ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

مذهبی – رمضان - درباره ی روزه و روزه داری

  درجات روزه

[1-] روزه عوام این روزه باخودداری از مبطلات روزه که فقهاء دررساله های خودنوشته اند تحقق می یابد.

[2-] روزه خواص:با انجام اموری که درروزه عوام گفتیم وجلوگیری اعضای بدن از مخالفت باخداوند

روزه خواص تحقق پیدا می کند.

 [3-] روزه خواص خواص: این روزه باخودداری ازامورحلال یا حرامی که انسان راازیاد خدا باز می دارد تحقق می یابد.

هرکدام از دودرجه دوم و سوم نیزانواع زیادی دارد بویژه درجه دوم که انواع بی شمارآن را بتعداد

 مومنین اصحاب یمین است وحتی هرکدام ازخواص روزه اش بگونه ای است که باروزه دیگری فرق

 می کند و ممکن است عمل بعضی ازافراد درجاتی که گفتیم به عمل درجه بالاترازخود نزدیک باشد.

]اقسام روزه داران[

تقسیم بالا ازحیث چیزهایی بودکه ازانجام آن خودداری می شود ولی از حیث نیت روزه نیزروزه روزه دار به چندنوع تقسیم می شوند:

 [1-] عده ای برای غیرخداروزه می گیرند؛مثلا بخاطر ترس از مردم یابرای رسیدن به نفع آنان  یا فقط بخاطراین که عادت مسلمین است.

 [2-] بعضی نیزدرنیت خودمواردفوق راباترس کمی از مجازات خداوامید به پاداش آمیخته اند.

 [3-] عده ای فقط بخاطرترس از مجازات یارسیدن به پاداش روزه می گیرند.

 [4-] گروهی علاوه برنیت رهایی از مجازات ورسیدن به پاداش باروزه خودقصد رسیدن به نزدیکی و رضایت الهی رادارند.

 [5-] دسته ای فقط برای رسیدن به رضایت ونزدیکی به خداوند روزه می گیرند.

  انواع تغذیه روزه داران

روزه داران بلحاظ تغذیه نیز به چنددسته تقسیم می شوند:

]الف-] عده ای تغذیه آنان ازراه حرام است این گروه مانند باربرهایی هستند که بارمردم را به منزلشان میرسانند بهمین جهت پاداش مال صاحب غذا بوده وروزه دار فقط از گناه ظلم وغصب خودبهره مند می گردد وبه عبارت دیگر کار این دسته مانند کار کسی است که  سواربرچهارپای غصبی شده و خانه خدا را باآن طواف کنند

 ]ب-] عده ای تغذیه آنان شبهه ناک است ؛این دسته به دوگروهی تقسیم می شوند:

دسته اول کسانی هستند که این مشتبه بحرام واقعی درظاهر برای آنان حلال است و دسته دوم حتی در ظاهر نیز برای آنان حلا ل نیست دسته اول حکم کسی را دارد که تغذیه او حلا ل است گرچه یک درجه ازاو پایینتر است ودسته دوم حکم کسی رادارد که غذای حرام می خورد گرچه یک درجه ازاو بالاتر است.

]ج-] دسته ای تغذیه آنان حلال است ولی سفره آنان رنگین بوده از چند نوع غذا استفاده کرده و پرخوری می کنند این دسته مانند انسانهای پستی هستند که درحضور دوست خود به کارهایی می پردازند که او خوشش نمی آید ودوست انتظار دارد که آنان ازچیزی جزیاد ونزدیک شدن به او لذت نبرند چنین بنده ای لیاقت مجلس دوستان رانداشته و باید او را باچیزی که دوست دارد تنها گذاشت وشایسته است اورابنده شکمش بدانیم نه بنده پروردگارش.

]د-] عده ای نیزاز دسته فوق تجاوز کرده و کارشان به اسراف و ریخت و پاش وتلف کردن رسیده حکم این دسته مانند کسانی است که غذایشان حرام است؛ وبهتر است او را گناهکار بدانیم تامطیع.

]ه-] عده ای هم کسب وکار وهم تغذیه آنها حلال بوده واز خوشگذرانی واسراف دور هستند؛ برای خدا تواضع کرده و درمقدارخوردنی و آشامیدنی بمقدار حلال وغیر مکروه بسنده می کنند؛ غذای خوشمزه نخورده و به یک خورش اکتفا نموده؛ یابعضی از چیزهای زیادی ولذتها راترک می کنند درجات آنان پیش پروردگاری که مراقب تلاشها و مراقبتهای آنان است محفوظ می باشد؛شکرگزار آن بوده و پاداش آن را میدهد درهنگام گرفتن پاداش باندازه سرسوزنی به آنان ظلم نشده و خداوند  پاداشی بهترازعمل آنها به آنان داده و بی حساب وبافضل خود به آنان می بخشدوکسی نمی داند  چه نعمتهای گرانقدری برای آنان ذخیره شده که به ذهن کسی خطورنکرده است.

]انواع نیت افطار[

بلحاظ نیت افطار وسحری نیزروزه داران به چند دسته تقسیم می شوند:

]الف-] عده ای- مانند کسانی که بطورمعمول غذا می خورند- فقط جهت رفع گرسنگی ولذت تغذیه افطار و سحری می خورند.

]ب-] عده ای علاوه بر این قصد استحباب ونیروگرفتن برای عبادت راضمیمه آن می کنند.

]ج-] دسته ای هدف آنان ازافطاروسحری فقط این است که مطلوب آقا و مولایشان بوده وکمکی برای عبادت اوست وبهمراه این نیت آداب مطلوب آن را نیز ازقبیل ذکرها وچگونگی خوردن رعایت کرده و اعمال مستحبی که شامل خواندن قرآن ودعا و حمد خداست را قبل وبعد و در اثناء افطار وسحری انجام می دهند.

]گوشه ای از آداب افطاروسحری[

ازمهمترین اموردرافطار وسحری قبل از شروع وبعداز گفتن بسم الله….خواندن سوره قدر است ؛ و بهترین چیزی که قبل ازافطار خوانده می شوددعایی است که دراقبال آمده و مفضل بن عمر آن را  روایت کرده است:«امام صادق فرمودند:رسول خدابه امیرالمومنین فرمود:اباالحسن! ماه رمضان نزیک شده است؛ قبل از افطار  دعاکن؛ جبرئیل پیش من آمد و گفت: یامحمد ! کسی که درماه رمضان بااین دعا قبل از افطار دعاکند خداوند دعای اورا مستجاب نمازوروزه اورا قبول و ده  دعای اورا مستجاب می کند گناه اورا بخشیده غم وغصه اورا از بین برده گرفتاریهایش را برطرف  کرده حاجات اورا برآورده نموده او را به مقصودش رسانیده عمل او را باعمل پیامبران وصدیقین بالا برده و درروز قیامت چهره او درخشانتر از ماه شب چهارده خواهد بود گفتم: چه دعایی؟

جبرئیل ! گفت: اللهم رب النور العظیم…

]شرایط روزه صحیح[

درروایات آمده است :«غیبت, دروغ,نگاه (حرام) پی درپی , دشنام دادن و ظلم – کم باشد یا زیاد باعث باطل شدن روزه می شود؛ وروزه فقط خودداری از خوردنی وآشامیدنی نیست؛ هنگام روزه گوش, چشم,زبان,فرج و شکمت نیز باید روزه بگیرند دست و پایت رانگهدار وبسیار سکوت کن مگر از خیر وبا نوکرت رفق و مدارانما هنگام روزه باید گوش و چشم تو نیز از حرام و زشتی روزه بگیرداز جدال وآزاررساندن به نوکر خودداری کن و وقار روزه را داشته باش وروزی که روزه ای باروزی که روزه نیستی باید فرق داشته باشند» رسول خدا(ص) فرمودند:«آسانترین چیزی که  خداوند درروزه برروزه دار واجب نموده خودداری از خوردنی و آشامیدنی است »فقها به صحت  روزه بعضی از آنها فتوا داده اند جمع بین روایات بالا باروایتی که از رسول اکرم(ص) وارد شده وسخن فقها به این است که بگوییم منظور از صحت دراحادیث فوق این است که چنین روزه ای  مورد قبول خداوند است و منظور ازصحت درکلام فقها این است که چنین روزه ای قضای آن را  ساقط می کند.خلاصه اینکه روزه صحیح وکاملی که خدا برای کامل نمودن روزه دار مقرر فرموده  است قطعا روزه ای است که شامل خودداری اعضای بدن از گناه می باشد وروزه کاملتر این  است که علاوه برآن قلب را ازیاد غیرخدا بازداشته واز هرچه غیراوست روزه بگیرد و هنگامی  که انسان ماهیت روزه درجات فلسفه تشریع آن را فهمید ناچار باید از هرگناه وحرامی بخاطر قبول روزه اش خودداری کند والا مسوول بوده و بخاطر اینکه اعضای بدنش روزه نگرفته اند  مجازات می شود  و ساقط شدن قضای روزه به این معنا نیست که انسان را در روز قیامت از  مجازات نجات دهد.

]فضیلت ماه رمضان[

درباره فضیلت این ماه وگستردگی رحمت خدادر آن مطالب بسیار زیاد وفواید فراوانی درروایات آمده است- البته برای کسانی که اهل درک و شعور باشند از قبیل:

[1-] خداوند درماه رمضان موقع افطارهفتاد میلیون نفرراکه همگی سزاوار آتش شده اند از آتش آزاد می کند وباندازه تمام افرادی که درماه رمضان آزاد نموده درشب آخرآن آزاد میکند.

[2-] درشب اول ماه رمضان خداوند هرکدام از مخلوقات خودرا که بخواهد می بخشد درشب بعد این عده رادوبرابر می نماید ودر شب بعد دوبرابر تعداد تمام افراد شبهای قبل را از آتش آزاد می کند (وبهمین ترتیب) تاشب آخر ماه رمضان که در این شب تعداد تمام کسانی را که در این ماه  آزاد نموده است دوبرابر می نماید.

]

        

 

[ سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۳ ] [ ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed