ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

آرایه های ادبی - آزمون تستی آرایه‌های ادبی(فصل اول ودوم)

1- اصلاحات سنایی در غزل کدام است؟

              1- وارد ساختن عرفان در غزل        2- محدود کردن تعدادابیات ومتداول کردن تخلّص

             3- عارفانه ساختن ومحدود کردن ابیات             4- عاشقانه وعارفانه ساختن غزل

2- ابیات زیر کدام یک می تواند مطلع یک « قطعه » باشد ؟

    1- بامدادی که تفاوت نکند لیل ونهار               خوش بود دامن صحرا  و  تماشای   بهار

   2- گِلی  خوشبوی    در  حمام   روزی               رسید   از  دست   مخدومی   به   دستم

   3- سرآن ندارد امشب که برآید آفتابی            چه خیال ها گذر کرد وگذر نکرد خوابی

   4- شبی  یاد دارم  که   چشمم   نخفت             شنیدم   که   پروانه    با   شمع     گفت

3- اسکندرنامه ی نظامی و ویس ورامین درکدام دسته از مثنوی ها قرار می گیرند ؟

          1-  حماسی وتاریخی – تعلیمی                        2- عاشقانه – عاشقانه

           3- عارفانه  - بزمی                                      4- حماسی وتاریخی – بزمی

4- کدام گزینه درمورد « شعر نیمایی » پذیرفتنی نیست؟

1- قافیه در شعرنیمایی برخلاف شعر سنّتی نظمی ندارد .    

2- شعر نیمایی مانند شعر سنّتی موزون است امّا مصراع ها از نظر امتداد برابر نیستند

3- مضمون شعر نیمایی مبتنی برتجربه های شخصی شاعر است .      

4- عمده ترین درون مایه های شعر نیمایی ، عرفان ، مدح وجدایی از سیاست واجتماع است .

5- دردوبیت:

  به هرگل می رسد می بوید  این  دل                      نمی دانم  که  را می جوید این دل

از     نیستان    تا    مرا     ببریده اند                     از   نفیرم     مرد و زن    نالیده اند

کدام گزینه کلمه ی قافیه نیست ؟

1)   دل                2) می بوید                    3) ببریده اند                           4) می جوید

6- کدام گزینه هم وزن سایر گزینه ها نیست؟

1- سرگذشت                 2- ماهیان                  3- راز علم                4- انتظار

7- علامت( _U U_  )  رابرای کدام گزینه می توان درنظر گرفت؟

1- یادیاران            2- خوشا دمی                    3- آشکارا                     4- شیروشکر

8- کدام گزینه درباره ی دو واژه ی « عشق» و« دین» درست است؟

1- هم وزن               2- ناهم وزن               3- هر دو هجای کشیده        4- هر دو هجای بلند

9- کدام گزینه از نظر وزن با واژه های دیگر متفاوت است ؟

1- کوهِ وجود                2- مهر بُتان                 3- دستِ دعا                       4- بادِ صبا

10- تعداد هجاهای کلمه ی « آتشین » ونوع آن ها به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

1- سه هجا؛ بلند – بلند – کشیده                              2- دو هجا؛کوتاه – کوتاه – بلند

3 - سه هجا؛ بلند – کوتاه – بلند                               4- چهر هجا؛ بلند – کوتاه – کشیده

11- محتوای قصاید فارسی:

1- حماسه وقهرمانی است                         2- عارفانه وعاشقانه وسیاسی واجتماعی است

3- معمولاً مدح، پند، عرفان ورثا ست          4- صرفاً عاشقانه است

12- کدام یک از قالب های زیر به پیروی از شعر عربی پدید آمده است؟

1- مثنوی                2- قصیده                   3-  ترجیع بند                       4- رباعی

13- ابن یمین ، مولانا وهاتف اصفهانی به ترتیب بیش تر درسرودن چه شعری شهرت دارند؟

        1- قصیده – مثنوی – ترجیع بند                      2- قطعه – غزل – ترجیع بند

      3- قطعه – قصیده – ترجیع بند                          4- غزل – مثنوی – ترجیع بند

14- اگربیت« ظالمی راخفته دیدم نیمروز / گفتم این فتنه است خوابش برده به » نخستین بیت از یک قالب شعری باشدآن قالب چه نامیده می شود؟ 

1- رباعی                            2- غزل                        3- قطعه                4- مسمّط

15- « بوستان سعدی » در چه قالبی سروده شده است؟

1- رباعی                        2- غزل                       3- قصیده                4- مثنوی

16- بیت های زیر مطلع سه قالب شعری اند که حداقل ابیات آن ها دو بیت است ، این قالب ها به

ترتیب کدامند؟

این قافله ی عمر عجب می گذرد                                دریاب دمی که با طرب می گذرد

 

مرا  نه  سر   نه   سامان    آفریدند                            پریشانم ،       پریشان      آفریدند

  دل   منه   بر    دنیــی و اسباب او                                زانکه از وی کس  وفا داری ندید

  1- قطعه – غزل – قطعه                                            2- دو بیتی – مسمط – قطعه 

  3- رباعی – چهار پاره – قصیده                                 4- رباعی – دوبیتی – قطعه

17- « عبدالرزاق اصفهانی ، ابن یمین ، هاتف وفایز » از سرایندگان مشهور چه قالبی شمرده می شوند؟

1- ترکیب بند – قطعه – ترکیب بند – رباعی            2- قصیده –قصیده – ترجیع بند – دو بیتی

3- ترجیع بند – قصیده – ترکیب بند – رباعی         4- ترکیب بند – قطعه – ترجیع بند – دو بیتی

18- شبیه ترین قالب سنتی به شعر نیمایی.......نام دارد واز قرن ...... آغاز شده است؟

1- مستزاد – پنجم         2- مسمّط – نهم          3- چهارپاره – پنجم        4- مستزاد – دوازدهم

19- کدام گزینه در مورد « افزوده های مستزاد » نادرست است؟ 

1- هم وزنند ودر وزن مصراع پیش ازخود سروده می شوند.                                                                                                                                           

2-کلمه یا کلمه هایی هستند که معنی مصراع را کامل می کنند

3- دربعضی ازنمونه های مستزاد این افزوده ها ناهم وزنند                                                                                                                        

4- این افزوده ها به پایان مصراع های غزل ، رباعی وقطعه اضافه می شوند

20- باتوجه به این که « کلامی را می توان شعر خواند که دارای عاطفه باشد » کدام بیت شعر به حساب نمی آید وفقط سخنی موزون است ؟

1- بسی تیـــر   و    دی ماه     و   اردیبـــهشت        بباید    که    ما   خاک   باشیم   و  خشت

2- هان ای دل عبرت بین  از دیده عبر کن  هان       ایوان   مداین    را   آیینه ی    عبرت   دان

3 – پســـر  را       نشاندند      پیــــران   ده        که   مهرت   بر  او    نیست    مهرش   بده

4- دریـــغا     که      فصل       جـــوانی برفت        به   لهو    و    لعب       زندگانی      برفت   

 

 

[ جمعه ۱٦ اسفند ۱۳٩٢ ] [ ٤:۱۳ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed