ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

پاسخ های

 خود آزمایی های ادبیات فارسی سال دوم

درس اول :

ج1 : الهی عذر ما بپذیر ، بر عیب های ما مگیر

ج 2: اعمال انسان

ج 3 :اشاره به قاتل خود ابن ملجم دارد که سفارش می کند با او مدارا کنید .

ج4: بیت هشتم

ج5: اگر شعر را گفته ی شهریار بدانیم مقصود از پیام آشنا ، حضرت علی (ع) است و « آشنا » خود شاعر است .

 

ــــــــــــــــــــــــ

درس دوم :

ج1 : نابود کردن و پایمال کردن

ج 2:بیت 14، 29

ج 3 : 1ـ تخیلی بودن آن 2ـ وجود انسان آرمانی 3 ـ قهرمان پرستی

ج4: تو مقّر فرماندهی را با روش و نظم خاص حفظ کن

ج5: بیت 19

ج 6: بیت های 39 و 40

ج 7 : بیت 2 و 37

ج 8 : بیت 5 و 41

ـــــــــــــــــــــــــــــ

درس سوم :

ج1 : کنایه از شدت خشم است .

ج 2:آهنین کوه = استعاره از حضرت علی (ع) // اژدها = استعاره از عمرو

ج 3 : زیرا حماسه ی مصنوعی در حقیقت تقلید از حماسه طبیعی است و آن شاعر به جای آفرینش به باز آفرینی می پردازد و در آن دخل و تصرف می کند .

ج4: انتخاب را به عهده دانش آموزان گرامی می گذاریم

ج5: بیت 13

ج 6:  در داستــان حمله ی حیدری دشمن توسط حضرت علی (ع) به نابودی کشیده می شود . اما در داستان مثنوی مولوی دشمن با عمل زیبای حضرت علی مسلمــــان می گردد .

در هر دو داستان نبرد حضرت علی (ع ) با دشمن مطرح می گردد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درس چهارم :

ج1 : زیرا نیاز به کفش ورزشی است و جایزه ی نفر سوم هم همین است .

ج 2: زمانی که بچه ها مشغول تعویض لباسهایشان هستند و خانواده های آنان در کنار آنان هستند .

ج 3 : زیرا آسمان مظهر عظمت و بی ریایی و بخشندگی است که تمامی زیبایی ها و نورش را به زمین می بخشد . و روح این دو کودک هم همچون آسمان پاک و بی ریا بود .

ج4: ( به عهده دانش آموز است)

ج5: ( به عهده دانش آموز است)

ـــــــــــــــــــــــــــ

درس پنجم :

ج1 : به دنبال رتبه و مقام نرفتن و به عدم بخل و طمع و ریا اشاره دارد .

ج 2: زمانی که به کباب غاز هجوم می آورند .

ج 3 : طنز وضرب المثل و اصطلاحات عامیانه .

ج4: 1ـ از پس پذیرایی برآمدن 2ـ وقت را به بطالت گذراندن 3ـ به خود وعده ی خوردنی دادن 4ـ تا بدانیم تاب و توان شخص چقدر است .

ج5: ( به عهده دانش آموز)

ج 6ـ 1ـ لات و لوت2ـ آسمان جل 3ـ بی دست و پا و پخمه 4ـ پس چه خاکی بر سرم بریزم .

 

ج 7 : در هر دو اثر غرور و خود بینی و خود خواهی چشم انسان را کور می کند و او غافل از حکم قضا در پی خواهشهای نفسانی می رود و سرانجام خود را در چنگال بدبختی گرفتار می بیند آنگاه در می یابد که این بدبختی از خود اوست .

ــــــــــــــــــــــــــــ

درس ششم :

ج1 : 1ـ عجز و ناله ی محمد ولی ، این که من پنج بچه دارم به بچه هایم رحم کن ، منو به جوانی خودت ببخش من صغرا را نکشتم خودش تیرانداز ی کرد .

ج 1:  1ـ وجود استبداد اربابان و حکومت ، 2ـ افکار مردم و اعتقادات آنان تحت نفوذ حکومت بوده 3ـ کسی جرات بیان اعتراض را نداشت .

ج 3 : چون گیله مرد از تمام اسرار مامور بلوچ آگاه گشته بود و از طرف دیگر مامور بلوچ همین مسئو لیت داشت .

ج4: صدای باد که در جنگل و در میان درختان پیچیده است و یا نمودی از رنج و درد است که معنای ایهامی دارد .

ج5: محمد ولی : حکومتی و وجدان خود را به خاطر پول و مقام کنار گذاشته است .

گیله مرد : انسان و دهقان مبارز // مامور بلوچ : انسان دورویی است که برای منافع خود کار می کند و مزدور خان بوده است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درس هفتم :

ج1: نامنظم درو کنید تاخوشه چین ها بتوانند بیشتر استفاده کنند.

ج :2نویسنده مظلومیتی راکه درداستان یوسف وجود داردباداستان سیاوش مقایسه کرده است ومی گوید هردو دربرابر بیگانه ایستادند وبی گناه کشته شدند.

ج 3 : 1ـ رنگ شب پریده 2ـ خروس خوان      3- شلخته درو کنید .

ج4: به آب از سرگذاشتن

ج5: به عهده ی دانش آموزی

ج 6: یوسف همیشه به مردها می گوید : « شلخته درو کنید تاچیزی گیرخوشه چین ها بیاید . »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درس هشتم :

ج1 : در مزرعه سبد کارگران ضعیف و رنجور را پر می کرد 2ـ هنگام بازگشت به کلبه و طی ساعات کار همواره تسلا بخش ضعفا و ناامیدان بود .

ج 2: اگر تاکنون خیلی از کارها را انجام نداده است اکنون باید انجام دهد .لگری می خواست به او میدان بدهد که به هر کار نادرستی دست بزند .

ج 3 :اگر جسم را کشتند روح به ابدیت می پیوندد و نابود نمی گردد .

ج4: عموتُم گفت : اگر جسم را کشتید دیگر کاری از دستشان بر نمی آید و پس از آن ابدیت در کار است .

ج5 : به عهده دانش آموز

ج 6 : مبارزه ی نسل جوان را تبعیت و پیروی از نسل گذشته می داند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درس نهم :

ج1 : 1ـ در میان خار بیابان ها و کوه ها سرگردانیم 2ـ خانه ها را بر سرمان خراب کرده اند . 3ـ راه بیابان را به رویمان باز گذاشته اند . 4 ـ پیوسته بمب و موشک برسرمان می ریزند .

ج 2: 1- نرون مرد اما رم نمرده است و با چشمایش می جنگد . 2ـ با عشق خود چه کنیم در حالی که چشم ها و دهانمان پر از خاک و شبنم یخ زده است .

ج 3 : وحی الهی و پیامبران

ج4: صلح و آشتی و مظهر نور و روشنی است . و نشانه ی کشور فلسطین

ج5: نرون : نماد انسان و پلیدی // رم : نماد مظلوم که با اتحاد و همبستگی با ظلم و ستم می جنگد و با دیدی دقیق به دنبال آینده ای روشن است .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

درس دهم:

ج1 : دسته سطل را تکان می داد چند بار ازیک تاده رامی شمارد.

ج 2: شب بی کران در مقابل این مخلوق کوچک قد علم می کرد .

ج 3 : بادی سرد از جلگه می وزید . // بیشه ظلمانی بود . // علف های بلند زیر نسیم مثل مارماهی پیچ و تاب می خوردند .

ج4: نفرت انگیز با دهانی همچون دهان گفتار و چشمان برافروخته از غضب بود .

درس یازدهم :

ج 6 : آرزو کن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی هر مخلوقی نشانی از خداست هیچ مخلوقی او را هویدا نمی سازد .

ج 7 : سطر دوم ما همگی ................. تا نایافتنی است .

ج 8: اهمیت در نگاه تو باشد ← یعنی 1ـ دید و نگاه مثبت به عالم آفرینش.

هر موجودی جلوه ای از زیبایی خداست و انسان به مبنای عقل و شعور خود آن را درک می کند و می تواند به اسرار آن پی ببرد .

چشمهایمان را باید بشوییم ، یعنی ، به گونه ای غیر از آنچه که جنبه ی تقلیدی تحمیلی دارد به مسائل بنگریم و به آن تفکر کنیم آن زمان است که دنیا را زیبا تر می بینیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درس دوازدهم :

ج1 : عیش و مستی

ج 2: درویش نوازی : روزی تفقدیی کن ......... // حسن خلق : با دوستان مروتّ .... // اغتنام فرصت : ده روزمهر گردون .......

ج 3 : مدارا با دشمن سخنی است که در شعر بیان شده است به شرطی که باعث گستاخی و کج خلقی و عصیان فرد نگردد .

ج4: آینه ی اسکندر : آینه ای بوده که به تدبیر ارسطو بر خی از منارة اسکندریه نصب کرده بودند تا به مراقبت حرکت کشتیها در دریا بپردازد و از حال فرنگ آگاهی دهد .

ج5: منظور محفل یا مکانی است که زیبا رویان در آنجا گرد هم می آیند و در حقیقت همان بهشت برین است .

ج 6: حدیث روضه نگردیم ، گل  بهشت نبودیم / جمال دور نجویم ، دوانها به سوی توباشم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درس سیزدهم :

ج1 : نشانه ی شدت و بسیاری

ج 2: خدا

ج 3 : بیت نهم یزدان دان .......

ج4: عرش و فرش ، سود و زیان ، اوج و قعر

ج5:  از آسمان به زمین آمدن در معنی کنایه یعنی بی قدر و منزلت شدن.

ج 6: بیت پایانی ( سر الب ارسلان دیدی ......................

ج 7 : بیت چهارم ( اگر در باغ عشق آیی ..... )

ج 8 : هشتن ، هلیدن

ج 9 : دارای تغزل و تنه ی اصلی قصیده است ؛ زیر محتوایی چون پندواندرز و عرفان و حکمت را داراست .

درس چهاردهم :

ج1 : داستان ضحاک ماردوش و کاوه آهنگر .

ج 2: عدالت خواهی و تنفر از زور ، احترام به آزادی خود و دیگران، مسئولیت اجتماعی و اصول برادری .

ج 3 : بخاطر انحطاط اجتماعی و دینی و اخلاقی حکومت سامانیان و در نتیجه اختلاف عظیم طبقات جامعه ی مردم ایران با روحیه باز از دین اسلام که با شعار و آزادی و مساوات و عدالت و برابری آمده بوده استقبال کردند .

ج4: در قسمتی که رستم تباهی خود و خانه آن خود را بر پذیرفتن ننگ و رسوایی رجحان می دهد .

ج5 : چون تعلیمات دینی و اخلاقی و اصول آدمیت در عمق لطافت بیان شده است و از طرفی با ذهن انسان آن ناسازگارتر است .

ج 6 : پاسخ این پرسش به دانش آموز واگذار می کنیم .

درس پانزدهم :

ج1 : شهر اصفهان

ج 2: زیرا طبیعت در آن نقش بسته است . اما تحول و حرکتی ندارد .

ج 3 : این گونه استنباط می شود که نویسنده اثر را از شدت زیبایی و هنردارای روح و روان می داند و درحقیقت هنروروح ایرانی دراثرتجلی یافته است و درآن جلوه گراست

ج4: سرو همیشه سر سبز است میوه نمی دهد و به همین دلیل مظهر آزادگی است .

ج5 : غرفه ها ، گوشواره ها و مقرنس ها و رواق ها یا دآور تصویری از بهشت هستند .

ج 6 : حجاب ، حجیب / کتاب ، کتیب / رکاب ، رکیب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درس شانزدهم :

ج1 : کمیتش لنگ بود : توانایی انجام کار را نداشت .

مثل شاخ شمشاد : قامت ورعنا بودن// سپر انداختن : تسلیم شدن

ج 2 : دوست شدن با حسودان و دشمنان بد ذات که وی را به می و معشوق کشیدند .

ج3: مشکلات خانوادگی ، از دست دادن ایمان ، اتلاف وقت و نا امیدی  

ج4: زندان و از دست دادن خانواده و مرگ

ج 5 : ( به عهده دانش اموز)

ج 6 : مبحث حروف اضافه : 1ـ حروف اضافه در دستور فارسی 2ـ حرفهای بی ربط // سخنرانی موجی : 1ـ پخش از رادیو 2ـ از حالت عادی خارج شدن

ج 7 : « سعد یا گرچه سخن دان و مصالح گویی ، به عمل کار برآید به سخن دانی نیست . »

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

درس هفدهم  :

ج1 : نشانه ی غربت و تنهایی شاعر و نارضایتی او از محیط حتی در مکان زندگی خویش است .

ج 2 : وجدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد . / چون دل یاران که در هجران یاران . ( جوار دنده های نی ) مشبه ، دل یاران در هجران یاران است ) مشبه به .

ج 3 : ابر با پوستین سرد و نمناک و باغ روزها و شبها تنهاست و ساز او باران است و سرودش هم باد است .

ج4: مرجع ضمیر « ش » ابر است .

ج5: این که داستان از میوه های سربه گردون سایی که اکنون خفته درخاک هستند دارد .

ج 6: در جنگ بدر تعداد دشمنان 313 بود و در قیام مهدی (ع) هم تعداد یاران آن حضرت 313 تن می باشد . در هر دو جنگ پیروزی از آن مسلمین است .

ج 7 : شعر داروگ و باغ من شعر نیمایی است زیرا دارای وزن قافیه مخصوص به خود است . و شعر انتظار از نوع موج نو است که بدون وزن و قافیه است .

ج 8 : ( به عهده دانش آموز است)

 

ج 9 : ( به عهده دانش آموز است)

درس هجدهم :

پ1- گون : نماد انسانهایی است که در یک جا سکونت دارند و قدرت مهاجرت ندارند .نسیم : مظهرحرکت و تغییر و مهاجرت یک انسان از مکانی به مکان دیگر است . یا گون : نماد انسان اسیر و نسیم نماد انسان آزاد .

پ2- گون در این شعر در حقیقت همان شاعر است که پیوسته مایل به آزادی و رهایی و بازگشت به موطن اصلی خود است . اما قدرت مبارزه را ندارد .و از نسیم می خواهد که طبیعت و نسیمی که همواره آرزویش را دارد سلام برساند .

اما در شعر عارف قزوینی هم به همین شکل شاعر هنگامی که در زندان به سر می برد آرزوی دیدار یاران و خروج ا ز زندان را دارد و همواره از هم وطنان خود سفارش رهایی و ازادی از اسارت دسمن را می دهد .

پ3- اینکه حضرت علی با این همه مقام در کنار تنور قرار می گرفت و نان می پخت و به فقرا و بیچارگان می بخشید .

پ4- نامی از نامهای الهی به معنی صاحب خانه و مولی و آقا بوده است . و در حقیقت کلمه ی خداوند به عنوان خطاب نامه ، بر هر بزرگی اعم از پادشاهان یا وزیران اطلاق می شده .

پ5- ( به عهده دانش آموز)

پ6- با چشمانی که از ندیدن تو بی کس گشته .

پ7- شب از چشم تو ، آرامش را به وام داد و طوفان ، از خشم تو ، خروش را .

پ8- در حققت با توصیفات این امام شعر ویژگی اصلی خود را که همان وزن و قافیه است از دست داده است . و بی وزن شده است .

پ9- چون علی (ع) قرآن ناطق بوده است ودیگر از اینکه شکافته شدن فرق سر و پیشانی امام علی (ع) توسط شمشیر سبب گشایش و زنده شدن دین گشته است .

پ10- ای روح لیله القدر    اشاره به شب قدر

فتبارک الله احسن الخالقین     اشاره به داستان آفرینش انسان

درس نوزدهم :

پ1 – بیت دوم

 

پ2 – در بیست دوم : ای نو بهار عشق // در بیست هفتم : ای سرو پای بسته ایهام : بیست سوم : از پا فتاده ام 1- ذلیل شدن 2- پایین افتادن

پ3- در هر دو حدیث و سخن از جوانی به میان آمده است .و هر دو شاعر به ارزش جوانی پی برده و در هنگام پیری ، حسرت روزگار جوانی را می خورند . در شعر « متاع جوانی » شاعر به نصیحت می پردازد اما در شعر « حدیث جوانی » شاعر به نصیحت پردازی نمی پردازد .

پ4- بیت پایانی .

پ5- کنایه از حرکت و تحول اگر چه سودمند نباشد .

پ6- غزل اند که با مضمونی نو و اندیشه ای نو و بیان گشته اند .

درس بیستم :

پ1- رسم ایرانیها بر این بوده که سوالات خود را در رقعه می نوشتند و به شیخ می دادند و شیخ یکایک پرسشها را پاسخ می داد .

پ2- مردم این جزیره از اشراف فارس هستند طایفه ای از اعراب بنی سفاف هم در آن جا سکونت دارند که غواصان مروارید از آنان می باشند .

پ3- نام یکی از اقوام ایرانی مقیم جنوب ایران است که مقر ایشان را نیز پارس نامیده اند از این قوم دو خاندان بزرگ در پیش از اسلام به پادشاهی رسیده اند یکی از هخامنشیان و دیگر ساسانیان .

پ4- به صفحه 156 درس سطر سوم مراجعه کنید .( خورشید به تدریج پایین ...)

پ5- در حقیقت برداشت مسافر همانند برداشتی است که خاقانی با دیدن ایوان مدائن دارد .

درس بیست و یکم:

پ1- در قسمت « اگر ممکن بود (1)

پ2: 1- اگر درباریان چابلوس بودند . 2- در باریان برای منافع خود کار می کردند .3- شاه به فکر مردم و پیشرفت نبود .

پ3- به علت تمسخر که اطرافیان در نحوه ی غذا خوردن او و غیره ....می گرفتند تصمیم گرفت رفتار خود را تغییر دهد .

پ4- خود را با « ابوالعلامعری » ؛ زیراهردو نابینا بودند .

پ5- پدر بزرگ خویش می داند . زیرا پدر بزرگ او تمام فصول زمستان را در خانه می گذرانید ؛‌و اتاق خواب او مجاور با اتاق پدر بزرگ بود ؛ وهنگامی که پیرمرد سرگرم ذکر و دعا می شد کودک به صدای او گوش فرا می داد .

درس بیست و دوم:

پ1- در سرنوشت من این مقدر شده است و تغییر یافتن نیست .

پ2- بین اختر وطالع : مراعات نظیر // بین نکات غمخوارم و خونخوارم : جناس ناقص

پ3- سرنوشت می داند و خود معتقد است که گناهی نکرده و جرمی انجام نداده است .

پ4- محبوسم و طالع است منحوسم .

پ5- ( به عهده دانش آموز)

پ6- فاطمه فاطمه است ، اسلام شناسی ؛ حج

پ7- ( به عهده دانش آموز)

درس بیست و سوم:

پ1- خدا

پ2- « مخفی» ایهام دارد :‌پنهان 2- تخلص شاعر // ارایه تشبیه دلی ( مشبه )؛ کعبه ی مخفی ( مشبه به )// طواف و کعبه : مراعات نظیر

پ3- بیت پایانی « در سخن مخفی شدم ....«

درس بیست و چهارم :

پ1- میدان جنگ و سنگر

پ2- قطرات خون و اشکی

پ3- دستمالی می داند که در آن مهر و تسبیح و انگشتر وجود داشته است و با آن زخم بازوی هم سنگرش بسته است و پولک نشان است .

پ4- طلوع و روشنی نور در دل من نهفته است .

پ5- مهر به وطن و عشق که همواره در قالب غرور و مهر در وجود نیاکانش نهفته بوده و امروز ، هم در وجود او جلوه گر شده است .

[ جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢ ] [ ٢:٢۳ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed