ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

 آرایه ی ادبی - 40تست آرایه های ادبی از قالب های شعری

تهیه و تالیف: رضا ریوندی

1- کمترین مقدار سخن موزن یک ………………… است .

الف) بیت              ب)مصرع            ج)دوبیتی             د)ردیف

2-وزنی که در هر یک از مصراع ها احساس می شود تابع :

الف)نظمی است که در چگونگی قرار گرفتن کلمات مصراع وجود دارد .              ب)تابع قافیه است

ج)تابع ردیف است که در شعر وجود دارد                                                            د) هیچ کدام

3-کدام گزینه در تعریف ردیف غلط نیست ؟

الف)تکرار یک کلمه مستقل به یک معنی در پایان همه ابیات                             ب)مرتب قرار گرفتن کلمات

ج)از نظر اصول دستوری هماهنگ بودن                                                  د)تکرار دو کلمه مستقل و هم وزن در پایان همه ابیات

4-شعری که دو ردیف دارد ……………..خوانده می شود .

الف)مقفی             ب)مردف              ج)مصرع             د) هیچ کدام

5- مهمترین تاثیرات قافیه چیست ؟

الف)ایجاد ردیف                  ب)تکمیل وزن                    ج)استحکام معنی شعر                       د)ایجاد نظم

6-اگر شاعر بخواهد از ردیف استفاده کند باید :

الف)بلافاصله هر مصراع ردیف بیاورد .              ب)آن را در پایان هر بیت قبل از قافیه بیاورد

ج)در پایان هر مصراع ردیف بیاورد                              د)موارد الف و ج

7-بیتی که هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد …………………..نام دارد .

الف)مردف            ب)مقفی               ج)مصرع             د)هیچ کدام

8-تفاوت قالبهای شعر سنتی در چیست ؟

الف)تفاوت در معنی آنهاست    ب)تفاوت در وزن آنهاست       ج)تفاوت در چگونگی قافیه آنهاست       د)تفاوت در سبک شعری شاعر است

9-شکلی که شاعر به شعر می بخشد ………………نام دارد .

الف)وزن             ب)ردیف              ج)قالب                د)موسیقی

10-کمترین مقدار شعر ……………..است .

الف)مصراع                      ب)بیت                ج)دوبیتی             د)قالب

11-در شعر سنتی ………….اجباری و …………………….اختیاری است .

الف)قافیه ، ردیف                ب)ردیف ، قافیه                  ج)وزن ، قافیه                   د)ردیف ، وزن

 

12-اگر شاعر در بیت پایانی نام خود را بیاورد ، این کار ……………….نام دارد .

الف)مقطع            ب)تخلص ج)شریطه             د)موارد الف و ب

13-بیت اول قصیده را ……………………و بیت آخر آن را …………………می گویند .

الف)مطلع ، مقطع               ب)مطلع ، تخلص                ج)مقطع ،مطلع                   د)شریطه ، مقطع

14-برای اینکه دو کلمه بتوانند به عنوان قافیه های یک بیت مورد استفاده قرار گیرند ، حداقل تشابه آنها در…………………است .

الف)آخرین حرف و حرکت                                            ب)تمام حروف و حرکات                   

 ج)فقط هماهنگی در وزن                                           د)دو حرف و حرکت آخر

15-درباره دو بیتی کدام گزینه درست نیست ؟

الف)دو بیت است که گاه مصراع سوم آن قافیه ندارد                        

ب)این قالب صورت کامل شده در شعر هجایی در عصر ساسانی است .

ج)درون مایه عاشقانه و عارفانه دارد .                                     

د)دو بیتی وزن خاص ندارد .

16-کلمه عجایب با کدام گزینه هم وزن نیست .

الف)شنیدم                        ب)صبارا              ج)گلابش             د)آتشین

17-کدام گزینه از عوامل مهم و اصلی تاثیر شعر می باشد ؟

الف)زبان شاعر                  ب)تخیل و وزن                   ج)عاطفه و وزن                 د)احساس شاعر

18-کدام گزینه کوچکترین جزء نقش دار زبان است که سبب تمایز معنی دو واژه می شود ؟

الف)هجا              ب)واج                ج)مصوت                         د)صوت

19-چگونه تشخیص دهیم که دو مصراع یا دو بیت با هم هم وزن هستند .

الف)تعداد هجاهای آنها برابر باشد             ب)هجاهای بلند آنها مقابل هم باشند

ج)هجاهای کوتاه و بلند و یا کشیده آنها در مقابل یکدیگر قرار گیرند .     د)موارد الف و ب درست است .

20-اولین قالب شعری چه نام دارد  و زمان اقتدار آن چه قرن هایی است ؟

الف)قصیده قرن سوم تا هشتم    ب)قصیده قرن اول تا سوم          ج)غزل قرن هفتم تا هشتم        د)غزل قرن چهارم تاششم

 

21-کدام پاسخ معروفترین قطعه سرای معاصر را در بر دارد ؟

الف)انوری                        ب)ابن یمین                      ج)شهریار                                    د)پروین اعتصامی

22-فرق غزل با تغزل در چیست ؟

     الف)تغزل وصف طبیعت است و غزل عشق و جوانی                      

     ب)تغزل مقدمه قصیده است و غزل یک قالب شعری

     ج)تغزل مقدمه قصیده را به تنه اصلی آن پیوند می زند                                                                                                      د)در غزل شاعر از بی وفایی شکایت می کند

 

23-عمده ترین مضامین قصیده های شعر فارسی چیست ؟

الف)مدح ،رثا ، وصف و پند و اندرز و حکمت و عرفان                     ب)حماسه ، دین داری و میهن پرستی

ج)عشق و عرفان و پند و هجو                                                د)مسایل اجتماعی – سیاسی – جکمت و پند

24-کدام پاسخ درباره مسمط درست نیست .

الف)مصراع آخر هر رشته هم قافیه است                                     ب)درون مایه ای نظیر قصیده دارد

ج)در هر رشته تمام بیتها جزء بیت آخر مصرع است                        د)بنیانگذار آن فرخی است

25-کدام گروه از شعرای زیر قصیده سرا هستند ؟

الف)رودکی،منوچهری ،خاقانی ، مهرداد اوستا                               ب)مولوی ، حافظ ، خیام

ج)مولوی ، حافظ ، خیام                                                         د)وحشی بافقی ، محتشم کاشانی ، عبدالرزاق اصفهانی

26-محتوای غزل در آغاز ……………………است .

الف)اجتماعی                     ب)عارفانه            ج)عاشقانه           د)عاشقانه و عارفانه

27-با ظهور کدام یک از شاعران غزل عارفانه پدید می آید .

الف)مولانا                        ب)سنائی              ج)عطار               د)حافظ

28-بیت آغازین غزل را …………و بیت پایان را ……………می نامند .

الف)مطلع – مقطع               ب)تغزل – مقطع                 ج)مقطع – مطلع                             د)تشبیب – مطلع

29- از مشروطه به بعد غزل جنبه ……………..به خود می گیرد و کسانی چون…………به سرایش آن می پردازند .

الف)سیاسی – ملک الشعرای بهار                                ب)عارفانه – میرزاده عشقی         

     ج)اجتماعی – فرخی یزدی                                         د)عاشقانه – رهی معیری

30-از شاعران زیر کدام غزل سرا نمی باشند .

الف)حافظ ، سعدی ، مولوی                                                   ب)صائب ، عراقی،سنایی     

ج)رهی معیری ، شهریار، سلمان هراتی                                 د)منوچهری ، خیام ، فرخی سیستانی

31-کدام یک از قالب های شعری وحدت موضوع دارد .

الف)قصیده                       ب)مثنوی             ج)قطعه               د)مستزاد

32-بزرگترین قطعه سرایان زبان فارسی چه کسانی هستند .

الف)پروین اعتصامی ، ابن یمین ، انوری                        ب)خیام ، شهریار، حافظ       

ج)نظامی ، مولانا ، پروین اعتصامی                              د)رهی معیری ، فرخی ، منوچهری

33-درون مایه قطعه معمولا مطالبی …………….است .

الف)اخلاقی ، تعلیمی ، حکایت              ب)مدح ، هجو ، شکایت

ج)اخلاقی ، عارفانه ، عاشقانه                         د)مورد الف و ب

34- قدیمی ترین نمونه ترجیع بند از کدام شاعر می باشد.

الف)سعدی                        ب)فرخی سیستانی               ج)صائب              د)کلیم کاشانی

 

35-زیباترین ترجیع بندهای عارفانه و عاشقانه در شعر کدام شاعران دیده می شود .

الف)مولوی ، هاتف اصفهانی               ب)هاتف اصفهانی ، صائب تبریزی

ج)هاتف اصفهانی ،سعدی                              د)فرخی سیستانی ، سعدی

36-یکی از شرط های زیبایی ترجیع بند آن است که :

الف)بیت آخر هر خانه با بیت ترجیع از نظر معنی مناسبتی تمام داشته باشد .      

 ب)تعداد خانه و بیت   تکراری یکسان باشد

ج)قالب هر خانه یک قطعه باشد                                                                       

 د)مضمون هر خانه مدح و عشق باشد

 37-قدیمی ترین ترکیب بند شعر فارسی از کیست ؟

الف)عبدالرزاق اصفهانی                                ب)محتشم کاشانی                ج)وحشی بافقی                  د)قطران تبریزی

38-کدام پاسخ سرایندگان مشهور ترکیب بند را در بر دارد .

الف)رودکی ، فرخی ، وحشی                                                                     ب)منوچهری ، مسعود سعد،قاآنی                    

ج)وحشی بافقی ، محتشم کاشانی ، عبدالرزاق اصفهانی                         د)فرخی ، سنایی ، محتشم کاشانی

39-همه گزینه ها به جز گزینه ……………در مورد غزل درست است ؟

الف)بیت اول آن مصرع است               ب)درون مایه عاشقانه و عارفانه دارد

ج)با ظهور سنایی غزل عارفانه شد                    د)حداقل دو بیت است

40-مقدمه قصیده را ………….می گویند .

الف)شریطه                       ب)تغزل               ج)تخلص              د)مطلع

 

[ پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ ] [ ٦:۳۱ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed