ادبی-فرهنگی-مذهبی
ادبی-فرهنگی-مذهبی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

آموزش زبان فارسی1

  نصرت اله بابایی

درس اول

زبان

زبان چیست ؟

1 – زبان یکی از جنبه های راز آمیز وجود انسان است. استفاده از زبان آسان نیست چون از سال اول زندگی به تدریج از زبان استفاده می کنیم و طرز استفاده از زبان را بطور طبیعی فرا می گیریم.

2 – زبان پدیده ای است که پس از قرنها بحث و بررسی هنوز آن را آنگونه که باید نشناخته ایم . شناخت زبان دشوار است چون : زبان بیش از حد پیچیدگی و گستردگی دارد. از آن جایی که طرز استفاده از زبان را می دانیم می پنداریم که خود آن را هم می شناسیم و به همین دلیل نیز سعی در شناخت زبان را اغلب بیهوده می انگاریم.

 

  چرا لازم است تا زبان را بشناسیم ؟

1 – ازآنجایی که زبان پیچیده و گسترده است. بیش از هر موضوع دیگری وقت، فکر و نیرو نیاز دارد.

2 – اگر کسی زبان را به خوبی نشناسد، نمی تواند برای شناخت موضوعات دیگر بخوبی از آن استفاده کند.

3 – بدانیم چرا نوشتن را باید مدرسه بیاموزیم.

4 – بدانیم چرا همه مردم شهرهای گوناگون ایران در حالی که حرف های یکدیگر را به زحمت می فهمند، می گوئیم به زبان فارسی حرف می زنند.

5 – بدانیم چرا «گفتن» از «نوشتن» برای ما آسان تر است. 

 

  ارکان اصلی تعریف زبان :

زبان یک نظام است یعنی مجموعه ای بهم پیوسته و می پیچید، کار اصلی آن ایجاد ارتباط میان انسانها است. این ارتباط زبان عمدتاً انتقال پیام از یک فرد به افراد دیگر است. 

 

  منظور از این که زبان یک نظام است یعنی چه ؟

منظور از نظام مجموعه ای بهم پیوسته ولی پیچیده است که طبق قاعده از اجزای کوچک تری ساخته شده باشد. اجزای سازنده نظام زبان در درجه اول نشانه (= لفظ معنادار) است. انتقال پیام در ارتباط زبانی معمولاً در قالب «جمله» صورت می گیرد. پس می توان هر جمله را نمونه ای کوچک از نظام بزرگ زبان دانست. 

 

  خودآزمایی درس اول :

1 – چرا استفاده از زبان آسان است؟ با یک مثال توضیح دهید؟

استفاده از زبان به این دلایل آسان است.

1. ما این کار را از سال اول زندگی و به تدریج شروع می کنیم.

2. طرز استفاده از آن را بطور طبیعی فرا می گیریم، بی آنکه به درس و مدرسه نیاز داشته باشیم. به عنوان مثال : کودک بعد از ماه های نوزادی با پدر و مادر نزدیکان خود ارتباط برقرار می کند و حتی با ادای واژه هایی «ماما، بابا ...» از زبان استفاده می کند. 

 

  2 – سه کلمه بگویید که وجود خارجی ندارد اما چون در زبان ما بکار رفته اند برای آنها بیرون از ذهن خود قائل به وجود خارجی شده ایم.

به جز کلمات سیمرغ، دیو که درس آمده می توان کلمه های ققنوس ، هیولا، غول و اژدها را نام برد. 

 

  3 - آیا شناخت زبان با توانایی استفاده از آن یکی است؟

خیر، چون ما از زبان به آسانی استفاده می کنیم ولی برای پاسخ به سؤال چرا ، حرف زدن را خود یاد می گیریم اما نوشتن را در مدسه و پاسخ به سؤالاتی نظیر این، همه در گرو شناخت زبان است. 

 

درس دوم

جمله

ما معمولاً خود را با جمله بیان می کنیم. ارتباط میان انسانها و انتقال پیام در ارتباط زبانی بیشتر در قالب جمله صورت می گیرد:

1 – نظامی پنج گنج را درود

بخش های یک جمله :‌نهاد : کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره آن خبر می دهیم. یعنی صاحب خبر .

گزاره : خبری است که درباره نهاد داده می شود،به عبارت دیگر گزاره بخش اطلاع دهنده ی جمله است.

هسته ی گزاره فعل است. مانند : پروین اعتصامی از کودکی شعر می گفت.

و فعل نیز دارای یک شناسه (= نهاد پیوسته) است. شناسه، نشانه فعل است و مشخص فعل را معین می کند. شناسه را نهاد اجباری (پیوسته) می نامیم. زیرا همیشه با فعلی است . شناسه فعل معمولاً دو شعار (= مفرد و جمع) با نهاد هماهنگی مطابقت دارد.

ضمیرها هر گاه جایگزین اسم گردند و نهاد قرار گیرند با شناسه ها در شمار و مشخص هماهنگی و مطابقت دارند:

مفرد – من -> م

جمع – ما -> یم

تو -> ی

شما -> ید

او -> د

ایشاند

گزاره   نهاد

یکی از راه های کسب مهارت در نویسندگی است        خلاصه نویسی

از زبان بی ادبی بهره می گیرد.          شاعر

  بیاموزیم «ة» (تای تأنیث)

در زبان فارسی ، بر خلاف زبان عربی کاربرد واژه ای برای اسم مذکر(مرد) و مؤنث (زن) هیچ تفاوتی ندارد.

کلمه ی شاعر : پروین اعتصامی شاعر است ( مؤنث) سعدی شاعر است (مذکر)

کلمه ی مدیر : خانم اسکویی مدیر دبیرستان است.

نباید به سبک قواعد عربی به اسم ها و صفت های منسوب به مؤنث ( زن) «ة» (تای تأنیث) افزود:

پروین اعتصامی شاعره نامدار ایران است. پس کاربرد کلمه های «شاعره و مدیره» در زبان فارسی نادر است. و کلماتی چون : رئیسه، معلمه، محترمه ، عالمه 

 

  الف) جملات زیر را اصلاح کنید.

1 – از بانوان محترمه تقاضا می شود حجاب اسلامی را رعایت فرمایند.

از بانوان محترم تقاضا می شود حجاب اسلامی را رعایت فرمائید.

2 – این جانبه فاطمه رضایی به استحضار می رساند.

این جانب : فاطمه رضایی به استحضار می رساند.

3 – خانم جوادی رئیسه بیمارستان است.

خانم جوادی رئیس بیمارستان است. 

  ب – کاربرد کدامیک از گزینه های زیر درزبان فارسی نادرست است.

1 – خواهران مجتهده به ارشاد زنان همت گماشتند.

2 – او یکی از زنان مبلغه است که در حوزه درس می خواند

3 – خانم ایرانی مدرس تبلیغات دینی است. 

  خود آزمایی درس دوم :

1 – در نوشته های زیر جمله ها را مشخص کنید و نهاد و گزاره هر جلمه را تعیین کنید.

(علمای بزرگ دائم (نهاد)) در (لشگرگاه، رفت و آمد داشتند(گزاره))، و (غزالی(نهاد)) از (برخورد با آن بهره ها می یافت(گزاره)).

([غزالی](نهاد)) (با بعضی از آن ها مناظره می نمود(گزاره))

([غزالی](نهاد)) شاید (از بسیاری از آن ها استفاده(گزاره)) می کرد. 

  2 – برای گزاره ها، نهاد و برای نهادها گزاره های مناسب بیابید.

سعدی و مولوی دو تن از شاعران بزرگ ایران زمینند.

شاهنامه ، اثر بسیار ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی است.

شناسه، نهاد اجباری جمله است.

برادر بزرگم امسال به دانشگاه راه یافت.

دانشگاه پایگاه علم درونش است. 

 

  3 – در هر یک از تمرین های زیر، واژه هایی داده شده است. این واژه ها را بطور مناسب دو جمله نمونه، جانشین سازی کنید. هر جا لازم است تغییرات دیگری نیز بدهید، در هر تغییر، نهاد و شناسه را مشخص کنید. جمله های جدید را مطابق نمونه بنویسید

پیرمرد کودکان را به خانه رساند.

جمله

نهاد     گزاره

پیرمرد

پیرمرد

پیرمرد

پیرمرد

پیرمرد

پیرمرد کودکان را به خانه رساند (Øشناسه)

(Øنشانه  به معنی نبود شناسه است)

کودک را به خانه رساند (Øشناسه)

را به خانه رساند (Øشناسه)

او را به خانه می رساند (Øشناسه)

او را به خانه رسانده بود(Øشناسه)

 

 

  2 – انسان آگاه وظیفه اش را به خوبی انجام می دهد.

جمله

نهاد     گزاره

انسان آگاه

اعضای جامعه

دانش آموز

ما

همه اعضای خانواده

شما

من      وظیفه اش را به خوبی انجام می دهد(د : شناسه)

وظیفه شان را به خوبی انجام می دهند(ند : شناسه)

وظیفه اش را به خوبی انجام می دهد (د : شناسه)

وظیفه مان را به خوبی انجام می دهیم (یم : شناسه)

وظیفه شان را به خوبی انجام می دهند (ید : شناسه)

وظیفه تان را به خوبی انجام می دهید ( ید :‌شناسه)

وظیفه ام را به خوبی انجام می دهم (م :‌شناسه)

 

درس سوم

مرروی بر نگارش دوره راهنمایی

 

  پرسش هایی از متن : پرسش های زیر را بخوانید و به آنها پاسخ دهید. (به عهده دانش آموز)

1 – یکی از تمرین های مناسب نگارش تبدیل .............به نوشتار است.

2 – در نوشتن چه مواردی را باید رعایت کنیم.

3 – در توصیف یک صحنه یا منظره چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

4 – هر کس در نوشتن .............دارد.

5 – یکی از راه های تمرین نویسندگی نوشتن ..........است.

6 – گاهی می توان برای خیال انگیز کردن از شیوه ی ...............استفاده کرد.

7 – یکی از راه های تمرین نویسندگی بازسازی ...... است.

8 – از نکاتی که در هنگام نوشتن همواره باید به آن توجه داشته باشیم، دقت در ........است. 

 

  بیاموریم : املای مناسب تر کلمه های همزه دارد :

کلمات زیر را مقایسه می کنیم.

الف – رأی – مؤسس – جزء

ب – رأی – مؤسس – جزء

چون همزه ( ء) یکی از حروف زبان فارسی است. این حرف ها مانند دیگرحرف ها در خط فارسی حرکت گذاری نمی شود. همان طور که در نوشتار می نویسیم «کاتب» نه کاتب منظور این است که زیر «ت» کسره «-ِ» نمی گذاریم. درباره کلمات ردیف «ب» نیز همین کلمه صادق است و اگر «-ِ» گذاشته شود کسره محسوب می شود در این صورت «رأی » خوانده می شود «رأی» و ....

باید دانست که در املای کلماتی مانند «منشأ حیات» و جزء اول ، نشانه ی «-ِ» (کسره) از نوع حرکت گذاری حروف نیست. به این نشانه، نقش نمای اضافه می گویند یعنی اضافه شدن دو کلمه به یکدیگر. 

 

  تمرین : الف : املای مناسب تر کلمات زیر را بنویسید.

اهداءِ سلام ، تألیف ، تألیفِ، مسئول، سائل، مسائل، مبدأِ آفرینش، ملاء عامف ملاِعام، مسائل ادبی ، مسائل ادبی.

 

  خودآزمایی درس سوم :

با رسم جدول بخش های اصلی جملات زبر را مشخص کنید.

الف – هیزم شکن به جنگل می رود.

ب – زبان یکی از جنبه های رازآمیز وجود انسان است.

جمله

نهاد     گزاره

هیزم شکن       به جنگل می رود

زبان    یکی از جنبه های رازآمیز وجود انسان است

 

 

  متن زیر را اصلاح کنید.

خانم سعیدی لیسانسیه ی زبان وادبیات فارسی است وی درباره این دیوان پروین اعتصامی شاعره ی مشهور ایران چنین گفت : ما مدینه ی فاضله ای از ارزش های اخلاقی را در دیوان پروین می بینیم.

خانم سعیدی لیسانس زبان و ادبیات فارسی است . وی درباره دیوان پروین اعتصامی شاعر مشهور ایران چنین سخن گفت : «ما مدینه ی فاضله ای از ارزش های اخلاقی را در دیوان پروین می بینیم.» 

درس چهارم

جمله و اجزای آن

بخش های اساسی جمله : 1 – نهاد 2 – گزاره گزاره بر دو نوع است : 1 – گزاره : که فقط از یک فعل تشکیل شده باشد مانند :‌علی آمد (گزاره : فعل) 2 – گزاره که علاوه بر فعل یک یا چند جزء دیگر نیز دارد. مانند : علی دوستش را دید. گزاره : مفعول + فعل

نهاد     گزاره

خورشید

دوستم

آن کودک         می درخشد

آمد

می خندد

          گزاره هایی که :

فقط از فعل تشکیل شده است

گزاره            گزاره هایی که از اجزای زیر ساخته شده است:

فعل     مفعول  نهاد     الف) مفعول +فعل

بخوانید درس را         شما    

می پرستند      خدا را  موحدان ب) مسند + فعل

فعل     مسند    نهاد    

بود      حکیم    لقمان  

شد      روشن هوا    

است    سرزمین دلیران ایران   ج) متمم + فعل

فعل     متمم    نهاد    

می جنگد        با دوستش       علی    

فعل     متمم    مفعول  نهاد

فرستاد  برای سیاوش    نامه ای دلپذیر  افراسیاب

خرید    از کتابفروشی   کتاب را         علی

          د) مفعول + متمم + فعل

 

 

  پرسش هایی از متن :

1 – مفعول به چه کلمه ای می گویند؟

مفعول کلمه ای یا اسمی است که پس از آن نشانه ی «را» باشد تا بتوانیم این نشانه را به آن بیفزاییم. 

 

  2 – مسند به چه کلمه ای می گویند.

مسند کلمه یا گروهی از کلمات است که فعل اسنادی به آن نیاز دارد. جمله «علی آمد» کامل است. اما در فارسی امروز نمی توان گفت : «علی شد» زیرا علی شد به جزء دیگری نیز نیاز دارد. علی بزرگ شد، علی دانشجو شد. 

 

  3 – سه جمله مثال بزنید که گزاره آن از فعل تشکیل شده باشد، جدول آن ها را رسم کنید.

لقمان سید فام بود.

زبان فارسی شیرین است

پسر همسایه مهندس ساختمان خواهد شد

جمله

نهاد     گزاره

          مسند    فعل

لقمان   سیدفام  بود

زبان فارسی     شیرین  است

پسر همسایه     مهندس ساختمان         خواهد شد

 

 

  4 – متمم به چه کلمه ای می گویند؟

متمم گروه اسمی است که پس از حرف اضافه بیاید و معنای فعل بدون آن ناتمام باشد. برخی از حرف های اضافه عبارتند از : از ، به ، با ، بر ، برای، درباره و ..... 

 

  5 – دو جمله مثال بزنید که گزاره آن از متمم و فعل ساخته شده باشد، جدول آنها را رسم کنید.

علی با دشمن جنگید

حسین به پدرس می نازد

جمله

نهاد     گزاره

          متمم    فعل

علی     با دشمن          می جنگد

حسین   به پدرش         می نازد

 

 

  6- دو جمله مثال بزنید که گزاره آن از مفعول و متمم و فعل ساخته شده باشد، نمودار آن ها را رسم کنید.

فردوسی بیشتر داستان های شاهنامه را از روایت های بهلول گرفته است.

آن ها علامیه را به تابلو چسبانند

جمله

نهاد     گزاره

          مفعول  متمم    فعل

فردوسی         داستان ها را    از روایت های بهلول   گرفته است

آنها     اعلامیه را       به تابلو چسباندند

 

 

  نکته:

1.به هر یک از جمله ها می توان یک یا چند گروه قیدی افزود. مانند علی با دشمن جنگید. علی مردانه با دشمن جنگید. علی در جبهه ی جنگید. علی در جبهه جنگ مردانه با دشمن جنگید.

2.قید در هر جای جمله باشد جزئی از اجزای گزاره است. 

 

  خودآزمایی درس چهارم :

1 – نام هر یک از اجزای جمله های زیر را بنویسید.

قدر وقت را بدانیم . مفعول + فعل

تجربه های بسیاری از سفر برگرفتیم. / مفعول + متمم + فعل

متصدی موزه جوانی بود سی ساله. / نهاد + مسند + فعل

زندگی چیست؟ / نهاد + مسند + فعل

کودکان داوطلب فروش «نشریه شمال» می شدند./ نهاد + مسند + فعل

مرغان دریایی پریده بودند . / نهاد + فعل 

 

  2 – با هریک از فعل های زیر دو جمله بنویسید و اجزای آن را مشخص کنید.

می نشیند.

کبوتر می نشیند ./ نهاد + فعل

شکست : 1- شیشه شکست :/ نهاد + فعل

غمت در دل می نشیند . / نهاد + متمم + فعل

باد شیشه را شکست . / نهاد + مفعول + فعل

 

می بینند .

1 – بچه ها برنامه ها را می بینند./ نهاد+ مفعول + فعل

2 – میدوخت : خیاط لباس را می دوخت : / نهاد + مفعول + فعل

چرخ میدوخت . / نهدد + فعل

چشم می بیند. / نهاد+ فعل 

]

درس پنجم

ویرایش

 

  1 – هر نوشته از چه جهاتی باید بازبینی شود؟

هر نوشته از جهات گوناگونی باید بازبینی شود. محتوا، بیان، صحت و اعتبار ، دقت ، نظم ، آراستگی، علایم نگارشی و ... 

 

  2 – ویرایش چیست و ویراستار کیست؟

ویرایش بازبینی یک نوشته از جهات گوناگون است و ویراستار کسی است که این کار را انجام می دهد. 

 

  3 – وظیفه ویراستار چیست؟

ویراستار وظیفه دارد ضمن رعایت سبک صاحب نوشته با مترجم ، خطاهای دستوری، حشو، تکرار و گزافه گویی و عبارت های بی شیرازه و پریشان را سامان دهد. 

 

  4 – انواع ویرایش را بنویسید؟

الف)‌ویرایش فنی (آراستگی ظاهری و نظم و ترتیب بخشیدن به اثر)

ب ) ویرایش تخصصی (که ناظر جنبه ی علمی یا تخصصی اثر است)

ج) ویرایش زبانی و ساختاری که مربوط به جنبه های دستوری، املایی و نگارشی است) 

 

  5 – برای هریک از توضیحات زیر چه نشانه هایی کاربرد دارد؟

الف) در پایان جمله های خبری و « 0 »

ب) پس از منادا خبری ، »

ج) بین چند کلمه که اسناد واحدی باشد «،»

د) قبل از نقل قول « : »

ه‍( جلوی کلمه هایی که می خواهیم معنی کنیم : « :»

و) برای نشان دادن انشعاب «{} »

ز ) در پایان جمله های تأکیدی و عاطفی «!»

ج ) در میان توضیح و مثال پیش از کلمه های «مثلاً»«فرض» یعنی «و« ؛ »

ط) برای جدا کردن جمله معترضه « (-)»

ی) مطالبی که جزء اصل کلام نباشد «‍[‍] »

ک: معنی و معادل یک کلمه در عبارت « ()»

ل : برای توضیح یک کلمه در پاورقی « * »

م : برای جدا کردن روز، ماه ، سال « / »

ن : علامت جملات و کلمات مشابه « ً » 

 

  خود آزمایی درس پنجم

1 – با مراجعه به جدول نشانه گذاری در هر یک از عبارات زیر نشانه ی مناسب را بکار ببرید.

هنگامی که بخواهند از مزایای صرفه جویی و پس انداز سخن بگویند، معمولاً ضرب المثل «اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی» را بکار می برند.

گاندی در حالی به وطن بازگشت ( 1917) که شهرت خاص و عام یافته بود.

برای درست نوشتن باید واژگان مناسب اسم، فعل ، قید و صفت را خوب بشناسیم.

عوامل مهم تربیت عبارتند از : خانواده ، مدرسه، معلم ، اجتماع ، کتاب و .....

دکتر محمد معین به سه زبان زنده ی دنیا آشنایی داشت : عربی، فرانسه و انگلیس به چهار زبان باستانی نیز مسلط بود : پهلوی، فارسی باستان، اوستا و سنسکریت، در دستور زبان و نیز لغت فارسی نظیر نداشت.

از این جا در می یابیم که او چه پایگاه بلند علمی و ادبی داشته است.

چند دکان کوچک نانوایی، قصابی، عطاری دو قهوه خانه و یک سلطانی .... مجموعه شهر را تشکیل می داد.

 

درس ششم

شکل های زبان

یکی از شفگتی های زبان این است که : هر چند نظام یگانه ای است اما شکل های بسیار متنوعی بخود می گیرد. به عبارت دیگر: گوناگونی در عین یگانگی بدین گونه که همه ی مردم ایران خود را از اهل زبان فارسی می دانند اما مردم هر شهر به شکل خاصی سخن می گویند.

 

ویژه گی های ذاتی زبان انسان

1 – دو ساختی بودن

2 – زایایی فوق العاده

3 – نا به جایی

 

الف – دو ساختی بودن زبان :

مراحل ویژگی دو ساختی بودن زبان انسانی :

ترکیب صداهای بی معنی با هم -> آ، ر، د / ر، ا / ب، ی ، خ، ت

تشکیل ساخت های معنی دارد «نشانه ها» -> آرد / را / بیخت

ترکیب نشانه های معنی دار با هم «ساخت جمله» -> آرد را بیخت

 

ب - زایایی فوق العاده زبان :

با این ویژگی می توانیم به کمک نظام زبان که خود محدود است. جملات نامحدود بسازیم. حتی جمله هایی که از پیش وجود نداشته اند. مثل جمله ی «ابرها پاورچین پاورچین وارد شدند» «گریه ابر بهاری چمن را خنداند»

در آفرینش جمله های جدید و گوناگون از ویژگی زایایی «زایش» زبان است.

 

ج – نابه جایی :

با استفاده از این ویژگی می توانیم درباره چیزهایی که اکنون حاضر نیستند یا حتی اصلاً وجود ندارند سخن بگوییم. درباره حافظ، آدم برفی و ......

 

  انواع گویش های یک زبان :

گونه : شکلی که هر جا و موقعیت معینی بکار می رود. «موقعیت اجتماعی و مکانی»

لهجه : شکلی که فقط در تلفظ با هم فرق دارد. صحبت کردن یک اصفهانی به فارسی تهرانی

گویش : شکلی که علاوه بر تلفظ در انتخاب کلمات و قواعد دستوری نیز با هم فرق می کنند 

 

  انواع گویش های یک زبان :

1 – گویش های جغرافیایی به ناحیه خاصی تعلق دارد. گویش یزدی، کاشانی، همدانی و....

2 – گویش های اجتماعی : که هر یک به طبقه یا قشر اجتماعی خاصی تعلق دارد گویش واعظان، بازاریان و ........

3 – گویش تاریخی : که متعلق به دوره خاصی از او و از گذشته یک زبان است. مانند گویش های فارسی در دوره های پیش یا پس از حمله مغول ، بعد از صفوی، بعد از مشروطه

4 – گویش های معیار :‌گویش های معیار گفتاری و نوشتاری و نظایر آن. 

 

  خود آزمایی درس ششم :

1 – شکل های مختلف یک زبان را نام ببرید.

گونه، لهجه، گویش 

 

  2 – تفاوت معنایی کلمه ی «زبان» را در نمونه های زیر بیان کنید.

خوراک زبان، «زبان» عضوی از بدن گاو گوسفند است. زبان رنگ ها، «زبان» بیانگر حالت های روحی و روانی است.

زبان فارسی «زبان» وسیله ای برای ایجاد ارتباط و انتقال پیام است. زبان پرندگان «زبان» به معنی صوت ها و صداهاست. 

 

  3 – دو ساختی بودن زبان چه فایده هایی دارد؟

ویژگی دو ساختی بودن موجب می شود که زبان های انسانی به چنان امکانات پیچیده و گسترده ای دست یابند که نظیر آنها در زبان های دیگر هرگز یافت نمی شود. 

 

  4 – برای هر یک از ویژگی های زایایی و نا به جایی زبان دو مثال بزنید:

ویژگی زایایی :

1 – گل ها با نوازش نسیم در رقص شدند.

2 – سحرگاهان کودکی سرخ رو در افق شرق متولد شد

 

ویژگی نابه جایی :

1 – دیو سپید در برابر رستم قد علم کرد.

2 – ننه سرما بساط خود را در شهر پهن کرد 

 

درس هفتم

چرا املا می نویسیم؟

 

  1 – تقریر یعنی چه ؟

یعنی بیان کردن 

 

  2 – املای تقریری چگونه است؟

املای تقریری آن است که معلم متن املا را به تدریج قرائت کند و ما آن را بنویسیم. 

 

  3 – هدف ها و فایده های املای تقریری :

1 – تقویت مهارت گوش کردن 2 – آشنایی با تلفظ صحیح کلمه ها و جمله ها 3 – تقویت دقت و حافظه ی خود 4 – درک بهتر شنیده ها 5 – تبدیل گفتار به نوشتار 6 – درست و خوانا نویسی شنیده ها 

 

  بیاموزیم – نشانه ی جمع عربی «ات»

باید دانست «ات» نشانه ی جمع عربی است و شایسته نیست که واژگان فارسی را با «نشانه های جمع» عربی بکار برد. نشانه های جمع فارسی عبارتند از : ها ، ان و .... البته بکار بردن «ات» با کلمه های عربی که در فارسی رایج اند ، نادرست نیست اما باز هم بهتر است از نشانه های جمع فارسی استفاده می کنیم.

آزمایشات (نادرست)

سفارشات (نادرست)

سفارش ها ، گزارشات ( نادرست) - گزارش ها

پیشنهادات -> پیشنهادها

گرایشات -> گرایش ها 

 

درس هشتم

ویژگیهای فعل 1

 

  ویژگیهای فعل

1 – شخص شش تا (3 مفرد، 3 جمع)

اول شخص مفرد : می روم / جمع : می رویم

دوم شخص مفرد .می روی / جمع : می روید

سوم شخص مفرد : می رود / جمع : می روند

2 – زمان (1- ماضی – مضارع – آینده)

3 – گذر :‌ناگذر و گذرا

4 – معلوم و مجهول

5 – وجه فعل 

 

  شناسه شخص هر فعل است و همیشه همراه فعل می آید.

اول شخص مفرد: مَ

دوم شخص مفرد: ی

سوم شخص مفرد: دَ / Ø

 

اول شخص جمع: یم

دوم شخص جمع: ید

سوم شخص جمع: ند 

 

  اختلاف شناسه را در سوم شخص مفرد توضیح دهید.

شناسه ی سوم شخص مفرد در فعل مضارع «دَ» است. مانند می رود ، می دانَد . اما در سوم شخص مفرد فعل ماضی ( به جزالتزامی) علامتی ندارد. نداشتن علامت را با Ø رفت Ø شنید Ø گفته بود Ø رفته است Ø 

 

  بن فعل بر دو نوع است

بن ماضی : سوم شخص ماضی ساده یا مصدر بدون –َ ن پایانی

مانند : دیدن –َ دید / کاشتن -> کاشت

 

بن مضارع = فعل امر مفرد بدون به آغازی :‌مانند ببین حذف بیِِِ ِ -> بین/ برو حذف بیِِ -> رو 

 

  روش ساخت صفت مفعولی

بن ماضی + ه / ﻪ : شناخته ، دیده ، گفته و .... 

 

  زمان های اصلی فعل :

1 – ماضی گذشته

2 – مضارع (حال و آینده)

3 – آینده 

 

  انواع ماضی

1 – ماضی ساده = بن ماضی + شناسه (رفتم ، رفتیم _ رفتی ، رفتید_ رفت Ø رفتند )

2 – ماضی استمراری = می + ماضی ساده (می رفتم ، می رفتیم_ می رفتی ، می رفتید_ می رفت Ø ،می رفتند)

3 – ماضی بعید = صفت مفعولی + بودم ، بودی ، بود ، بودیم ، بودید، بودند (رفته بودم ، رفته بودیم _ رفته بودی، رفته بودید _ رفته بود Ø ، رفته بودند)

4 – ماضی التزامی = صفت مفعولی + باشم ، باشی ، باشد، باشیم ، باشید، باشند (رفته باشم ، رفته باشیم _ رفته باشی ، رفته باشید_ رفته باشد ، رفته باشند)

5 – ماضی نقلی = صفت مفعولی + ام، ای ، است،‌ایم، اید، اند (رفته ام ،رفته ایم _ رفته ای ، رفته اید _ رفته است Ø ، رفته اند) 

 

  انواع مضارع :

1 – مضارع اخباری = می + بن مضارع + شناسه

(می روم ، می رویم _ می روی، می روید _ می رود، می روند)

2 – مضارع التزامی = ب + بن مضارع + شناسه

(بروم ، برویم _ بروی، بروید _ برود ، بروند) 

 

  آینده :

خواهم ، خواهی ، خواهد، خواهیم، خواهید ، خواهند + مصدر مرخم = (بن ماضی) (خواهم رفت ، خواهیم رفت _ خواهی رفت ، خواهید رفت _ خواهد رفت ، خواهند رفت) 

 

  بیاموزیم :

نقش نمای اضافه

1 – نقش نمای اضافه ، چه اهمیتی دارد؟ نشانه آن چگونه است؟

نقش نمای اضافه موجب ایجاز و اختصار در کلام می شود نشانه ی آن –ِ در هنگام اضافه شدن دو کلمه به یکدیگر است. 

 

  2 – مثالی بزنید که نشان دهد در نقش نمای اضافه موجب ایجاز و اختصار جمله است.

احمد کتاب دارد. کتاب را خواندیم - کتاب احمد را خواندم .

کیف قهوه ای است، آن را خریدم - کیف قهوه ای را خریدم.

دو جمله به یک جمله تبدیل شده است. 

 

  تمرین :

1 – با استفاده از نقش نمای اضافه هر دو جمله را به یک جمله تبدیل کنید :

الف)‌حسن خود کار دارد. خودکار آبی است. جنس خودکار آبی دارد. ب) فیلم علمی است. آن را دیدم . فیلم علمی را دیدم ج) خبرها ورزشی است. آن را شنیدم . خبرهای ورزشی را شنیدم ه‍) درخت زیباست . درخت را دیدم . درخت زیبا را دیدم . 

 

  خود آزمایی درس هشتم :

1 – ساخت اول شخص مفرد را در هشت زمان از مصدرهای زیر را بنویسید.

مصدر  زمان ها شخص خواسته شده    ماضی  ساده    ماضی استمراری        ماضی بعید

پذیرفتن اول شخص مفرد

دوشخص مفرد

سوم شخص مفرد        پذیرفتم

پذیرفتی

می پذیرفتند     می پذیرفتم

می پذیرفتی

می پذیرفتند     پذیرفته بودم

پذیرفته بودی

پذیرفته بودند

 

ماضی التزامی مضارع اخباری          ماضی نقلی     مضارع التزامی         آینده

پذیرفته باشم

پذیرفته باشی

پذیرفته باشند    می پذیرم

می پذیری

می پذیرند       پذیرفته ام

پذیرفته ای

پذیرفته اند       بپذیرم

بپذیری

بپذیرند خواهم پذیرفت

خواهی پذیرفت

خواهند پذیرفت

 

 

  2 – از فعل های نشسته است، می نگریست، نمی پذیرد، می رود، طبق نمونه، مصدر، بن ماضی، بن مضارع و صفت مفعولی بسازید.

فعل     مصدر  بن ماضی = مصدر (مرخم)     بن مضارع      صفت مفعولی

آورده است      آوردن  آورد    آور     آورده

ننشته است      نشستن  نشست  نشین    نشسته

می نگریست    نگریستن        نگریست         نگر     نگریسته

نمی پذیرد       پذیرفتن پذیرفت پذیر     پذیرفته

می رود          دویدن   دوید     دو       دویده

 

3– فعل های زیر را با حفظ شخص به زمانهای گذشته ساده، نقلی ، بعید برگردانید و مشخص کنید و کدام فعل ها، پس از تغییر، شناسه ی دَ به Ø بدل شده است.

می نویسد : ماضی ساده نوشت Ø نقلی نوشته است Ø بعید نوشته بود Ø

می رود :-> رفت Ø -> رفته است Ø ->رفته بود Ø

بروند : -> رفتند -> رفته اند-> رفته بودند

خواهیم آمد : -> آمدیم -> آمده ایم -> آمده بودیم

می آیند : -> آمدند -> آمده اند -> آمده بودند

خواهند شنید : -> شنیدند -> شنیده اند -> شنیده بودند

 

4 – املای صحیح کلمات زیر را بنویسید.

تهییه ی لباس ، تعیین قیمت، تحقیق و بررسی ، عماق دریا، تقدم دریا، نامه ی مزبور، راجب درس، تشکر و سپاسگزاری، مرحله اول، ملکوک گذشته .

« تهیه لباس ، تعیین قیمت، تحقیق و بررسی، اعمال دریا، تلاطم دریا، نامه ی مزبور، راجع به درس، تشکر و سپاسگزاری ، وهله اول ، ملوک گذشته » 

]

درس نهم

نگارش علمی،‌نگارش ادبی

 

  پرسش هایی از متن :

1 – زبان به اعتبار شیوه های بیان چند گونه است ؟ نام ببرید.

دو نوع زبان علمی، زبان ادبی 

 

  2 – زبان علمی چه ویژگیهایی دارد؟

الف) هر لفظی به معنای روشن حقیقی خود است

ب) صریح، دقیق ، گویا‌ و بی ابهام است

ج) در نوشته علمی چند پهلو نوشتن بطوریکه بتوان از هر کلمه برداشت های متعددی کرد، عیب و نقص به شمار می آید.

د) در نوشته علمی، نویسنده می کوشد مطالب را به گونه ای بیان کند که خود خواننده بی نیاز از تأمل در الفاظ مقصود را دریابد. 

 

  3 - زبان ادبی چه ویژگیهایی دارد؟

الف) پیام بطور غیر صریح و غیر مستقیم بیان می شود.

ب) زبان به آفرینش زیبائیهای ادبی اختصاص دارد.

ج) در نوشته های ادبی ، نویسنده تعهد دارد مخاطب را به خود الفاظ ، روابط و مناسبات ظریف آنها را متوجه می سازد.

د) در نوشته های ادبی، نویسنده از آرایه های ادبی برای توصیف و تصویر معانی ذهنی و بیان عواطف و احساسات درونی بهره می گیرد. 

 

  4 – شیوه ی بیان عبارت زیر چیست؟ چرا؟

یک تکه بوته ی کوتاه مغیلان وسط یک بیابان دراز، یک قصیده ی بلند است.(خسی در میقات جلال آل احمد)

ادبی است، زیرا نویسنده از ارایه های ادبی استفاده کرده است و تک بوته ی مغیلان را به یک قصدیه بلند تشبیه کرده و با آوردن واژه های کوتاه ، «بلند و دراز» تناسبی زیبا پدید آورده است. 

 

  5 – شیوه ی بیان عبارت زیر چیست ؟ چرا؟

اسطوره در لغت به معنی افسانه و قصد است و در اصطلاح به قصه ای اطلاق می شود که ظاهراً منشأ تاریخی، نامعلومی دارد مضمون اساطیر معمولاً آفرینش انسان، خلقت جهان و ... است.

زبان نوشته علمی است : زیرا هر لفظی به معنای روشن حقیقی خود بکار رفته است نوشته صریح، دقیق، گویا و بی ابهام است و ....... 

 

  6 – بطور کلی تفاوت علمی و ادبی را بنویسید.

زبان علمی برای انتقال مستقیم مفاهیم دقیق و صریح بکار می رود. اما زبان ادبی به آفرینش آثار ادبی اختصاص دارد. 

 

  7 – تفاوت «سرو» ، «لعل» و «سنبل» را در دو زبان علمی و ادبی بیان کنید.

در زبان علمی سرو نام درختی است و لعل نام جواهری قرمز رنگ و سنبل نام گلی است. در زبان ادبی، «سرو» بر قامت راست و کشیده و متناسب، «لعل» بر لب و «سنبل» بر موی تابد او دلالت می کند. 

 

  خود آزمایی درس نهم :

1 – با مقایسه دو نوشته زیر، تفاوت آنها را بنویسید.

1 – زبان و سینه اندیشیدن است. مردمی که زبانی پرمایه و توانا ندارد. از فکر بارور و زنده و آفریننده بی بهره اند، بنابراین هر قدر در تقویت این بنیاد مهم زندگی غفلت شود، در پرورش فکر مردم سهل انگاری شده است. کسانی که حد و رسم معانی کلمات و مرز آن ها برای خودشان روشن نیست چگونه می توانند درست بیندیشند و چه چیز را می توانند مطرح کنند؟ حاصل پریشانی فکری، بی گمان، پریشان گویی است.(مجله یغما، سال 35 ، شماره 2 غلامحسین یوسفی)

 

2 – غروب، غم رنگ و خونین و خورشید در زیر پلک غبار، اشک خونین می بارد، همهمه و قهقهه ها می زند، زمین می لرزد، طوفان در دشت نمی وزد و موج خون بر کناره و کرانه های گودال تا قله ی بلند تاریخ بالا می زند . زمین می لرزد، التهابی مبهم گسترده ی دشت را پوشانده است .

آب ایستاده است و خاک موج برداشته.(سوگ سرخ، محمدرضا سنگری)

زبان نوشته ی اول علمی است و هر لفظی به معنای روشن حقیقی خود بکار رفته است. این نوشته صریح، دقیق ، گویا و بی ابهام است و برای انتقال مفاهیم علمی بکار رفته است.

زبان نوشته ی دوم ادبی است . چون نویسنده با استفاده از آرایه های ادبی به توصیف پرداخته است. پیام نوشته نیز بطور غیرمستقیم و غیر صریح بیان شده است و آفرینش ادبی در نظر بوده است. 

 

  2 – نوع فعل های دو متن تمرینی قبلی را تعیین کنید.

است :‌مضارع / ندارد . مضارع (در مفهوم اخباری) اند : (در بی بهره اند) مضارع / شود:مضارع التزامی / شده است:ماضی نقلی/ نیست : مضارع / می توانند : مضارع اخباری /بیندیشند : مضارع التزامی / می کنند : مضارع التزامی / می بارد : مضارع اخباری /(فروکش) کرده است :‌ماضی نقلی / نمی وزد : مضارع اخباری / می زند و می لرزد:مضارع اخباری/ پوشانده است،ایستاده است و برداشته است : ماضی نقلی 

 

  3 – در نوشته های زیر غلط های املایی را بیابید و آن ها را اصلاح کنید.

او به پست کتاب دار و دبیرستان منسوب شده است. منسوب -> منصوب

سهراب سپهری از شاعران مأثر است. مأثر -> معاصر

حقیقت علم ، کمک به هم نوع جنس و کسب رضایت باریتعالی. خیش -> خویش.باری تعالا ->باری تعالی.

سنگ های خورد را از زمین زراعی جم کرد.خورد -> خرد. جم -> جمع 

 

درس دهم

ویژگیهای فعل (2)

 

  3 – گذر : ناگذر و گذرا

اقسام فعل از نظر ویژگی گذر

1 – ناگذر : فقط به نهاد نیاز دارد. رفتن، آمدن، نشستن ، برخاستن و .......

 

2 – گذرا : خود سه نوع است :

1. گذرا به مفعول : شناختن ، آوردن

2. گذرا به مسند : بودن ، شدن، گردیدن و هم فعل های آن .(است ، گشت)

3. گذرا به متمم از مصدرهای جنگیدن ، رنجیدن، نازیدن، ترسیدن

 

روش گذرا نمودن افعال ناگذر :

بن مضارع + ان : بن مضارع

گذرا شده + د / ید

 

 

بن ماضی :

پر + ان + د / ید

دو + ان + د / ید

رس + ان + د

که می شود : پراند ، پرانید / دواند ، دوانید / رساند، رسانید 

 

  بیاموزیم – تنوین نصب –ً

باید دانست تنوین نصب –ً ویژه واژگان عربی است و سزاوار نیست کلمه های فارسی را با نشانه ی تنوین بکار برد.

به کارگیری تنوین برای کلمه های عربی که در فارسی بکار می رود رایج و جایز است. ضمناً کلمه های دخیل غیر عربی ((تلفن ، تلگراف)) را نیز نباید با تنوین بکار برد. گاه، ناچار، جان، دوم، سوم، خواهش و .... واژه های فارسی هستند و نباید بصورت گاهاً، ناچاراً و .......بکار روند. 

 

  2 – اصلاح کنید.

الف) فردا ناچاراً تأخیر می کنم

ب) گاهاً دوست فاضلم را می بینم 

 

  3 – کدام گزینه صحیح است؟

الف) عملاً و جانا

ب) شخصاً و فرداً

ج) تلگرافاً و تلفنی

د) جاناً و زبانی 

 

  خود آزمایی درس دهم :

1 – در جمله های زیر از مصدرهای داخل پرانتز فعل مناسب بنویسید.

مادر کودکش را (خوابیدن) -> خواباند.

سخنان بزرگمهر را به اطلاع مردم ایران (رسیدن) -> (رساند یا رسانید)

خود جگر دیو سپید مرا در چشم کاووس (چکیدن) -> (چکاند، چکانید)

رستم بار دیگر رخش را تا محل حادثه (دویدن) -> (دواند یا دوانید) و به سرعت خود را به آن جا (رسیدن) -> (رساند یا رسانید) 

 

  2 – نوع فعل را از نظر گذر و ناگذر مشخص کنید.

در نویسندگی مهارت در پروراندن مطلب بسیار مهم است. -> گذرا به مسند

نوشته خوب آن است که نویسنده مقصود خود را خوب بپروراند. -> جمله ی اول گذرا به مسند . جمله دوم گذرا به مفعول

نویسنده خوب واقعیات را دقیق می بیند -> گذرا به مفعول 

 

  3 – هر یک از فعل های زیر را طبق نمونه به سه صورت مضارع التزامی ، ماضی التزامی و ماضی ساده بنویسید.

فعل     مضارع التزامی         ماضی التزامی ماضی ساده

آورده است      بیاورد  آورده باشد       آورد

می  دود         بدود     دویده باشد       دوید

پذیرفته بود      بپذیرد  پذیرفته باشد    پذیرفت

آمده بودند        بیایند    آمده باشند        آمدند

فکند     بیفکند   افکنده باشد       افکند

برده اند ببرند    برده باشند       بردند

سازند   بسازند  ساخته باشند     ساختند

 

درس یازدهم

مقایسه

 

  پرسش هایی از متن :

1 – یکی از راههای پروردن معانی مقایسه است.

 

  2 – از مقایسه به چه منظوری استفاده می شود؟

برای آنکه مفهوم و موضوع مورد نظر را روشنتر بیان کند یا شباهت ها، تفاوت ها و درجات و مراتب دو چیز را بهتر نشان داد، از مقایسه استفاده می شود. 

 

  3 – مقایسه معمولاً بین چه اموری انجام می گیرد؟

مقایسه معمولاً بین دو یا چند پدیده صورت می گیرد که از هر نظر قابل مقایسه باشند، مثل بین دو انسان ، دو شاعر، چند تفکر 

 

  4 – از شیوه ی مقایسه در ادبیات گذشته به ویژه ادبیات عرفانی سیار استفاده می شده است.

 

  5 – تمثیل نیز از مقایسه بهره می گیریم

 

  6 – در قرآن کریم نیز بارها از شیوه های تمثیل و مقایسه استفاده می شده است.

 

  7 – غرض از مقایسه چیست؟

روشن کردن معنی و مفهوم، بیان شباهت ها و تفاوت ها و درجات و ویژگیهای دو امر است. 

 

  بیاموزیم : جمله ی دعایی عربی :

باید بدانیم : عبارت «صلی الله علیه و آله» یک جمله دعایی عربی به معنی « درود خداوند براو و آلش باد» است و در فارسی رواج دارد. اگر کلمه ی «علیه» را از این جمله حذف کنیم. جمله دعایی ناقص می شود و معنای آن چنین است. «درود خداوند باد» پس باید این جمله دعایی را کامل بنویسیم:

پیامبر اسلام (ص) «صلی الله علیه و آله» فرمود: من «معلم» برانگیخته شدم.

گاهی به اختصار می نویسیم : پیامبر (ص) فرمود :

اما باید (ص) را بخوانیم «صلی الله علیه و آله» 

 

  خودآزمایی درس یازدهم :

1 – نمونه ای از ایات قرآنی را با راهنمایی معلم خود بیابید که در آن دو چیز مقایسه شده باشد.

خداوند گران مرتبه در مقایسه حل و باطل اینگونه تمثیل می آورد: خدا از آسمان آبی فرو فرستاد که در هر ورودی به قدر ظرفیتش سیل آب جاری شد و بر روی سیل کفی برآمد. چنانچه فلزاتی را نیز برای تجمل و یا برای اثاث و ظروف در آتش ذوب کنند مثل کفی بر آورد. خدا به مثل این برای حق و باطل مثل می زند که آن کف به زودی نابود می شود و اما آن آب و فلز که به خیر مردم است در زمین باقی می ماند. خدا مثلها را چنین می زند .(سوره رعد، آیه 17) همچنین است از مقایسه حکمت دهنده آن، تمثیل در شأن منافقان، تمثیل در ناپایداری دنیا و غیره . 

 

  2 – کاربرد درست کلمات زیر را بنویسید:

جاناً -> جانی ، دوماً -> دومی ، سوماً -> سومی، تلفناً -> تلفنی ، زباناً -> زبانی ، تلگرافاً -> تلگرافی ، باغات -> باغ ها، گرایشات -> گرایش ها 

درس دوازدهم

گروه اسمی(1)

 

  پرسش هایی از متن :

1 – گروه اسمی چیست ؟ مثال بزنید؟

هر اسمی را که همراه با یک یا چند وابسته بیابد.«گروه اسمی» می گویند. مانند این روزگار ناپایدار و گذرا 

 

  2 – گروه اسمی در جایگاه کدامیک از اجزاء به کار می رود؟

در جایگاه : نهاد، مفعول ، متمم ، مسند 

 

  3 – گروه اسمی از یک اسم به نام هسته تشکیل می شود ولی می تواند از یک یا چند وابسته داشته باشد.

 

  4 – وجود هسته اجباری و وجود وابسته اختیاری است.

 

  5 – کلمه های زیر را گسترش دهید بطوریکه این کلمه ها «هسته » قرار گیرند.

درخت ، پهلوان

گسترش مرحله ای واژه ی درخت -> چند درخت -> این چند درخت -> این چند درخت پر میوه -> این چند درخت پر میوه ی شیرین .

گسترش مرحله ای واژه پهلوان -> دو پهلوان -> آن دو پهلوان -> آن دو پهلوان دلیر -> آن دو پهلوان دلیر دوست داشتنی و ....... 

 

  6 – اسم را چگونه می شناسیم؟

اسم با یکی از راههای زیر شناخته می شود.

الف) می توان آن را جمع بست.

ب) می توان بدنبال آن «ی » نکره آورد.

ج) می توان «این» و «آن» را به همراه بکار برد.

د) می توان آن را به عنوان نهاد، مفعول ، متمم و ......در جمله بکار برد. 

 

  7 – ویژگیهای اسم را بنویسید.

الف) شمار : اسم یکی است یا بیشتر.اگر یکی (مفرد) باشد نشانه ای همراه ندارد. اما اگر بیش از یکی باشد. یکی از این نشانه ها را دارد:

«ها» -> تلاش ها، درخت ها «ان» -> پسران ، پهلوانان ، «ات» -> اطلاعات ، ارتباطات ، «ین» -> ضابطین، مهندسین، «ون» -> انقلابیون ، روحانیون ، جمع مکسر:حوادث (جمع حادثه) و اقوام (جمع قوم)

ب) معرفه (شناس) ، نکره (ناشناس) و اسم جنس

معرفه : (شناس) که مهم ترین نشانه ی آن در مفعول «را» است.

نکره : (ناشناس) که نشانه ی آن «ی» و «ی و را» پس از اسم است.

اسم جنس : (نه معرفه ، نه نکره)

 

ج) اسم عام و خاص :‌اسمی است که جمع بسته شود، ی نکره می گیرد بر همه افراد طبقه خود دلالت می کند. اسم خاص اسمی است که جمع بسته نمی شود، «ی» نکره نمی گیرد، بر فرد خاصی از طبقه خود دلالت می کند. 

 

  8 – اسم ها از جهت ساختمان به چند گروه دسته بندی می شوند؟

اسم ساده : یک جزء دارند و تقسیم ناپذیرند.

اسم مرکب : به دو یا چند جزء که معنی مستقل دارند تقسیم می شود.

اسم مشتق : اسمی که دست کم یک جزء آن معنای مستقل ندارد، یعنی پیشوند یا پسوند است. 

 

  9 – ویژگیهای اسم های زیر را بنویسید.

سفید رود را دوست دارم. سفید رود : اسم ، مفرد ، شناس، خاص، مرکب

خنده زیباست. خنده : اسم ، مفرد، جنس، عام ، مشتق

گوسفندی در بیابان چرید گوسفندی، اسم، مفرد، شناس، عام، ساده 

 

  بیاموزیم : رعایت نقش نمای اضافه :

 

  1 - «نقش نمای اضافه» کسره اضافه را در نمونه های زیر بررسی کنید.

جنابِ عالی ، سخنِ معلم‌، لبِ تشنه، توپِ بازی

کسره اضافه «جناب ِعالی» و «سخنِ معلم» باعث صحیح و سریع خوانی می شود اما رعایت نکردن نقش نمای اضافه در «لبِ تشنه» و «توپِ بازی» باعث تغییر معنایی می گردد.

لبِ تشنه : موصوف و صفت است در حالی که لب تشنه صفت مرکب و به معنی کسی که تشنه است.

توپِ بازی : یعنی توپی که ویژه بازی است، اما توپ بازی اسم مرکب می شود به معنی باز کردن با توپ . 

 

  2 – توضیح دهید رعایت نکردن نقش نمای اضافه در نمونه های زیر چه تغییری در معنی ایجاد می کند؟

اسب سواری : ترکیب اضافی است یعنی اسبی که ویژه سواری است. اما «اسب سواری» عمل سوار کاری را گویند.

قد بلند : ترکیب وصفی است ، قدی که بلند است اما قد بلند صفت مرکب جانشین اسم محسوب می شود.

پدر احمد را دید : پدر احمد، ترکیب اضافی و مفعول جمله است در حالی که پدر، احمد را دید معنی دگرگون می شود. پدر : نهاد, احمد : مفعول. همچنین است جمله ی : معلم بچه ها را شناخت. 

 

  خودآزمایی درس دوازدهم :

1 – هسته این گروههای اسمی را مشخص کنید.(هسته ها در پرانتز قرار دارند)

همین (دو کتاب)جغرافی، (خانه) پدری، (عامل مهم) ترقی در جوانان، (سازمان ملی) توسعه و پیشرفت اقتصادی، (هر درخت) میوه دار، همه (کس) ، (آهنگ های آسمانی)، یک گله (گوسفند) ، هر پنج (دانش آموز). 

 

  2 - با یکی از راههای چهارگانه ای که خواندید اسم بودن واژه های زیر را ثابت کنید :

اسم ها عبارتند از : پارچه ، قید، اصلی، معرفه دیوار، ساختمان ، شعر ، شعرا . چون :

الف: می شود آن ها را جمع بست. پارچه ها، قیدها، اصلی ها، معرفه ها ، دیوارها ، ...

ب: آن و این می گیرند. آن پارچه، آن قید، آن دیوار .......

پ : ی نکره می گیرند : پارچه ای ، قیدی ، اصلی ای ، معرفه ای ، ......

ت : در جمله تعش می پذیرند‌:‌پارچه را خریدم ، فیلم اصلی است و ...........

 

3 - اسم های زیر را با علامت یا علامت های مناسب جمع ببندید:

چشم -> چشم ها، چشمان / سبزی -> سبزی ها / عضو -> عضوها / عقاب -> عقاب ها ، زانو -> زانوها ،زانوان / فرمایش -> فرمایش ها / آشنا -> آشناها، آشنایان / ریاضی -> ریاضی ها / بانو -> بانوان / کافر -> کافران

 

4 – جمع های مکسر واژه های زیر را بنویسید.

زمان -> ازمنه / قله -> قلل / شاهد -> مشهود، شواهد / عمل -> اعمال / دعا -> ادعیه / کاسب -> کسبه / نتیجه -> نتایج / ماده -> مواد / کافر -> کفار

 

5 – اسم های زیر ساده اند یا مرکب یا مشتق ؟

اسم های ساده :‌کاروان ، شتر ، زرافه ، کلاغ، چنار، پلکان، هوش ، ........

اسم های مرکب : قافله سالار، تک سوار، شترگاه و پلنگ

اسم های مشتق : زاغچه ، زیره، لبه، جوشکار، جوشش، پاسبان، گریه .

 

6 – خاص و عام بودن اسم های زیر را ثابت کنید.

اسم های زیر عامند :

1 – جمع بسته می شوند.

2 – روی نکره می گیرند

3 – بر همه افراد طبقه ی خود دلالت می کنند :آتش، هوا، افتخارف پول، هلاک، سگ، چاره، شمع و ......انگیزه.

اسم های زیر خاصند :

1 –جمع بسته نمی شوند.

2 -«ی» نکره نمی گیرند

3 – بر فردی از افراد طبقه ی خود دلالت می کند : قاسم ، قاسم آباد، مریخ و بهرام ...... 

درس سیزدهم و چهاردهم

درس سیزدهم

با چه خطی بنویسیم

 

1 – تحریر یعنی چه ؟

به معنی نوشتن است. 

 

  2 – خط تحریری در اصطلاح یعنی چه ؟

یعنی نوشتن خط با دست 

 

  3 – خط تحریری به « ....» نزدیک است.

«خط نستعلیق ریز» 

 

  4 – چرا خط تحریری برای دست نوشته های ما «خط معیار» به شمار می رود؟

به سبب ظرافت و زیبایی و سرعتی که در نوشتن آن است. 

 

  تمرین :(بدون پاسخ)

الف) کدامیک از گروه کلمه های زیر نادرست است؟ زیرا آنها را خط بکشید و صحیح آنها را به خط تحریری بنویسید. (به عهده دانش آموز)

خار مغیلان، الغاء تفهیم، حُرم آفتاب ، ضابطین، حصول نتیجه، مثل ائلا و برجسته، مشاهده و تفحص، جرئت و لیاقت ، سفر سیمرغ، چشمه و غنات، حُرم آفتاب، تعمّد و اجبار 

 

  ب) کدام گزینه از گروه کلمه های زیر نادرست است؟

1 – مزارع التزامی , حله ی ابریشم , لحن قاطع, دنائت و پستی

2 – نسیان و غفلت , نحنج گل , راست وریس , برگ سمن

3 – عروج و ترقی , متحیر و مبهوت , خطام و پایان , ازهار و گل ها

4 – سهل و ممتنع , مراعات نظیر , گستاخ و مغرور, مهر و نابود 

 

 

درس چهاردهم

توصیف

 

  پرسش هایی از متن :

یکی از راههای رایج پروردن مطالب توصیف است.

1 – توصیف در چه نوع نوشته هایی کاربرد دارد؟ نوشته های علمی و ادبی

 

  2 – در چه نوع از توصیف هایی از عناصر خیال استفاده می کنیم؟

در توصیف هایی که قصد داریم موصوف در برابر چشم مخاطب مجسم گردد و تصویری زنده از آن ارائه شود. 

 

  3 – انواع توصیف را فراخور موضوع بنویسید.

یک پدیده علمی، وصف طبیعت، وصف عصر و زمانه که دراین مجموعه وصف حالات جانوران ،افراد انسانی اقتصادی زندگی و .....جای می گیرد. 

 

  4 – مواد توصیف چه چیزهایی هستند؟

حواس پنج گانه، تجربه های حسی و عاطفی 

 

  5 – در هر یک از انواع و گونه های توصیف چه چیزهایی لازم و ضروری است؟

به گنجینه واژگان در خور متناسب نیازمند است. استفاده از هر گونه صفت، فعل و قید مناسب ضروری است. 

 

  خود آزمایی چهاردهم :

1 – مفرد جمع های مکسر زیر را بنویسید.

احرار -> حر ، قلاع -> قلعه ، قرا -> قریه ، ادّله -> دلیل ، نسخ -> نسخه ، فلاسفه-> فیلسوف ، تجار -> تاجر ، مکاتیب -> مکتوب ، مکاتب -> مکتب ، رعایا -> رعیت ، نواحی -> ناحیه ، معانی -> معنی ، اجانب -> اجنبی ، اشیاء -> شیء 

 

  2 – صحیح کلمات زیر را بنویسید.

الف) استیفا از کار -> استعفا از کار

ب) تمر یادبود -> تمبر یاد بود

ج) خورده فروشی -> خرده فروشی

د) روغن مایه -> روغن مایع 

 

درس پانزدهم و شانزدهم

درس پانزدهم

زبان شناسی چیست؟

 

  زبان

1. یک نظام است و کار اصلی آن ایجاد ارتباط است.

2.شکل های گوناگونی به نام گونه ، لهجه و گوش دارد. 

 

  زبان شناسی

1. علمی است که به شناخت زبان می پردازد

2. مطالعه علمی زبان است

3. از روش های رایج در تحقیقات علمی استفاده می کند 

 

  انواع زبان شناسی :

1- زبان شناسی سنتی : مطالعه زبان به قصد حفظ کتب آسمانی و آثار ادبی

2- زبان شناسی جدید : (ساخت گرا یا همگانی) : مطالعه زبان به قصد شناخت خود آن و کشف واقعیات موضوع زبان

3- زبان شناسی تاریخی : بررسی و مطالعه گذشته زبان به صورت های نظیر «هی گفتم» «شنیدستم» «به باغ اندرون» 

 

  گویش شناسی :

اگر زبان شناسان برای مطالعه زبان یکی از گویش های جغرافیایی، اجتماعی ،تاریخی و گویش های معیار را انتخاب کنند حاصل کار آنان را در گویش شناسی می گویند. 

 

  جع نبستن کلمه های جمع

کلمه هایی که جمع هستند نباید دوباره جمع بسته شوند.

خواص جمع خاصه ، اخبار جمع خبر . اخلاق جمع خُلق ، کتب جمع کتاب، طرق جمع طریق ، حواس جمع حس، اولاد جمع ولد و.....بنابراین بکار بردن خواص ها، اخبارها ، اخلاق ها و کتباهاً نادرست است.

می توانیم به جای بعضی جمع های مکّسرف مفرد آنها را با نشانه های جمع فارسی «ها» بکار ببریم. خبرها، کتاب ها به جای اخبار و کتب

گاهی بعضی از کلماتی که جمع عربی هستند، در فارسی با معنی مفرد بکار می روند . مانند طلبه (جمع طالب) ، عمله (جمع عامل) ، اسلحه (جمع سلاح) ، حقوق (جمع حق) و ...

کاربرد اینگونه کلمه ها چون با معنی مفرد رواج دارند، جایز است. 

 

  خودآزمایی درس پانزدهم :

1 – وظیفه گویش شناسی چیست؟

مطالعه یکی از گویش های جغرافیایی ، اجتماعی و زبان .... 

 

  2 – مثال های زیر را که در حوزه زبان شناسی تاریخ است ، به زبان امروز بازنویسی کنید.

بارانکی خرد خرد می بارید، چنان که زمین تر گونه می کرد. (تاریخ بیهقی)

باران نم نم می بارید و زمین را خیس می کرد.

 

از این ناحیه خرما خیزد از هرگونه و از روی حیوانات از عجیب دگر گوناگون (حدود العالم)

این ناحیت خرما خیز است و جانوران عجیب و گوناگونی دارد.

از این ناحیه انواع خرما صادر می کنند و حیوانات شگفت آور و گوناگونی دارد.

 

چون به بصره رسیدیم، از بر هنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بعد که موی سر باز نکرده بودیم . ( سفرنامه ناصرخسرو)

هنگامی که به بصره رسیدیم به سبب برهنگی و ناتوانی شبیه دیوانگان شده بودیم و سه ماه گذشته بود که موی سرمان را نتراشیده بودیم. 

 

  3 – نوع اسم های مشخص شده تمرین 4 را تعیین کنید.

بارانکی : اسم ، مشتق، عام، مفرد، نکره

رسن : اسم ، عام، مفرد، ساده، جنس

زمین : اسم ، مفرد ، عام، ساده ، مبنی

برهنگی : اسم، مشتق، مفرد

خرما : اسم مفرد،عام ، ساده ، مبنی

دیوانگان : اسم، عام، جمع ، جنس و ....

بصره و یوسف : اسم، خاص، ساده، شناس 

 

 

درس شانزدهم

گروه اسمی (2) ، وابسته های اسم

1. گروه اسمی شامل چه عناصری است؟

هر گروه اسمی شامل دو عنصر «هسته» و «وابسته» است. 

 

  2. جای هسته را چه واژه ای اشغال می کند؟

اسم 

 

  3. جمله های زیر را بخوانید و به پرسش های آن پاسخ دهید: پرویز این کتاب را خواند پرویز بهترین کتاب را خواند پرویز کتاب دیگر را خواند پرویز کتاب داستان را خواند پرسش ؟ الف) هسته های جمله های بالا کدام کلمه است؟ چرا؟ ب) در همه مثالهای بالا، مفعول .... (کتاب) است. ج) واژه های وابسته را بنویسید د) «وابسته» گاه پیش از ....... می آید گاه پس ازآن ه‍)وابسته ای را که پیش از هسته بیاید وابسته ی .....و وابسته ای را که پس از هسته بیاید و وابسته ی .... می گوئیم. و) وظیفه وابسته ها چیست؟

الف) کتاب = مفعول جمله ، چون یک گروه اسمی است که وابسته گرفته است. ب) هسته ج) این ، بهترین، دیگر، دوستان د) هسته ه‍) پیشین(مانند این و بهترین)،پسین(مانند دیگر و دوستان) و) وظیفه ی وابسته ها توضیح برخی ویژگیهای هسته های گروه اسمی است. 

 

  خودآزمایی درس 16 :

1 – به هر یک از کلمات زیر، وابسته های پیشین مناسب بیفزایید . در هر مثال ، وابسته های متنوع و متفاوت بکار ببرید.

کودک :‌آن کودک ، چند کودک؟ هر کودک ، یک کودک، چه کودکی! بهترین کودک

کار : این کار . کدام کار ؟ عجب کاری ! زشت ترین کار، فلانی کار

نتیجه : آن نتیجه، چه نتیجه ای ! چند نتیجه ؟ بهترین نتیجه هر نتیجه ای

دوستان : این داستان . کدام داستان ؟ چهار داستانف بلندترین داستان، هیچ داستان 

 

  2 – در نوشته های زیروابسته های پیشین را شناسایی کنیدف نام آنها را بنویسید و هر یک را با پیکان به هسته وصل کنید.

از برسی در سه ایالت و پنج شهر مهم به این نتیجه می رسیم که پپس از معاویه، ایالتی که سرنگون شدن رژیم دمشق را می خواست و برای اجرای این منظور اقدام کرد، کوفه بود. (سه و پنج : صفت شمارشی / این : صفت اشاره ای )

روزنامه ی «مرد امروز» بزرگترین روزنامه اجتماعی زمان خود بوده است. (بزرگترین : صفت عالی)

«محمد مسعود» در آن چند روز اخفتای خود کوبنده ترین مقاله را در روزنامه ی توقیف شده «مردامروز» به چاپ رساند. این شهادت حتی مخالفان را همه تحت تأثیر قرار داد. اما هیچ کس نمی توانست که او دارد چه روزهای سختی را پشت سر می گذارد.(چند، هیچ، مبهم کوبنده ترین ، صفت عالی / این :‌اشاره ای)

معلوم نیست که سخت گیری آغاز کار و سپس طرح نقش ی جنگ و اجرای آن با اشاره دمشق بوده است یا به ابتکار شخص حاکم کوفه . شاید رئیس و مأمور هر دو در آن دخالت داشتند. اما یک نکته را از لابه لای گفت و شنودهای صحنه ی کارزار می توان یافت و آن این است که مردم کوفه در آغاز نمی خواستند حادثه، پایانی جمیع داشته باشند(آن : اشاره ای / هر : مبهم / یک : شمارشی) 

 

  4 – از بین کلمات زیر آن ها را که امروزه معنی مفرد می دهند دوباره قایل جمع بستن هستند مشخص کنید:

وقایع ، قصاید، ارباب، اسرا ، حور علیایی، مراسم ، جواهر

جواهر : جواهرات

ارباب : اربابان

حوز : حوریان

مراسم : مراسم ها 

 

درس هفدهم و هجدهم

درس هفدهم

‌ساده نویسی

 

  پرسش هایی از متن :

1 – هر نوشته ی ساده باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟

الف) زبان نوشته مبهم و نزدیک به زبان گفتار است.

ب) جملات کوتاه، ساده و روانند

ج) کلمات و عبارت های دشوار و پرتکلف در آن دیده نمی شود

د) عبارت ها و کلمات زاید و به اصطلاح حشو درآن به خوبی فهمیده می شود 

 

  2 – ویژگی نوشته های غیر ساده (تکلف مصنوع) چیست؟

(متکلف و دیرفهم ) همانا استفاده نکردن از ویژگیهای نوشته ی ساده است. که برخی نقل می شود.

الف) استفاده از کلمات دشوار

ب) مقصود نویسنده بخوبی فهمیده نمی شود

ج) جملات در مقایسه با نوشته ی ساده بلند است

د) اصطلاحات خاصی در نوشته غیرساده می توان یافت 

 

  3 – یکی از نکاتی که به ما کمک می کند ساده بنویسیم این است که واژگان و ساخت های دستور کهن استفاده نکنیم . حال این واژگان و ساخت های دستوری کهن را به ساخت های ساده تبدیل می کنید.(به عهده دانش آموز)

ادا تواند کرد / چکاد / گفته آمد / نگهبان دین تواند بود / چونان / از جای بشد 

 

  بیاموزیم – کسره اضافه «ی» میانجی

هر گاه مضاف و یا موصوف به حرف صامت (غ،ف، ل، ت ، ...) ختم شوند، فقط نقش نمای اضافه (کسره اضافه) می گیرند.

مرغ سعادت ، ظرف بزرگ، شکل ساختمانیف دست راست

اما هر گاه مضاف و یا موصوف به صورت «آ» و «او» ختم می شوند علاوه بر نقش نمای اضافه حرف میانجی روی نیز بکار می رود. همای سعادت ، بوی گلی ، نمای ساختمان ، پای برهنه 

 

  خودآزمایی درس هفدهم :

1. جمله بلند زیر به دو یا چند جمله تبدیل کنید.

یکی از بهترین و مؤثرترین وسایل کسب مهارت در انواع نوشتن . خواندن مطالب گوناگون علمی، ادبی، هنری، فلسفی و دینی آموزنده و آگاهی دهنده دریغ نورزیم تا بتوانیم از اینگونه مطالب در مواقع گوناگون استفاده کنیم. 

 

  2. به جای واژگان زیر برابرهای مناسب بنویسید:

مستعمل :‌ کهنه ، فرسوده

کاندیدا : نامزد نمایندگی

علی هذا : از این رو ، بنابراین

علی کل حال : به هرحال، در هر صورت

من غیرمستقیم : غیرمستقیم (پوشیده)

در مقطع کنونی : اکنون، در حال حاضر 

 

  3 – در جمله بنویسید که در یکی از کلمه ی «چند» صفت مبهم و در دیگری « صفت پرسش» باشد.

صفت مبهم : او چند بیت از حفظ کرد

صفت پرسشی : چند بیت از حفظ کرده ای؟ 

 

 

درس هجدهم

گروه اسمی (3) و وابسته های پسین

در درسهای گذشته با وابسته های پیشین (صفت اشاره، پرسشی، تعجبی، شمارشی، عالی، و صفت مبهم) آشنا شدید. در این درس با وابسته هایی که پس از هسته می آیند آشنا می شوید :

هسته   نام وابسته پیشین         نشانه ی نکره   نشانه ی جمع   صفت شمارشی تربیتی(2)      مضاف الیه      صفت بیانی

          وابسته ها و نمونه ها    «ی» پس از اسم عام   ها ، ان، ین، ات، ون، خانه ها، مردان، اطلاعات،

انقلابیون

مؤمنین با افزودن –ُ م به اعداد اصلی ساخته می شود  اسم – اسم مضاف مضاف الیه  اسم، صفت، آسمان، آبی دوست خوب

به جز صفت شمارشی تربیتی (2) سایر صفت های پسین بیانی اند. 

 

  روش های شناخت صفت بیانی (موصوف و صفت) از مضاف و مضاف الیه

1. صفت بیانی معمولاً پسوند «تر» می پذیرند: آسمان آبی تر (درست است) اما مضاف الیه پسوند «تر» نمی پذیرد مانند : کتاب جغرافی تر (نادرست است)

2. موصوف معمولاً «ی» نکره می پذیرد. کتابی خواندنی (درست است) اما مضاف «ی» نکره نمی پذیرد، کتابی علی (نادرست است) 

 

  پر کاربردترین صفت های بیانی به شرح زیر است:

1. بیانی ساده:روشن ، خوب ، عاقل

 

2.فاعلی : الف – بن مضارع + -َ نده : گوینده ، شنوند ه، رونده

ب – بن مضارع + ا : بینا ، گویا، شنوا

پ – بن مضارع + ان : گریان ، خندان ، روان

 

3 – مفعولی : بن ماضی +به ، ه :دوخته ، شکسته، شنیده

 

4 – لیاقت : مصدر + ی = خوردنی ، نوشیدنی

 

5 – نسبی : اسم + ی = آسمانی ، نیلوفری 

 

  بیاموزیم ، صفت پرسش، ایا :

اگر جمله ای را با یکی از صفت های پرسشی «چه» ، «چند» ، کی و ... پرسش کنیم، نیازی به آوردن کلمه ی «آیا» نیست. در اینگونه جمله ها ، کاربرد «آیا» نادرست است.

الف – چگونه می توانیم بر سرعت مطالعه خود بیفزائیم ؟ ص

ب – آیا چگونه می توانیم بر سرعت مطالعه خود بیفزاییم ؟ غ 

 

  خودآزمایی درس هجدهم :

1. نمودار این گروههای اسمی را رسم کنید.

این چهار دانش آموز رنگ ، همین دو خانه ییلاقی ، هر هفت روز هفته

وابسته 3        هسته   وابسته 2        وابسته ی 1

صفت بیانی     اسم     صفت شمارشی         صفت اشاره

زرنگ دانش آموز      چهارشنبه        این

 

وابسته 3        هسته   وابسته 2        وابسته ی 1

صفت بیانی     اسم     صفت شمارشی         صفت اشاره

ییلاقی  خانه ی           دو       همین

 

وابسته 3        هسته   وابسته 2        وابسته ی 1

صفت بیانی     اسم     صفت شمارشی         صفت اشاره

هفته    روز –ِ        هفت    هر

 

 

  2 – برای هر یک از نمودارهای زیر، سر گروه اسمی مثالی بیاورید

وابسته  وابسته  وابسته

صفت اشاره     صفت شمارشی اسم

این      پنج      دوست

آن       دو       پرزه

همین   یک      کتاب

 

 

هسته   وابسته  وابسته

اسم      صفت   مضاف الیه

دوست –ِ      خوب –ِ                 علمی

کتاب – ِ       علمی –ِ                 من

دانش آموز –ِ زرنگ –ِ      کلاس

 

 

  3 – از بین کلمات زیر صفت های بیانی را مشخص کنید و برای هر کدام یک موصوف بسازید.

صفت های بیانی : گرفتنی (لیاقت) : مزد گرفتنی / هوشمند (ساده) : دانش آموزهوشمند

سنجیده (مفعولی) : سخن سنجیده / جلب (ساده) : کتابِ جالب

اخلاقی (نسبی) : کتاب اخلاقی / دانا (فاعلی) : پسرک دانا

خوب (ساده) : معلم خوب / کوشا (فاعلی) : کارگر کوشا

مؤدب (ساده) : بچه ی مؤدب / طلایی (نسبی) : توپ طلایی

زیبا (فاعلی) : فیله زیبا / گسسته (مفعولی) : افکار گسسته

زیرک (ساده) : حیوان زیرک / تاریخی (صفت نسبی) : داستان تاریخی

کلمه های پنجم و دیگر صفت بیانی نیستند

 

4 – مانند نمونه جدول را کامل کنید (توجه داشته باشید که صفت های فاعلی سه گانه از همه فعل ها ساخته نمی شود)

فعل     بن مضارع      صفت فاعلی(1)         صفت فاعلی(2)         صفت فاعلی(3)

رفت    رو      رونده   روا     روان

خورد   خور    خورنده -        -

گرفته است      گیر     گیرنده  گیرا    -

می دود دو       دونده    -        دوان

سوخت سوز    سوزنده -        سوزان

داشت   دار      دارنده   دارا     -

می دانند         دان      داننده   دانا      -

گریست گوی    گوینده  -        گویان

گذشت  گذر     گذرنده  گذرا    گذران

 

5 – برای کلمات زیر یک صفت و یک مضاف الیه مناسب بنویسید

شهر ...........شهر تهران، شهر دیدنی

دریا ......... دریای خروشان ، دریای مازندران

سینی ....... سینی نقره ای ، سینی میوه

انشاء ........انشای بلند، انشای بچه ها 

 

درس نوزدهم

خاطره نویسی ، یادداشت روزانه

 

  پرسش هایی از متن : 1 - عام ترین و صمیمانه ترین نوع نوشتن خاطره نویسی است

 

  2 – خاطره نویسی چه فایده ای برای حیات ادمی دارد؟

خاطره نویسی باعث می شود که از مراحل و ایام زندگی آثار جاندار و روشن بر جای بماند. خاطرات تلخ و شیرین، پیروزیها و شکست ها، عواطف و احساسات تجربیات تکرار ناشدنی، حوادث ایام و ......با نوشتن مثبت و ماندگار می شوند. چرا که همین نکات پیمانه حیات آدمی را پر می سازند. 

 

  3 – چه موضوعاتی را می توانیم برای خاطره نویسی انتخاب کنیم؟

همه چیزی می تواند برای خاطره مناسب باشد، تأثیر پذیرفتن از یک نوشتن، یک سخن، دیدن یک فیلم، منظره و .... 

 

  4 – در ثثبت وقایع «جدول ضربی» عمل نکنیم یعنی چه ؟

یعنی لازم نیست مواردی را که هر روز برای شما رخ می دهد، هفت بار تکرار کنید و بنویسید، مگر آنهایی که از اهمیت زیادی برخوردارند 

 

  5 – آیا همیشه یادداشت ها از نظم منطقی خاصی پیروی می کنند؟

خیر، یادداشت ها گاه کوتاه و گاه بلند است و از نظم خاصی پیروی نمی کنند و در واقع گاه و بی گاه هر چه به ذهن می آید می نویسیم. اما محتوای آنها باید اثربخش باشد و در خواننده هم حس پدید آورد. 

 

  6 – خاطره نویسی نوعی تمرین نگارش است.

 

  خودآزمایی درس نوزدهم :

1 – برای هر یک از نمودارهای زیر، دو گروه اسمی مثال بزنید

گروه اسمی

 وابسته هسته   وابسته

صفت بیانی     اسم     صفت مبهم

 مبهم   تصویر چند

 

گروه اسمی

وابسته  وابسته  هسته

صفت بیانی     نشانه ی نکره   اسم

  مهیّج یّ       ورزش

 

 

درس بیستم و بیست و یکم

درس بیستم

ضمیر

احمد[مرجع] از برادرش[ضمیر] (احمد) خواهش کرد او[ضمیر] را در کارها راهنمایی کند.

 

  انواع ضمیر:

1- ضمیر شخص : جدا و پیوسته

جدا : من، تو، او / ما ، شما ، ایشان ، آن ها

پیوسته : مَ، تَ، شَ / مان ، تان ، یشان

ضمیر شخص جانشین اسم می شود و شش شخص دارد

 

2 – ضمیر مشترک :‌خود ضمیر مشترک است و به جای هر شش شخص بکار می رود. به جای خود در نوشته های ادبی خویش و خویشتن هم کاربرد دارد.

 

3 – ضمیر اشاره :

اشاره به نزدیک : این ، اینان ، آن ها

اشاره به دور : آن ،آنان‌، آن ها

 

4 – ضمیر پرسش :

تمام واژه هایی که جانشین اسم می شوند و برای پرسش به کار می روند. که، چه، کدام، چند، کی 

 

  تفاوت صفت اشاره و ضمیر اشاره :

صفت اشاره و وابسته اسم است مثال : این کتاب، آن دفتر، اما ضمیر اشاره جانشین اسم می شود. مثال : آن ایده / این چیست؟ 

 

  تفاوت ضمیر پرسشی و صفت پرسشی :

صفت پرسشی وابسته اسم است و همراه آن می آید مثال کدام درس را می خوانید؟ اما ضمیر پرسش جانشین اسم است و به جای آن می آید مثال : کدام را می خواهید؟ 

 

  بیاموزیم : قول معروف

باید دانست: بعد از «بدقول معروف» باید به قولی معروف از مثل ها ، حکمت ها و سخنان برجسته بیاید نه یک مطلب معمولی.

برخی از کنایه ها می توانند قول معروف باشند : مو در آوردن زبان، زیر پا علف سبز شدن ، موی دماغ نشدن ، .... اما خسته شدم و مردم ......... قول معروف نیست. 

 

  خودآزمایی درس بیستم :

1 – در جمله های زیر به جای ضمیرهای شخص جدا، ضمیر پیوسته بیاورید و به جای ضمیرهای پیوسته ، ضمیرهای شخصی جدا بکار ببرید.

مثال : لباسم کجاست ؟ لباسِ من کجاست؟

کتاب های شما را به امانت برده ام -> کتاب هایتان را به امانت برده ام.

خیاط هنوز لباسش را حاضر نکرده است -> خیاط هنوز لباس او را حاضر نکرده است

به خوابی عمیق فرو رفته بود. چنان که هر چه او را صدا می زدند، جواب نمی داد -> چنان که هرچه صدایش می زدند، جواب نمی داد

اگر او را ببینی، می شناسی ؟ -> اگر بینش ، می شناسی ؟ (می شناسش) 

 

  2 – در جمله های زیر، صورت امکان ضمیرهای مشترک را به چند شخص و ضمیرهای مشخص را به ضمیر مشترک تبدیل کنید.

مثال : (این کار را خودش انجام داد -> این کار را او انجام داد)

پدر هر شب که به خانه برمی گردد ، از کارش صحبت می کند -> از کار خود صحبت می کند نباید به هر ناملایمی از دوستان خود رنجید -> از دوستانتان برنجید

خودش این مطلب را به شما نگفته است -> او این مطلب را به خودتان گفته است

کارتان را که تمام کردید، به دوستانتان هم سری بزنید -> کار خود را که تمام کردید، به دوستان خود هم سری بزنید 

 

  3 – صحیح جملات زیر را بنویسید:

آیا چگونه به مدرسه میروی؟

چگونه به مدرسه می روی ؟ آیا به مدرسه می روی؟

 

آیا کی برای اردو آماده می شویم ؟

آیا برای اردو آماده شویم ؟ کی برای اردو آماده شویم؟ 

 

 

درس بیست و یکم :

چه کلمه ای اهمیت املایی دارد؟

1) در فارسی کلمه ای اهمیت املایی دارد که اولاً عربی رایج در فارسی باشد، ثانیاً در خود یک یا چند حرف از حروف شش گروه اعلام شده (ء، ع / ت ، ط / ح، ه‍/ ز، ذ،ض،ظ / غ،ق ) را داشته باشد. به عبارت دیگر کلمه ای اهمیت املایی دارد که می تواند چند شکل مکتوب داشته باشد و باید شکل صحیح آن را هنگام نوشتن انتخاب کرد.

 

2) بین «صدا» و «حرف» کلمات غیرعربی <-کلمات فارسی، گسستن ، زمین لرزه، آسمان خراش و کلمات غیرعربی رایج فارسی «پروتئین» کمیسیون ، سوسیالیسم) غالباً تطابق یک به یک وجود دارد، بنابراین املای آنها مشکل چند شکل نویسی نخواهیم داشت . چون برای صدای واحد هر یک بیش از یک شکل مکتوب نداریم. 

 

  بیاموزیم : مصوت بلند «ای» و «ی » میانجی

همان طور که در یکی از بیاموزیم های قبلی خواندیدم املای آن دسته از کلمات مضاف که به مصوت «اَ» و «او» ختم می شوند، با حرف میانجی «ی» درست است . مانند خدای انسان، نمای ساختمان، کندوی عسل ....

حال در اینجا می گوئیم : املای آن دسته از کلمات مضاف که به مصوت بلند «ای» ختم می شوند، بدون میانجی درست است، مانند : قاضی ، شهر، شادی دل ها، بازی بچه ها ، ... حروف «ی» در اینگونه ترکیبات هم به تنهایی نشان دهنده مصوت «ای» و هم حرف میانجی «ی» است . پس بنویسیم «بازی بچه ها» و می خوانیم «بازی بچه ها» این شیوه ی املا در کلماتی مانند «بیا» «خیابان» ، «سیاست» ، و ... نیز رایج است. «بی یا » می خوانیم «بیا» می نویسیم . «خی یابان» می خوانیم «خیابان» می نویسیم

 

درس بیست و دوم و بیست و سوم

درس بیست و دوم : نامه نگاری 1

 

پرسشهایی از متن :

1 – نامه ها چند نوعند؟

دو نوعند:

الف : نامه های رسمی و اداری

ب : نامه های خصوصی و دوستانه

 

  2 – ویژگیها و مشخصات نامه های رسمی و اداری چیست؟

نامه ی رسمی و اداری موضوع، عنوان و شروع و پایان و متنی قابلی و کلیشه ای است و حتی نمونه های از پیش نوشته شده دارد. 

 

  3 – نامه های رسمی و اداری از چند قسمت تشکیل می شود؟ نام ببرید

هفت قسمت، قسمت های نامه های رسمی و اداری :

الف) سرآغاز

ب) تاریخ

ج) موضوع نامه و تقاضای مرخصی ، تقاضای انتقال و ....

د) عنوان (مدیریت محترم ....)

ه‍) کلمات اقدام <-باعرض سلام، احتراماً و ....

و) متن نامه . ن :‌امضا 

 

  بیاموزیم :‌له و علیه

باید دانست کلمه «علیه» به معنی «بر او، ضد او » از «علی : بر» و «ه : او» ساخته شده است. ترکیب «بر علیه » دوست نیست ، چون «بر» به «علیه» اضافه شد و «حشو» است <-بر علیه : برابر او !) و همچنین است «له» به معنی «برای او » : به نفع او که نیازی به حرف اضافه «بر» ندارد. 

 

  خودآزمایی درست بیست و دوم :

1 – ضمیرها و صفت های همگون را در صورت امکان با حذف و افزایش موصوف جانشین یکدیگر سازید :

تبدیل صفت به ضمیر -> این کتاب را امروز خریدید ؟ این را امروز خریدید؟

تبدیل صفت به ضمیر -> نثر کدام کتاب ساده تر بود؟ -> نثر کدام ساده تر بود؟

تبدیل ضمیر به صفت -> چه می خوانید -> چه کتابی می خوانید؟

تبدیل ضمیر به صفت -> ارزش کدام را بیشتر می دانید ؟ عارفانه یا عاشقانه را ؟ -> ارزش کدام غزل را بیشتر می دانید؟ عارفانه یا عاشقانه را ؟

تبدیل ضمیر به صفت -> آن که به تو سلام کرد، برادرم بود -> آن شخص که به تو سلام کرد برادرم بود 

 

 

درس بیست و سوم

گروه قیدی

قید : کلمه ای است که نقش های اسم را ندارد و می توان آن را از جمله حذف کرد. در جمله زیر قیدها کدامند ؟

دیروز، آن جا، باز علی را دیدم

حذف دیروز : آن جا ، باز علی را دیدم .

معنی جمله صحیح است.

حذف آن جا : باز علی را دیدم .

معنی جمله صحیح است و مفهوم را می رساند.

حذف باز : علی را دیدم . معنی جمله درست و مفهوم کامل است.

حذف علی را : دیدم ، جمله ناقص می شود که را دیدم ؟ چه را دیدم ؟ و ... نتیجه می گیریم، کلمه هایی مانند «دیروز» ، آن جا و باز را که می توانیم از جمله حذف کنیم، قید هستند. 

 

  اقسام قید از نظر ظاهری

الف) قیدهای نشانه دار :

در ساختمان این نوع قیدها علامتی است که بدان شناخته می شوند.

1) واژه های عربی تنوین دار، مثلاً ، جداً ، واقعاً و ...

2) قیدهایی که از یک پیشوند اسم ساخته می شوند :‌به دقت، به سختی ، به خوبی ، به کندی، با احتیاط .....

3) متمم های قیدی :‌از یک حرف اضافه + اسم یا ضمیر ساخته می شوند : مانند : با چه آمدید؟

 

ب ) قیدهای بی نشانه :

کلماتی هستند که بدون کمک نقش نما قید می شوند

1) در اصل اسم یا گروه اسمی اند

2) صف مشترک با قیدند :‌آهسته آمدم ، آهسته، قید، صدای آهسته او را می شنیدم ، آهسته ، صفت

3) واژه هایی که فقط قید هستند : هنوز ، هرگز ، البته و ... به این نوع قیدها مختص می گویند. 

 

  خود آزمایی درس بیست و سوم :

1 – در نوشته های زیر، قیدها را شناسایی کنید و نوع آنها را بنویسید

آن شب اصلاً از حرف های او سر در نیاوردم . آن شب . گروه قیدی بی نشانه <-مثلاً : قید ، نشانه دار از حرف های او، گروه قیدی نشانه دار (متمم قیدی)

قرار بود همان روز صبح ، مجید با اتوبوس به تهران برود. همان روز صبح، گروه قیدی بی نشانه، با اتوبوس : نشانه دار (متمم قید) به تهران : نشانه دار (متمم قیدی)

 

همه جا را به سرعت گشتیم . از هر کسی سراغ کتاب را گرفتیم. متأسفانه نتوانستیم ، پیدایش کنیم، هر جا که می رفتیم، کتاب فروش می گفت : تا همین یکی دو ساعت پیش داشتیم با ناراحتی به خانه برگشتیم.

به سرعت : قید نشانه دار / متأسفانه : بی نشانه / هر جا : بی نشانه / تا همین یکی دو ساعت پیش : گروه قیدی نشانه دار / با ناراحتی : قید نشانه دار / به خانه : قید نشانه دار (متمم قیدی) 

 

  2 – شکل مکتوب و ملفوظ کدام یک از کلمات زیر متفاوت است . چرا؟

نیایش -> نی یایش / سینی -> سینی (مکتوب و ملفوظ یکی است) . دیانت -> دی یانت پیاز -> پی یاز / دیار -> دی یار / در اینگونه کلمات «ی» یکبار نوشته می شود اما دوبار تلفظ می شود. 

 

درس بیست و چهارم

زبان شناسی چیست ؟

 

  سطوح زبان شناسی :

1) واچ شناسی : مطالعه صداهای زبان و قواعد ترکیب آنها به منظور ساخت های آوایی زبان

2) دستور زبان : صرف - نحو

3) معنا شناسی : بررسی معنا انواع تک واژه ها ، کلمه و ....

بررسی حوزه ی معنایی کلمه ها (تضمن، ترادف ، تضاد)

هنگام مطالعه ی زبان فارسی درسطح واچ شناسی در می یابیم که این زبان 29 واچ دارد و واچ های مزبور طبق قواعد این زبان با هم ترکیب می شوند و ساخت هایی آوایی می سازند.

واچ ها آواهای زبان هستند . واچ آوایی است که می تواند در یک سخت آوایی جانشین آوای دیگر شود و آن ساخت را به ساخت دیگری تبدیل کند. مثلاً آوای «ر» که می تواند در ساخت آوایی «زاد» جانشین آوای «د» شود و آن را به ساخت آوایی «زا» تبدیل کند. نظام آوای از همین واچ ساخته شده است. 

 

  دستور زبان :

بررسی نشانه های زبان و قواعد ترکیب آن ها به منظور ساختن کلمات و عبارات و جمله های زبان ، به دو بخش صرف و نحو تقسیم می شود. 

 

  بخش صرف :

واچ – تکواژ – کلمات مشتق – کلمات مرکب 

 

  بخش نحو:

گروه – گروه اسمی – گروف حرف اضافی – گروه فعلی – جمله 

 

  انواع جمله :

جمله ساده – جمله مرکب – جمله شرطی – جمله امری – جمله بیانی 

 

  معنا شناسی :

نشان میدهد برخی کلمه ها در یک حوزه معنایی قرار می گیرند. در معنا شناسی روابط معنای کلمه ها و جمله ها بررسی می شود. مثلاً رابطه ای معنایی میان «پدر» و «بابا» را ترادف می گویند. چون در واقع در معنی با یکدیگر مترادف اند. همچنین رابطه معنایی میان «روز و شب» تضاد است و رابطه معنایی میان «پدر» و «والدین» تضّمن است. زیرا پدر معنی والدین را نیز در بر دارد. و پدر جزیی از والدین است. 

 

  بیاموزیم – کاربرد درست «را»

باید دانست : نشانه ی مفعولی «را» باید بلافاصله در کنار مفعول جمله قرار گیرد و اگر با مفعول فاصله داشته باشد و بعد از فعل آن جمله بیاید. جمله نادرست است. کتاب (داستانی (مفعول)) (را(نشانه)) که هفته ی پیش منتشر شده بود، خریدم (ص) کتاب (داستانی(مفعولی)) که هفته ی پیش منتشر شده بود (را(نشانه)) خریدم (غ) 

 

  خود آزمایی درس بیست و چهارم :

1 – واچ شناسی چیست؟

واچ شناسی عبارت است از مطالعه صداهای زبان و قواعد ترکیب آنها به منظور ساخت های آوایی زبان 

 

  2 – وظیفه هر یک از دو بخش صرف و نحو را در دستور زبان بیان کنید

در بخش صرف به بررسی و طبقه بندی نشانه های ساده، مثل باغ یا «بان» )در باغبان) یا «بی» )در «بی خبر) و مانند این ها می پردازد. و از نشانه ها به نام تک واژه یاد می کنند. آنگاه به چگونگی ترکیب تک واژه ها تا حد کلمات مشتق و مرکب توجه می کنند.

در بخش تجربه شیوه های ترکیب انواع کلمات تا سطح گروه یا جمله می پردازند. آنگاه گروه ها را به انواع گروه اسمی (مثل در این کتاب جلد سبز) گروه فعلی مثل (= گفته شده بود) و غیره طبقه بندی می کنند. 

 

  3 – معنا شناسی چه کاربردی در زبان شناسی دارد؟

در معنا شناسی از یک طرف هر یک از تک واژه ها ، کلمه ها و جمله را توصیف می کنند و از طرف دیگر نشان می دهند که چگونه هر دسته از کلمه ها در یک حوزه معنایی قرار می گیرند. همچنین نشان می دهد که میان کلمات و جملات چه روابط معنایی برقرار می شود. 

 

  4 – رابطه بین کلمات «کتاب و مدرسه» «ورزش و فوتبال» «هست و نیست» و «خانه و منزل» را بیان کنید.

کلمات «کتاب مدرسه» و «ورزش و فوتبال» رابطه ی تضمن دارد.

کلمات «هست و نیست» رابطه ی تضاد و کلمات «خانه و منزل» رابطه ترادف دارند. 

 

  5 – نوع قیدها را مشخص کنید.

«گویند شخصی از بینوایی در فصل زمستان (قید مشترک) درّاعه ای کتان و جامه ای بلند کتانی، یکتا (قید مشترک) پوشیده بود. در این حین (قید مشترک) خرسی را سیل از کوهستان دور بوده بود سرش در آب پنهان . کودکان پشت خرس را دیدند به شخص گفتند : اینک (قید مختص) پوستینی در جوی افتاده است و تو را سرما ست، آن را بگیرد.

مرد از غایت احتیاج (قید مختص) و سرما درجهت که پوستین را بگیرد. خرس تیز چنگال دوری زد . مرد در آب گرفتار خرس شد. کودکان بانگ می داشتند که پوستین را بیاور و اگر نمی توانی آن را رها کن و بیا . مرد گفت : من پوستین را رها می کنم، پوستین مرا رها نمی کند. 

 

 

درس بیست و پنجم

نامه نگاری (2)

 

  پرسش هایی از متن :

1 – ویژگی های یک نامه ی دوستانه و خصوصی چیست؟

تقلیدی نیستند ، لحن کلام ها در آنها صمیمی و خودمانی است. و از هرگونه تکلف بدورند، قالبی نیستند. 

 

  2 – حسن نامه ی خصوصی آن است که همه عناصر آن از تصنع خالی می باشند.

 

  3 – بار معنایی در نامه ای که با عبارت های قالبی آغاز می شود و با آن پایان می یابد، ضعیف است.

 

  4 – نامه هایی که به عبارت های ابتکاری و توأم با تازگی آغاز شود و پایان یابد، ضمن داشتن بار معنایی تأثیری مطلوب بر خواننده خواهد گذاشت.

 

  5 – در نوشتن نامه خصوصی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

الف) قول نامه باید با نوع مناسبات نویسنده و گیرنده متناسب باشد.

ب) انتخاب کاغذ مناسب ، خط خوانا ، سطور مرتب و منظم و پاکیزگی نامه، جلوه ای از حرکت گذاری به گیرنده است

ج) در نامه خصوصی رعایت اعتدال شرط است

د) نامه چون مکتوب است باید مواظب باشیم با عبارات تند و تلخ مخاطب خود را نرنجانیم 

 

  بیاموزیم – همزه «ی» میانجی

همزه «ء» یکی از سی و سه حرف الفبای فارسی است و هر چند به «ی» میانجی کوچک «ء» شباهت دارد اما مستقل است. «ء» همزه است / مأذنه «ء» = ی میانجی کوچک (ء) شکل بزرگ آن را بکار ببریم ، زیرا «ی» میانجی کوچک (ء) به حرف همزه شباهت دارد و این امر موجب آموزش غلط می شود. 

 

  خود آزمایی درست بیست و پنجم :

1 – تفاوت واچ با حرف را با یک مثال بنویسید.

واچ آواهای زبان است و نظام آوایی زبان از واچ ساخته شده است. در صورتیکه حروف الفبا نشانه های مکتوب (نوشتاری) اند و آوار نیستند مثلاً در برابر واچ / ز / چهار حرف :‌«ز» ، «من» و «ظ» و «ذ» داریم. 

 

درس بیست و هفتم و درس بیست و هشتم

درس بیست و هفتم

نقش نما

توجه دقیق به نشانه ها و نقش نماها، نقش های کلمه ی گروههای اسمی را برای ما مشخص می کند. به جمله زیر توجه کنید:

آی علی ! درست را ازمعلمت پرسیدی؟

وجود واژه «آی» نشانه منادا بودن «علی» است. و وجود «را» نشانه ی مفعول بودن «درس» و وجود «از» نشانه ی متمم بودن «معلّم» است.

این گونه واژه ها را نقش نما می گویند.

 

  انواع نقش نماها

1 – را : پس از مفعول می آید و نقش نمای مفعول است.

2 – نقش نمای اضافه : «-ِ» این نشانه بعد از اسم می آید و کلمه بعد از آن مضاف الیه یا صفت است.

3 – حرف اضافه ی : از ، به ، با ، در، بر، برای ، مانند ... » نشانه متمم است. 4 – حرف ربط (پیوند) : پیوندهای وابسته ساز ، که ،تا ، چون ، زیرا، اگر ، با این که ...

پیوندهای هم پایه ساز : «و ، اما، ولی ، یا ....»

5 – نشانه ی ندا : «آی ، ای، یا » ای خدا‌، ای رضا و مصوت را «اَ» در پایان برخی اسم ها مانند خدایا، سعدیا

دو جمله را که با پیوند هم پایه ساز به هم بپیوندند ، جمله های هم پایه می گویند. هوا سرد بود و برف نرمک نرمک می بارید. 

 

  بیاموزیم : حذف فعل تکراری :

آوردن در فعل مشابه در یک جمله ی مرکب «حشو» و زاید است و بکار بردن آن توصیه نمی شود ، بهتر است از تکرار فعل های مشابه بپرهیزیم . در کتابخانه هم دانش آموزان سال اول مطالعه می کردند و هم دانش آموزان سال دوم (مطالعه می کردند) که فعل لازم نیست . جمله را به ترتیب زیر هم می توان نوشت : (با یک فعل) در کتابخانه هم دانش آموزان سال اول و همه دانش آموزان سال دوم مطالعه می کردند.

اکنون به دو مثال زیر توجه کنید (مطابقت نهاد و شناسه)

الف – هم آنان درباره مطبوعات مقاله نوشتند هم ما نوشتیم

ب – همه آنان درباره مطبوعات مقاله نوشتند همه ما

جمله ی «الف» درست تر است. زیرا کلمات «آنان» و «ما» که نهاد هستند هر یک با فعل مناسب خود یعنی «نوشتند» و «نوشتیم» آمده اند، و در واقع نهاد شناسه باید مطابقت کنند. در جمله دوم نهاد دوم (ما) با فعل (نوشتند) مطابقت ندارد. 

 

  خود آزمایی درست بیست و هفتم :

 

  1 – حروف ربط (پیوندها ) وابسته ساز و هم پایه ساز را در نوشته های زیر مشخص کنید.

{ و = وابسته ساز / ه چ هم پایه ساز}

سعدی ، اگر به درگاه بزرگان می رفت ، غالباً برای آن می رفت که مگر ستمکاری را از تعدی به مظلومی باز دارد یا چاره ای برای بی چاره ای بجوید.

سعدی نویسنده است و شاعر اما در نویسندگی، شهرتش بیشتر به سبب گلستان است. در صورتی که به جز آن کتاب های دیگری نیز دارد. با آن که بیشتر عمر ملک الشعرای بهار در مطالعات ادبی گذشت، از توجه به آزادی و آزادی خواهی لحظه ای غافل نبود. 

 

  2 – جاهای خالی زیر با نقش نمای مناسب پر کنید:

اولین روزی که (به) دیدن دوستم رفتم. او را (در) مزرعه سرگرم کار دیدم.

فردوسی سی سال از عمر گران بهای خود (را) صرف سرودن شاهنامه کرد

علاقه دهخدا امثال و حکم فارسی (را) در چهار جلد نوشت

نهاد کلمه (یا) گروهی از کلمات است (که) درباره آن خبر می دهیم 

 

  3- واژه های «برادر» ، «ایران»، «فردوسی» «ادبیات» را با نقش نماهای (را ، کسره ، حرف اضافه و حرف ندا) در جمله های جداگانه بکار ببرید و مفعول ، مضاف الیه ، متمم و منادا بسازید.

«برادر» در کتاب درسی به عنوان مثال آمده است.

ایران -> ای ایران . همیشه آباد باشی . ایران = منادا

ما مردم به ایران آباد افتخار می کنیم. ایران = متمم

ما دوستداران ایران هستیم . ایران = مضاف الیه

ایران را آباد کنیم. ایران = مفعول 

 

 

درس بیست و هشتم

خلاصه نویسی

 

  1 – پرسش های از متن :

1. یکی از راههای تمرین نگارش ........ است.

خلاصه نویسی 

 

  2. روش های خلاصه نویسی را بنویسید.

الف) با همان سبک و سیاق نویسنده به این روش که زیر قسمتهای اصلی خط می کشیم و متن را با حذف برخی نکات کوتاه می کنیم.

ب) بدون رعایت سبک و سیاق نویسنده بدینگونه که پس از خواندن هر بخش از متن یا کل آن، خلاصه و حاصل دوستان را به قلم خود می نویسیم. 

 

  بیاموزیم – نشانه های خطی

نشانه های خط فارسی را در نمونه های زیر بیایید.

او معنی کلمه در «حَکَم» را نمی دانست . به آن جا فُنَیْطََره می گویند. او مال اندیش است. برای ادای دین باید جدی باشیم.

عرفاً چنین عمل می کنند. بعبارة اُخری . بنّا را دیدم.

استفاده از این نشانه ها محدود است. زیرا در خط فارسی کلمات حرکت گذاری نمی شوند. در املای کلمات از میان نشانه های نه گانه بالا، مد، تشدید و تنوین نصبّ بیشتر کاربرد دارند.

تنوین رفع و جر تنها در ترکیب های عربی رایج در فارسی بکار می رود. از بقیه نشانه ها در مواردی استفاده می کنیم که رعایت نکردن آنها موجب ابهام و بد فهمی شود. 

 

  خود آزمایی درست بیست و هشتم :

1 – با حذف مترادف ها، جملات معترضه و بکارگیری کلمه به جای عبارت، جمله های زیر را کوتاهتر کنید بطوری که مفهوم اصلی حفظ شود.

هر که در کارهای بزرگ و با خردمندان و عقلا مشورت و هم اندیشی کند در واقع شریک عقل و اندیشه ی آنها می شود.

هر که در کارهای بزرگ با خرمندان مشورت می کند در واقع شریک عقل آنها می شود. 

 

  2 – دانشمند واقعی کسی است که در تحصیل علم و ادب معلومات با رویش درست قدم بردارد و آن را بکار ببرد. نه آن که زیاد کتاب خوانده و یا بیشتر معلومات داشته باشد.

خرد چون جراغی است که انسان را به راه راست رهنمون می شود کسانی که از آن بهره نمی گیرند از این که در راه زندگی چراغی در دست داشته باشند، خودداری می کنند.  

[ جمعه ۱۱ مهر ۱۳٩۳ ] [ ۱:۱۳ ‎ق.ظ ] [ حسین ملاصادقی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دبیر زبان و ادبیات فارسی شهر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed