی است . صاحب نظران آموزشی می گویند شرط درست نوشتن درست فهمیدن است 

50- نوع نوشته ی زیر چیست ؟

« مرا به کلاس پنجم بردند. دبستان ما در محله ای بودکه تعدادی درخت و جوی آب خشکیده ای داشت . همه چیز گرداگردم ناشناس بود .» 

51- قسمت های اصلی متن زیر را مشخص کنید . ( با حذف جزئیات )

« از فردا صبح هر روز میرزا صادق خان به منزل ما می آمد ، سواره یا پیاده با هم به مدرسه می رفتیم ، عصر با هم به منزل بر می گشتیم و تا یکی دو ساعت از شب رفته با هم بودیم .»

52- در چه صورت سخن ما صمیمی تر خواهد بود ؟

53- یک نامه ی تبریک روز تولد و یک نامه تسلیت برای یکی از دوستانتان بنویسید . (جداگانه)

54- دو نوشته ی زیر چه وجه اشتراکی از نظر زبانی دارند ؟

الف: وپیغمبر ما را (علیه السلام ) بر هر که عرضه کردندی ، نستدی . پیغمبر را بر حلیمه عرضه کردند ، هم نگرفت .

ب: محبت پاکستانی ها نسبت به ما ایرانی ها برای من ، هم تکان دهنده بود و هم ناراحت کننده

55- زبان علمی چه تفاوتی با زبان ادبی دارد ؟

56- برابرهای مناسب واژگان زیر را بنویسید . ادا تواند کرد:               چکاد :                         گفته آمد:

علی هذا :                     کاندیدا :                     علی کل حال :              در مقطع کنونی                  چونان :              از جای بشد:

57- چرا در نوشتار امروز به کار بردن عبارت « از جای بشد و  نگهبان دین تواند بود » نادرست است ؟

58- عام ترین و صمیمانه ترین نوع نوشته کدام است ؟

59- پیام های تبریک و تسلیت جزء کدام یک از انواع نامه محسوب می شود ؟

60- جمله ی زیر را کوتاه تر کنید به طوری که مفهوم اصلی آن حفظ شود

« در کارهای بزرگ و مهمات باید با خردمندان و عقلا مشورت و هم اندیشی کرد . »

61- در توصیف کدام دسته از جزئیات یک پدیده باید مورد توجه قرار گیرد ؟

62- در کدام یک از انواع نوشته ، عبارت ها و کلمات زاید ( حشو ) دیده نمی شود ؟

63- غرض از مقایسه چیست ؟

64- چرا در نوشتار ساده باید از جملات کوتاه استفاده کرد ؟

65- کدام یک از انواع نامه « سندی اخلاقی » است ؟

66- دو ویژگی از ویژگی های نوشته ی ساده را بنویسید .

67- زبان به اعتبار بیان به چند نوع تقسیم می شود ؟ نام ببرید .

68- چه چیزهایی می تواند موضوع خاطره و خاطره نویسی باشد؟ ( 16 مورد)

69- انواع نامه ها را برحسب نگارش و گیرنده آن ها بنویسید .

70-در توصیف به کدام دسته از جزئیات باید پرداخت ؟

71- بیان شباهت ها و تفاوت های دو امر با کدام یک از راه های پروراندن معانی میسر است ؟

72- بعد از منادا کدام علامت نگارشی قرار می گیرد ؟

73ـ راه های تمرین در نویسندگی چیست؟ 6 مورد نام ببرید و سه مورد را به دلخواه تعریف کنید.

74ـ نام نویسندگان کتاب های زیر را بنویسید.

نام کتاب         نام نویسنده      نام کتاب         نام نویسنده

نصیحه الملوک

تاریخ بلعمی

شرح زندگانی من

خانواده تیبو

روزها

سیاحت شرق   

75ـ اساس ویژگی های نامه های خصوصی و دوستانه چیست؟

76ـ برای تبدیل گفتار به نوشتار به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ 4مورد

77ـ چه عواملی مواد توصیف را می سازند؟

78- هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید و مثال بزنید .

ویرایش – مقایسه – زبان علمی – زبان ادبی – توصیف – فایده های خلاصه نویسی ـ انواع ویرایش

زبان شناسی 4 نمره (24 سوال )                    ازسوال 79 تا 102

79- انتقال پیام در چه قالبی صورت می گیرد ؟

80- منظور از « گویش » در زبان چیست ؟

81- رایج ترین تعریف زبان شناسی چیست ؟

82- زبان شناسیِ جدید را به چه نام هایی می شناسند ؟

83- مطالعه صورت هایی نظیر « همی رفتم » و « شنیدستم » به کدام شاخه ی زبان شناسی ارتباط دارد ؟

84- رابطه ی معنایی کلمه های زیر را بنویسید .

ورزش و فوتبال – زشت و زیبا         یارو دوست      بحر و دریا           نیک و بد           خانه و منزل         کتاب و مدرسه       باغ و درخت 

85- به مطالعه چه مواردی در نظام زبان « واج شناسی » می گویند ؟

86- مقصود از ارتباط زبانی ، عمدتاً چیست ؟

87- هر یک از موارد زیر جزء کدام یک از گویش های زبان به حساب می آید

الف: گویش های زبان فارسی بعد از صفوی                          ج: گویش های واعظان و بازاریان

ب: گویش های  یزدی                                                    د: گویش های معیار گفتاری و نوشتاری

88- کدام  عامل موجب تحّول و تغییر در زبان می شود ؟

89- در زبان شناسی جدید هدف از مطالعه ی زبان چیست ؟

90- زبانشناسان مشکل پیچیدگی و گستردگی زبان را چگونه حل کرده اند ؟ و در کتاب زبان فارسی کدام سطح از زبان مطرح شده است ؟

91- جملات نامحدود را به کمک کدام ویژگی زبان می توان ساخت و به کدام یک از شکل های زبان لهجه گفته می شود ؟

92- واج شناسی چیست ؟

93- زبان شناسی جدید را به چه نام هایی می شناسند ؟

94- زبانشناسان از نشانه های زبانی به چه نامی یاد می کنند ؟

95- گونه به کدام یک از شکل های زبان گفته می شود ؟

96- یکی از مشکلات مطالعه زبان چیست ؟

97- منظور از علمی بودن زبان چیست ؟

98ـ منظور از ویژگی« نابه جایی و دوساختی بودن زبان » چیست؟

 99ـ  زبان فارسی چند واج دارد؟ نانم ببرید و توضیح دهید.

100ـ نظام زبان چیست؟

101ـ جمله ی « ابرها پاورچین پاورچین وارد شدند» بیانگر کدام ویژگی زبان انسانی است؟

102- هر یک از اصطلاحات زیر راتعریف کنید

زبان – نشانه – جمله – گونه – لهجه – گویش – انواع گویش – زبان شناسی

املا و  بیاموزیم  3 نمره ( 17 سوال)          از سؤال 103 تا 120

103- در عبارت زیر کدام واژه ( از جهت نگارشی ) نادرست است ؟ چرا ؟

« پروین اعتصامی شاعره ی متعهد و بر جسته ی ایران است .»

104- چرا رعایت نقش نمای اضافه در ترکیب « اسب سواری » الزامی است ؟

105- در گروه کلمات زیر املای برخی از گروه کلمات نادرست آمده است . درست آن ها را بنویسید .

داستان های اساطیری – ثبت و ضبت – آمیخته و اجین – جذبه ی اسرارآمیز – مهرمانه و سرّی – قدر و خیانت

106- چرا کار برد « بر » در ترکیب « برعلیه » در جمله زیر حشو است ؟

« آن ها بر علیه من بد گویی می کردند . »

107- علت نادرستی عبارت زیر را بنویسید .

« من مسابقه ای که دیروز برگزار شد ، را دیدم .»

108- چرا کاربرد واژه های « دوماً ، ناچاراً » و « حواس ها » نادرست است ؟

109- علت نادرستی جمله ی زیر را بنویسید .

« آیا چه اتفاقی ممکن است بیفتد ؟»

110- جمله ای بنویسید که در آن رعایت نقش نمای اضافه ( کسره ی اضافه ) الزامی است .

111- در عبارت زیر کدام واژه نادرست نوشته شده است ؟

« نوع بیماری پس از تحقیقات و آزمایشات متعدد شناخته شد. »

112- چرا کار برد کلمه ی « سفارشات و اخبارها» نادرست است ؟

113- چه کلمه هایی در فارسی اهمّیّت املایی دارند ؟

114- خط نوشتن با دست را در اصطلاح چه می نامند ؟

115- به کمک املای تقریری چه توانایی هایی را کسب می کنیم ؟

116- املا چیست ؟

117ـ «تقریر » به چه معنی است؟ و «املای تقریری » چیست؟

118ـ املای آن دسته از کلمات که به مصوت های « آ ، او» ختم می شوند ، چگونه نوشته می شود؟

119ـ تفاوت ها و شباهت های خط نسخ و خط تحریری را در یک بند بویسید.

120ـ تفاوت املا با انشا در چیست؟

تذکر : دانش آموز عزیز کتاب زبان فارسی درس های 7,13, و 21 و 26 و بیاموزیم های آخر هر درس را به دقت مطالعه کنید .

[ دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳ ] [ ٥:۳۳ ‎ب.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed